4-5 - 4 s r t£ <0* J KI&ÏÏHRIMIL J- I JONKHEER VAN PANHUYS DE REGELNEEF VOOR VEERE 'We krijgen net zoveel ruimte als Rotterdam. Alleen, die betalen meer' 'Hoe internationaal is Walcheren' iÉL Proef voor Zeeland: leren studeren in één (zater)dag Fietspaden in Vlissingen krijgen betere verlichting 'SSSë- '-«SS./ WILKENS AL TERN A TIEF VOOR DE GEMISTE KANS VAN DE LEERBOEREN CINERENT! rui lFI "'odelb^ DC BOEKEN MET DE RODE PIJL la^r^scAooS/tee^ff' Zoals zoveel adel is Willem III nauw verbonden met Veere. Logisch dat het markiezaatsstadje niet om de feesten heen kan die dit jaar worden gehouden ter ere van het feit dat de stadhouder driehonderd jaar geleden met zijn vrouw Mary de overtocht naar Engeland maakte om daar de koningstroon te bestijgen. Landelijk zijn de feesten al voorzichtig begonnen, in Veere (trouwens ook in Middelburg en Zierikzee) spitst het vlagvertoon zich toe op de zomer als de toeristen onze provincie bezetten. Een begrip Meer inhoud VERHALENWEDSTRIJD IN KADER INTERNATIONALE VROUWENDAG PZC WEEKBLADEN Magazine Groepen Produkt- informatie EMM Tankstation Maartense Rubrieken J.P.A. Rossël I U WEET HET NIET? I Zie pagina 3. VIDEOFILMS HUREN? Meezingen mag in Razzmatazz "sfeervol tafelen" 1^-"' model: GALLERIA de cassettespecialist SPECIAALZAAK. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 E o 18e JAARGANG NUMMER 8 24 FEBRUARI 1988 Veere en de adel. De voorma lige vissersplaats ademt ook nu nog het hautaine van het blauwe bloed. Wie in de zo mer rust zoekt in Zeeland, wordt in Veere in elk geval niet geplaagd door luidruchti ge terrasbezoekers. Ook is er een groot aantal heren van stand dat Veere als voorlopi ge laatste woonplaats zoekt om er van de opgebouwde pensioenrechten te genieten. Zo iemand is ook jonkheer L.W. Van Panhuys. Zes jaar woont hij nu in Veere. De eerste twee jaar pendelde hij nog per auto en trein naar Den Haag waar hij tweede man was op de afdeling Raad van Europa van het ministerie van buiten landse zaken. Tegenwoordig is hij helemaal Veerenaar en be kleedt er niet zonder trots twee belangrijke functies. Zo coördi neert hij de tentoonstellingen van de Schotse Huizen ("Ik volgde dominee Pieter Fagel op") en hij doet geen onbelangrijk werk voor Delta Cultureel, de stichting die in de Grote Kerk 's zomers activiteiten organiseert. Van Pan huys is er vice-voorzitter van en hij vertegenwoordigt de stichting - en Veere - in het comité dat de organisatie in handen heeft van de feestelijkheden rond de Willi am en Mary herdenking. Vier jaar geleden ging - "In mei word ik 65" - de jonkheer in de VUT. Twee jaar daarvoor had hij al voor Veere als woonplaats ge kozen. Den Haag, waar hij gebo ren was en in verband met zijn werk op buitenlandse zaken weer was gaan wonen, werd hem te vol. "We zochten naar een huis in een kleine plaats. Het werd Veere, hoewel we ons had den voorgenomen dat we niet verder dan één uür reizen van Den Haag wilden. Achteraf ge zien is Veere een logische keuze geweest, hoewel de reistijd twee uur was. Mijn vrouw is een Mid delburgse van oorsprong en kwam als kind al in Veere. Ook ik kende de stad op mijn duimpje. Ik kwam er vroeger veel met mijn vader. Met mijn ouders logeerde ik regelmatig in de Campveerse toren. Dankzij dominee Wijland, met wie we bevriend waren, was Walcheren een begrip voor ons". In Veere wonen veel mensen die in hun werkzame leven op hoge posten zaten. Ex-ambassadeurs bijvoorbeeld. Van Panhuys kent ze en noemt de namen. Maar hij had vanaf zijn eerste jaren in Veere ook contact met 'echte Veerenaren'. Boer De Nood bij voorbeeld. "Je bent van die con tacten afhankelijk. Dat geeft wat meer fleur in je leven. Het begint met 'goeie dag'. Vervolgens zeg je: 'Lekker weertje, hè?'