In de ban van veranderende de steeds confectie Raadsman Van der Velde: geen Robin Hood MkSIfKS DIJKWEL B.V. El MOSLIMS VIERDEN HEMELVAART VAN MOHAMMED 'OP ZATERDAG 26 MAART PRESENTEER IKEEN FEESTELIJKE SHOW: DE DIJKWEL AUTO MODE SHOW IN VLISSINGEN AUTO RENAULT PEET ERS Niet alleen Passionen ook Lecons vol devotie iÜMSWMZ VIJF PA GINA 'S MODE STEUNPUNT IN HET SOCIALE DOOLHOF GEOPEND PASEN FOTO VERSCHOORE /pi- ROYAL ALBERT Kodak Express Met bussen zijn ze uit heel Nederland naar Vlis- singen gekomen. De Marokkaanse, Turkse, Suri naamse en zelfs Hollandse moslims. In een ge zamenlijke ontmoetingsruimte aan de Oran jestraat vierden zij afgelopen zondag de Meraadj Sharief, de hemelvaart van de Heilige Profeet Mohammed. De Provinciale Organisatie van Su rinaamse moslims, Shane Rasoel, die deze dag organiseerde, had gezorgd voor zes zeer promi nente sprekers uit binnen- en buitenland, waar onder de zeer in aanzien staande Pir Muham- med Abdul Wahab Siddiqi, hoogleraar aan de Islamitische Universiteit in Coventry, Engeland. De inleidingen werden in het Urdu, Turks, Ma rokkaans en Nederlands gegeven. die stijl verraadt WEDGWOOD SERVIEZEN PZC WEEKBLADEN Vrijwillige bijdrage Mattheus Passion in Goese kerk Produkt- in formatie Concert Synagoge Rubrieken J.P.A. Rosset In verband met is de sluitingstijd voor advertenties van DE FAAM EN DE VLISSINGER van 6 april VERVROEGD "sfeervol tafelen" liet is zover! Het nieuwste servies van l-chl fcngcls Hone China is leverbaar! Kom kijken bij: Uw Royal Albert dealer: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service M NUMMER 12 23 MAART 1988 'Islam betekent innerlijke vrede' Door Va/érie Schepers) Alleen de gekleurde slingers aan het plafond doen Hollands aan Sinds vele jaren het vertrouwde adres voor ^GESCHENKEN Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 in de zaal van de voormalige Willem lll-kazerne. Reeds bij de deur, waar een paar mannen in lange gewaden de bezoeker op wachten, komt je de oosterse sfeer tegemoet. Op een podium voorin zitten de eerwaarde voorgangers achter een tafel te wachten op hun beurt. De eer ste helft van de zaal is gevuld met mannen, de meesten met het witte moslim mutsje ge tooid. Een enkele jongere draagt een spijkerbroek en is blootshoofds. De vrouwen, al len met sluier, zitten achterin met de kinderen, die opvallend rustig de urenlange voordrach ten over zich heen laten gaan. Tussen de overwegend donker- ogende fijnbesneden oosterse gezichten vallen onmiddellijk de twee Hollandse vrouwen op. De witte sluier, die ze om het hoofd gedrapeerd hebben past op een of andere manier niet bij het ge zicht. Toch, als een van hen gaat spreken, doet zij dat op on miskenbaar oosterse wijze: zacht en langzaam. Zij noemt zich Farida en eigenlijk wil ze niet genoemd worden in de krant en zeker niet op de foto. Als Hollandse moslimvrouw valt ze toch al teveel op, en dat maakt een slechte indruk op haar omgeving. Toch wil ze wel praten en ver- Pir Muhammed Abdul Wahab Siddigi. tellen waarom de Islam voor haar de ware godsdienst is: "Twintig jaar geleden ben ik ge trouwd met een Surinaamse moslim van Indiase komaf. Ik was een echte Hollandse meid, met platen van de Rolling Sto nes in mijn kast en moderne kle ding. Tijdens mijn huwelijk ben ik vertrouwd geraakt met de Islam en ging ik zien hoeveel in nerlijke rust die me gaf. In deze godsdienst staat respect voor de ander centraal. Tolerantie en afwijzing van discriminatie staan hoog in het vaandel en het afwijzen van alle westerse hebzucht sprak mij steeds meer aan. Islam betekent overgave aan Allah en daardoor innerlijke vrede", zegt zij zacht maar overtuigd. Zij vertelt dat haar drie kinderen van 18, 1 6 en 15 momenteel aan de Islamitische Universiteit in Engeland hun vorming krijgen. Daarna zullen ze de wereld intrekken om het geloof uit te dragen. Zij zijn al vanaf hun tiende jaar weg, maar ze ziet hen regelmatig en het contact is goed. Als Hollandse vrouw zit zij in het bestuur van de vrouwelijke afdeling van de Internationale Moslim Organisatie. Ze pro beert daarin de buitenlandse vrouwen mondiger te krijgen, maar dat gaat langzaam. "Moslimvrouwen zijn de motor van het gezin. Het is haar be langrijkste taak de kinderen har monisch op te voeden en daar om treedt