'Juist meisjes zouden dit vak moeten kiezen omdat het zo creatief is' PASEN Weer blues in de Pup Montage in één dag Nieuwe groep verzorgt alternatief voor Vlissingse Modedagen g OPENING: DO. 31 MAART yjp\- A^ 'f PEILL - KRISTAL FOTO VERSCHOORE MARIE PRINS DOCENT ELECTROTECHNIEK AAN DE HTS EMM ZOEKT SPONSORS VOOR MARA THON Hiinmeubelcentrum C. HARINCK DRINKSERVIEZEN Kodak Express Meisje kies exact. Zorg dat je wiskunde in je pak ket hebt, want dat verhoogt je kans op een baan! Slogans van deze tijd, waarin meisjes gestimu leerd worden ook opleidingen te kiezen, die vroe ger (of nu ook nog?) typisch mannelijk werden genoemd. Ir. Marie Prins uit Oost-Souburg doceert zo'n typisch mannelijk vak aan de HTS in Vlissin- gen. Is dat wel iets voor meisjes, electrotechniek? PZC WEEKBLADEN De zee Meisjes creatief In verband met is de sluitingstijd voor advertenties van DE FAAM EN DE VLISSINGER van 6 april VERVROEGD Filmfeest Lionsclub Mode VC Vlissingen Rubrieken LANGE JAN KRIJGT DIGITAALKLOK NIEUW IN GOES - NIEUW IN GOES - NIEUW IN GOES 2e Paasdag GROTE TUINMEUBELSHOW vanaf 12J30 uur geopend J.A. v.d. Goeskade 49, GOES (tel. 01100-23060} Kwaliteit is onze reclame! Grootste assortiment van Zeeland!!! GROOTSTE SORTERING VAN ZEELAND "sfeervol tafelen" Diverse nieuwe exclusief bij: SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Ounltty control service M NUMMER 13 30 MAART 1988 Zij wilde eigenlijk naar de MTS, deze kordate Marie. Maar toen haar ouders merkten dat haar broer niets voor doorstuderen voelde, achtten zij het onnodig hun dochter dat wel toe te staan. En zo werd Marie, na het behalen van haar MULO diploma in 1947, kantoormeisje bij een drukkerij. Zij is daar nog steeds verbolgen over: "Juist in de oor logsjaren kwam duidelijk naar vo ren hoe belangrijk het is voor een vrouw om een vak te kunnen uit oefenen. Vele mannen verdwe nen, kwamen soms zelfs hele maal niet meer terug en dan moesten de achterblijvende vrouwen vaak hard werken voor zichzelf en hun kinderen", zegt deze vrouwelijke ingenieur. "Mijn ouders zagen dat wel, maar toch kon het op een of an dere manier niet, een zoon die niet doorleert en een dochter wel. Negen jaar heb ik op kantoor ge zeten en daarna kwam ik in Amerika terecht met mijn toen malige man. De emigratiekoorts van de jaren vijftig was daar de bet aan. Het geluk was met ons, want beiden vonden wij een baantje aan de Universiteit van Minnesota, in het noorden van de Verenigde Staten. Ik besloot electrotechniek te gaan stude ren, maar dat had wel wat voe ten in de aarde", vertelt Marie Prins. "Want Amerikaanse vrou wen zag je niet bij deze studie, alleen buitenlandse. Toen ik de studentendecaan (studie adviseur) raadpleegde over mijn plannen zei hij alleen maar dat een vrouw toch zeker niet in electriciteitspalen kon klimmen. Hij had er geen idee van, dat dat toch zeker geen ingenieurswerk is". Niettemin zette deze dochter WflüssSmg©)? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 van een electriciën door, behaal de haar titel en ging in de re search. Terug in Holland solliciteerde Ma rie Prins in 1974 bij de HTS in Vlissingen naar een leraarsfunc tie bij de afdeling electrotech niek. Ze werd prompt aangeno men. Had men geen bezwaar te gen een vrouw in een zo typisch mannelijk vak? Marie: "Ik denk dat ze meer be zwaar en twijfels hadden over mijn buitenlandse opleiding dan over het feit dat ik een vrouw was. Werken met jongeren trok mij aan omdat ik in Amerika al >het een en ander had gedaan voor jeugdigen met drugsproble men. Vijf jaar lang verzorgde ik de huisvesting in Ohio van deze jonge mensen, die vaak door de hulpverleners al waren afge schreven. In deze nieuwe functie kon ik jeugd en techniek met el kaar verbinden en dat sprak me