informatiepagina van de gemeente viissingen \l Q V Klussendienst opgeheven I Krien Clevis (27) Werkzaamheden voor eenmalige uitkering gestart Verhuiskosten- I Wat ligt ter inzage? vergoeding voor ouderen Winkels deze week alle avonden open Kunstuitleen gaat verhuizen mm Met Vrijwilligers Vacaturebank Behandeling hoofdstuk 'bedrijven' uit subsidieverordening Bouwvergunning voor 157 woningen Tuinstad 3 DE VLISSINGER Woensdag 2 december 1987 Ervaring siiiii Rompslomp De kunstenaar Toch vrijwilligerswerk doen? Nieuwe laad- en loszones Smalle Kade/Bellamypark Dinsdag a.s. Informatie? Laat De galerie Inlichtingen? Hinderwet I Commissies vergaderen Culturele Raad/ Sectie Uit 'Schenk'vergunning Even bijpraten met wethouder Bruinooge projectmanagement sociaal-cultureel werk asielzoekers peuterspeelzalenfusie IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis viissingen. telefoon 01184-87000. toestel 333. 335 en 337. Het hoofdstuk 'bedrijven' uit de subsidieverordening stads vernieuwing. Dat is het hoofd onderwerp dat woensdag 9 december besproken wordt in de commissie detailhandel. De Klussendienst en de Vrij willigers Vacaturebank -bestaan niet meer. De twee '■gemeentelijke werkloos- "heidsprojecten zijn opgehe sen. Hun verdwijnen dreigde .al langer; in de onlangs behan- -delde gemeentebegroting voor 1988 waren ze al niet meer opgevoerd. ■De Klussendienst was een orga nisatie, waarin vrijwilligers klei ne werkzaamheden verrichten bij mensen met een minimum- uitkering. Hoofdzaak was, dat '(vHjeze vrijwilligers hun vakkennis op peil konden houden of bren gen om zo bij de sollicitaties naar een vaste baan meer kans te maken. Het laatste jaar werd het steeds moeilijker om nog ge- -schikte vrijwilligers te vinden; de laatste maanden draaide het project nog op slechts één per soon. Een bijkomend effect van de klussendienst was, dat men sen die in de knel zaten gehol pen konden worden. Een groot deel van de 'klantenkring' be stond uit ouderen. Onderzocht wordt of in het kader van het zo genoemde 'Flankerend Oude renbeleid' hiervoor een andere .oplossing gevonden kan jworden. Kir' De Vrijwilligers Vacaturebank was een soort arbeidsbureau 'voor werkloze vrijwilligers. Deze organisatie probeerde instellin- 'gen te stimuleren om vrijwilli- gersprojecten op te zetten. An- Het pand aan de Julianalaan waar de Klussendienst en Vrijwil ligers Vacaturebank tot voor kort waren gehuisvest, (foto Cor Schuilwerve). derzijds werd er naar gestreetd werkloze mensen te motiveren om met behoud van uitkering vrijwilligerswerk te doen. Dit laatste ook weer met het oog op het verbeteren van hun positie bij sollicitaties naar betaald werk. De afgelopen periode daalden ook hier de activiteiten door een terugloop van het aan tal aangeboden projecten en een gebrek aan vrijwilligers. Om meer projecten te krijgen is on derzocht of de taak van de vaca turebank verbreed kon worden door ook te bemiddelen voor het zogenoemde traditionele vrijwil ligerswerk. Het jeugdwerk bij voorbeeld, naast sport en sociaal-cultureel werk. Een on derzoek heeft echter uitgewe zen dat daarvoor nauwelijks be langstelling is. Een tweede belangrijke reden Zes jonge kunstenaars krijgen dit seizoen de gelegenheid om te exposeren in galerie 'Bellamy 19'. Omdat, nu de Beeldende Kunstenaarsregeling is opgeheven, hun mogelijkheden om naar buiten te treden sterk zijn beperkt. En, daarmee hun verdere ontwikkeling. Momenteel is het Krien Clevis (27) uit Steyl die zijn werken toont. Hij volgde de Stads- academie voor Toegepaste Kunsten en de Jan van Eyck Academie, beiden in Maastricht. 