informatiepagina van de gemeente vlissingen 1» O II Gladheid? Meldt het de gemeente of .de politie Glasbakken Zelf vuurwerk maken? Straten die bij gladheid worden gestrooid Wie wil er brand? Wat doe je in de Kerstvakantie? Weekmarkt verplaatst naar woensdag Verzoek tot vestiging van bedrijf dat auto's poetst Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Gemeentelijke diensten donderdag vroeger dicht Kerstbomen verbranden? DE VLISSINGER Dinsdag 22 december 1987 Koopavonden Strooimateriaal Wijzigingen ophalen huisvuil Zo belt u de sociale dienst: Dat is vragen om ongelukken! Zout Melden Vragen over vuurwerk? R - Rammekensweg (tussen Dorpsweg en Ritthemsestraat); - Vrijstelling met voorwaarden Inspraak Behandeling reacties Straten en wegen A - Aagje Dekenstraat; - Adriaan Coortelaan (tussen Bloemen- laan en Abr. Bosschaertstraat); - Alexander Gogelwet. B - Bachlaan; - Badhuisstraat; - Bellamypark; - Bermwet; - Betje Wolffplein; - Besplein; - Bloe- menlaan; - Bonedijkstraat; - Bos- senburghweg (tussen Sloeweg en Nieuwe Zuidbeekseweg); - Boulevard Bankert; - Boulevard De Ruyter; - Boulevard Evert- sen; Brouwenaarstraat; C - Commandoweg; - Coosje Buskenstraat. D - Dorpsweg. E - Edisonweg; - Energieweg. G - Gerbrandystraat; - Gra- vestraat; - Grote Abeele. H - Havenweg (tussen Oostelij ke Bermweg en de wijk Wind hoek); - Hendrick Avercamplaan; - Hendrikstraat; - Hercules Segherslaan (tussen Bloemenlaan en H. Avercamp laan); - Hertzweg; - Hogeweg (tussen Bonedijkstraat en Kou dekerkseweg).' J - Joost de Moorstraat. K - Kanaalstraat; - Karolingen- baan; - Kenau Hasselaarstraat; - Kerklaan; - Koopmansvoetpad; - Koudekerkseweg; - Kromwege- singel. L - Lekstraat. M - Marconiweg; - Marnixplein; - Middelburgsestraat. N - Nieuwendijk; - Nieuwe Vlis- singseweg; - Nieuwe Zuidbeek seweg; - Noordbeekseweg. P - Paauwenburgweg (tussen Burg. van Woelderenlaan en Van Hogendorpweg); - Paul Kru- gerstraat; - Piet Heinkade; - Pre sident Rooseveltlaan; - Prins Hendrikweg. S - Scheldestraat (tussen Aagje Dekenstraat en - Paul Kru- gerstraat); - Sloeweg; - Smalle Kade; - Spoorstraat; - Spuistraat; T - Troelstraweg. V - Van Dishoeckstraat (tussen Glacisstraat en Paul Kru- gerstraat); - Van Hogendorpweg; W -Weyevlietweg; - Wilhelmi- nastraat. Z - Zandweg; - Zeewijksingel; - Zuiderzeestraat; - Zwarte- zeestraat (doorgaande route). Fietspaden B - Bachlaan; - Baskensburg- plein; - de straat Bossenburgh; - Bossenburghweg; - Burgemees ter van Woelderenlaan (van Vre dehoflaan tot Bachlaan). D - Duinpoortweg. G - Gebrandystraat; - Gla cisstraat (van Duinpoortweg tot Kenau Hasselaarstraat). K - Kleiweg; - Koopmansvoet pad; - Koudekerksweg. L - Langeleenweg; - fietspad achterlangs Leharlaan, Rosini- laan en Steve Bikostraat. N - Noordbeekseweg; - fietsrou te van Noordbeekseweg door Westerzicht naar Weyevliet. P - Papegaaienburgweg; - Pre sident Rooseveltlaan; S - fietspad langs Sloeweg. V - Verlengde Bonedijkestraat; - Vlissingse Kleiweg; - Vrede hoflaan.' W - fietspad Weyevliet. Z - Zuidbeekseweg; - fietspad van Zuiderzeestraat naar Sloe- brug en Veerhavenweg. Kerstboom Kaarsen Brandweer 14444. Dan ga je naar het zwembad! Even bijpraten met wethouder C. de Keijzer Werkloosheid Sociaal voorzieningenfonds IN DEN BLAUW GERUIT redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen. telefoon 01184-87000. toestel 333. 