Bontenbal schept op uit eigen vaatjes PSïSï! Et 'Moor één dag géén baaidag' Moeilijk contact met Zeeuwen Ql\ Alhambra gaf dominostenen bij kaartje 'Amsterdamned' w "sjsssa.' OUDERDAG OP DE GENERAAL-BERGHUIJSKAZERNE Forum bekijkt regeltjes en wetjes voor jeugdwerklozen FOTO VERSCHOORE Kinderen kunnen van kamer museum maken RESTAURATEURS BROEDERLIJK IN AMBTSKEUKEN COMMISSARIS VIDEOFILMS HUREN? VSI-ijST SERVIES: WHITE RIVER ^fc\j\NSE BlBjJo 'Geef., acht!!, brult de officier op de appèlplaats van de Generaal-majoor Berghuijskazerne in Middelburg. Het commando is niet voor dovemans oren. De dienstplichtige soldaten, getooid in hun vrije tijdskleding, springen voor de laatste keer als marionetten in het gareel. Als het 'verlofgangersappél' voorbij is gaat er gejuich op. De ouderdag zit erop. Samen met hun ouders, vrienden en kennissen vertrekken de militairen in opgetogen stemming richting huis. Maar maandag moeten ze weer om tien voor acht 's morgens in het verplichte tenue op de kazerne aanwezig zijn. Dan begint het weer: balen, balen en nog eens balen. Vervreemding Eindig/oneindig van G. de Jong PZC WEEKBLADEN Frustratie Onzekerheid AFKOMSTIG VAN TV-PROGRAMMA 'DE EERSTE DE BESTE' Ouderen Jazz Kunstblad Heilige koe Mode Rubrieken ZEEUWSE PRIJSVRAAG IN KADER NEDERLAND MUSEUMLAND Zie pagina 3. Image Menu SM*** PVDA VLISSINGEN IN VOORLICHTINGSJAS L 111 -V "sfeervol tafelen" SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 18e JAARGANG NUMMER 7 17 FEBRUARI 1988 Voor de meeste dienstplichtigen was de ouderdag op vrijdag 12 februari een welkome onderbre king. Even een dag geen saaie lessen volgen, maar lol trappen en de ouders op een ontspannen manier informeren over het wel en wee van hun opleiding tot mi litair administrateur. Dat hun ver plichte verblijf in Middelburg be paald geen rozegeur en mane schijn is werd al snel duidelijk. Marcel van der Lught en Remco Buurman, de initiatiefnemers van de ouderdag, kunnen er over EXPOSITIE BIJ AH REND Schilderij van Gerrit Jong. Oneindigheid/eindigheid. Daar door is Gerrit de Jong, autodi dact kunstschilder en leraar wis kunde en informatica aan de Christelijke Scholengemeen schap Walcheren geboeid. Deze beide grootheden zijn ook tel kens het vertrekpunt voor zijn kunstzinnige werk. Vanaf 26 fe bruari exposeert de Middelburger in de Ahrend showroom aan de President Rooseveltlaan in Vlis- singen. Tijdens kantooruren kun nen de werken worden bekeken! Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 meepraten. Op 1 november vorig jaar moesten zij zich melden bij de Generaal-majoor Berghuijska zerne, waar sinds 1933 het Opleidingscentrum Militaire Ad ministratie zetelt. Net afgestu deerd aan respektievelijk de HEAO en de Erasmusuniversiteit van Rotterdam, gingen zij na de 'Algemene Kader Opleiding' tot 'gewoon' soldaat, in Middelburg opnieuw de schoolbanken in om onderwijs te krijgen in vakken als registratie, bezoldiging en militair tuchtrecht. De saaiheid van dit verplichte nummer kunnen zij, dankzij de goede sfeer op de ka zerne, nog wel verdragen; de vervreemding van hun verloof den en het isolement van de alle daagse maatschappij, nau welijks. Terwijl de meeste van hun colle ga's na de rondleiding van de gasten door het gebouw die mor gen, de kantine induiken om een pilsje te drinken en enige liederen te zingen, geven Marcel en Rem co op hun slaapzaal uitleg over het hoe en waarom van hun in- tiatief. "Er heerst een collectieve frustratie hier", vertelt Marcel somber. "De eerste twee maan den is het nog wel vol te houden, maar daarna gebeuren de gekste dingen. Mensen jagen elkaar na