'De afgelopen drie jaar expo seerde hij enkele malen, onder meer in Düsseldorf, Maastricht '6n Utrecht. Over zijn werk zegt hij zelf: de 'decoratieve om lijsting' is steeds meer de vorm van het doek gaan benadruk ken. Door de eenheid en effen heid in materiaal en kleur is het Aanvankelijk had de woning bouwvereniging toestemming gekregen voor de bouw van 151 -woningen. Dit, ter vervanging van huidige woningen aan de Anjelierenlaan, Beatrixlaan, -Meidoornlaan, Irislaan, Margrie tenlaan en Leliënlaan. Na over leg met het ministerie van volks huisvesting bleek de bouw van meer gestapelde woningen noodzakelijk. Het plan werd daarop aangepast, waardoor met name in de Irislaan, Mei doornlaan en Beatrixlaan meer gestapelde woningen zullen ko ftien ten koste van eengezins woningen. Tegen de herziene bouwaan- vraag werd door een aantal buurtbewoners bezwaar aange tekend. Zij stelden onder andere geen gestapelde bouw te willen. B. en w. hebben het bezwaar schrift om diverse redenen on gegrond verklaard. Het aanbrengen van meer gestapelde woningen aan de Irislaan, Meidoornlaan en de Beatrixlaan is voor hen zeker acceptabel, onder meer uit stedebouwkundig oogpunt. Het college voelt zich in deze mening gesteund door de welstandscommissie en door gedeputeerde staten. om te besluiten de vacature bank op te heffen ligt in alle ad ministratieve rompslomp die no dig is voor het werken van be houd met uitkering. Voor elk project moet apart toestemming gevraagd worden aan bijna alle bedrijfsverenigingen. Dat zijn er vele. Het blijft overigens mogelij- kom in Viissingen vrijwilligers werk te doen met behoud van uitkering. Informatie daarover kan men krijgen bij het bureau Welzijn van de gemeente (stadhuis, tel.nr. 87336). Er komen laad- en loszones voor de panden Bellamypark 6 tot en met 10 (oostzijde) en Smalle Kade 13 tot en met 15 (westzijde). Normaal parkeren zal daar binnenkort niet meer- mogelijk zijn. Burgemeester en wethouders hebben daar toe besloten. Voordat zij dat deden hebben zij de bewoners van- en onderne mers aan het Bellamypark en de Smalle Kade gepolst. Een klein aantal van hen heeft daarop schriftelijk gereageerd. Meren deels ging men akkoord met de plannen van b. en w. Door het instellen van de laad- en loszones wordt meegewerkt aan een ongehinderde door gang van de nieuwe buslijn dienst de 'kustlijn') door de bin nenstad. Deze vaste commissie van ad vies en bijstand vergadert die dag in het stadhuis (aanvang 19.30 uur). Deze bijeenkomst is openbaar. Bovendien heeft het publiek er spreekrecht! De agenda en het bedrijven- hoofdstuk uit genoemde veror dening liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoe- ken. Ook bij het bureau econo mische zaken in het stadhuis (tel.nr. 87427) kan men u er meer informatie over verstrek ken. En.... leest u de binnenkort verschijnende nieuwsbrief voor de bedrijven er maar eens op na! Degenen die in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige uitkering 1987 zullen daarover binnenkort automatisch bericht krijgen. Is men dit jaar in Viissingen komen wonen en heeft men de voorgaande jaren een eenmalige uitkering gehad, dan krijgt men bericht van de vorige gemeente. Die zal daarbij wijzen op de mogelijkheden voor het aanvragen van de eenmalige uitke ring in Viissingen. Het is zover: de gemeentelijke kunstuitleen gaat verhuizen. Het nieuwe adres wordt: Lange Zelke 91Dat is hetzelfde als van de openbare bibliotheek. In de kelder van hetzelfde gebouw krijgt de uitgebreide collectie kunstwerken een nieuwe plaats. Ruimer en meer overzichtelijk dan voorheen. En, vooral: veel beter toe gankelijk voor rolstoel-gebruikers en andere mensen die moei lijk ter been zijn! De verhuizing vindt volgende week dinsdag plaats. Die dag kunnen er dus niet, zoals gebruikelijk, kunstwerken geleend worden. Boven dien kunnen de bezoekers van de bibliotheek dinsdag, binnen en buiten het gebouw, met enige overlast van de verhuizing te maken krijgen. Zij die vorig jaar de eenmalige uitkering hebben ontvangen èn op de peildatum (31 oktober jl.) voldeden aan de in de wet ge noemde criteria krijgen deze of volgende week bericht. Daarin zal worden medegedeeld of ze in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige uitkering. Zo ja, dan krijgt men er vanzelf een aanvraagformulier en antwoord- enveloppe bij. Of men recht heeft op een uitkering kan pas worden vastgesteld als het aan vraagformulier (volledig inge vuld en ondertekend) en bijla gen zijn ingediend. Op basis daarvan zal ook worden beoor deeld of men al dan niet recht heeft op de extra beëindi gingstoeslag. (Het is namelijk de laatste keer dat de eenmalige