Volgens mij bin dat soort dingen vroeger ook glad nie gebeurd ^{<yUe ftffoflc/mtutie TOVER VERHALEN c heerwinkel Sinterklaas in filmtheater Woensdag 25 november 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg IN DEN Een hond Pijpglas Tovenaar f'Ke f/y/renj /en ^HfaJceiwckUeMfden Diabetes - 25.637 gulden leverde de collecte 'Geef 's voor diabetes' op. De Diabetes Vereniging Ne derland wist dit bedrag in één jaar in de Walcherse Gemeenten op te halen. Vergadering - Het jaarverslag, een werkbezoek en de cursus So ciale Zekerheid staan ondermeer op het programma van de verga dering van de CNV-afdeling Vlis- singen. Deze vergadering wordt dinsdag 1 december om 19.30 uur in 't Anker Bonedijkstraat 163 in Vlissingen gehouden. Chemokar - In de week van 7 tot en met 11 december kunnen be woners van de Gemeente Vlissin gen schadelijke stoffen inleveren in de speciaal daarvoor ingerichte chemokar. Deze kar zal op diver se plaatsen en tijden verspreid over de gemeente staan. Het doel van deze actie, een lijst met scha delijke stoffen en standplaatsen van de kar worden 'In de blauw geruiten kiel' in De Vlissinger be- schreven. Dementie - Kerken uit Veere en Gapinge hebben voor donderdag 26 november om 20 uur een informatie-avond georganiseerd over dementeren. Ds. Simons zal een lezing houden over het om gaan met dementerende bejaar den. Deze avond wordt gehouden in het Jeugdgebouw aan de Dorpsstraat 7 in Gapinge. Kook-cursus - Jongeren vanaf 12 jaar die graag lekkere gerech ten willen koken, kunnen dat op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15 uur leren in het jongerenge- bouw Poortershove, Poortersho- ve 1 in Middelburg. Sint-middag - Sinterklaas brengt woensdag 2 december om 14.30 uur een bezoek aan het Buurthuis Aldegonde in Wester- zicht. De Sint verwacht daar kin deren van 4 tot en met 8 jaar te zien. Bazaar - Voetbalvereniging De Meeuwen uit Zoutelande houdt zaterdag 28 november van 16 tot 20 uur een bazaar in de kantine. Een rad van avontuur en allerlei prijzen horen bij dit festijn. Baanlozen - Het Zeeuws Insti tuut voor Kunstzinnige Vorming begint vanaf december met een cursus waarin lezingen en dia's, tekenen, schilderen, grafische technieken en een bezoek aan een museum buiten Zeeland aan bod zullen komen. De 9 bijeen komsten op woensdagmiddagen zullen in de Kuiperspoort plaats vinden Meditatief dansen - Ziel en geest worden meer met elkaar in harmonie gebracht door Sacred Dance. Wie op een ontspannen manier in beweging wil komen, kan zaterdag 28 november hier voor terecht in de Breestraat 27 in Middelburg. Gevonden voorwerpen - Bij de Gemeentepolitie in Vlissingen zijn tussen 11 en 18 november de vol gende spullen aangegeven: een zwart/wit konijn, een single, een dameshorloge, een zwart dames jack, 6 sleutels aan een hanger en een plastic tas met sportspullen. Computers - In het Jongerenge- bouw Poortershove, Poortersho ve 1 in Middelburg kunnen jonge ren elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15 uur onder bege leiding (leren) werken met com puters. Je hoeft je eigen computer niet mee te nemen! Vrouwenleerjaar - Wat is een vrouwenleerjaar? Het antwoord op deze vraag staat centraal tij dens de informatiebijeenkomsten die de Stichting voor Basiseduca tie en Vormings- en Ontwikke lingswerk Middelburg dinsdag 1 en 8 december houdt van 9.30 tot 11.30 uur in 't Pand, Kerkesteeg 