met brandslangen en beginnen uit pure balorigheid te knokken". Hij wijst op de deur van een kle dingkast waar een flinke deuk in zit. "Het probleem komt eigenlijk hier uit voort", gaat Remco ver der, "dat de meeste van ons di- rekt na hun academische oplei ding nog op oudere leeftijd in mi litaire dienst moeten. Wordt je geselekteerd voor het Opleidings centrum Militaire Administratie, dan krijg je al snel de schurft in. Dan zit je hier maar aan je vrouw of vriendin te denken. Bovendien is het ontzettend moeilijk om als militair contact met de Zeeuwse bevolking te krijgen". Als 's middags in een goed ge vulde filmzaal sergeant Groen al zijn retorische gaven in de strijd werpt om de ouders en andere aanverwanten er van te overtui gen, hoe belangrijk hun zonen wel niet zijn omdat ze na hun opleiding tenminste weten 'hoe ze allerlei formulieren en nota's moeten invullen', hoor je de dienstplichtigen gniffelen. Beter scoort Luitenant Vuijk die na de speech van zijn collega plaats neemt achter de lessenaar op het toneel. Hij erkent de onte vredenheid van zijn soldaten vol mondig en zegt verheugd te zijn dat de nieuwe lichting een inte ressanter pakket krijgt voorge schoteld. Voortaan wordt de schoolbank afgewisseld met het mi.itaire oefenterrein waar de Sceptische ouders kijken hoe 'de sergeant' de kasten van zoonlief inspecteert. toekomstige administrateuren met name hun fysieke ei beter kwijt kunnen. Na het verlofgangersappél staan Remco en Marcel bepakt en be zakt klaar om hun weekend te gaan vieren. Voor hen komt de nieuwe maatregel te laat. In april ronden zij hun opleiding in Mid delburg af en moeten zij de reste rende tijd van hun dienstplicht bij een eenheid van de land- of luchtmacht vervullen. "Als we nu maar dicht bij huis worden ingedeeld", hopen de vrienden, "dan kunnen we ten minste onze verloofden weer da gelijks zien en 's avonds in ons eigen bed slapen". Maar de on zekerheid blijft. "Het staat nu al vast dat vijf mensen van onze lichting straks maar Duitsland moeten", zegt Remco somber. "Niemand heeft er zin in en daar om moeten we over enige tijd een lotje trekken. Je voelt de spanning nu al stijgen". De afdeling Vlissingen van de Partij van de Arbeid trekt een voorlichtingsjas aan en infor meert jongeren vanaf zestien jaar over de Wet Vermeend-Moor en het Jeugdontplooiings Banen plan. Ook wordt tijdens deze openbare bijeenkomst van de sociaal-democraten op woens dag 24 februari het Jeugdwerk garantie plan aan de orde gesteld. De bijeenkomst wordt gehouden in Bachten Komme aan de Badhuisstraat en begint om 20 uur. Voor deze bijeenkomst is een vrij zwaar forum aanwezig dat bestaat uit de heren J. Swinkels, directeur van het arbeidsbureau op Walcheren, M. Strous, FNV- bestuurder in Zeeland, C. de Keij- zer, wethouder van Vlissingen, electrotechnisch ondernemer A. Willemsen uit Vlissingen en A. Veraart, hoofd personeelszaken van de Olau Line in Vlissingen. De conclusies van het forum worden aan het publiek voorge legd. Centraal staan de vragen: Hebben de werklozen door deze plannen zekerheid of staan ze na een tijdje toch weer op straat. Ook wordt bekeken of de rege lingen niet uitnodigt om werkne mers te misbruiken. Ook de alou de vraag of de arbeidstijdverkor ting niet een probaat middel te gen de werkloosheid is wordt van stal gehaald. Ook op de vraag of de regelingen geen weggevertjes zijn aan werkge vers zal een antwoord worden gezocht. De Nederlandse spektakelfilm 'Amsterdamned' trok dit week einde volle zalen in onder meer Alhambra in Vlissingen. In de Scheldestad-bioscoop kregen de bezoekers behalve een kaartje