Honderdvijfentwintigste inschrijving binnen «•sas./ ECHTPAAR WIL WALCHERSE AFDELING FOSTER PARENTS PLAN FOTO VERSCHOORE Rittenkampioenschap gaat weer beginnen CINERENT! ^5-i-tfrr- exclusief bij de serviezenspecia/ist y'S 1"0Dn r'~ m Kodak Express In de Afrikaanse staat Sierra Leone zagen ze hoe de praktijk was. 'We hadden jarenlang f 45,— per maand overgeboekt en het was altijd een vrome wens geweest om er eens naar toe te gaan. In 1984 kreeg het allemaal wat vastere vorm en we zijn er naar toe gegaan. De ervaringen waren overweldigend. We werden er ontvangen als een koningspaar'. Het echtpaar Riemersma is nog steeds onder de indruk van de resultaten van het Foster Parents Plan. Ze willen nu op Walcheren een afdeling oprichten. Voorlichting geven op scholen of zelfs op braderiën staan, het behoort allemaal tot de mogelijkheden als de afdeling Walcheren eenmaal een feit is. Spannend PZC WEEKBLADEN rJJ GASTOUDERPROJEKT DRAAIT OP VOLLE TOEREN Zorgvuldig VIDEOFILMS HUREN? Zeeland/ Randstad 40 Jaar biljarten Popmuziek Rubrieken KvK: gs moet efficiënter werken bij bouwaanvragen 01100-21020 "sfeervol tafelen" tb m R. «val Doulu «i Zï m Cm SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 B BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service JL NUMMER 9 2 MAART 1988 Twee levende kippen en zes eieren als afscheidsgeschenk In de bungalow aan de Wijk- huisweg bij Oostkapelle staat de wereldreis van vier jaar ge leden naar dat arme Afrikaan se land Sierra Leone nog vaak centraal. Dia's, houten beel den en foto-albums houden de herinneringen levend. Er wonen iets meer dan één mil joen inwoners, en het land is enkele keren groter dan Ne derland. Het meisje Yallie Ka mara, voor wie ze het geld die jaren hadden overge maakt, was het reisdoel. Maar ook wilden ze onder zoeken of Frits Bom gelijk had gehad. In zijn programma De Ombudsmand onthulde Bom vlak voordat de heer en me vrouw Riemersma vier jaar geleden op reis gingen dat er van het geld voor het Foster Parents Plan heel veel aan de strijkstok was blijven hangen van de hoge pieten. 'Ik ging er dus zeer kritisch naar toe', zegt L. Riemersma, oud- direkteur van de Rabobank in Middelburg en nu met pensioen. Het werd een spannende beleve nis. De reis op zich was al een avontuur. Sierra Leone - het echtpaar Riemersma had er voor- li IL Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 dat het Foster-child werd ge adopteerd ook nog nooit van ge hoord - lag op de route van een KLM-lijnvlucht. 'We hadden niet eens een hotel besproken. Of er een behoorlijk hotel was wisten we eigenlijk niet. Wel hoorden we van het Paramount-hotel in de hoofdstad Freetown waar de leden van de Rotary altijd logeer den. We kwamen er tegen de avond aan. Met een busje met al leen maar zwarten zijn we vanaf het vliegveld de rivier overgesto ken op weg naar de stad. In dat hotel konden we nog net twee éénpersoonskamers boeken. Meer was er niet vrij'. Vier weken lang bezochten de beide Zeeuwen talrijke projekten van het Plan International, zoals het Foster Parents Plan daar heet. 'Juist na die berichten van De Ombudsman wilden we we ten wat er met ons geld was ge beurd'. Meteen zochten ze kon- takt. 'We vertelden de Canadese direkteur over de negatieve be richten en vroegen hem op de man af wat ze daar eigenlijk presteerden. Hij vertelde ons over de klinieken en de scholen, maar ook over de markthallen die er van het geld werden ge bouwd. Het geld gaat namelijk niet alleen naar het kind, maar vooral naar de gemeenschap waar het leeft. Het kind zelf krijgt wel beter onderwijs. Voor M5,— per maand kun je kenne lijk in een ontwikkelingsland heel veel doen. Kortom: het verhaal van Frits Bom klopte niet'. De heer en mevrouw Riemersma. En op een dag werd het dorp be zocht waar Yallie Kamara woon de. 