'Mijn idealisme drijft m VAN 1987 'Honds weekend' ondanks hondeweer succes OPENING Ihomas GEZINSVERZORGINGDE DRANG OM MENSEN TE HELPEN Jarige Bibliotheek Vlissingen ontvangt Boudewijn Büch HET AANZIEN in IS5I siuW 199° CINERENT! middelburg FOTO/VIDEO VERSCHOORE De ongediplomeerde gezinsverzorgsters scoren in Eelco Brinkman's 'zorgzame samenleving', waarin hulpverlening geen cent te veel mag kosten', ongetwijfeld een hoog aanzien. Een zware en verantwoordelijke taak tegen een minimale vergoeding, dat is de situatie waarin de gezinsverzorgster doorgaans verkeert. Een van deze bewonderenswaardige mensen is bejaardenverzorgster Jannie Kats uit Middelburg. Haar intense behoefte om goed te doen, en de dankbaarheid die ze daar dagelijks voor terug krijgt, houdt haar op de been. Gesteund door haar man en kinderen trekt ze er iedere morgen weer op uit om 'haar oudjes' de broodnodige zorg en aandacht te geven. Naastenliefde in optima forma. dtë stijl verraadt PZC WEEKBLADEN Traditionele Liefdevolle strijd ra 1 VIDEOFILMS HUREN? Produkt- informatie Cevaal-wens Fobie BEDIENINGSAFDELING VLEES Vanaf vandaag, 27 januari, zal bij Trefcenter vlees niet alleen meer in zelfbediening verkrijgbaar zijn, maar zal ook een zeer uitgebreid assortiment vlees (84 soorten) door middel van persoonlijke bediening aan de consument worden aangeboden. 75*°- V>a\en hfttatëS. Happy dog hour Vuilnisbakras J.PA. Rossël "sfeervol tafelen" serviezen vorm: Trend vlamvaste schalen geschikt voor magnetron-oven en vaatwasmachine groot aantal extra onderdelen SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 het best bereikbaar! BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN NUMMER 4 27 JANUARI 1988 De diepe drang om menser. te helpen die bijzonder veel aandacht en warmte nodig hebben, is altijd al één van Jannie's grootste drijfveren geweest. Na de MULO gaat ze in Rotterdam op een school voor lichamelijk en gehandicapte kinderen wer ken. Hier temidden van hen die in totale afhankelijkheid verkeren ervaart ze voor het eerst haar roeping. "Het is niet gemakkelijk uit te leg gen", vertelt ze. "Maar zelfs Stijlvolle bestekken van: ROBBE BERKING W.M.F. KELTUM Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 IS)© WESss£s}g©ï? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 in de concrete doe-vakken zoals handenarbeid, ervoer ik de kwaliteiten die deze kinderen juist als mens heb ben. Dankzij hen leerde ik beseffen hoezeer zij die hulpbehoevend zijn recht hebben op een menswaardig bestaan". Een betrekkelijk 'rustige' perio de breekt aan als Jannie trouwt en kinderen krijgt. Bewust als ze is is dat ook haar kinderen recht hebben op een goede ver zorging laat ze haar idealisme om met gehandicaote kinderen te werken even rusten, om hei weer de volle aandacht te ge ven op het moment dat de kleintjes naar de lagere school gaan. Inmiddels naar Middel burg verhuisd schrijft ze een open sollicitatiebrief aan de di rectie van de zwakzinnigenin richting Vijvervreugd. Dat wordt een teleurstelling. "Ik wilde dolgraag weer met licha melijk en geestelijk gehandicap te kinderen werken", licht ze toe. "Ik heb echter nooit ant woord ontvangen. Waarschijn lijk omdat ik niet over bevoegde papieren beschik". Een advertentie van de Stich ting Maatschappelijke Dienst verlening Walcheren, waarin een ongediplomeerd bejaarden helpster wordt gevraagd, brengt uitkomst. Jannie rea geert en wordt tot haar vreugde aangenomen als 'traditionele hulp'. De keuze is terecht, want het werk waar de Middelburgse vanaf dat moment driftig mee aan de slag gaat blijkt haar 'op het lijf geschreven'. Haar ent housiasme en inzet is zo groot dat de leidster van het team waartoe Jannie behoort alles in het werk stelt om haar te over tuigen haar kwaliteiten verder te ontplooiien. "De leidster van onze groep was van mening dat ik in het poets- en boenwerk al léén niet voldoende tot mijn recht kwam", vertelt ze niet Jannie Kats zonder trots. "Zij wilde dat ik mij meer met de menselijke zorg van de hoogbejaarden bezig zou gaan houden". Jannie wordt speciaal ingezet voor de thuiszorg van twee hoogbejaarde echtparen die met dementieproblemen kam pen. Het is in deze tijd dat ze bij zichzelf een groeiende behoefte