MEER AANDACHT VOOR DAMESVOETBAL w Kamer van Koophandel in nieuwjaarsrede lümimm SEIZOEN OPRUIMING 10 tot 50% KORTING o oftman DANSLES OPRUIMINGSADVERTENTIE Tl Delta Consult wint prijs 'Creatief ondernemerschap' PEET ERS LET OP ONZE ELDERS IN DEZE KRANT CLARKE EN GROOTJANS MEUBELEN j i - *-o J 'K™V> Kunst- en antiekbeurs in hotel Britannia Zeeuwse Museumstichting 'ALLES BEWEEGT.....NIETS STAAT VAST..." CINERENT! jSDQDILIESg o o DE BOEKEN MET DE RODE PIJL u^r^scAoo^Aee^f-y- 1988 moet voor vrouwen meer kansen in de sport brengen. Tenminste, dat is wat WVC voor ogen heeft met het thema 'Vrouw en sport'. De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond springt op dit thema in met het project 'Vrouw in het voetballen'. "Nu zijn er in het land 40.000 vrouwen die actief in deze balsport naast 900.000 mannen zijn. In Zeeland: 1200 vrou wen en 18.000 mannen", vertelt het bestuurslid van de KNVB Zeeland Wim Broekho- ve. "Het wordt dan ook eens tijd dat dat gaat veranderen". die stijf verraadt THOMAS ^GESCHENKEN Meisjesvoetbal Stormvloedkering en Zeelandbrug PZC WEEKBLADEN Rijks- en Provinciaal beleid Voorlichting Kinder mishandeling Culinaire topper Studenten orkest J.P.A. RosseI VIDEOFILMS HUREN? MODE VOOR ELKE LEEFTIJD Jong modisch tot modisch klassiek vanaf 20 januari starten er nieuwe clubs voor paren en jongelui. Informatie dagelijks na 18.00 uur. Tel. 01100-20176 of 30428 Tel. 01180-38370 OcmssciïoofJanvier- Lange Viele 75 4331 LS Middelburg tel. 01180-12001 NUMMER 2 13 JANUARI 1988 'Mannen verwachten dat vrouwen staan te gillen' Voor de KNVB is het wel duidelijk. Vrouwen hebben in de voetbalsport minder mogelijkheden. Het aantal is te klein. "Daardoor zijn er minder kansen voor hen", zegt Wim Broekhove. "Op Walcheren hebben twaalf van de vijftien voetbalverenigingen ook een dameselftal. Dat lijkt heel wat. Maar dat zijn er te weinig om een goede competitie op te zetten. Voor een elftal uit de eerste klasse is het niet zo inte ressant om een wedstrijd te spelen tegen een elftal uit de derde klasse". Keepstertraining bij VC Vlissingen. Volgens Ella Kerkhove (23), een voetbalster van het eerste van VC Vlissingen, zijn de vrouwen Model: Scandic 31-dlg KOMBINATIESERVIES 6 pers. 692,- 498,- Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 niet alleen in aantal s'erk in de minderheid ten opzichte van mannen. "Ook wat betreft be langstelling. Als w:j wed strijd hebben gespeeld staat al leen de uitslag in de krant. Heb ben de heren gevoetbald, dan wordt er een heel verslag gepu bliceerd. Hetzelfde geldt voor de belangstelling van het pu bliek. Als wij een wedstrijd spe len zie je amper publiek, maar als het eerste van de mannen speelt ziet het zwart van de mensen". Volgens de voorzitter van het dameselftal Chris Bömer is het verschil in belangstelling te wij ten aan het niveauverschil. "Bij het vierde van de heren is er ook weinig publiek te bekennen. Als het niveau lager is, is het ge woon minder interessant om naar te kijken". Meisjesvoetbaldag: hèt voor beeld dat de KNVB als oplos sing in huis meent te hebben. Op deze manier kan het voet ballen voor een minderheids groep aantrekkelijker worden gemaakt. In december werd in Yerseke voor de tweede keer een speciale dag voor voetbal lende meisjes gehouden in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. "Zij vallen eigenlijk tussen wal en schip, ze horen niet bij de dames maar ook niet bij de pupillen. Dus voor die groep nog minder mogelijkheden wat betreft competities spelen", vertelt het bestuurslid. "Van daar dat zo'n dag wat meer mo gelijkheden biedt. Alle ploegen van Zeeland waren aanwezig. Dan kun je wel eén wedstrijdje spelen". Zo'n twintig jaar geleden werd het eerste dameselftal in Zee land opgericht. "Dat werd toen- dertijd nogal eens uitgemaakt voor 'gekostumeerd bal'. Toe schouwers kwamen om te la chen", vertelt Wim Broekhove. "Met de jaren is men er wel achter gekomen dat vrouwen wel degelijk kunnen voetballen. Het spel is precies hetzelfde als dat van mannen". Volgens de voetbalster Carolien Siereveld (23) denkt toch niet iedereen er zo over. "De meeste mannen denken dat voetballen geen sport voor vrouwen is". "Die mannen die zo reageren ver wachten dat vrouwen alleen maar wat staan te gillen in het veld". De Antiekbeurzenorganisa- tie Nederland heeft de orga nisatie in handen genomen van de kunst- en antiek beurs die op 15, 16 en 17 januari in Britannia in Vlis singen plaats vindt. Het ac cent ligt dit keer op de Zeeuwse antiquairs die on geveer 80% van het totale aanbod zullen brengen. Dit bestaat onder meer uit grote antieke meubelen uit diver se tijdsperioden, maar ook uit kristallen, zilveren, por seleinen en tinnen voorwer pen. Verder zijn er stands die gespecialiseerd zijn in streeksieraden. Net zoals bij andere beurzen van de An- tiekbeurzenorganisatie is het ook nu voor de antiek liefhebber mogelijk om hun spullen gratis te laten taxe ren. Vromans Antiek uit Vlissingen is één van de stands die dit voor zijn reke ning neemt. De Kunst- en Antiekbeurs is op vrijdag 1 5 januari van 16.00 tot 21.00 uur, op zaterdag 16 januari van 11.00 tot 18.00 uur en op zondag 17 januari van 11.00 tot 17.00 uur, geopend. De beide vestigingen van de Zeeuwse Museumstichting hebben per 1 januari nieuwe openingstijden. Voor zowel het Zeeuws Museum aan het Abdij in Middelburg, als het Zeeuws Museum/Natuurhistorie in Oostkapelle hebben nu de vol gende tijden: van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, en zaterdag tot en met maandag van 13.30 tot 17.00 uur. De musea die het gehele jaar dagelijks zijn ge opend, sluiten alleen op 25 de cember en 1 januari hun deu ren. In het Zeeuws Museum in Middelburg is tot en met 28 fe bruari de tentoonstelling "Heili gen uit de Modder" te zien. Mannelijk grijs voerde de boventoon op de Nieuwjaarsrecep tie, die de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland afgelopen maandag hield in HQtel Britannia in Vlissingen. Vrouwelijk ondernemend Zeeland liet het grotendeels afweten op deze bijeenkomst, die met name bedoeld was om nieuwe contacten te leggen of be staande relaties te verstevigen. In zijn nieuwjaarsrede blikte de voorzitter, Drs. C. Hartog, terug op de bedrijfsontwikkelingen in Zeeland van het afgelopen jaar. De daling van de dollarkoersen zag hij als een grotere bedrei ging voor het bedrijfsleven dan de beurskracht: "Alles be weegt, niets staat vast in deze tijd", stelde de heer Hartog. Het afgelopen jaar hebben voor al de kleinere bedrijven (met minder dan vijftig personeelsle den) een geringe reële groei doorgemaakt. Bij de grote be drijven waren de ontwikkelin gen meer terughoudend, waar bij de investeringen verder daal den. Niettemin zijn de verwach tingen voor het komende jaar niet slecht: 80% van de bedrij ven verwacht dat de omzet ge lijk zal blijven of mogelijk zal stijgen. De Kamer van Koophandel heeft kort geleden onderzoek gedaan naar het effect van de nieuwe weg over de storm vloedkering voor de detailhan del op Schouwen. De resultaten Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv. Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Terwijl de Zeeuwse onderne mers onder het genot van hartige hapjes en drankjes druk met elkaar converseren, staat de kersverse winnaar van de prijs "creatief onder nemerschap 1988' er enigs zins beduusd bij. Behalve de grote oorkonde onder zijn lin kerarm, wijst er verder niets op dat de algemeen directeur van Delta Consult b.v. uit Kapelle-Biezelinge het feest varken is ter ere waarvan de in deftige pakken gestoken zakenlieden, zijn gekomen. Toch verraadt de onmisken baar gelukkige blik in Jan de Ruiter's ogen de blijdschap voor de erkenning die zijn be drijf heeft gekregen voor. de unieke wijze waarop het als ingenieursbureau, zowel in Nederland als in het buiten land, een bekende naam heeft opgebouwd. "Delta Consult staat bol van creativiteit", verklaart de Ruiter, die in 1976 in zijn eentje Delta Consult begon, temidden van het feestge druis. "Het geheim van ons succes komt zonder meer voort uit de grote toewijding die van hoog tot laag in onze onderneming heerst. Hier door