335 en 337. Tot nu toe is het allemaal nog meegevallen, 't Is waar, de bomen hebben hun bladeren verloren en de temperatuur daalt langzaam maar... zeker. De dag dat ze voor langer onder 0-graad zakt - vorige week hebben we het even kunnen ervaren - is dan ook niet zo ver meer. Vorst en sneeuw zijn in december allesbehalve een ongewoon verschijnsel. Kortom: koning winter is in aantocht. Mèt de bijbehorende gladheid op wegen, trottoirs en fietspaden. Daarom, zoals jaarlijks in decem ber, een artikel over gladheidsbestrijding. Bent u ook iemand die graag naar de markt gaat? Dan is het misschien goed te weten dat de weekmarkt deze week niet op vrijdag wordt gehouden. De kooplui, hun kramen en hun waren zijn morgen (woensdag) al op de Spuistraat en (mogel'jk) de Lange Zelke te vinden. Deze week wordt u toch al ruim in de gelegenheid gesteld om in kopen voor Kerst te doen. De winkeliers mogen namelijk ook vanavond èn morgenavond (dinsdag en woensdag) open blijven. Dat geldt zowel voor de winkels in Vlissingen als die in Souburg. Burgemeester en wet houders hebben daarvoor toe stemming verleend. De onder nemers zijn overigens niet ver plicht aan de koopavonden mee te werken. De mogelijkheid bestaat dus dat u wel eens voor een gesloten deur kunt komen te staan. Wie weet, houdt u de komende feestdagen nog flessen over. Gooit u ze dan niet in de vuilniszak maar in de gele glasbakken. Het glas kan dan opnieuw worden gebruikt. Het bespaart u heel wat vuilniszakken (die ook niet meer kapot kunnen gaan door glasscherven). Bovendien is het goed voor het milieu. De glasbakken staan op de volgende plaatsen: In de gemeente Vlissingen wordt de gladheid (behalve die op trot toirs) bestreden door de reini gingsdienst. Dat gebeurt volgens een vast plan. Begon nen wordt altijd met de busrou tes en de hoofd- en doorgaande wegen sneeuw- en ijsvrij te ma ken. Onder hoofdwegen worden, om enkele voorbeelden te noe men, gerangschikt de Paul Kru- gerstraat, Sloeweg, Koudekerkseweg, President Rooseveltlaan, Burgemeester Stemerdinglaan, Kanaalstraat, Lekstraat en Zandweg. Bij het berijdbaar maken van de hoofd- en doorgaande wegen worden de belangrijkste fietspa den uiteraard niet vergeten. Een overzicht van die straten en fietspaden staat in het artikel hieronder. Overdag zullen bij gladheid bovendien straten rond bushaltes, openbare gebouwen en voetgangersoversteekplaat sen sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt. Natuurlijk is het, zelfs met inzet van alle beschikbare mankracht en materieel, onmogelijk alle gladheid te bestrijden op het mo ment dat deze optreedt. Niette min wordt zo snel mogelijk na melding van gladde wegen het personeel (telefonisch) opgeroe pen. Het materiaal staat altijd klaar om onmiddellijk uit te kun nen rijden. Dit materiaal omvat drie strooiauto's, drie sneeuw ploegen en voor de (belangrijk ste) fietspaden twee tractoren met sneeuwploegen en aan- hangstrooiers. Vrijdag a.s., eerste Kerstdag, wordt er geen huisvuil opge haald. In plaats daarvan neemt de gemeentelijke reinigings dienst het mee op volgende week dinsdag (29 december). De inwoners van Vlissingen en Souburg, die hiermee te ma ken hebben, worden vandaag per brief van deze wijziging op de hoogte gesteld. Verlengde Kanaalstraat (Oost- Souburg); Oranjeplein (Oost- Souburg); Zandweg (Ritthem); Parklaan (West-Souburg) Pape gaaienburg (winkelcentrum); Troelstraweg (Paauwenburg); Paauwenburgweg; Bonedij- kestraat (bij de hoek met de Sot- tegemstraat); Hogeweg; Hercules Segherslaan (bij su permarkt Koppejan); Gildeweg (bij Miro); Mercuriusweg (bij Prijsslag); Scheldestraat (bij in gang KMS-terrein); Spuiplein (binnenstad); Zeemanserve ('achter' de Lange Zelke); De Ruyterplein. De Gemeentelijke Sociale Dienst van Vlissingen is voor cliënten telefonisch bereik baar op werkdagen tussen 9.00- en 10.00 uur. Er zijn drie telefoonnummers be schikbaar. Het nummer dat u kunt bellen hangt af van uw postcode. Kijk naar uw postcode en u weet welk nummer u - tus sen 9.00- en 10.00 uur - kunt bellen. Een deel van het materiaal waarmee de gemeentelijke reinigings dienst de gladheid in Vlissingen bestrijdt, (foto Cor Schuilwerve). Ook in Vlissingen wordt meer en meer zelf vuurwerk gemaakt. Helaas. Want experimenteren met vuurwerk is erg gevaarlijk. Levensgevaarlijk! En daarom gewoon niet slim. Want in diverse winkels in Souburg en Vlissingen kan goed vuurwerk worden gekocht. Wordt dat volgens de gebruiksaanwijzing afgestoken dan zijn de risico's vrijwel minimaal. Zoals u mogelijk wel weet wordt gladheid bestreden met zout. Dit zout tast echter het milieu, de voertuigen en het wegdek aan. Zolang echter geen beter middel tegen aanvaardbare prijs ver krijgbaar is wordt in Vlissingen gladheid met zout bestreden. Om de bezwaren van het zout enigszins op te heffen worden echter meerdere strooibeurten met een 'lage' dosering van maximaal twintig gram zout per vierkante meter uitgevoerd. Dit verdient de voorkeur boven een hogere dosering in één keer. Ook zal niet preventief - dat wil zeggen voorafgaand aan moge lijke gladheid - worden gestrooid. Het optreden van gladheid kan men melden aan de gemeente lijke reiniginsdienst. Deze dienst is van maandag tot en met vrij dag telefonisch bereikbaar van 07.30- tot 16.00 uur onder numer 62291. Tussen 16.00- en 07.30 uur van de volgende dag, in het weekeinde en op erkende feest dagen kan gladheid gemeld wor den aan de politie, telefoonnummer 15050. De poli tie licht dan de leider van de strooiploeg in, die mensen en materiaal kan inzetten. Even tueel neemt hij eerst contact op met de K.N.M.I. over de toestand van het weer. Bij de brandweer hebben ze in middels de 'nodige' ervaring met zelfgemaakt vuurwerk. Daarom ook het bovenstaande advies. En de volgende: - haal het kruit nooit uit de hulzen; - laat staan dat nat geworden vuurwerk mag worden ge droogd. Nooit! Bovendien: een stuk vuuurwerk dat al gebrand heeft, maar voor tijdig is gedoofd, mag nooit meer worden aangestoken. Het ding kan dan afgaan terwijl men het nog in de hand heeft. De trieste praktijk heeft de brand weer geleerd dat juist daar de meeste 'vuurwerk-ongelukken' mee gebeuren. Hebt u vragen over vuurwerk of het afsteken ervan? Bel dan gerust de brandweer, liever dan risico's te nemen! Het te lefoonnummer van de brand weer is: 14530. In twee garages aan de Gasthuisstraat wil zich een autopoets- bedrijf vestigen. Burgemeester en wethouders willen dit onder voorwaarden toestaan, maar hebben hiervoor eerst de mening van de omwonenden gevraagd. Zoals in het artikel hierboven staat, wordt gladheid in de ge meente Vlissingen bestreden volgens een vast plan. Daarbij wordt er in de volgende Souburgse en Vlissingse straten gestrooid. Voor de duidelijkheid, dat gebeurt niet volgens de hier gebruikte