Stort voor'braak' TUINVARIA CARAVAN- EN CAMPINGSHOW 17 t/m 19 maart SVRZ GAAT ARMOEDE TE LIJF IN BURKINA FASO (SAHEL) I John Onderdijk: diploma excellent vakmanschap CINERENT! FOTO VERSCHOORE DIEFSTAL SCHOKT ZEEUWS MUSEUM NATUURHISTORIE 10% VOORDEEL ff CASSETTES 'De SVRZ helpt verder'. Over die slogan wordt binnen de muren van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland de laatste dagen heel wat afgepraat. In navolging van de actie 'Afrika Nu' tracht de Stichting geld in te zamelen om zoals de initiatiefnemers Martin Koster en Bruno Dan- kloff het omschrijven - gestructureerd de nood lijdende gebieden in Afrika van geld te voorzien. Eén gulden PZC WEEKBLADEN Vakantie Sponsors Alarminstallatie Drieluik Snuffelpas Jazzfestival Lentefeest Rubrieken TERUG UIT AUSTRALIË VIDEOFILMS HUREN? Bezoek de Dagelijks geopend van 13.00 tot 22.00 uur. "sfeervol tafelen" op alle geldig t/m 30 april 1988 bij de cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 O, BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 89e JAARGANG NUMMER 11 16 MAART 1988 'Blijvend, wantjwe kennen de beelden van rottend voedsel' De Zeeuwen hebben samenwerking gezocht met Foster Parents Plan. Besloten is tot adoptie van een drinkwater-, erosiebestrijdings- en herbebossingsproject in Burkina Fa- so in de Sahel. Geen ééndagsvlieg, maar blijven helpen, luidt het motto. Niettemin wordt zaterdag 23 april, als Vijvervreugd en omgeving tot een bruisend actiebolwerk wordt verheven, omschreven als het hoogtepunt. Ad Hanneman sprak met personeels maatschappelijk werker Martin Koster en hoofd huishoudelijke dienst Der Boede Bruno Dankloff. Om deel te nemen aan de actie Afrika Nu was het medio januari te laat. Het Rode Kruis had toen al de meeste bedragen binnen en maakte zich op om de hongeren den te gaan steunen. Maar het spookte steeds door het hoofd van Martin Koster dat iets derge lijks als het Torro personeel had gedaan - het salaris van één dag storten- ook bij Vijvervreugd mo gelijk moest zijn. Koster gooide de knuppel in het hoenderhok tij dens een overleg van de afdeling sociale zaken, ledereen ging en thousiast akkoord, mits 'alle gele dingen van de SVRZ er hij wer den betrokken'. Geen simpele klus want de huizen die de stich ting onder haar vleugels heeft staan verspreid in Zeeland. Het lukte. "Momenteel is al een groot aantal mensen bereid om maandelijks één gulden van hun salaris via een machtiging over te maken. En we hopen dat deze groep groeit. Overigens kunnen ook mensen van buiten de SVRZ een machtiging sturen voor dat bedrag". Toen kwam het mo ment om te kiezen voor welk doel het geld zou worden bestemd. Dankloff en Koster: "De kracht van een dergelijke ac- Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 tie moet zitten in de grootschalig heid van de organisatie. We zoch ten contact met de Stichting Ne derlandse Vrijwilligers en met het Foster Parents Plan. Bij de Neder landse Vrijwilligers kregen we geen contact. Er was niemand te hereiken. Met Foster Parents Plan in Amsterdam verliep alles van een leien dakje". En toen ook nog bekend werd dat deze organisatie binnenkort een afdeling op Wal cheren heeft, was alles binnen de kortst mogelijke tijd in kannen en kruiken. "Samen met Foster Pa rents hebben we gekozen voor Bruno Dankloff (links) en Martin Koster: project geen ééndagsvlieg. SVRZ-medewerker Jo Keymel, die al vier jaar vakantietochten door Afrika maakt, onderstreepte de keuze en nam bovendien zit ting in het actiecomité. "De actie is niet gericht op noodhulp. We kennen bovendien de beelden van het rottende voedsel in de havens. We denken dat we met die ene gulden per maand van het salaris de mensen daar de mogelijkheid geven om weer voedsel te gaan verbouwen". De actiedag bestaat uit een sponsorloop waarbij deelnemers van hun familie, kennissen en vrienden een bepaald bedrag per gelopen kilometer kunnen vra gen. Ook is er een snuffelmarkt met tweedehands goederen, waarvoor mensen nu al spullen kunnen inleveren (01180-14658). verder is er een groot