5 in Middelburg. Sint-middagen - Sinterklaas komt woensdag 2 december om 13.30 uur op bezoek in het ont moetingscentrum Dauwendaele en in het Zuiderbaken in Middelburg-Zuid. Sociaal Cultu reel Werk De Hayman en de Wijkverenigingen Zuid en Dau wendaele hebben deze middagen voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar georganiseerd. Adventsavonddienst - De geza menlijke kerken van Oost- Souburg hebben ook voor dit jaar weer adventsavonddiensten geor ganiseerd. De eerste avonddienst wordt gehouden op vrijdag 27 no vember in de Nederlands Her vormde kerk aan het Oranjeplein. De dienst begint om 19 uur. Contactmorgen - De Vrouwen groep Kom uit je huis houdt woensdag 2 december weer een koffie-contactmorgen. Deze keer kunnen er ook kerstkaarten ge maakt worden waar materiaal voor aanwezig is. De ochtend vindt plaats van 9.30 tot 11.30 uur in het Zuiderbaken, M. de La Palmastraat in Middelburg. Prijzen voor kunstenaars - Vanaf dit jaar kunnen werken van jonge kunstenaars bekroond worden met de Charlotte Kohier Prijzen. Tijdens de uitreiking van de David Roell Prijs op vrijdag 27 november in het Rijksmuseum in Amsterdam om 17.30 uur zal de voorzitter van het Prins Bernhard Fonds, Prof. Dr. Schenkeveld meer gegevens over de Charlotte Kohier Prijzen bekend maken. Pepernotentoernooi - Voor de jeugd heeft de schaakclub Sou burg een M&T - Pepernotentoernooi georgani seerd voor zaterdag 5 december in het clubgebouw aan de Oran jestraat 8 in Vlissingen. Het toer nooi begint om 10 uur. Om 17.30 uur zulen de prijzen uitgereikt worden. Cursus Alfabetisering - De Stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelingswerk Middelburg geeft ook cursussen lezen, schrijven en rekenen. Deze lessen worden zowel 's middags als 's avonds gegeven. Ook is er aan kinderopvang gedacht. Voor meer informatie: 01180 - 16278. Poelbosloop - Voor wie wil trimmen in een natuurgebied heb ben de voetbalvereniging van 's- Heer-Arendskerke en Recreatie Sport AV '56 een trimparcours georganiseerd door De Poel op zaterdag 28 november. Deelne mers kunnen kiezen uit de volgen de afstanden: 3,7 - 5,5 of 10 km. Vanaf 13 uur kan men inschrijven in de kantine van de voetbalvere niging. Om 14 uur start de trim- loop vanaf het sportcomplex in 's Heer Arendskerke. Vogelbeurs - De Vereniging van vogelliefhebbers 't Goudhaantje houden zaterdag 28 november in het Dorpshuis in Nieuw- en St. Joosland een vogel-ruil en verkoop-beurs. Deze beurs staat in het teken van het Sinterklaas- gebeuren. Vandaar dat een aantal bezoekers een presentje staat te wachten. De beurs is geopend van 13 tot 15.30 uur. Om 15 uur wordt de winnaar van de Delta- Show- kwis van de kleindieren- sport-vereniging Walcheren be- kend gemaakt. Bazar - Rad van Avontuur, grabbelton, spiraal en nog meer spelen waar allerlei prijzen mee te winnen zijn, staan op het progra- ma van de bazar die het Jeugd- bestuur van de Voetbalvereniging De Noormannen uit Westkapelle zaterdag 28 november van 15 tot 22 uur houdt in Het Koffiehuis aan de Markt in Westkapelle. Verzamelbeurs - De Nederland se Vereniging De Verzamelaar heeft weer heel wat bij elkaar we ten te verzamelen. Speelgoed, postzegels en mineralen zijn on dermeer te zien tijdens de algeme ne verzamelbeurs die De Verza melaar zondag 29 november van 10 tot 17 uur in het Turfschip in Breda houdt. Wie die dag zijn ei gen