'Dat was een feest'. Kenne lijk wekte de hartelijkheid van het feest veel emotie op. Ook nu nog VcrbdZiflQ springen de tranen in de ogen van de oud-bankdirekteur. 'We moesten plaats nemen achter een gedekte tafel. Er stond een pan met rijst en wat groente. On ze begeleidster adviseerde ons dat we uit beleefdheid maar een paar hapjes hoefden te pakken. met haar vader. Het was alle maal enorm hartelijk, iets om nooit meer te vergeten'. Men had ons namelijk gewaar schuwd om vooral niets te eten in het binnenland in verband met mogelijke infekties. We hebben het wel gedaan en er niks aan overgehouden. Toen we weggin gen kregen we nog twee levende kippen en zes eieren als af scheidsgeschenk. Het was er echt een feest. Zoiets kunnen we hier niet meer. Dat is hun rijk dom en onze armoede. Alleen al de wijze waarop de eenvoudige dorpelingen de traditionele dan sen uitvoerden was overweldi gend. Met Yallie Kamara hebben we uiteraard gesproken en ook 'Eén kip hebben we aan onze be geleidster gegeven', legt me vrouw J. Riemersma-Schuur- mans uit. 'De andere kip hebben we in het hotel door de kok die zelfde avond laten bereiden'. Met de direkteur van Plan Inter national reisden beiden kris-kras door het land. Talrijke projecten werden bezocht. 'Mijn mond viel regelmatig open van verbazing', zegt zij. 'We zagen scholen, waar we overigens door kinderen werden toegezongen en water putten, maar ook markthallen waar de mensen hun spullen konden verhandelen. We zagen dat het FPP-geld goed werd be steed. Overal gingen de deuren voor ons open. En mijn man heeft nog een coöperatieve bank bezocht'. Hij vervolgt: 'Een bank die te vergelijken is met de Ne derlandse Boerenleenbank in de beginjaren. Ze hielpen t daar de kleine boeren om hun produkten te verkopen tegen een behoorlij ke prijs. Uiteraard kan het ge bouw zelf absoluut niet worden vergeleken met een bank hier. Het was er maar simpel. Maar er werd in ieder geval wat gedaan'. Toen Riemersma met pensioen ging had hij al min of meer beslo ten om zijn energie en organisa tietalent voortaan in dienst te stellen van het Foster Parents Plan. 'Voor de overkoepelende landelijke organisatie heb ik eerst een nota geschreven waarin ik wat mogelijkheden op een rijtje heb gezet voor aktiviteiten op Walcheren. Verder heb ik op een aantal scholen in Middelburg wat verteld over het FFP. Ik voel me nog fit genoeg en eigenlijk ligt dit werk in het verlengde van wat ik als direkteur bij de bank deed. Ook de Rabobank is van oor sprong bedoeld om arme boeren wat krediet te geven. Deze orga nisatie geeft geld aan de ge meenschap waar een kind woont en dat kind krijgt wat extra on derwijs. Een FPP-doelstelling spreekt mij trouwens in het bij zonder aan. Ze luidt: 'geef armen de mogelijkheid om te leren hoe ze in economisch en maatschap pelijk opzicht kunnen eman ciperen'. Het echtpaar Riemersma denkt dat er op Walcheren rond de dui zend pleegouders wonen die maandelijks wat geven aan het Foster Parents Plan. 