zij ook niet zo naar buiten", zegt Farida. "Ik hoop wel dat mijn dochters door hun opleiding cursussen aan andere vrouwen kunnen gaan geven in de toekomst. Ik ben daar zelf ook al mee bezig. De hoofdspre ker van deze avond van de zelf de Universiteit, als waar mijn kinderen op zitten is een bijzon der mens. Hij heeft met zijn denkbeelden ons hele gezin sterk beïnvloed en belangrijke waarden meegegeven". Meer dan tevreden zijn de twee CONCERT IN BURGERZAAL STADHUIS bestuursleden van de Stichting Shane Rasoel (Levende God) aan het einde van de dag, vlak voordat de gezamenlijke maal tijd zal worden opgediend. Voorzitter Arjun: "Er zijn van daag meer dan 1 50 mensen ge weest, van overal vandaan. Wij hebben 80 Islamitische gezin nen in Zeeland en iedereen is hier gekomen met een vrijwilli ge bijdrage. Ik sta zelf garant voor eventuele tekorten. De Stichting Surant stelde het ge bouw beschikbaar en met deze dag van bezinning willen wij met elkaar (ook met de Neder landers) onze verantwoordelijk heid ten opzichte van onze me demens beleven. Wij zouden de Nederlandse samenleving hier zo graag iets van meegeven, want in Holland gaan steeds meer kerken dicht en steeds meer café's open". Kasjem Khan, de vice-voorzitter voegt daar aan toe: "ledereen mag blijven meeëten, want als U mee eet, gaat U ook mee denken". Mode. We zouden er net zo goed een vraagteken achter kun nen zetten. Dus zo: mode? De ontwerpers zijn hun creaties zoals ze nu in de winkels liggen al weer vergeten en peinzen een jaar vooruit. De groothandel jaagt op de wintercollectie en de winkeliers moeten het nu maar aan de man zien te brengen. Wat is mode eigenlijk? Het Netwerk voor Oude Muziek heeft voor vrijdag 25 maart een concert georganiseerd in de Burgerzaal van het stadhuis in- Het Haagsch Impresariaat te kent voor de organisatie van de uitvoering van de Mattheüs Passion van J.S. Bach op dins dag 29 maar in de Grote of Ma ria Magdalena Kerk in Goes. De uitvoering begint om 19 uur. Na het succes vorig jaar (800 toeschouwers) was het voor de organisatoren geen probleem o.m. andermaal een Passion in Goes neer te zetten. Ook deze keer weer werkt een grote groep Zeeuwen mee zoals het Zeeuws Orkest en de Zeeuwse Koorschool. Het geheel staat onder leiding van Jo Ivens. Middelburg. Centraal staan de Lecons Van Franpois Couperin waarin de sopraan Matthy Soethoudt en de organist Geert Bierling een hoofdrol vervullen. Verder werken mee: Hilde van Kuijeren (sopraan) en Maomi Hirschfeld (viola da gamba). Het concert begint om 20.15 uur. De passionen van J.S. Bach zijn weliswaar de bekendste, maar zeker niet de enige belangwek kende werken die hun wortels hebben in de devotie van de Goede Week. Tot de hoogte- werken in de passiemuziek be horen ook de zogenaamde Le cons de Ténèbres, een genre dat met name in de eerste helft van de achttiende eeuw zeer geliefd was. De Lecons van Couperin vormen een hoogte punt in dit genre. Bekroonde wijnen, middel tegen haaruit val, anders bakken en braden. Koninklijk por selein. Een groep musici steunt de restauratie van de Middelburgse synagoge met een concert in de koorkerk en de opname van een cassetteband. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Een bekende Nederlander (geen naam asjeblief, er wordt al zo veel over mij geroddeld) vooral bekend om zijn soms gedurfde en meestal stijlvolle kleding, meent dat er wat hem betreft niks nieuws onder de zon is. "Ik draag nog pakken van vijf jaar geleden. Ik kies inderdaad altijd voor kwaliteit". Op zoek naar wat anderen van mode vinden zien we die vrou welijke manager in haar glim mende Golfje GTI stappen. "Ik zie er anders uit dan mijn secre taresse", zegt ze, al met een voet in de auto op weg naar weer een vergadering. "Minder gedurfd", voegt ze er nog snel koket aan toe met het raam open en scheurt weg, gekleed in een mantelpak dat zo van Di or lijkt te komen. Uit Antwerpen gokken we. Ze lacht later aan de telefoon. "Nee hoor. Gewoon hier uit de buurt". Mode? We blijven er mee zitten Instellingen. Voorzieningen. Regelingen. Wetten. Bepalin gen. Formulieren. Uitzonderingen op de regel. Kortom: so ciaal Nederland is een doolhof waar bijna niemand meer pre cies de weg in weet. De komst van het Bureau Sociaal raadslieden brengt daar verandering