Bestuur werkt aan wijziging statuten WEEKEINDJE JULIANA DRUM AND BUGLE CORPS annn onna Vlissingen en de cijfers CINERENT! FOTO VERSCHOORE Nieuwe Hollandse linden langs Weg Koudekerke-Zoutelande Kodak Express Het lijkt wel een bedrijf. 'Meer publiek gericht'. En: 'De leden hebben invloed'. En: 'Alleen met een hechte groep léden kunnen we dit resultaat bereiken'. Vervang leden door werknemers en het zou zo in de uitgangspunten voor het personeelsbeleid van een middelgrote onderneming leider heet directeur. Het s de 24-jarige 'eter Tollenaar, die saaiheid van de kantoorbaan bij de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland afwiséelt met de dynamiek van Juliana Drum and Bugle Corps, het sinds supermoderne leest geschoeide showorkest dat qua niveau in de landelijke subtop verkeert. Afgelopen weekeinde logeerden de 86 leden met kader in Burgh-Haamstede in repetities in een sporthal voor het nieuwe repertoire. Daarnaast brouwden de Middelburgers een feestje met play-backshow en werden de al stevige yripndschapsbanden nog eens extra aangehaald. Privé Sociale controle Optreden SPONSORS VC VLISSINGEN WILLEN MEER MACHT De sponsors van de voetbalclub Vlissingen krijgen meer macht. Het bestuur wil daarvoor de statuten wijzigen. Lukt dat niet, dan stapt in ieder geval één van de hoofdsponsors, Paul Hermsen, op. Telefonisch Produkten Stadhouders Rubrieken VIDEOFILMS HUREN? J.P.A. Rossël Voorjaarsshow met Fiat kampioenen Zie onze advertentie elders in dit blad 10-11-12 maart bij: EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE "speciaal geprijsd' OV pan 20 cm. - 3 liter NU 109.- (normaal 135.-) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Ouiliiy cnntrol service I 89e JAARGANG NUMMER 10 9 MAART 1988 Ook privé hebben de leden een hechte band Ook privé, en zeker tijdens het weekeinde werden de vriend schapsbanden hechter aangehaald. Oorverdovend klinken de slagen van de trommels die zaterdag middag. En als de koperinstru menten worden aangezet kan de lekentoehoorder maar het beste zijn heil elders zoeken. "We heb ben nieuwe instrumenten", pronkt directeur Peter Tollenaar ietsje later in de rustige kantine waar de wielerklassieker Omloop van het Volk uit een kleine kleu rentelevisie het beeld beheerst. "Deze koperinstrumenten ko men harder over. Dat wil het pu bliek. Maar doorgaans treden we buiten op. Op sportvelden. Hier in de hal blijft het geluid hangen. Het is inderdaad nogal hard". Vrijdagavond begon de repetitie. Voor de eerste keer in zijn vijfja rig bestaan als drum- en bugle corps waren de leden langer dan een dag van huis. Een hele bele ving. Arthur van der Paal, koper instructeur van het korps, ver wonderde zich al meteen en kon na de repetitie, zo tegen half twaalf 's avonds, het weekeind al geslaagd noemen. "We heb ben vreselijk hard gewerkt, die PZC WEEKBLADEN IS)© Mü©©&ng©ff Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 eerste avond. Ook vanmiddag hebben we veel geleerd. De figu ren voor de show zitten er nu globaal in. Ik denk dat een week eind als dit aan het begin van het seizoen voor herhaling vatbaar is". Het kon dus niet meer kapot. Doorgaans repeteert het korps twee keer per week onder leiding van kaderleden, die in het voet baljargon met 'eigen kweek' zou den worden betiteld. "De meesten zitten al sinds hun achtste jaar bij Juliana", legt korpsdirecteur Tollenaar uit. "Daardoor hebben ze een hechte band met het korps. We stellen ook de show zelf samen en be werken de muziek. Sinds vijf jaar bestaat het repertoire uit moder ne muziek. Dit jaar wordt in ver- Sti/staan, passen leren en figuren. Geduld en vakmanschap van de instructeurs. band met het eerste lustrum een aantal bewerkte muziekstukken van de afgelopen vijf jaar op het repertoire genomen". De meest succesvolle nummers in het eer ste lustrum zijn volgens Arthur van der Paal 'She's not there' van Santana en 'Samba song' van Chick Corea. Behalve een hechte band met het korps hebben de leden ook privé veel contact met elkaar. "We gaan regelmatig met elkaar stappen", zegt een aantal leden dat in de bar geniet van de pau ze. En gniffelend wordt over het aantal Juliana-huwelijken gesproken, waarvan