alfabetische volgorde. postcode tel. nr. GSD 4381 4382 A t/m M 87530 4382 N t/m Z 4383 4388 4389 87510 4384 4385 4386 4387 87520 Het verzoek om een autopoets- bedrijf te mogen beginnen is in gediend door de heer E.B. Hof meester. Hij wil de auto's gaan poetsen in de garages achter zijn woning in de Coosje Bus- kenstraat. De toegang tot die garage is in de Gasthuisstraat. Maar volgens het geldende bestemmingsplan mag dat niet. Niettemin willen burgemeester en wethouders wel medewer king verlenen aan de vestiging van het bedrijfje. Het college van b w wil hiervoor vrijstelling verlenen van de bepalingen in het bestemmingsplan. In die vrijstelling willen b&w al leen het wassen en poetsen van auto's en het reinigen van het in terieur van auto's toestaan, daarom zal in de vrijstelling wor den opgenomen dat het uitvoe ren van reparaties aan auto's uitdrukkelijk is verboden. Bo vendien zal in de vrijstelling staan dat het parkeren van auto's door het bedrijf in de om liggende woonstraten verboden is. Overigens heeft het bedrijf geen nodig. hinderwetvergunning Vóórdat b&w een definitieve be slissing nemen over het verle nen van de vrijstelling, kunnen de omwonenden reageren. Over deze inspraakmogelijkheid heb ben zij vorige week een brief van de gemeente ontvangen. De in- spraakrecties moeten vóór 4 ja nuari a.s. bij de gemeente bin nen zijn. De ingediende inspraakreac ties en het commentaar en de conclusies van b&w daarop, zullen worden behandeld tij dens een openbare vergade ring van de vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke ordening op dins dag 12 januari 1988 om 19.30 uur in het stadhuis. Tijdens deze vergadering is er spreek recht voor bezoekers. Daarna zal behandeling plaatsvinden tijdens een openbare vergade ring van de gemeenteraad op donderdag 28 januari 1988 om 19.30 uur in het stadhuis. Bij velen is de agenda voor 1988 al volop in gebruik. Misschien is er op een van de eerste dagen, om precies te zijn 4 januari, in de uwe nog ruimte om het volgende te noteren: 16.30 uur, stadhuis, nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur. Deze receptie wordt aangebo den door burgemeester en wet houders. Het biedt u de gele genheid om zowel dit college als raadsleden het goede voor 1988 toe te wensen. Wat u natuurlijk ook kunt doen bij de vertegen woordigers van verenigingen, instellingen en andere Vlissing se mede-burgers die naar de re ceptie komen. De deuren van het stadhuis staan op 4 januari gastvrij open van 16.30- tot 18.00 uur. De receptie zal muzi kaal worden opgeluisterd door een ensemble muzikanten, be staande uit leden van muziek vereniging 'Ons Genoegen'. Burchtstraat; Burgemeester Ste merdinglaan; Burgemeester van Woelderenlaan. I - Industrieweg. O - Oostelijke Bermweg; - Oran jeplein (doorgaande route). Ritthemsestraat (tussen Krom- wegesingel en Oranjeplein). - Stenenbeer. - Vlissingsestraat; - Voltaweg.' Voorts worden bij gladheid de volgende fietspaden sneeuw- en ijsvrij gemaakt: Moet u donderdag bij de gemeente zijn? Komdan niet aan het eind van de middag. De dag voor Kerst krrijgen de Vlissingse gemeente ambtenaren een 'vroegertje'. Om 16.00 uur zijn ze donderdag alle maal op weg naar huis! Brand. Niemand wil het, zeker niet tijdens de komende feest dagen. Toch, pas op. Met Kerstbomen en kaarsen zijn al teveel ongelukken gebeurd. Vaak hadden die heel simpel voorkomen kunnen