. En dan ben je zo in gesprek. Op gegeven moment heeft boer De Nood zelfs mijn gras gemaaid, omdat ik er geen tijd voor had door mijn dagelijkse werk in Den Haag". Jonkheer L. W. Van Panhuys Jonkheer Van Panhuys zat al snel na aankomst in Veere op het vinketouw voor bestuurlijke functies. Hij wilde zo hier en daar wel wat meer inhoud geven aan het vrijwilligerswerk. Zonder op te scheppen zegt hij dat hem dat in de Schotse Huizen is gelukt. De tentoonstellingen daar stellen nu wat meer voor. "Voor het William en Mary-comité heb ik me vrij vroeg gemeld. Dat was al bijna twee jaar geleden en toen zat er nog vrij weinig structuur in dat comité. En zo kon het gebeuren dat ik in Amsterdam tussen museumdi recteuren zat. Deskundigen dus bij wie ik niet echt thuishoorde. Later is op initiatief van Helle- voetsluis een subcommissie voor de Delta in het leven geroepen. Dat werkt prettiger. We noemen Nog tot 8 maart kunnen vrou wen (meisjes) in de leeftijd van vijftien tot twintig jaar een ver haal inzenden dat is gewijd aan het onderwerp 'culturen naast el kaar'. De Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg tekent voor de orga nisatie van deze verhalen- wedstrijd in het kader van de In ternationale Vrouwendag op 8 maart. De tien winnaars van de ze wedstrijd krijgen voor 21 maart een uitnodiging voor een Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 bijeenkomst in het kader van de boekenweek 1988, waar onder andere de schrijfster Marion Bloem een lezing houdt onder de titel 'Geen gewoon Indisch meisje'. Het thema van de Internationale Vrouwendag luidt 'Hoe interna tionaal is Walcheren'. In dat ver lengde ligt ook de verhalen- wedstrijd. Jonge Nederlandse maar vooral ook buitenlandse vrouwen kunnen in verhaalvorm melden wat ze vinden van de verschillende culturen in dit land. Versterken ze elkaar, bestrijden of negeren ze elkaar zijn vragen waarop een antwoord wordt gezocht. Er zijn ook prijzen te winnen. De drie meest gewaardeerde schrijfsters krijgen een boeken- bon van respectievelijk f 100,-, f 75,- of f 50,-. De tien beste inzendingen wor den bovendien gebundeld. De in zendingen moeten voor 8 maart bij Ida de Groot van de Zeeuwse Bibliotheek (Antwoordnummer 69) binnen zijn. De jury bestaat uit Jan van Gilst (docent Neder lands), Ronald Rijkse (Neerlandi cus), Johanna Kruit (dichteres) en Wim Hofman (schrijver). Marion Bloem is 21 maart in Middelburg. het wel eens gekscherend 'de vereenigde steden'. En zo neemt de nieuwe burger in Veere tussen allerlei beroeps bestuurders zoals de burge meesters van Hellevoetsluis, Middelburg, Brielle en Zierikzee en de directeur de gemeenteese cretarie Rotterdam als enige on bezoldigde een plaats in. "De ge meenteraad van Veere heeft daarover een besluit genomen. Ik krijg alleen mijn onkosten ver goed. Het is mijn taak om Veere overal waar mogelijk aan de man te brengen. En dan kan het ge beuren dat ik tijdens een per sconferentie bij de lunch tussen buitenlandse verslaggevers ga zitten om ze mijn map van Veere te geven". Maar het gaat niet alleen om Veere, geeft hij toe, want de Wil liam en Mary-feesten zijn een aaneenschakeling van allerlei ac tiviteiten, nationaal en internatio naal. "Het is niet zo dat ik bij voorbeeld Middelburg in de wie len ga rijden. We hebben elkaar nodig. Neem nou een zeiltocht vanuit Engeland, waarvoor zich overigens al meer dan vijfhon derd deelnemers hebben gemeld. Die passeert Middelburg op het Kanaal door Walcheren". Jonk heer Van Panhuys vindt het niet temin een uitdaging om daar als hobbyist tussen de beroeps bestuurders te zitten. "Ik kan zo een idee verwezenlijken dat me als jongeman al aansprak. Name lijk: er voor