ontdekt aan meer kennis om de vaak volstrekt eigen wereld van de bejaarde beter te leren be grijpen. In samenspraak met haar team leidster neemt ze twee belang rijke beslissingen, die bepalend zijn voor haar professionele toe komst. Ze neemt deel aan een door de stichting ontwikkeld nieuw project, namelijk wijkge- zinsverzorging voor bejaarden, én ze gaat studeren voor een of ficieel vakdiploma. Vooral haar studie voor het middelbaar di ploma bejaardenverzorging ver loopt uiterst succesvol. In plaats van vier jaar werkt ze zich op grond van haar doorzet tingsvermogen in drie jaar door de materie heen. In mei hoopt ze het begeerde papier op zak hebben. "Maar er zijn ook de donkere kanten van mijn werk hoor", merkt ze enigzins mistroostig op. "Vooral geestelijk is het erg zwaar. Soms zie je de mensen van wie je bent gaan houden af schuwelijk aftakelen. Dan wordt alles weer zo zinloos". En dan de strijd die regelmatig met de ouderen geleverd moet worden. "Ik vind het ontzet tend belangrijk om de bejaarden zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten leen. Maar vaak gaat dat gewoonweg niet meer. De liefdevolle strijd die je dan moet aangaan om ze voor te bereiden op een opname in een tehuis is dan bijzonder slo pend. Want je wil ze niet kwetsen". Jannie Kats is één van de vele gezins- en bejaardenver zorgsters die in ruil voor een be schamend laag inkomen alles voor hun cliënten doen: koffie en thee zetten, eten koken, boodschappen doen, kleren wassen, kleren kopen, ze ver stellen als ze kapot zijn, het huis schoon maken, de hond uitla ten, en als ze het zelf niet kun nen: ze wassen, verschonen als ze zich bevuild hebben, ze ver gezellen naar de dokter, luiste ren naar hun problemen, ze ad vies geven, ze steunen, als ze zich eenzaam voelen, als ze pijn hebben. "Maar ik klaag niet", zegt Jan nie resoluut. "Het is mijn idea lisme dat mij drijft. Mijn bejaar den een menswaardig bestaan geven onder alle omstandighe den, daar zet ik mij elke dag weer voor in". In de bibliotheek van Vlissin gen vinden momenteel een groot aantal activiteiten plaats ter gelegenheid van de viering van het 75 jarig bestaan. Naast een expositie over het Boerenleven waren er twee toneelvoorstellingen te zien: één speciaal voor bestuur en personeel, en één theatervoorstelling voor de jeugd. Ook deze week is er nog een aantal evenementen op touw gezet. ledereen die in januari 75 jaar is geworden, wordt op 28 ja nuari uitgenodigd op een VERJAARSPARTIJ in de bi bliotheek aan de Lange Zel ke. Daar verzorgt de Heer Melis een klederdrachtshow. Om tien uur begint het feest. Op dezelfde dag, maar dan 's avonds vindt er om acht uur in de kelder van de biblio theek een optreden plaats van de bekende bibliofiel Boudewijn Büch. Velen ken nen hem reeds als presenta tor van het boekenprogram ma bij de VARA-televisie, dat ook zijn naam draagt. Boude wijn Büch is bezeten van boeken en dan vooral van an tiquarische, of van bijzonde re moderne uitgaven, die slechts in zeer kleine oplage voor de ware liefhebber wor den uitgegeven. Daarbij staat hij bekend als Goethe-, Spinoza- en Rimbaudkenner. Büch studeerde Duits en Ne derlands, werkte als redac teur voor verschillende uni versiteitsbladen en later als journalist bij onder andere Het Parool, NRC Handels blad, de Volkskrant en Vrij Nederland. Ook in literaire tijdschriften verscheen veel van zijn hand. Daarnaast schreef hij verschillende boe ken. Op zoek naar bijzondere uitgaven van zijn lievelings schrijvers zwierf Büch over de hele wereld, waar hij zich zelden of nooit tot toeristi sche attracties liet verleiden, maar zich altijd rechtstreeks naar de stads-of staatsbiblio theken spoedde. In zijn boek "Bibliotheken" vertelt hij over zijn avonturen in deze deugdzame gebouwen over de hele aardbol verspreid. Een optreden van Boudewijn Büch brengt bijna altijd een verrassingselement met zich mee en de bezoeker weet nooit hoe deze avond zal ver lopen. Wilt U dit ook eens meemaken, dan kun U een gratis kaartje afhalen bij de bibliotheek van Vlissingen of Souburg. De avond begint om 20.00 uur. Op 29 januari komen de jon geren van 16 tot 20 jaar aan bod in een WORKSHOP MU ZIEK van 19.00-22.00 uur. Deze staat onder leiding van