aan. Daarbij ben ik dol op de zee en die heb ik in de twee staten waar ik woonde in Amerika, erg moeten missen". Marie Prins doceert aan de Hoge re Technische School in Vlissin gen nu al dertien jaar drie basis vakken van de electrotechniek: theoretische electriciteitsleer, meettechniek en electrotech- nisch tekenen. De school telt rond de vijfhonderd leerlingen en daar is maar een klein percenta ge meisjes bij. Onder de zeventig eersteklassers van de afdeling electrotechniek telt men slechts één leerling van het vrouwelijk geslacht. Waarom? Lerares Mevrouw Ir. Prins voor de klas. Prins: "Ik weet het niet, we heb ben nu minder meisjes dan ooit. Vooral in onze streek wordt nog erg traditioneel gedacht en mijn vak heeft nu eenmaal de naam erg technisch te zijn. Toch wil ik benadrukken", zegt zij enthousi ast, "dat juist electrotechniek een heel creatief vak is, dat meis jes aanspreekt als ze er mee be zig zijn. Ik merk dat duidelijk in het laatste jaar van de studie. De leerlingen krijgen dan een ontwerp-opdracht voor electro- technisch tekenen en het is op vallend hoe de jongens dan vaak geen raad weten terwijl de meis jes er creatief op af gaan. Veel jongens willen hun kennis star toepassen, meisjes breien (dit maal figuurlijk) de onderdelen veel soepeler aan elkaar en ko men met een creatief ontwerp". Geen verschil dus tussen jon gens en meisjes in technisch in zicht? "Individueel verschil, ja natuurlijk, maar niet aanwijsbaar tussen de verschillende seksen", zegt Marie nadrukkelijk. Zij waar deert het voornemen dan ook wiskunde op school verplicht te stellen. Dat zal meer meisjes over de drempel trekken. Ander zijds zouden jongens meer aan dacht aan hun talen moeten besteden. De docente: "Behoorlijk Neder lands spreken is er vaak al niet meer bij, om dan over de vreem de talen nog maar helemaal te zwijgen. Jongens zijn daarin vaak opvallend minder geïnteres seerd bij ons. Veel technische vakliteratuur verschijnt in het En gels en Duits. In een Amerikaan se krant las ik laatst dat de Hol landers steeds slechter scoren in buitenlandse talen. Wij hebben daarin onze goede naam verlo ren, helaas". Wiskunde en talen zijn van even groot belang voor jongens en meisjes. Zo gauw mogelijk af stappen van stereotype gedach ten over technische mannenvak- ken. Dat zou Ir. Marie Prins het liefst willen en daarbij hoopt zij dat zich dit jaar weer eens een groter aantal meisjes zal aanmel den voor de electrotechniek. "Want in palen klimmen, dat hoeft echt niet bij dit vak", zegt ze lachend, "dat laat ik liever aan mijn zes poezen over". Advertenties voor deze editie dienen uiterlijk vrijdag 1 april om 16.00 uur in ons bezit te zijn. Blues., de Vlissingse Culturele Raad is er dol op. Little Charlie and The Nightscats. Oftewel: "We don't just play the blues... we tear 'em up!" Zondag 3 april in De Pup aan de Voltaweg. Aan vang 21 uur. The Directors in Mid delburg. Huub stapel over "zijn" band. Leeuwtjes in de lente. Kijk op het Lentefeest. Brandsteder bij Dijk- wel, Dobbe voor de Nobelaer, mode voor ouderen. Voorzitter van Geldrop blikt vooruit op wed strijd. Film, Podium, Exposi tie, Kerkdiensten, Wee- keinddiensten, Korte Informatie en Auto nieuws. Vanaf vrijdag verandert de klok op de Lange Jan in Middel burg. De romeinse cijfers worden weggehaald en in plaats daarvan komt aan elke zijde een digitaalklok die niet alleen de tijd aangeeft, maar ook de buitentemperatuur. Deze moderni sering kost tegen een half miljoen gulden. Een Japans bedrijf, Seiko, heeft de tijds- en temperatuurklok ontworpen en zorgt ook voor de montage met een speciale kraan vanaf het bor des. In een dag moet de- en montage plaatsvinden, de aan sluiting van de mechaniek neemt ongeveer anderhalve week in beslag, 's Morgens