'Als zij alle maal ƒ45,— geven, komt dat overeen met bijna een half mil joen gulden per jaar. We gaan nu op zoek naar vrijwilligers. Een van de plannen is voorlichting geven op allerlei plaatsen en ma teriaal verspreiden. Ook denken we aan fondswerving in de vorm van sporttoernooien en mis schien zelfs een benefietconcert hier in huis op ons eigen clave- cimbel. Ik denk dan aan twee concerten. Het eerste geef ik zelf en hoe meer geld er komt, des te eerder schei ik uit. Het tweede concert moet een beroeps ge ven. Dan werkt het andersom. Hoe meer geld er wordt gege ven, hoe langer het concert duurt. Wat er verder gaat gebeu ren hangt af van de ideeën die de nieuwe vrijwilligers meenemen om de doelstelling die ik net noemde waar te maken'. Het echtpaar Riemersma wordt feestelijk verwelkomd in de plaats waar ze een Foster-kind steunen. Maar ook de gemeen schap profiteerde mee. En daarvoor hartelijk dank, Het ze de Zeeuwen weten. Rommelmarkt - Voor de snuf felaars is er zaterdag 5 maart weer een rommelmarkt van het Showkorps Vlissingen. De markt wordt zaterdag 5 maart tussen 8 en 1 5 uur gehouden in één van de garageboxen in de Vlissingse Nicolaes Honighstraat. De op brengst is bestemd voor het in strumentenfonds van het showkorps. Gevonden - Bij de gemeentepo litie in Vlissingen is in de periode van 17 tot 24 februari het vol gende aangegeven: een rol be hang, jerrycan, vlieger, trui, een bruine portemonnee, een sleutel en een kinderarmbandje met in scriptie. Bij het Vlissingse dieren asiel is in die periode een klein zwart bastaardhondje en een bruine boxer aangegeven. MIDDEN-ZEEUWSE AUTOCLUBS STARTEN SEIZOEN Voor de liefhebbers van oriëntatieritten begint het sei zoen weer. De drie autoclubs in Midden-Zeeland, de Beve- landen in Goes, Scheldegou- wen in Middelburg en De Zeeuwen in Vlissingen, heb ben voorlopig een program ma opgezet met drie ritten voor het Zeeuws kampioen schap, waarvan de eerste za terdag 5 maart wordt verre den in Borsele. MAC De Zeeuwen tekent voor de or ganisatie van deze eerste rit. Start en finish voor deze ope- ningsrit zijn zaterdag in café De Kroon in 's Heerenhoek. De eerste deelnemer start om 14 uur. De volgende wedstrijden voor het Zeeuws Kampioenschap worden ver reden op 7 mei en op 4 juni. Volgens de auto en motor clubs zijn deze ritten uiterma te geschikt voor mensen die eens willen proeven wat de ze oriëntatieritten eigenlijk in houden. Deze nieuwelingen rijden in de B-klasse, de erva ren rijders komen uit in de A- klasse. Alle ritten worden verreden onder toezicht van de KNMV.de motorrijders bond. Je wilt gaan werken, studeren of gewoon wat tijd voor jezelf en zoekt opvang voor je kinderen. Je zoekt een kleinkind of een speelkameraadje voor je eigen kind. Het Gastouderprojekt Wal cheren bemiddelt. Vorige week vrijdag kon de organisatie de honderdvijfentwintigste gastou der bijschrijven. Aanleiding voor een bescheiden feestje, want de belangstelling voor het projekt, dat pas sinds september '87 vol op draait, blijkt groter te zijn dan werd verwacht. Rosa van Nieuwhuyzen woont met haar man en drie kinderen op een grote boerderij in Oostka pelle. Ze reageerde op een adver tentie van het Gastouderprojekt waarin opvang voor een tweeling van vier maanden en een peuter van tweeënhalf werd gevraagd. Rosa: "Vroeger werkte ik als le rares kinderverzorging/kinderop voeding. Toen er kinderen kwa men heb ik dat opgegeven. Door het beroep van mijn man, hij is boer, zit ik thuis vast. Dat heb ik best wel moeilijk gevonden. Als je altijd hebt gewerkt weet je niet hoe het is om hele dagen thuis te zitten. Met een aantal gastkinde- ren doe ik toch iets in de richting van mijn opleiding". Rosa's oudste twee zonen gaan inmid dels naar school. Peuter Ameli is nog thuis. Inclusief de eigen kin deren mogen er maximaal vier kinderen opgevangen worden, uitsluitend in het huis van de gastouder zelf. De coördinatrices van het Gastouderprojekt gaan zeer zorg vuldig te werk bij het bemiddelen tussen vraag- en gastouder. Erna Ramstijn: "Het draait puur om vraag en aanbod. Dus: passen die gezinnen bij