John Caljouw, onder meer bekend van Dragonfly, leder een kan een instrument mee nemen, maar telefonische opgave vooraf is wel noodza kelijk bij de bibliotheek van Souburg of Vlissingen. Tenslotte is er op 30 januari nog een reünie, maar die is slechts toegankelijk voor het bestuur en huidig - en voor malig personeel. De aanvang is 14.30 uur. Nu bij ons verkrijgbaar De beste keus uit de betere films Videofilms voor het hele gezin Voordeliger dan u denkt k Geen video? Huur bij ons een moviebox h 9 00-17.00 u 1U1004&00 u.' BKKLD- KM TOOMAANQKVEND IN VIDEO Scheldestraat 42, 4381 RT Vlissingen Telefoon: 01184-17244 vnmmm Vijf zaken vertellen iets over hub r produkten in Produktinformatie. Het zijn: Bruidshuis Fiësta, Reformhuis Dekazi, Van de Woestijne, Happy Day en Auto Poppe. Een nieuw pand elders. Dat is de wens van autobedrijf Cevaal. De angst voor de kiek. Fotografen exposeren hun kunst. U kunt zich het wellicht niet voorstellen, maar ook een hond baalt wel eens van alles. Dat eeuwig zelfde ommetje van tien minuten, waarin hij nauwelijks de poten kan strekken, die har de smakeloze brokken, die hij dag in dag uit voor zijn snuit krijgt neergezet. Wat heeft dit leven nog te maken met het oerleven van zijn voorvaderen, die jagend en trekkend in het vrije veld hun instincten moch ten volgen. Ziet U af en toe zo'n blik van heimwee in de ogen van uw trouwe vriend, dan is er een goede oplossing: bied hem een "Honds weekend" aan. Dan is hij er echt eens helemaal uit (en U ook). Onze Provinciale VVV organiseert in de winter maanden in samenwerking met de Best Western Hotels in Zee land en een fabrikant van hon- devoer dit soort weekenden voor baas en hond. Naast Vlis- ,fcH k\\o oo^- ,K\\° Aanbiedingen geldig t/m 3U januari BETER - COMPLETER - GROTER - GOEDKOPER singen, kan men ook in Cad- zand. Middelburg en Renesse terecht. Het is druk bij hotel Piccard in Vlissingen. Aan de stamtafel is iedereen volop in gesprek en het ruikt er een tikkeltje naar natte hond. Dat kan ook niet an ders, want 23 honden van En gels ras zijn dit weekend ere gast en net terug van een puz- zeltocht door de stad in de re gen. Mevrouw Piccard: "Ook deze keer wordt het zeker weer een doorslaand succes. De gasten kenden elkaar voorheen geen van allen en kijk nu eens hoe snel er onderling contact is ontstaan. Wat wil je", zegt de eigenaresse van het hotel, "iedereen heeft hetzelfde aan knopingspunt: hun viervoeter, en dan ook nog grotendeels van het zelfde ras. Daar raken ze niet over uitgepraat". Wat houdt nu zo'n 'Honds Week end' in? De hotelhoudster: "De gasten zijn welkom van vrijdag middag tot maandagochtend. In dat tijdsbestek worden ze hele maal verzorgd. De Vier gangendiners, het country- barbequebuffet met livemuziek en de uitgebreide ontbijtbuffet ten zijn voor de bazen en bazin nen bedoeld. De honden zijn ere gast en hoeven dus niet te beta len", stelt zij. "Hun diner valt meestal een uurtje eerder, op het 'Happy Dog Hour', waarbij de bazen een borreltje kunnen drinken". Naast de inwendige verzorging van baas en hond zijn er mogelijkheden om op het zeeuwse strand te wandelen, aan behendigheidswedstrijden mee te doen en vacht- en ver zorgingsdemonstraties mee te maken. Voor dit laatste werd een gediplomeerd trimster uit genodigd. Op het weekend van de bouviers, begin januari, had zij nog een goede tip voor hon den, die besmeurd met stooko lie van het strand komen: room boter is het enige effectieve middel. Dat bleek ter plaatse, want juist in dat weekend lag het strand onder de olie. Naar aanleiding van een brief, die mevrouw Piccard kreeg uit naam van een rasloze hond, die het betreurde dat hij de week enden van zijn dure hondebroe ders niet mee kon maken, is men in het hotel vast van plan om in november een weekend voor zogenaamde vuilnisbak rassen te houden. De ervarin gen met deze 'Hondse Weeken den' zijn zo positief, volgens de eigenaresse, dat men er zeker mee door wil gaan. Gevraagd aan een bazin uit Arn hem wat haar twee honden nou van dit weekend vinden, ant woordt zij gedecideerd: "Zij hebben het maar leuk te vinden, want ter ere van hen is dit im mers georganiseerd". En daar is alles mee gezegd. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1