om tien uur beginnen de werk zaamheden. De actiegroep "Vrienden van de Abdij" die zich met alle kracht verzet tegen de recente vernieuwingsplannen van het provinciebestuur, meent dat -hoewel geschokt- aan deze ope ratie niks meer is te doen omdat de besluiten daarvoor al en kele jaren geleden zijn genomen. Maar, wordt van die kant cy nisch gesuggereerd, misschien is het mogelijk om via een di recte verbinding met de stadhuistoren er voor te gaan zorgen dat beide uurwerken synchroon gaan lopen. In 1940 is name lijk een dergelijk plan gelanceerd bij de wederopbouw. De nieuwe digitaalklok wordt 1,65 meter lang en iets meer dan een meter hoog. Er is meer dan 2000 meter electrische draad voor nodig Mogelijk dat Korte Betje, ofwel de stad huistoren, eveneens gaat worden uitgevoerd met een digi taalklok. De "nieuw" en "oude" groep, samen voor de mode. De Stichting die al drie jaar voor een wervelende voorjaarsshow had gezorgd liet het even afwe ten: "Te druk". En onmiddellijk sprongen de modezaken van de St. Jacobstraat in Vlissingen er bovenop. "De traditie moet wor den voortgezet", heette het. "Desnoods door ons, als onder deel van de Vlissingse winke liersvereniging". Dus gaat de traditionele voor jaarsmodeshow door, nu onder de naam 'Mode Special' op vrij dag 13 mei op het Bellamypark in Vlissingen. Heel even is nog gedacht om de presentatie van de luchtige voorjaars- en zomer- mode 'Modemanifestatie' te noemen, maar een week later vindt een evenement onder die naam plaats in Middelburg. Hoe wel in Vlissingen modezaken en in Middelburg ontwerpers zich presenteren en er dus toch een verschil in opzet is, willen de Vlissingers de Middelburgers niet in de wielen rijden en onder de zelfde naam opereren. De grondleggers van de Vlissing se Modedagen (met onder ande ren Emmy Acda, Jos de Vries en len Stuart) laten het overigens niet voor altijd afweten. Op de spinternieuwe Plaza aan de bou levard in Vlissingen leggen zij in het vroege najaar de plankiers uit, sluiten de boulevard af voor verkeer en brengen op die aan winst voor de Scheldestad een modeshow waarover weer ieder een spreekt. De show die de nieuwe groep (met Lenie van Bodegom, Gerrie Willemse, Liesbeth van Wezel en het echtpaar Wietse en Mary Haak) vrijdag de dertiende in mei op de plankiers in het Bellamy park neerzet moet minstens net zo goed worden als de shows van de bekende stichting. Niet minder dan twintig modezaken en aanverwanten doet mee en het begint allemaal om 11 uur 's morgens. Het bureau Allienne zorgt voor de presentatie. Om negen uur 's avonds maakt de mode plaats voor gezelligheid en met medewerking van een aantal café-exploitanten (Soif en Fra- po's doen al mee) kan het tot in de kleine uurtjes gezellig worden op het Vlissingse park. Uiteraard kan er ook tijdens de shows wat gegeten en gedronken worden. Elf uur handbal voor Poolse club Elf uur achter elkaar handballen is geen kleinigheid. Toch gaat het eerste team van EMM dat zaterdag 7 mei doen. Niet om de eigen kas te spekken, maar om hun Poolse sportgenoten de kans te geven naar Nederland te komen voor het Kerst- jeugdtoernooi. Voor deze gelegenheid reizen jaarlijks zo'n vijf endertig Polen naar Middelburg af. Naast het toernooi krijgen deze handballers excursies, zakgeld, consumpties en een voedselpakket aangeboden. Dat kost geld. Een EMM kampt met een fors begrotingstekort. Om het begrotingstekort op te vullen werd een evenementen commissie in het leven geroe pen. "En die richt zich natuurlijk in de eerste plaats op de eigen vereniging" zegt keeper Wim Brandes, die zelf al twaalf jaar handballend door het leven gaat. "Logisch, maar wij vonden het toch ook heel belangrijk dat de Poolse teams er met Kerst weer bij konden zijn. Dus besloten we zelf iets