elkaar wat ideeën over de opvoeding be treft. De één wil absoluut niet dat er gevloekt wordt bij de gastouders, terwijl de ander zich daar weer niet zo druk over maakt. Ook zaken als gods dienst, straffen en roken spelen mee". De gastouders ontvangen een uurvergoeding die bij vier kinderen ongeveer gelijk staat aan het salaris van een leidster van een kinderdagverblijf. Het eerste projekt begon tien jaar geleden in de omgeving van Zoe- termeer en Leiden. Momenteel zijn er in totaal zestig. Coördina trice Jannie Jansen: "In Zeeland is er bijna geen buitenschoolse kinderopvang. Het idee voor het Gastouderprojekt is ontstaan in de kinderdagverblijven. Er waren ontzettend veel aanvragen. De leeftijdsgrens bij de kinderdag verblijven is vier jaar. Verder was er veel vraag naar opvang buiten de openingstijden. Sommige ouders hebben al vanaf zeven uur 's morgens opvang nodig. Die konden nergens terecht". De Bloemen bij de 125e inschrijving. V.l.n.r.: Erna Ramstijn, Rosa van Nieuwenhuizen, dochtertje Ameli en Jannie Jansen. cijfers van het Walcherse projekt liggen, afgezet tegen de landelij ke, iets hoger dan gemiddeld. Vraag en aanbod gaan gelijk op. Momenteel zijn er drieënzestig vragers en tweeënzestig aanbie ders. Dat wil niet zeggen dat alle deelnemers direct geholpen kun nen worden. "De snelheid waar mee de bemiddeling tot stand komt verschilt nog al eens. De eerste inschrijver heeft nu pas een kindje. Maar het komt ook voor dat iemand er al de volgen de dag een heeft. Het moet maar net klikken" aldus de coördina trices. Wie belangstelling heeft voor het Gastouderprojekt Walcheren kan schrijven of bellen naar Kinderdijk 76, 4331 HH Middelburg, telefoon 01180-26350. De beste keus uit de betere films k Videofilms voor het hele gezin Voordeliger dan u denkt k Geen video? Huur bij ons een moviebox maandag: 13.30-20.00 u" ««b* 9.00-77.00^, rta"- 1U048.00 u.' mee ld- en toonaa noeve no in vioeo Scheldestraat 42, 4381 RT Vlissingen Telefoon: 01184-17244 De economische com missie van de Tweede Kamer schuift Zeeland onder de Randstad. Helemaal fout zegt de Kamer van Koop handel Wout Schonis heeft nog steeds niet ge noeg van de keu. Al veertig jaar doet hij aan deze sport De Zeeuwse popmu ziek boert redelijk goed. Die conclusie werd getrokken bij de uitgave van een boe kwerkje over Zeeuwse bands Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. De Kamer van Koophandel denkt dat het college van gedeputeerde staten sneller kan reageren op bouwaanvragen van onderne mers. De resultaten van het stu dierapport van de PPD (Provin ciale Planologische Dienst) over bouwaanvragen sterkt de Kamer in die opvatting. "Door verho ging van de efficiency moet het mogelijk zijn de behandelingster mijn aanmerkelijk te bekorten", schrijft ze aan gs. Volgens de Kamer denken onder nemers vaak dat planologische beletsels bijna niet te nemen hin dernissen zijn. Het gevolg is dat ze afzien van aanvragen en dus vaak op een meer omslachtige wijze gaan uitbreiden. Uit het studierapport blijkt echter het te gendeel; de provincie is uiterst mild in haar oordeel en honoreert het grootste deel van de bouw aanvragen, al of niet met kleine aanpassingen. Toch meent de KvK dat de pro vincie haar image zou verbeteren als ze er wat sneller mee zouden zijn. Zoals gezegd: een zaak van efficiency. Er is nog een mogelijkheid tot deelname aan de CONSUMENTENBEURS in de nieuwe "ZEELANDHALLEN'' te Goes. Waarom zou u als ondernemer deze kans missen. U kunt voor informatie bellen over "TUINVARIA" en de "CAMPING- EN CARAVANSHOW" 17 t/m 19 maart '88

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1