er weer een aantal in de maak zijn. "Ze heb ben er alles voor over om een goed product neer te zetten", meent Tollenaar oprecht. "Zon der die wil zou het beslist niet lukken. Het is een wisselwer king. De instructeurs kunnen nog zoveel willen, als de leden min der ambities hebben, moet je het daarmee doen". Het Juliana Drum and Bugle Corps staat landelijk bekend als de beste subtopper. Onbedreigde leiders zijn Jubal uit Dordrecht en Beatrix uit Hilversum. Derde is het Middelburgse korps dat jaar lijks nek-aan-nek strijdt met Avant uit Baarn. De ene keer wint Juliana met een haarlengte, de andere keer het korps uit Baarn. "Meer zit er voor ons niet in", weten Tollenaar en Van der Paal zeker. "Beatrix vooral is ui terst professioneel bezig. Ze worden zelfs gesponsord door een bedrijf dat trommels maakt. Wij zijn best tevreden met onze plaats. En het publiek weet dat te waarderen". De Julianaleden kennen dus hun plaats. Sterker nog: ze willen met meer. De pauzerende leden: "Vaker repeteren zou niet leuk zijn". En de motivatie blijft, aldus Tollenaar. "Ik geloof niet in pro fessionalisering. Jubal bijvoor beeld repeteert vier a vijf keer per week. Ons doel is plezier maken. De groep bestaat voornamelijk uit jongeren van pakweg zestien tot vijfentwintig jaar. Die vinden bij ons een hobby, waardoor ze bovendien van de straat blijven. Er is dan ook een grote mate van sociale controle mogelijk door de wijze waarop wij de zaak aan pakken". Van der Paal: "En die sociale controle is zowel privé als in ver enigingsverband. Komt er iemand te weinig naar de repeti ties, dan wordt die persoon vriendelijk gevraagd waarom. Hij wordt vervolgens als het ware over de drempel gesleept". En zo was er ook die jongen met lang haar in spijkerjack en oorbellen. Hij wilde persé lid worden van het Middelburgse korps. "Niet dat hij daar uitdrukkelijk op aan gesproken werd, maar hij heeft zich aangepast. Hij is nu niet meer te onderscheiden van de andere leden....". Nu repeteert Juliana Drum and Bugle Corps voor het optreden op Koninginnedag, 30 april. Za terdag 23 april is er voor familie Dat was het grote nieuws afge lopen vrijdag tijdens een bijeen komst van sponsors in het gloed nieuwe Vlissingse etablissement Pup. Herstaco-directeur Hermsen gooide de knuppel in het hoenderhok en voorzitter Piet de Jong van de hoofdklasser pakte de dreiging behoedzaam op. "Vlissingen heeft momenteel ruim honderdduizend gulden meer inkomsten dan vijf jaar ge leden", stelde Hermsen vast. Hij herinnerde er aan dat dankzij de geldschieters goed spelersmate riaal kon worden aangekocht. De club kwam daardoor in een mum van tijd op het hoogste podium van het amateurvoetbal terecht. "We willen gewoon wat meer te zeggen hebben. Let op: niet de baas spelen", hield Hermsen zijn collega-sponssors voor. Vooral op financieel gebied wil Hermsen samen met andere sponsors meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Volgens de hoofdsponsor van de enige Zeeuwse hoofdklasser- moet er meer lijn komen in het fi nancieel beleid van de club. Als er nu geld nodig is wordt vaak te lefonisch een beroep gedaan op een van de sponsors. Geen goeie zaak, meent Hermsen. "Het is essentieel voor de toekomst. Ge lukkig drukt de financiële verant woordelijkheid niet alleen op Her staco en Koppejan, de beide hoofdsponsors. Er komen meer sponsors bij. En die sponsorclub is meer dan een goedwillende vriendenclub. Samen met de ze ventien subsponsors moeten we bezien wat we in het financieel beleid kunnen verbeteren". Voorzitter De Jong was het roe rend eens met Hermsen. Hij schilderde de geschiedenis van 'de vc' in de afgelopen vijf jaar, van middenmoter in de tweede klast tot gevreesde tegenstander in de hoofdklas met ambities voor betaald voetbal. Ze wilden er dus wat moois van maken, maar kregen stank voor dank in het Zeeuwse: advocaten op het dak en gesneuvelde ruiten toen de Vlissingers bij andere clubs ta lenten probeerden weg te halen. "Men is er nu kennelijk aan ge wend, want het is nu rustig". Volgens De Jong wordt vc Vlis singen pas een echte Zeeuwse topclub als het eerste louter uit Zeeuwen bestaat. "Per saldo moeten we er voor gaan zorgen dat