te doen. Eerst wilden we proberen het werelduurrecord Rommelmarkt - De voetbalve reniging Zeelandia en de hand balvereniging EMM hebben op 25 juni een groots opgezette evenementendag. Het zaterdag team van Zeelandia speelt een wedstrijd tegen het Veronica- team. De opbrengst gaat naar De Tamboerijnen, een groep musi cerende gehandicapten. De dag begint met een grote rommel markt. De organisatoren zoeken daar nog spullen voor. Een goede aanleiding om nu eindelijk eens die zolder op te ruimen. Wie iets heeft kan bellen naar 01180 - 11480 of 01184 - 61721. handballen te verbreken, maar dat staat geloof ik al op twee da gen. En dat was ons toch ietsje te lang. Bovendien is het heel duur om zo'n evenement op po ten te zetten". Het werd dus marathonnen voor EMM. Aan het eigen team wer ken twaalf man mee, zodat de spelers elkaar af kunnen wisse len als dat nodig is. De tegen standers leverden geen proble men op. Elf teams werken belan geloos mee. Nu de sponsors nog. Wim Brandes: "De bedoe ling is dat we tijdens de mara thon per wedstrijd een ander re clameshirt dragen. We hebben al twee sponsors gevonden: de ca- fees de Concurrent in Vlissingen en de Reutel in Middelburg. We zijn nog op zoek naar andere". Ook onderling wordt in mei druk gesponsord. "Familie en vrien den kunnen een bepaald bedrag geven voor bijvoorbeeld elke gestopte panalty of gescoord doelpunt. Verder verwachten we veel van de grote feestavond na nooi een hoogtepunt. Wim Bran des: "Voor de Poolse jongeren is sport een redmiddel om te ont snappen uit de dagelijkse grauw- te. Als je uitblinkt ga je 's mor gens naar school of de fabriek en mag je 's middags trainen. Het is ontzettend leuk om die mensen te ontmoeten. We hebben een heel goed contact. Daarnaast kunnen ze natuurlijk heel erg goed handballen". Beide teams wonnen vorig jaar het toernooi. De EMM ploeg ging drie jaar ge leden zelf naar Polen. Er is een klein kansje dat dat komend na jaar weer gebeurt. "Maar dat be talen we wel uit eigen zak", zegt de keeper. De wedstrijden beginnen de ze vende om 9 uur op het grasveld bij het clubgebouw aan de Mid delburgse Nadorstweg. Er wor- *EMM vóór de Polen, hier tijdens een trainingsstage in Polen drie jaar geleden. de marathon. Al ben ik bang dat niet alle teamleden het feesten vol zullen houden", lacht Bran des. Elf uur handballen gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Er is dus voor een goede medische begeleiding gezorgd. Tussen de wedstrijden door wordt de on vermijdelijke stijfheid bestreden met massage en ook met de voe ding wordt rekening gehouden. Voor de Poolse junioren teams Sosnica (dames) en Pognon (he ren) betekent het Kerstjeugdtoer- den twaalf wedstrijden van twee keer tweeentwintig minuten gespeeld. Tussen de twee helf ten en na de wedstrijden is er vijf minuten rust. De deelnemende ploegen zijn EMM 3, GSC 1, Walcheren 2, Delta Sport 2 en 3, Orion, HVSV, Hontenisse, Ope ratie '71, HVH, EMM herenjunio ren en een veteranenteam. De laatste wedstrijd wordt volgens Brandes net zo fanatiek gespeeld als de eerste: "We gaan daar echt niet met de armen over el kaar staan". De toegang tot de marathon is gratis. Vanaf 16 uur kunnen de bezoekers een hapje eten als voorafje op de feesta vond, waar in ieder geval een live band speelt. 'tTC kVV Ruim 300 m2 tuinmeubelen Keus uit alte prijsklassen Gespecialiseerd in vuil- en vetafstotende kussens Unieke eigen dessins {nergens anders verkrijgbaar) Exclusief geloogd grenen meubelen Antiek - oud en nieuw Curiosa - verlichting - cadeau-artikelen enz. Groene Weidje 16 4461 JW Goes Tel. 01100-15631 Openingstijden: Dinsd. t/m zaterdag Donderdag koopavond. 2e Paasdag geopend S Bij Ganzepoortstraat Stenenbrug.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1