zorgen dat je je talen ten gebruikt op de juiste plaat sen. Ik ben van klein af begon nen en zo opgeklommen. De oor log, weet je. Ik zat gevangen, maar ben er na toch weer boven op gekomen". Van Panhuys is nu al in staat om een volledig programma van Veere te presenteren. Uiteraard nemen de onderdelen in de Grote Kerk daar een belangrijke plaats in. Exposities en concerten, ze worden allemaal in meer of min dere mate opgedragen aan de William en Mary herdenking. Voordat hij het hele programma officieel de deur uit doet heeft hij nog handen vol werk aan de pro motie pagina's over Veere in het landelijke magazine dat helemaal in het teken staat van het feit dat een Nederlandse stadhouder de overtocht maakte naar Engeland om daar koning te worden. "We krijgen er net zoveel ruimte in als Rotterdam. Alleen...die stad be taalt aanzienlijk meer dan wij". Leren. De één kan Miami Vice volgen en tegelijkertijd een hele waslijst Franse woordjes en vervoegingen in zijn kop stampen. De ander eist absolute stilte en herinnert zich na twee uur nau welijks nog waar het over ging. Het Centrum voor Holistische Psychologie in Eindhoven zegt nu een methode te hebben waarmee concentratie- en motivatieproblemen, faalangst en een gevoel van onbehagen bij de studie kunnen worden opge lost, de Siti-methode, zoals ook professor De Korte van het In stituut voor Studie en Communicatie in Gent die toepast. Sinds kort heeft dit instituut ook een dependance in Zeeland en de Zuidhollandse eilanden. De bijna afgestudeerde psychologe Han- neke Vossen uit Melissant is be last met de coördinatie van het werk in dit gebied. Zaterdag 5 maart is er voor mensen van vijf tien tot vijftig jaar een cursusdag in het Vlissingse Strandhotel en een week later komen docenten van het centrum naar de Schouwburg in Middelburg. Het Brabantse centrum - dat ook andere specialiteiten heeft - draait nu twee jaar met een 'be ter leren in één dag'. En met suc ces, zegt Hanneke Vossen. "We meten weliswaar niet de resulta ten, maar aan de hand van reac ties die wel zowel telefonisch als op de terugkomdag krijgen, we ten we dat ons werk vruchten af werpt". Ze noemt een aantal voorbeelden waaronder dat van een vijftienjarig meisje die na de cursus uitriep: 'nu heb ik er veel meer plezier in'. Leren studeren in één dag. Kan dat? De bijna doctoranda Vos sen: "Natuurlijk niet in één dag. De cursisten krijgen van ons een methode geleerd om hun eigen probleem op te lossen. We wer ken daarom in groepen van hoog uit vijftien mensen onder leiding van één docent. We maken onder meer duidelijk dat studeren niet alleen met je hoofd heeft te ma ken, ook met je hart. Een leerling die bijvoorbeeld zijn biologieleraar aardig vindt, zal voor dat vak meer doen dan voor een vak waar een naar zijn mening on sympathieke leraar voor de klas staat. We leren onze cursisten ook hoe te ontspannen en we houden ze voor dat het belangrijk is om een afspraak met zichzelf te maken over een dagindeling. Vooral pubers hebben wel eens problemen met de wijze waarop ze hun dag indelen. Hun interes sesfeer verplaatst zich". Met de ervaringen van de dag gaan de cursisten aan de slag en passen de geleerde methode(s) toe. Het resultaat van het zelfon derzoek wordt toegepast en nu ances worden gelegd. Na vijf a zes weken komen de cursisten weer terug en bespreken hun er varing. De cursus kost f 150,—. Veel geld. Een gezin dat van een bijstandsuitkering moet uitko men, zal dat bedrag niet kunnen missen. Ghilaine Bromberger, de oprichtster van het centrum, on derkent dat en geeft die mensen de mogelijkheid om wat te rege len. Toch blijft het een forse uit gave en is de vraag of 'leren stu deren' niet een zaak is van de