een dominosteen, afkomstig uit het tv-programma 'De eerste de beste'. Daar bouwden studenten Europa na met dat speelgoed om ze vervolgens harmonieus één voor één omver te laten kieperen. Alhambra-uitbater Ad Weststra- te kocht 1500 stenen van de Tros voor f 2,50 per stuk. Het geld is bestemd voor de Kan kerstichting. "Zo maar een grap je tussendoor en bovendien voor een goed doel", omschrijft hij de actie laconiek. Toch werd zijn initiatief ook com mercieel een succes. "Er was zelfs een avond dat de mensen anderhalf uur in de rij stonden voor een kaartje en een steen. Toen merkten we dat de bezoe kers zowel voor de stenen als voor de film zelf kwamen. Eerst had ik 250 stenen ingekocht, maar omdat er van Amsterdam ned werd verwacht dat het een gigantisch succes zou worden, heb ik in Rosmalen er voor ge zorgd dat ik er 1500 kon inkopen". Wie nog een steentje wil, moet snel zijn. Er was na het weekein de (maandag) nog maar een be perkt aantal in handen van Al hambra. De stichting Welzijn voor Ouderen in Vlis singen gaat op haar pagina in wonen. De Zeeuwse Jazzdag weer boordevol talent uit de hele provincie. Eindelijk een kunst blad dat een extra waarde toevoegt aan wat er al te koop is 'Iets te lezen'. Bovag onderzoekt sa men met Berenschot hoe de kwaliteitszorg in de garages verbe terd kan worden. Wie niet weet maar toch wil modetekenen heeft veel aan het boek 'De illusie van de modetekening'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Gea Kremer bij de kassa van Alhambra vorige week donder dag voor de eerste vertoning van 'Amsterdamned'. Toen lag er nog een enorme stapel dominostenen voor haar neus op gestapeld. Voor wie het nog niet weet: Ne derland draagt anno 1988 de titel 'Nederland Museumland'. Ne gentien van de achtentwintig musea in Zeeland spelden zich die titel ook op. Er is ook een ac tie aan verbonden, waarbij kinde ren via een Museumpaspoort tien stempels kunnen, verzame len. Daarmee doen ze mee aan een wedstrijd waarbij een gezel schapsspel is te winnen. Vijfdui zend deelnemers in het land hebben bovendien de kans om la ter dit jaar nog een museum jaarkaart te bemachtigen. Drs. W. Scholten, museumcon sulent van Zeeland, heeft nu de actie een extra Zeeuws tintje ge geven. Hij vindt negenentwintig musea in een provincie wel wat magertjes. De consulent heeft Zo maakt de één wat van z'n neus en de ander maakt wat van zijn buik. Adri Bontenbal bijvoorbeeld. Vorige week had hij en passant - hij noemt het zelf zo - de topjournalisten op culinair gebied naar de representatiewoning van commissaris C. Boer- tien gehaald om te proeven van de lekkernijen die de top- restaurateurs in Zeeland kunnen bakken, braden en koken. En Zeeland kan wat van zijn buik maken - meent de VVV- directeur Bontenbal. "Piot Rutten, directeur van het sterren restaurant De Swaen in Oisterwijk, verklaarde dat Zeeland de meest culinaire provincie in ons land is". de seizoensverlenging, waardoor we met z'n allen toch staan". Wat Adri Bontenbal wellicht niet heeft geweten is dat één van zijn disgenoten, gedeputeerde Ven- tevogel, nog in gedachten stoei de met de vraag 'Hoe denkt men elders in het land eigenlijk over ons?' Een paar dagen later wist de provinciebestuurder het nog steeds niet. Maar... Hij zou het image van de provincie laten on derzoeken, lazen we vrijdag in de PZC. Want stel je voor dat ze daar door de talrijke culinaire pu blicaties van de afgelopen tijd, waarvoor de VVV-directeur ove rigens veelal zorgde, zouden gaan denken dat het hier maar een beetje luilekkerland was. Volgens Bontenbal was het een opmerkelijke bijeenkomst. Zes