aantal op tredens, waarbij zeker Johnny and the Sukkels zullen zijn, een rock rollband die bestaat uit werknemers van de SVRZ. Overi gens worden ook de bewoners bij de actie betrokken. Er worden nu al truien gebreid en er zullen taarten worden gebakken. waterprojekten en aanverwanten in Burkina Faso. Er zijn drie dor pen waar een dergelijk project gaat beginnen. Samen met Foster Parents maken we nog een keuze". De SVRZ helpt door een constan te geldstroom mensen in één van de armste gebieden ter wereld. —- - lil - "ja*- «MM* 1 *Zo worden waterputten aangeboord van het SVRZ-geld. Deze foto werd gemaakt in Opper Volta. Het Zeeuws Museum Natuurhistorie vecht al vijfentwin tig jaar voor het behoud van alle waardevolle gegevens over de Zeeuwse natuur. Zodat ook het nageslacht hier later kennis van kan nemen. Door een laffe diefstal is een inbreker er weer een paar honderd gulden rijker op ge worden. Of geniet op kosten van de gemeenschap van een eigen video. Zoals elke gesubsidieerde instantie kampt ook dit museum met de bezuinigingen. Educactie- ve doeleinden -waar de belastingbetaler tenslotte zijn goeie geld voor geeft- gaan dus voor zaken als alar minstallaties en verzekeringen. Het duurt jaren voordat het museum over deze financiële klap heen is. Mensen die het Zeeuws Museum Natuurhistorie een warm hart toedragen kunnen een bijdrage storten op bankrekening 47.70.98.525 ten name van de Zeeuws Museum Stich ting. Dit onder vermelding van "braak". Een apart hoofdstuk - en de com missieleden stellen zich daarbij veel voor - is de sponsoractie. Al Ie leveranciers van de stichting zijn gevraagd om een financiële bijdrage te leveren. Daarnaast worden de winkeliers in Vlissin gen en Middelburg opgeroepen om geld te geven. Zaterdag 2 april worden de middenstanders (Vlissingen 's morgens en Mid delburg 's middags) daar nog eens luidruchtig aan herinnerd. Met een geluidswagen rijden de commissieleden door de win kelstraten en gaan de zaken bin nen om geld binnen te halen. "Maar wil het slagen dan moe ten derden ons enorm steunen. De Wellinge hier aan de overkant werkt al mee. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, die ons tij dens deze manifestatie de hel pende hand kunnen bieden", werven Dankloff en Koster. 'Een lening? Daar denkt de bank niet eens aan" (door Bettie Ho lies te lie) "Dat ik baal als een stier is nog eufemistisch uitgedrukt". Ge schokt, bedroefd en vooral heel erg boos. Dat is nog de beste omschrijving van de ge moedsstemming varr-de heer W.J. Phaff, conservator van het Zeeuws Museum/Natuurhisto- rie in Oostkapelle. Vorige week werd in de nacht van maandag op dinsdag voor meer dan vijf duizend gulden aan apparatuur uit het museum weggehaald. Een inbraak. "In de eerste in stantie ben je niet boos maar verdrietig. Je vraagt je af waar om ze die dingen juist hier nou weg moeten halen. Je bent ja ren lang met veel kunst en vliegwerk bezig geweest om al les bij elkaar te krijgen. En dan in een klap terug naar af". Phaff houdt van "zijn" museum dat jaarlijks meer dan dertigdui zend bezoekers trekt. Hij nam vijfentwintig jaar geleden het initiatief tot oprichting. "Ik ben er in al die jaren zo vergroeid mee geraakt dat ik deze inbraak haast als een persoonlijke aan val zie" zegt de conservator van de afdeling Natuurhistorie. De dief (of dieven) pikte een zo goed als nieuwe videorecorder met afstandsbediening, vijf vi deobanden, een monitor en de afstandsbediening van de t.v. "De t.v. was of te zwaar, of ze konden er niet bij" vertelt de heer Phaff, "De Betamax-video hebben ze laten staan. Die was kennelijk niet goed genoeg". Ironie van het lot? Het bestuur zou op korte termijn een beslis sing nemen over een aan te schaffen alarminstallatie. Dit naar aanleiding van een eerdere poging tot braak in januari. Phaff: "Het lijkt wel of ze het geroken hebben. We hebben als museum nooit geld gehad voor zo'n ding. Een subsidiegever geeft liever een stuk vitrine met zijn naam erop dan een alarm installatie, die bovendien nog veel duurder is". De