uitkering zal worden toege kend). De aanvraagformulieren moeten overigens uiterlijk 31 ja nuari 1988 worden ingediend. De mogelijkheid bestaat dat de gemeente nu al uit de gegevens van voorgaande jaren kan op maken dat men nietvoor een eenmalige uitkering in aanmer king komt. Dat zal dan aan be treffende personen per brief worden medegedeeld. Het heeft weinig zin om vooraf over dit onderwerp te bellen met de gemeente of het ADZ (dat de aanvragen voor de eenmalige uitkering gaat verwerken). Men is momenteel hard aan het wer- kom, zo zorgvuldig mogelijk, de gegevens van onder meer de eenmalige uitkering van vorig jaar te controleren. Op basis daarvan wordt bekeken wie welk bericht krijgt. Tussentijds bellen zou die werkzaamheden ophou den, terwijl nauwelijks de ge vraagde duidelijkheid kan wor den gegeven. Daarom het drin gende advies: deze en begin volgende week nog niet bellen. Op de informatiepagina van 9 december zal aan het onder werp 'eenmalige uitkering 1987' uitgebreid aandacht worden be steed. Er zal dan ook worden medegedeeld waar en wanneer men informatie kan inwinnen. Om teleurstellingen te voorko men: voor degenen die voor de eenmalige uitkering in aanmer king komen, zal getracht worden deze in maart '88 te betalen. Het wetsvoorstel voor de een malige uitkering werd namelijk pas vorige week door de Eerste Kamer aangenomen. Pas daar na kon worden begonnen met de voorbereidende werkzaam heden bij de gemeente. Voor gaande jaren lag dat tijdstip al tijd enkele maanden vroeger. De voorbereidingen, de aan- vraagtermijn en de verwerking nemen bij elkaar zoveel tijd in beslag, dat uitbetaling vóór de feestdagen onhaalbaar is. Nu lijkt het nog op een pijpenla met wat rekken. Nog een paar dagen echter en de ruimte zal - als de kunstuitleen er intrek neemt - een me tamorfose ondergaan, (foto Ruben Oreel). Vanaf 1 januari houdt de verordening, waarin de vergoeding van verhuiskosten voor ouderen werd geregeld, op te bestaan. De gemeenteraad heeft vorige week besloten deze in te trekken. Reden: het rijk stopt met de financiering ervan. Daarbij ont breekt het de gemeente aan geld om er mee door te gaan. de 'ruimte' ernaast gaan ver sterken". De gemeentelijke galerie 'Bella my 19'is gehuisvest in hetzelfde gebouw als het Stedelijk Mu seum. Dat is gevestigd aan het Bellamypark op nummer 19. De openingstijden van beiden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. Zaterdag is men er welkom van 13.00- tot 17.00 uur. De expositie van Krien Clevis duurt tot en met 22 december a.s. Echter, wanneer er nu een aan vraag wordt ingediend heeft men nog kans om zo'n vergoe ding te krijgen. Toezeggingen die vóór 1 januari door de ge meente zijn gedaan, zullen na melijk worden vergoed door het rijk èn uitgekeerd aan de aan vrager. Dus: denkt u voor ver goeding in aanmerking te ko men? Wacht u dan niet te lang met aanvragen. De gemeente kan dan nog tijdig een toezeg ging doen. Er moet dan wel aan enkele voorwaarden voldaan worden. Dat zijn, onder meer, de volgende: - de aanvrager/aanvraagster moet 60 jaar of ouder zijn; - het huis dat men gaat verla ten moet groter zijn dan de woning waar men naar toe gaat; - de 'oude' woning moet goed koop in huur zijn; - de verhuizing moet voor 1 april 1988 plaatsvinden. Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de dienst Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het stadhuis (begane grond, kamer 019). Telefo nisch informatie inwinnen kan via de nummers 87319 en 87355. Vier bedrijven en een stichting hebben, in het kader van de Hin derwet, bij burgemeester en wethouders een vergunning aan gevraagd. Het zijn: 1. de firma J. Pfauth Zoon voor uitbreiding van het expeditie bedrijf aan de Engelandweg 13 met een opslag van gasflessen; 2. de heer K.A. Hofman voor uitbreiding van de garage op het perceel Hobeinstraat 9-11; 3. het Technisch bureau Grool voor een constructiebedrijf/repa ratiebedrijf voor auto's en motoren aan de Hermesweg 17A; 4. I.P.I.C. Nederland b.v. voor een autowasstraat aan de Gilde- weg 26; 5. de Stichting Bevordering Windenergie Nederland (te Wasse naar) voor een