worden. Maar een mens is ook maar een mens. Vooral onder feestelijke omstandigheden wordt de voorzichtigheid wel eens uit het oog verloren. Daarom hier enkele tips, om dompers op de feestvreugde te helpen voorkomen. Neem een kerstboom die in uw kamer past, zodat hij vrij van gordijnen en andere licht brand bare stoffen kan worden ge plaatst. Zorg dat de boom stevig staat en niet omver gelopen kan worden. Gebruik nooit echte kaarsjes, want die eisen voort durend controle. Een boom die een tijdje bij de (centrale) ver warming heeft gestaan is kurk droog en staat in een mum van tijd in brand. Bovendien zijn er altijd wel luchtstromingen in de kamer. Wanneer, bijvoorbeeld, iemand de deur open doet kan dat de vlammen van de kaarsjes in de richting van de takken doen waaien. 'Electrische kaarsjes' zijn dan ook heel wat veiliger. Wel is het aan te beve len eerst de bedrading ervan te controleren op beschadigingen. En: doof de verlichting als u gaat slapen. Plaats de kaarsen in een stevig staande houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen kaar senhouders die gemaakt zijn van licht brandbare stoffen. Die kunnen door de hitte van de vlam gaan smeulen of smelten, met alle mogelijke gevolgen van dien. Voorzichtigheid is ook ge boden bij kerststukjes. Plaats deze vooral niet buiten uw ge zichtsveld en ook niet bij een warmtebron(kachel of centrale verwarming) de kaarsen worden dan week en buigen om. Dat is ook de reden dat u kaarsen be ter niet in de buurt van licht brandbare stoffen als gordijnen kunt zetten. Ook al omdat vlam men bij tocht soms vrij ver kun nen raken. Tot slot: laat kleine kinderen en huisdieren nooit bij bran dende kaarsen alleen, ook niet voor enkele minuten! Mocht het toch nog mis gaan aarzel dan niet en bel de brand weer. Het telefoonnummer daar van is: Mooi, maar ook gevaarlijk. Daar om heeftde brandweer liever niet dat er 'zomaar ergens' het vuur in de bomen wordt gesto ken. Wél zijn grote, georgani seerde kerstboomverbrandin gen toegestaan. Die mogen ech ter alleen worden gehouden op het bunkerterrein aan de Lange leenweg. Hebt u plannen voor een verbranding? Bel dan zo', 24 uur vantevoren evpn de brandweer (tel.nr. 14530). U kunt dan rekenen op de aanwe zigheid van enkele brandweer lieden, die de zaak deskundig in de gaten zullen houden. Da's wel zo veilig! Nogal wiedes. In de Kerstvakantie heb je een zee van tijd. En in het subtropische golfslagbad vliegt die tijd om. In het golvende bad of de whirlpool, onder de zonnebank of roetsjend van de glijbaan, tussendoor smikkelend en smullend in het restau rant... Tja, voor 1 4,50 (volwassenen) of f 3,50 (kinderen) kun je je uren vermaken in het bad aan het Baskensburgplein. Voor deze weken zijn er soms gewijzigde openingstijden. Dat zijn de volgende: - donderdag 24 december van 10.00- tot 18.00 uur; - vrijdag 25 december: de gehele dag gesloten; - zaterdag 26 december: 10.00- tot 17.00 uur; - donderdag 31 december: 10.00- tot 16.00 uur; - vrijdag 1 januari: gesloten. Voor de overige dagen gelden de normale openingstijden. Direct na de kerst is het voor veel kerstbomen afgelopen. De ballen en andere versiering gaat eruit en de boom wordt bij het huisvuil gezet. Of: op gehaald om te worden ver brand. leder jaar geven ze weer een lekker fikkie. Zoals inwoners van Vlissingen gebruik maken van de mogelijk heden tot inspraak die de ge meente