verzekering vergoedt hele maal niets. De inbraak heeft dus grote gevolgen voor het mu seum en zijn bezoekers. Met de monitor werden concepten ge- De heer Phaff van het Zeeuws Museum Natuurhistorie bij een opvallend lege plek in het geheel. Ooit stond daar de videorecorder. maakt vuui viueupicawuauea. Een professioneel bureau zal nu het hele ontwerp over moeten nemen. En dat is duur. Verder zou er op de monitor te zijner tijd een computer aangesloten worden. Daarmee kan het mu seum de hele collectie registre ren. "Voordat we nu weer een nieuwe kunnen kopen zijn we twee jaar verder. De p.c. kun nen we voorlopig wel helemaal vergeten. Een lening? Daar wordt niet eens aan gedacht door de bank", gromt de con servator. Ook de bestaande VHS video banden kunnen voorlopig niet meer worden vertoond. Deze banden werden door de week een keer of zes bekeken. In de weekeinden liep dat op tot en kele tientallen keren. Behalve de eeuwenoude deur werd er niets vernield. De heer Phaff: "Dat heet: count your little blessings". Of de apparatuur het enige is wat gestolen werd valt nog maar af te wachten. "Ga maar eens in een gebouw als dit na wat er wordt vermist. Met een collectie van duizend opgezette beesten en andere preparaten kan dat weken du ren. Vanochtend", meldde hij afgelopen maandag, "dacht ik nog: hé, waar is de typemachi ne. Die kan door een vrijwilliger meegenomen zijn, maar ook gejat". Peter Sijnke en Wim Riemens maakten een drieluik in boekvorm over Middelburg. Ver leden, verleden en heden. Leerling-monteurs van de Walchers LBO- scholen kregen van 29 Autobedrijven een snuffelpas. Theorie en praktijk dichter bij el kaar brengen. Chriss Barber wordt weer de klapper van het Jazzfestival in Middelburg. Ook dit jaar weer hou den de Lions Vlissin gen een Lentefeest. De opbrengst is voor een goed doel. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. John Onderdijk met het werkstuk waarmee hij in Australië de zesde prijs behaalde. Door alle aandacht die er de af gelopen weken in de media werd geschonken aan de Olympische winterspelen in Calgary, zou men bijna vergeten dat er in die zelfde tijd ook Olympische spelen voor beroepen werden gehouden. De ze Skill Olympics vonden plaats van 17 tot 25 februari in het Australische Sydney en John Onderdijk van De Schelde uit Vlissingen moest zich daar in het De beste keus uit de betere films k Videofilms voor het hele gezin k Voordeliger dan u denkt k Geen video? Huur bij ons een moviebox ^^"NGSTÏjoijin zatêrri 30/13'30'^°'Óo U "terdag: 9.00-17.00 u -^anaaiiJ4Mmo u. BEELD- CM TOON AAM GEVEND IN VIDEO Scheldestraat 42, 4381 RT Vlissingen Telefoon: 01184-17244 -usac onderdeel constructie bankwer- ken meten met elf andere lan den. Tijdens zijn voorbereidingen in de Bedrijfsschool van de Schelde spraken we indertijd al met hem, maar nu is hij terug van zijn verre reis. Hoe is het geweest? John Onderdijk: "Deze weken waren een enorme belevenis. Sidney is een schitterende stad, er zijn prachtige stranden en we hadden bijna voortdurend mooi weer. Soms zelfs te warm. De tweede dag van de wedstrijden speelde me dat wel parten, want het was ondragelijk heet in de hal (een soort RAI), waar we moesten werken. We moesten in 24 uur, verspreid over vier da gen, een bepaald werkstuk ma ken van een tekening. Het was keihard werken, want eigenlijk hadden we te weinig tijd. Ik ben zesde geworden van de twaalf deelnemers en kreeg een diplo ma van excellent vak manschap". "De drie eerste plaatsen waren respectievelijk voor Ierland, Ko rea en Zwitserland", vertelt de bereisde constructie bankwer ker. Zou hij in de toekomst wel willen emigreren naar dat grote land? "Ik weet het niet, mis schien wel", zegt John, "maar laat ik nu eerst maar weer hier wat aan het werk gaan, want ik heb een half jaar aan de voorbe reidingen besteed, nu ben ik net een dag terug in mijn oude baan bij de productie en dat is best wel weer wennen". anthony fokkerstraat - goes O 01100-21020 fax 27053 telex 55039

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1