windmolenpark aan de Europaweg-Zuid. De Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting mag 157 woningen gaan bouwen in de wijk Tuinstad. Burgemeester en wethouders hebben daarvoor een bouwvergunning afgegeven. Het bezwaarschrift dat buurtbewoners tegen de bouwaanvraag hadden ingediend hebben zij ongegrond verklaard. De laatste donderdag valt de ze maand op oudejaarsdag. Een week daarvoor verkeert bijna een ieder in kerstsfeer. Daarom wordt de raadsverga dering al over twee weken ge houden, op donderdag 17 de cember. De commissies van advies en bijstand komen eveneens twee weken eerder dan gebruikelijk bijeen. Die vergaderingen zijn openbaar en worden allemaal in het stadhuis gehouden. Boven dien kennen ze spreekrecht voor het publiek. De commissies die deze en vol gende week gaan vergaderen zijn die voor: - detailhandel op woensdag 9 december, aanvang 19.30 uur; - economische zaken op don derdag 10 december, aan vang 17.00 uur; - financiën op woensdag 9 de cember, aanvang 17.00 uur; - volkshuisvesting op dins dag 8 december, aanvang 17.00 uur; - onderwijs op dinsdag 8 de cember, aanvang 19.30 uur; - openbare werken op maan dag 7 december, aanvang 19.30 uur; - personeelszaken op woens dag 9 december, aanvang 17.00 uur; - ruimtelijke ordening op dinsdag 8 december, aan vang 19.30 uur (deze verga dering is in de plaats geko men van die op 1 december); - sociale aangelegenheden op woensdag 9 december, aanvang 19.30 uur; - verkeer op woensdag 2 de cember (vandaag), aanvang 19.30 uur. - welzijn op maandag 7 de cember, aanvang 17.00 uur. De meeste agenda's en andere vergaderstukken liggen vanaf morgen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken. Bovendien kan men er informa tie over inwinnen bij de secreta rissen van de commissies. Hun namen en telefoonnummers staan in de gemeentelijke infor matiegids 'Kijk op Viissingen'. Volgende week woensdag (9 de cember) vergadert de sectie 'Uit in Viissingen' van de Culturele Raad. Deze bijeenkomst vindt plaats in het welzijnscentrum 'Bachten Komme'. De aanvang is om 20.00 uur. Op de agenda staat onder meer het gemeente lijke Welzijnsprogramma 1988, de programmering voor het tweede deel van het seizoen 1987/1988 en verslaggeving van het algemeen bestuur. B. en w. zijn van plan de ge vraagde vergunningen te verle nen. Daarbij willen ze de nodige voorwaarden stellen. De vergun ningen mogen niet zomaar wor den afgegeven. Eerst moet er een procedure doorlopen wor den. Belanghebbenden hebben daarbij gelegenheid om de aan vraag plus de tekeningen en dergelijke die er bij horen in te zien. Ook kan men eventueel bezwaren indienen. De boven genoemde vijf aanvragen liggen sinds vorige week voor het eerst ter inzage. Die termijn loopt nog tot en met 28 december a.s. Op werkdagen kan men ervoor te recht bij de afdeling milieu in het stadhuis. Als men een afspraak daarover maakt met die afdeling kunnen de aanvragen (en wat er bij hoort) ook worden ingezien op woensdagavond tot 20.15 uur. Het telefoonnummer van de afdeling milieu is: 87204. De 28ste december is ook de laat ste dag waarop schriftelijke be zwaren kunnen worden inge diend. U dient die te richten aan burgemeester en wethouders. Als u daar (telefonisch) om vraagt, kunnen tot en met 21 de cember ook mondeling bezwa ren worden ingediend. Bij de afdeling milieu liggen tot en met 11 december a.s. voorts ter inzage de definitieve beslis singen van b. en w. om hinder wetvergunningen te verlenen aan: 1. P. Neufeglisé voor een gara ge aan de Van Dishoeckstraat 526/528; 2. M.S. Klijnstra voor een afhaal- restaurant aan de Nieuwendijk 55; 3. Tramper Viissingen c.v. voor een garage aan de Mercurius- weg 29. Bezwaar indienen is hier nog voor een beperkt aantal perso nen mogelijk. De medewerkers van de afdeling milieu kunnen vertellen wie, èn waar (Raad van State) zij hun beroepschrift naar toe kunnen sturen. Bij het bureau algemene zaken in het stadhuis (eerste verdie ping) liggen ter inzage: Ontheffingen van het verbod tot het verkopen van alcohol houdende drank voor de buurthuizen 'De Zwaan' (Kromwegesingel 1, boven) en 'De Paraplu' (Alexander