verzamelwaar aan wil bieden kan een plaats reserveren: 01184 - 15260. Dat geloof je toch zeker zelf nie?" Met wijdopen ogen keek de jonge man zijn leeftijdgenoot aan, die te genover hem op de bank zat. Het was duidelijk dat hij een ontkennend ant woord verwachtte -maar dat kreeg hij niet. "Hoor is hier, Bram, ik heb het nom Willem zélf horen vertellen. Ie stond bóvenop een hooistapel en ie wier met zeil en al opgepakt en in 't land neergezet. En 't was dien dag bladstil, zei nom Wil lem. Waarom zou die man dat gelogen hebben?" 't Was die zaterdagochtend tjokvol bij De Bruyne in de scheerwinkel -en in het hoekje bij het raam had men zich voorbereid op een lange wacht tijd. Enkele mannen die de Dorpsstraat in stonden te turen hadden zich omgedraaid toen één van de zittenden het onder werp had aangesneden: lover- verhalen. "Och, die ouwe mén sen bin van een andere tied, vent" oordeelde één van hen, die zelf ook niet tot de jongsten behoorde. "Dat bin al verhalen uit achttien-honderd. Daar hebben ons toch niks meer mee te schaften? We leven in negen tien vuuf-en-twintig. 't Is om- me rs glad anders als toen". "Daar gaat het mij niet om, Gillis" antwoordde Bram. "Volgens mij bin dat soort din gen vroeger óók glad nie ge beurd. 't Bestaat gewoon nie. Praat voor ouwe ménsen en kleine guus. Dien oom van hem, die zal wel gewoon van dien hooistapel af gemieterd weze, dat denk ik". "Louwer- se, je moest je schamen" meng de een oudere boer zich in het gesprek. "Zó over een ouwer iemand te spreken. Zulke din gen bin wezenlijk gebeurd. Mijn vader die is vroeger knechtje geweest op het grote hof Sint Jan ten Heere. En daar waren ze een keer aan 't dorsen in de schuur -toen zei de paar denknecht tegen één van die ar beiders: "Wil ik nou eens héél je femielje laten komen?" Da's goed, zei die arbeider. Een dan gingen ze toch aan 't vliegen, die man z'n familie, door het klinket naar binnen, de dors vloer op en zó weer naar bui ten. Dien paardenknecht die kon meer als een ander, weet je. Vader was daar vast van overtuigd. En vader was toch géén domme man". door Jan Zwemer daar nou nooit last van, dat die pijpglazen springen? Nee, we hebben 't al jaren en altijd het zelfde pijpglaasje d'r nog op. En Wannes is nog niet de deur uit, of laat dat pijpglas nou toch in stukken spetteren! Een ander pijpglas kopen... Zó er op zetten en kapot! We hebben dat lampje van ellende weg moeten gooien. Wezenlijk waar, hoor". "Waar blijf je nou, Gillis, mee je verhalen uit achttien honderd?" wendde degene die het onderwerp aangesneden had zich tot de boer bij het raam. "Wannes uit het Achter straatje is nog maar drie jaar geleden gestorven. En wat dacht je van het Hof Paarden- burg? Daar heeft het altijd gespookt en het spookt er nog. Daar dansen de kommen en schotels op tafel, en de bekers op het kammenet en de fietspomp op het boordje in de keuken". "Ja, en de zak mee sajettebol- letjes an de spijker en de schouw" vulde een ander aan. "M'n vrouw geloofde 't ook. Maar ik ben wezen kijken en toen ik binnenstapte was 't toe vallig nét over. 