restaurateurs zorgden samen voor het eten, dat behalve door de commissaris, zijn echtgenote en de topjournalisten werd ge proefd en verorberd door direc teuren van de Zeeuwse industrie en nog wat andere mensen die uit hoofde van hun functie flink wat in de melk hebben te brokke len in Zeeland. Het menu vermeldde achtereen volgens: Amuse bouche Zélande (licht hapje van Zeeuwse produk- ten), Galantine de lapereau des dunes la gelée de pommes (duinkonijn met appelgelei), Ho- mard a la nage et aux petits légu- mes (gekookte kreeft en groen ten in court-bouillon), Turbot la sauce d'huitres (tarbot met oestersaus), Suprème d'oie sau- vage au porto (ganzeborst met portsaus), Mousse de fromage de chèvre Zélandais au coulis de framboise (mousse van verse Zeeuwse geitekaas met frambo zensaus), Les délices de poires (perendessert) en Moka aux fri- andises, Liquers et Cognac fines (mokka met zoete hapjes, likeu ren en cognacs). Uiteraard werd een en ander gepresenteerd met bijpassende wijnen. Hoewel bekend is dat Bontenbal zelf ook een lekkerbek is, ver klaarde een paar dagen na de cu linaire happening dat het hem vooral te doen is om de kwalitei ten van de Zeeuwse restaurants buiten de provincie bekendheid te geven. In landelijke dagbladen en tijdschriften, maar ook in Bel gische huis-aan-huis-bladen wordt volgens hem over deze smulpartij geschreven. "Dat geeft de provincie bekendheid, waardoor we inhoud geven aan De restaurateurs poseren samen met de commissaris van de koningin en de VVV-directeur, v/nr.: Ron Hendrikse van Het groot paradijs in Middelburg, Fred van Mierlo van 't Veerhuis in Wolphaartsdijk, Frank van Poelje van Zomerlust in Axel, Maatje Boudeling van Inter Scaldis in Kruiningen/Yerseke, Bontenbal, Boertien, Taco Serné van d'Oude werf in Veere en Jaap Tanis van Schuddebeurs in Zierikzee. FOTO: JAAP WOLTERBEEK De beste keus uit de betere films Videofilms voor het hele gezin Voordeliger dan u denkt Geen video? Huur bij ons een moviebox Mterdag; 9.00-17.00 BltLD- IH TOONAANGEVEND IN VIDCO Scheldestraat 42, 4381 RT Vlissingen Telefoon: 01184-17244 ÜB.H'lir.-lU'lÜÜI'l driehonderd museumjaarkaarten beschikbaar gesteld voor de jeugd die meedoet aan de prijs vraag 'Je kamer wordt een museum'. Het is de bedoeling dat de jonge ren zelf een museum inrichten. „Ga eens na welke spullen je op je kamer kunt gebruiken om je tiener of kinderkamer om te tove ren tot een museum", adviseert Wim Scholten de kinderen die willen meedoen. De jeugd moet daarvoor een lijst maken en er bij schrijven wat ze nog meer nodig hebben om hun kamer om te to veren tot museum. En die lijst kan dan worden opgestuurd voor de prijsvraag. Alle materialen zijn trouwens toegestaan om op te schrijven. Voor 18 maart moeten de inzen dingen binnen zijn bij Wim Schol ten, die huist in het Zeeuws Museum aan de Abdij 3 in Mid delburg. De musea die meedoen zijn Het land van Axel in Axel, De Vergul de Garnaal in Brouwershaven, het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland in Goes, het Land bouwmuseum West-Zeeuwsch- Vlaanderen in Heille, West- Zeeuwsch-Vlaanderen Presen teert in IJzendijke, Zeeuws Mu seum in Middelburg, Delta Expo op Neeltje Jans, Zeeuws Mu- seum/Natuurhistorie in Oostka- pelle. De Schotse Huizen in Veere, Stedelijk Museum Vlissin gen, Maritiem Museum Zierikzee en het Stadsmuseum in Zie rikzee. I* (exclusief disk, rolfilm en rapid). FOTO-VIDEO COMPUTERS :amblFOTO S» JacoUM'MI 27 Vliwngen 01184-12300 (MaandagtnwMags Korte Geete 17 Middelburg 01180-37772 ookope- Lange Kerksuaai 31 Goe» 01100-27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1