Go- gelweg 59). Bezwaarschriften indienen te gen deze besluiten is mogelijk tot 5 december a.s. Ze moeten worden gericht aan gedeputeer de staten van Zeeland in Mid delburg. (foto ruben Oreel). Sinterklaas is in het land. Velen helpen de goede man bij het doen van inkopen. Om die reden mogen alle winkels in Souburg en Viissin gen deze week ook nog op woensdag, donderdag en vrijdag 's avonds open zijn. Burgemeester en wethouders hebben de ondernemers in de ge meente daarvoor toestemming gegeven. Dat betekent echter geen verplichting om de deur tot 21 uur open te houden. De kans bestaat dus dat men wel eens voor een gesloten winkeldeur kan komen te staan. Het is u als lezer van deze ru briek bekend, dat er nogal wat "op de rails" staat in onze ge meente. Naast de ontwikkeling van een nieuw kernwinkelgebied zijn er de zogenoemde "speer puntprojecten" in het kader van de toeristisch-recreatieve ont wikkeling: de invulling van het Arsenaalgebied, de verdere bou- levardontwikkeeling en de ont wikkeling van de Spuikom. Daar komt nogal wat bij kijken. Zoveel en van zo verschillende aard dat we daar bij de gemeente niet vol doende mensen en de vereiste kennis voor hebben. Vorige week heeft de gemeenteraad in gestemd met het voorstel van b. en w. om die deskundigheid "in te huren" van het adviesbureau De Vries en Partners B.V. uit Apeldoorn. Ik ben er van over tuigd dat we op die manier vol doende vaart in de ontwikkeling kunnen houden en de verschil lende onderdelen optimaal op el kaar kunnen afstemmen. Twee weken terug heeft de ge meenteraad gediscussieerd over de steeds verdergaande kortin gen op het sociaal-cultureel werk. De raad heeft daarbij om een plan gevraagd hoe in de toe komst menskracht en middelen in het licht van die bezuinigingen zodanig kunnen worden her schikt -eventueel in een nieuwe organisatiestructuur- dat het voorzieningenpeil toch zo hoog mogelijk blijft. Het college heeft dat voorstel van harte overgeno men. Ik ga er vanuit dat in de loop van het eerste kwartaal van 1988 een nota kan verschijnen over deze problematiek. Omdat het college na de talloze bespre kingen in eerdere bezuinigings rondes behoefte heeft aan een politiek gedragen vertrekpunt, zal deze nota eerst in de com missie welzijn worden behan deld en pas daarna met de be trokken organisaties worden besproken. Dagelijks ontvluchten mensen hun land omdat ze bang zijn. Bang omdat er oorlog is in hun land; bang omdat ze niet mogen geloven hoe ze willen, of omdat ze tot een ander ras of etnische groep behoren. Ook in ons land komen veel van deze "asielzoe kers" aan, op zoek naar een nieuwe woonomgeving en een nieuw bestaan. Het rijk heeft de gemeentebesturen gevraagd om medewerking bij de eerste op vang van deze mensen, in af wachting van de beslissing van de Staatssecretaris van Justitie op hun verzoek om asielverle ning. De gemeenteraad heeft vo rige week besloten om die mede werking te verlenen. Daarmee erkent ook de Vlissingse ge meenschap een stuk verant woordelijkheid in deze. De me dewerking bestaat er in, dat voor een vijftigtal asielzoekers huis vesting zal worden verzorgd. Ik wil op deze plaats ook mijn waar dering uitspreken aan het adres van dewerkgroep Viissingen van de Stichting Vluchtelingenwerk Walcheren, die geheel op basis van vrijwilligheid zorgdraagt voor een stuk immateriële bege leiding. Ik heb in deze rubriek al eens eerder gezegd dat de gemeente er naar streeft om het Vlissingse peuterspeelzalenwerk in één stichting samen te brengen, om dat dat nogal wat voordeel biedt. Ik noem maar enkele aspecten als beter personeelsbeheer, een heid van beleid, geen onderlinge concurrentie, efficiënter gebruik van ruimten, e.d. Die samenwer king is na de besluitvorming door de gemeenteraad over de wijze van salariëring van de peu- terspeelzaalmedewerk(st)ers een stap dichterbijgekomen. Ik ga er vanuit dat de nieuwe stich ting per 1 januari 1988 (welis waar niet formeel opgericht) ope- rationel zal zijn. Met zeven peu terspeelzalen en één kinderdag verblijf. En: zonder tariefsver hoging!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5