scholen zelf alleszins gerecht vaardigd. Hanneke Vossen is re soluut. "Veel leraren zijn leerboe- ren die hun lesje voor de klas af draaien. En er zijn inderdaad stu dielessen, maar die beperken zich tot de brugklas. En vaak is het nuttig als de leerling de kans krijgt om buiten school opnieuw motivatie te halen om de studie met succes af te maken". De cursussen in Vlissingen en Middelburg kunnen worden ge zien als proefprojecten. Als het een succes wordt, komen ook cursussen leren in één dag in an dere Zeeuwse plaatsen. Wie wil deelnemen kan bellen met Han neke Vossen in Melissant (na 18 uur), 01877 - 2035. Méér dan een halve pagina produkt- informatie De muziekvereniging EMM bestaat 90 jaar. Niettemin een jeugdig concert. Total gaat met Macor in zee, een nieuw tankstation in Vlis singen. 50 Jaar op pad voor je eigen zaak en nu wachten op klanten als sport. Maartense 50 jaar stomerij. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen I LEEST U OOK DE 1 LEESMAP MET DE BESTE BLADEN? CONTROLEER DAN EVEN UZELF EN U WEET WIE DE BESTE IS... JA NEEN PANORAMA V.T. WONEN' AKTUEEL MARGRIET WEEKEND KAT EN HOND' PRIÏË LIBELEE AUTOVISIE- JA NEEN FLAIR MIJN GEHEIM BETER' STORY NIEUWE REVUE I^j KOOPKRACHT' I JJim XJtm OU DONALD DUCK wisselend maandblad I Als u de leesmap van de I ppcrpntralp IppcY Leescentrale leest kunt u ze allemaal Imet "ja" beantwoor- O rft per den en v.aO.UU week Heeft u ook interesse in zo'n I fantastische leesmap (ook leverbaar zonder kinderbladen) I bel dan I De Leescentrale I 01184-13051/1309-1 Het volk heeft er over gemord. Dus moet er wat aan gebeuren, vinden b en w van Vlissingen. Daarom staat morgen (donder dag 25 februari) de verlichting in de stad op de agenda van de ge meenteraad. Die is onvoldoende, aldus het dagelijkse bestuur van de gemeente. Vooral op de fietspaden. De beste keus uit de betere films Videofilms voor het hele gezin k Voordeliger dan u denkt k Geen video? Huur bij ons een moviebox aterdag: 9.00-17.00 u """'iLUMwoo u. BEELD- EN TOONAANGEVEND IN VIDEO Scheldestraat 42, 4381 RT Vlissingen Telefoon: 01184-17244 In 1983 was het noodzakelijk dm te bezuinigen. Draai daarom maar wat minder knoppen van de straatverlichting op aan, meende het gemeentebestuur toen. Dat bespaarde een flink be drag. Maar de bevolking reageer de. Met brieven maakten de bur gers er hun bestuur op attent dat het vaak maar een duistere en si nistere boel was in hun straat of wijk. "We hebben nu het verlich tingsniveau aan een evaluatie onderworpen", schrijft b en w fijntjes aan de raad. "Er zijn knel punten onderzocht en de conclu sie is dat met name de fietspa den in aanmerking komen voor betere verlichting". Voor de kosten kan de gemeente een beroep doen op de verhoog de onderhoudsbegroting. Jaar lijks kost het de gemeenschap ongeveer f 10.000,— meer, ex clusief het energieverbruik. Komische, kritische, absurde, Nederlandstalige, geëngageerde, vrolijke, relativerende en treurige liedjes, geschreven door de he ren zelf. Zo kondigt Crackercrash zich aan, een trio dat zaterdag 27 februari optreedt in Razzma tazz aan de Middelburgsestraat in Oost-Souburg. Het optreden begint om 21 uur. Luisteren en meezingen mag za terdag ook. En de 'leve de lol'- sfeer wordt verhoogd door de praatjes tussen de zangnummers door. De groepsleden bespelen zeer verdienstelijk gitaren, man doline, accordeon, Engelse con certina en basgitaar. Cracker- crash heeft in zijn twintigjarig bestaan vijf elpees gemaakt. (exclusief disk, rolfilm en rapid). FOTO-VIDEO COMPUTERS mm inmbiFOTT") SI Jacobsatreat 27 Vl^n 01184 12300 s Maandagsmddags 1 Kone Geeia 17 MiOdelt>u<g 01180-37772 ook open Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1