't Bin verzin sels. Van Jan Hendrikse vertel len ze ook dat-ie een kistje kan laten zweven en zo -maar ik heb twee jaar met hem gewerkt en ik heb er nóóit iets van gezien". Na die woorden viel er een stilte in de scheerwinkel. De spreker was iemand die als kerke- raadslid wel een positie van enig aanzien had. Maar de scheerwinkel was de kerk niet en hij kon vermoeden dat hij lang niet iedereen overtuigd had. Vooral de ouderen hecht ten nog geloof aan tover- en spookverhalen. Dat sommige families of individuen 'meer konden als een ander' was voor hen een vaststaand gegeven. Die personen veranderden zich in een hond en kwamen 's avonds naast je lopen en dan probeerden ze je in de ogen te kijken. Ze veranderden zich in een kat en dronken in die ge daante melk uit de emmers in de wei. Als je niet oppaste, werd je door hen betoverd en dan kon je de hele nacht rond dwalen zonder je eigen huis te "Dat er ménsen bin die méér kunnen dan een ander, dat weet iedereen" sprak een vijfde bar biersklant op ernstige toon. "Wannes van 't Achterstraatje, die hebben je ook wel gekend. Nou, op een keer loopt die bij ons binnen en hij zeit: Wat heb je daar een lief nachtlampje. Ja, zeg ik, dat is al oud hoor, dat hebben we al lang. Hij kijkt er eens naar en hij zegt: heb je Honderd jaar geleden kon het nog gebeuren dat een meid van een boerderij werd gestuurd omdat de boer of boerin geloofde dat ze kon toveren. vinden. En er waren nog andere geheimzinnige dingen: zo wa ren in een bepaalde hoek van Walcheren ineens alle karns van het merk 'Victoria' op alle boerderijen uit zichzelf gaan draaien. Heel oude mensen ver telden nog over mannetjes van vuur die een goede hand groot waren en over de koeiebakken in de boerenschuren liepen. Vooral op afgelegen boerderij en werd dit soort verhalen met enige gretigheid doorverteld. Van de jongste generatie waren er al minder die aan toverver- halen geloofden, ze gingen er schouderophalend aan voorbij. Wie dat wilde, mocht daar best in geloven. Maar wat de oude boeren en arbeiders in de scheerwinkel niet zo lekker zat, was het feit dat nu enige oude ren zich aan de kant van de jon ge hadden geschaard. Ergernis en verlegenheid met de situatie tekende zich op hun gezichten af. Het was De Bruyne, de barbier, die de stilte verbrak. Met een diepe zucht, zoals hij altijd ge woon was, sprak hij 't Is ge beurd" en liet een klant uit de scheerstoel opstaan. "Ik heb liever dat jij dat zegt, dan de dokter" meende de geschorene droogje, en dat brak de span ning. De scheerwinkel vulde zich met gelach: dat was Piet Vreeke weer, die had altijd een antwoord gereed. Maar zodra Vreeke de deur van de scheer winkel achter zich dicht getrok ken had, laaide de discussie weer op. Nu was het de beurt aan de verdedigers van de to- ververhalen en lustig begonnen ze herinneringen op te halen aan De Plaa, de beroemde vee arts uit Meliskerke waarover vele tientallen verhalen de ron de deden. Hier had hij dit wonder gedaan en ginder die gebeurtenis voor speld -een waarachtig tovenaar werd De Plaa in de loop van het gesprek. Tot één van de aanwe zigen die nog niets gezegd had, opmerkte dat zijn vader De Plaa goed gekend had. "Men sen, dat waren allemaal truuk- jes van De Plaa. Vader heeft eens gezien dat-ie een man met een hondenkar voorspelde, dat hij voorlopig nog niet thuis zou zijn -en die man moest glad niet meer zo ver. Maar De Plaa had de honden van die man zout ge voerd. Dus die dieren vlogen el ke tien meter naar de slootkant om te drinken. Nee, zó kan ik ook toveren, ik danke je". Dat was teveel voor de oudere generatie en het gesprek in de scheerwinkel kreeg ineens een wending. Plotseling nam de prijs van de tarwe alle