in. Het bureau, dat gisteren officieel de poorten opende, biedt iedereen die daar behoefte aan heeft gratis en anonieme steun. In het gebouw aan de Vlissingse Brouwenaarstraat heeft sociaal raadsman mr. Jan van der Velde zijn tenten opgeslagen. Deze jurist kent alle procedures, trucs en voorzieningen op elk sociaal terrein. Wie is deze duizendpoot in Niemandsland? Toen hij na zijn studie rechten in een soortgelijke functie bij de Stichting Ombudsman in Hilver sum begon, kon hij er de eerste tijd niet van slapen. Tot hij ont dekte dat het onder Old Timers sleutelen redding bood. "Als je er niet tegen kunt moet je ge woon in het weekend onder een auto kruipen", verklaart Van Sociaal raadsman Jan van der Velde geeft nuttige tips en interesante informatie over aktuele zaken in de nieuwe ru briek Rechtstreeks. Deze rubriek is elke twee weken te vinden op de Korte Informatie pagina.Mensen met vragen kunnen terecht bij het Bureau Sociaal Raadslieden, Brou wenaarstraat 4 te Vlissingen, telefoon 01184-17810. Sociaal raadsman mr. Jan van der Velde der Velde opgewekt. "Ik was daar dan weer betaald, dan weer vrijwillig, buitenmedewer ker. Dat hield in dat ik mensen met de meest uiteenlopende problemen bezocht en ze, voor zover mogelijk, verder hielp. Door dat werk raakte ik wel door de wol geverfd in de rechtshulp". Tussen de bedrij ven door werkte hij ook nog een jaar bij een accountantskantoor waar hij te maken had met za ken als leningen, verzekeringen, contracten en ondernemings recht. "Zo leer je de andere kant kennen", zegt de raadsman. Het werk van Jan van der Velde varieert van het maken van een concept voor een sollicitatie brief tot het in aktie komen te gen een beunhaas. Zolang het bij het geven van informatie en advies blijft zijn er geen gren zen. Van der Velde: "Het is geen saaie kantoorbaan maar uitdagend werk, je kunt heel veel doen. Je merkt dat er een braakliggend terrein is. Mensen hebben vaak maar net dat ene duwtje nodig om tot aktie over te gaan. Er komt nooit een mo ment dat je kunt zeggen dat je werk af is". Toch vindt Van der Velde zichzelf beslist geen Ro bin Hood. "Natuurlijk niet. Je moet wel nuchter en reëel blijven". Behalve Jan van der Velde werkt er een aantal vrijwilligers op het Bureau van Sociaal Raadslieden. Om de kennis op peil te houden is het bureau aangesloten bij de Federatie In stituten Raadslieden. Deze fe deratie levert de meest aktuele informatie aan. Het Bureau voor Sociaal Raadslieden heeft van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur spreekuur. Dinsdag- en donderdagmiddag is het kantoor van 13.30 tot 15.30 uur geopend. Bezoekers kunnen van tevoren een af spraak maken maar ook ge woon binnen lopen. en lopen een zaterdagmiddag door winkelstraten. Middelburg, Vlissingen, Domburg, Veere? Nergens vinden we een pas send antwoord. Maar dat er mo de is en dat er steeds weer wat verandert, daar zijn we zeker van. Wat het weer nog niet voorspelt, doen de modezaken. Veel kleur, hier gewaagd en daar weer wat verfijnder en klassiek. Vrouwen en mannenmode. Voor elk wat wils, menen we zonder dat we het cliché kunnen ver mijden. De mode heeft ons gepakt. Nu zouden we van die opgebla zen verhalen kunnen schrijven - of laten schrijven door deskun digen. We doen dat deze keer niet, maar laten de echte ken ners aan het woord. Inderdaad. De winkeliers. Op maar liefst vijf pagina's vertellen zij, meestal in eigen woorden, wat precies hun waar zal zijn, welke kleur of lijn ze voor hun klandi zie hadden bedacht of hoe de kentering is. Vijf pagina's? Dat is veel, zult u zeggen. Wij adviseren: Neem er gewoon even de tijd voor en.be- waar ze langer dan een paar weekjes. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 1 Hobeinstraat 52 Vlissingen Advertenties voor deze editie dienen uiterlijk vrijdag 1 april om 16.00 uur in ons bezit te zijn. Uk De show wordt mede gerealiseerd door: Patachou, Hans Knuijt Herenmode en Hotel Ameville. Gildeweg 16, Vlissingen. Telefoon (01184) 17130. (exclusief disk, rolfilm en rapid) FOTO - VIDEO COMPUTERS W. V enmbiFOTO St Jacobsstraal 27 Vlissingen 01184 12300 sMaanöagsmidOags 1 KoneGeere 17 Middelburg 01180-37772 ook open Lange Kerk straal 31 Goes 01100-27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1