biedt, zo maakt de gemeente -als vertegenwoordi ger van u allen- regelmatig ge bruik van inspraakmogelijkheden die andere overheden (rijk en pro vincie) bieden. Zo hebben we dat pas gedaan op het "Sprei dingsplan bejaardenoorden" van het provinciaal bestuur. In dat plan geeft de provincie aan welke verwachtingen bestaan over de ontwikkeling van de vraag naar plaatsen in bejaardenoorden in het jaar 1995. Die cijfers worden gebruikt om te bepalen of er te huizen moeten worden gebouwd of uitgebreid en zo ja, waar. De conclusie in het plan is dat er wat Vlissingen betreft tot 1995 geen uitbreiding nodig is. En met die conclusie zijn wij het geheel niet eens. Uit de cijfers van de provin cie blijkt namelijk dat het theore tisch benodigde aantal plaatsen 505 zal zijn. Op dit moment heb ben de Vlissingse tehuizen sa men 424 plaatsen. Als de ontwikkelingen doorgaan zoals ze worden voorzien zullen er dus in 1995 tachtig plaatsen tekort zijn in onze gemeente. Er is dus best reden tot zorg. Want ik zou het wel heel onbevredigend vin den wanneer mensen, die hun hele leven in Vlissingen gewerkt en gewoond hebben en in de laatste fase van hun leven aange wezen zijn op een plaats in een bejaardentehuis, daarvoor onze gemeente zouden moeten verla ten. Vandaar dat we er bij het provinciaal bestuur op hebben aangedrongen in de planning re kening te houden met uitbreiding van het aantal plaatsen in Vlissin gen. We wachten de reactie op onze inspraak met belangstelling af! Het probleem van de werkloos heid in ons land is helaas erg groot. En ook in onze gemeente is de toestand niet rooskleurig. Er wordt veel aan gedaan om het in- dienstnemen van langdurig werklozen en jongeren te stimu leren. Dat gebeurt onder meer met regelingen die het voor een werkgever financieel interessant maken juist uit die categoriën iemand in dienst te nemen. Ik denk daarbij met name aan het Jeugd Ontplooiings Banen Plan en aan de zogenoemde Wet Ver meend/Moor. Het financiële vor- deel voor een werkgever ligt in de sfeer van subsidies in loon kosten, vrijstelling van werkge verspremies en eenmalige bijdragen. In een samenspel met het Gewestelijk Arbeidsbureau probeert de gemeente zowel werkgevers te interesseren als de daarvoor in aanmerking komen de mensen zonder werk te bena deren. Of liever gezegd: "bij elkaar te brengen"! Alle Vlissing se ondernemers hebben inmid dels brochures over deze regelingen ontvangen en ze zijn uitgenodigd voor een voorlich tingsbijeenkomst in het stadhuis op 19 januari a.s. Ik hoop dat ook deze aanpak een steentje bij draagt aan het terugdringen van de werkloosheid in onze ge meente! In onze gemeente bestaat het Sociaal Voorzieningenfonds. We noemen dit fonds een zoge noemde sluitstukregeling: men kan er pas een beroep op doen wanneer de Algemene bijstands wet en de Gemeentelijke Krediet bank geen uitkomst bieden. Er moet sprake zijn van een finan ciële noodsituatie en het moet gaan om kosten voor zaken die de Algemene Bijstandswet als noodzakelijk beschouwt. Men kan dan een bijdrage van maxi maal f 1.500,— krijgen, die men niet hoeft terug te betalen. Zoals gezegd: er zal maar een beperkt gebruik van deze regeling kun nen worden gemaakt, maar daarom is die ook bestemd voor noodgevallen! De uitvoering ge beurt door de Sociale Dienst. Daar kan men nadere inlichtin gen krijgen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5