we de Brabanders niet meer nodig hebben". Maar jeugd aantrekken van an dere Zeeuwse clubs om in de toekomst de top vc Vlissingen louter uit Zeeuwse spelers te la ten bestaan, kost geld. "Dertig procent van de begroting bestaat uit sponsorgelden. Het doel van deze sponsoravond is om de band tussen de geldschieters en vc Vlissingen te verstevigen", stelde De Jong vast. En later: "Door de sponsors meer invloed te geven in het beleid, waarborg je een status, die uit meer bestaat dan een seizoenkaart en toegang tot de bestuurskamer tij dens de wedstrijden". Hoofdsponsor Paul Hermsen: "Gewoon wat meer te zeggen". De sponsors van vc Vlissingen morren. Ze zijn goed voor een derde van de totale begroting, maar hebben geen moer te vertellen. Afgelopen vrijdag kwamen de geldschie ters bijeen om in samenspel met het bestuur daar verande ring in aan te brengen. De cijfers(afgèrond): totale begroting f 300.000, Daar van wordt door de sponsors ongeveer f 100.000,— op gehoest. Uit contributie vangt de penningmeester f 60.000,— en uit entreegelden komt f 70.000,— bin nen. De reclameborden zijn goed voor f 60.000,— en de lotto/toto stort jaarlijks tegen de f 10.000,— op rekening van vc Vlissingen. De subsidie - en nu niet lachen - van de gemeente Vlissingen bedraagt f 2000, en andere aanverwanten een voorproefje in de sporthal De Kruitmolen, waar overigens géén oordopjes worden verstrekt. En voor de volledigheid: het show orkest is een onderdeel van de Juliana Korpsen Middelburg, waarbij ook Juliana Blaasorkest en het Junior Drumcorps Johan Friso horen. Scharrelvlees, leder waren, de fiscus, aut- voordeelpas allemaal in de rubriek produc tinformatie. Tijdens de onderne mersbijeenkomst in Middelburg werd het eerste lot voor de Stadhoudersfeesten gepresenteerd. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Langs de provinciale weg tussen Koudekerke en Zoutelande wor den negentig Hollandse linden (Tilia europaea) aangeplant. De aanplant begint direct na de grens van de bebouwde kom van Koudekerke en zal een halve kilo meter van de weg beslaan. De linden worden opeen onderlinge afstand van tien meter geplant. Er is voor deze boomsoort geko zen, omdat die ongevoelig is voor vorst en goed bestand te gen zeewind, stof en uitlaatgas sen. De wortels kunnen zich, bij eventuele schade, bijvoorbeeld als gevolg van graafwerk, vrij ge makkelijk herstellen. De huidige begroeiing langs de provinciale weg moet worden k De beste keus uit de betere films k Videofilms voor het hele gezin k Voordeliger dan u denkt k Geen video? Huur bij ons een moviebox fl1p0/1l30-20.00 u aterdag: 9.00-17.00 u U-00-1ËM u.' BEELD- EN TOD NAA NO EVE ND IN VIDEO Scheldestraat 42, 4381 RT Vlissingen Telefoon: 01184-17244 gekapt om ruimte te maken voor de linden. De gemeente Valke- nisse heeft een kapvergunning verleend voor de 102 bomen en de 480 meter lange struiklaag. Alleen de meidoorns blijven staan. De bomen worden ge kapt, omdat hun gezondheids- en onderhoudstoestand van dien aard zijn, dat opknappen nauwe lijks zin heeft. Het uitvoeren en achterstallig onderhoud is duur en levert uiteindelijk nogal mis vormde bomen op. Bovendien zouden de volwassen populieren langs de weg dan toch binnen niet al te lange tijd gekapt moe ten worden, gezien hun ouderdom. Het is de bedoeling, dat op ter mijn de beplanting langs de hele weg wordt vervangen. Nu is de eerste fase aan bod, die voor 16 april klaar moet zijn. Wanneer de volgende fase wordt aangepakt, is nog niet bekend. Het tijdstip is vooral afhankelijk van de uitvoe ring van de plannen voor de rondweg Koudekerke. De kosten van de eerste fase lig gen tussen de tien en vijftien dui zend gulden, inclusief de ver keersmaatregelen en de kosten van toezicht van de dienstkring Walcheren van provinciale wa terstaat. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen HERCULESWEG 12 Industrieterrein ARNESTEIN, MIDDELBURG, TEL. 01180-12918 FOTO-VIDEO COMPUTERS (exclusief disk, rolfilm en rapid). n -nmbtFQIP Si Jacaba«l»M»27 V—nQsn 011»-12300 sMaandaga-wMags WIV Xon«G«^.l7M,0(J#bUr9 01180-37772 0<*0p«n Lange Xertijtraji 31 Goe» 01100-2732* t

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1