is een inventiviteit en vakmanschap ontstaan die tot ver buiten onze lands grenzen wordt ge waardeerd". Ook de direkteur van de Ka mer van Koophandel, drs. C. Hartog wijst bij de uitreiking van de prijs op deze bijzonde re kwaliteit van De Ruiters bedrijf. Hij loofde vooral de ambitieuze wijze waarop Del ta Consult een grote markt heeft veroverd op het gebied van onder meer de automati sering, electronica en werk tuigbouwkunde. "Delta Con sult is het meest creatieve bedrijf van 1987" roept hij opgetogen uit. "Het is daar om, dat de Kamer van Koop handel op advies van haar onderzoekscommissie beslo ten heeft dit technisch ad viesbureau, dat in zeven lan den werkzaam is, eens flink in het zonnetje te zetten". hiervan zullen binnenkort gepu bliceerd worden. Nu er een tolvrije verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Midden-Zeeland tot stand is ge komen pleit de Kamer ervoor de tolheffing van de Zeelandbrug af te schaffen. Ook de vaste oe ververbinding over/onder de Westerschelde bracht voorzit ter Hartog onder de aandacht van zijn toehoorders: "Een westelijk van Terneuzen gele gen tracé heeft de voorkeur van het bedrijfsleven in Midden- en Noord-Zeeland, dat met name veel zaken doet met West- Zeeuws Vlaanderen". De Kamer van Koophandel is het niet eens met de rijksplano logen, die Zeeland als een ge bied zien waar uitsluitend nog uitbouw van de landbouw- en natuurfuncties mogelijk is. Ver sterking van het havengebeu- ren, of uitbreiding van de toe ristische sector komt niet meer op het "Rijkslijstje" voor. Een slechte zaak volgens de voorzit ter. Meer te spreken is hij over de provinciale planologen, die met hun Streekplan Zeeland ge tuigen van grotere flexibiliteit. Bouwaanvragen van onderne mers worden in het algemeen positief beoordeeld. Wel is de Kamer beducht voor een te gro te invloed van Gedeputeerde Staten op het Gemeentelijk beleid. Bij het opstellen van het nieuwe ruilverkavelingsplan voor Wal cheren zal heel goed rekening gehouden moeten worden met de toeristisch-recreatieve in frastructuur van dit deel van Zeeland. Alle ondernemers in deze sector zullen op tijd hun wensen kenbaar moeten ma ken, zodat hier bij de opstelling en goedkeuring van dit plan re kening mee gehouden kan worden. Aangezien de Kamer van Koop handel het verzorgen van infor matie en voorlichting aan het bedrijfsleven als een van haar hoofdtaken ziet, wil zij alle mo gelijkheden hiertoe in huis ha len: het Regionaal Instituut Midden-Kleinbedrijf en het Star- tersvoorlichtingsprojekt "Word je eigen werkgever", is daar een voorbeeld van. Ook de ves tiging van een Innovatiecen trum, dat zich bezig gaat hou den met kennisoverdracht op technologiegebied, behoort tot de toekomstmogelijkheden. De voorzitter eindigde zijn Nieuwjaarsrede met de belofte zich met alle medewerkers ook dit jaar te zullen inzetten voor ondernemend Midden- en Noord-Zeeland. Daarna ging hij over tot de uitreiking van de prijs voor "creatief onderne merschap" 1988. Het Bureau Vertrouwenarts krijgt een steuntpunt in Zeeland, met daaraan gekoppeld een eigen telefoonnummer, ledereen kan, even tueel anoniem, bij het bureau terecht. Kok Dick Schinckel van hotel Zuiderduin in Westkapelle is tijdens de Horecava in Amsterdam in de prijzen gevallen. Hij werd tweede in de Show Froid-klasse. Het Nederlandse Studentenorkest maakt momenteel een toernee door ons land. Zondag 17 januari treedt het orkest op in Middelburg. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen k De beste keus uit de betere films Videofilms voor het hele gezin k Voordeliger dan u denkt k Geen video? Huur bij ons een moviebox maandag: t3.30-20.00 u' qnnJoo 9/vr'lüaT 9 0°-12-30/13.30-20 00 öterdag: 9.00-17.00 u ILÜOO^lpOu BEELD- EN TOONAANQEVEND IN VIDEO Scheldestraat 42, 4381 RT Vlissingen Telefoon: 01184-17244 SHEEÉEZID Plein 1940 Middelburg, tel. 01180-12560 Model: OCTA de cassette specialist WILKENS SERVICE KWALITfcIT GARANTIE IANGE OEI FT 50 MIDDELBURG 01180 13221 Deschoonheid van een goed ontwerp.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1