aandacht in beslag, en de jongeren zagen iets van hun gading in de Dorpsstraat passeren. Alleen op de bank bij het raam wend de een ernstige man zich tot zijn buurman en herhaalde: "Maar dat van dat pijpglas, dat heb ik zélf meegemaakt... Handwerkbazaar - De dames van de handwerkclubs van de Stichting Unie van Vrijwilligers hebben weer hun best gedaan al lerlei handwerken te maken. Don derdag 26 november van 10 tot 14 uur zijn deze te koop in De Boog aan de Herengracht 52 in Mid- delburg. Ouderenzorg - De Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis komt zaterdag 28 november om 10 uur bijeen in het dorpshuis in Yerseke om te vergaderen. Eén van de gespreksonderwerpen is ouderenzorg. Basiseducatie - De Stichting Al fabetisering, De Stichting Prac- tisch Nederlands, De Open School cursussen, de Opstapcur- sussen van de Zeeuwse Dag- en Avondscholen Gemeenschap en de Stichting Vorming en Onder wijs voor Volwassenen zijn sinds een paar maanden gefusieerd in de Stichting Basiseducatie. Vrij dag 11 december vindt er een ont moetingsdag plaats in het gebouw van de stichting aan de Juliana- laan 13 in Vlissingen waarin gesproken zal worden hoe de sa menwerking verder uitgebouwd kan worden. Stuif-es-in - De Stichting Unie van Vrijwilligers en de Zonne bloem hebben voor woensdag 2 december om 11 uur een stuif-es- in georganiseerd waar koffie, een warme maaltijd en spelletjes bij horen, voor opgave: 01180 - 34305/13114. Bingo - De Stichting Welzijn voor Ouderen heeft voor dinsdag 1 december een bingo-middag met verrassingen georganiseerd in Bachten Komme. Deze middag begint om 14 uur. Kaarten zijn vanaf 23 november verkrijgbaar bij het buffet van Bachten Komme. Borstkankerpatiënten - Dins dag 1 december houdt de praat groep van vrouwen met een borstamputatie of een borstspa- rende behandeling weer haar maandelijkse koffiemorgen. Doel is het onderlinge contact met lot genoten. De bijeenkomst begint om 10 uur en de toegang is vrij. Plaats van samenkomst is het wijkgezondheidscentrum aan de Rozenburglaan in Middelburg (wijk Dauwendaele). Bingo - Vrijdag 27 november is het weer zover. Dan houdt buurt huis Scheldebuurt aan de Verk. Quakkelaarstraat 95 in Vlissingen om 20 uur weer haar maandelijk se Bingo-avond. De toegang is gratis en er zijn leuke prijzen te winnen. Raad Arnemuiden - In de openbare vergadering die de Ge meente Arnemuiden maandag 30 november om 19.30 uur in het Gemeentehuis houdt, staan on dermeer het bestemmingsplan Brakenburg-II en het voorstel om een krediet te verlenen voor het bouwen van een openbare basis school in dezelfde wijk op de agenda. Open huis - De Stichting Wel zijn Ouderen Middelburg houdt in haar pand aan de Molstraat 13 zaterdag 28 november haar maan delijkse open-huis-dag. Een greep uit het programma: kunst-docent Nico Out leert bezoekers door kij ken en doen tekenen, Hermien Wiegel speelt piano en Cabaret Handje Pepermuntje treedt op met liedjes en sketchjes. Het huis is open van 9.45 tot 15.30 uur. Trottoirs-aanpassingen - De Opbouwcommissie Oost-Souburg is zeer ontevreden dat de gemeen te nog steeds geen antwoord heeft gegeven op de vraag de trottoirs aan te passen voor gehandicap ten. Zeker wanneer er toch gegra ven wordt voor de kabel dacht de commissie dat de aanpassingen wel in één moeite door konden gaan. Dat blijkt nog niet het geval te zijn geweest. Kindertheater - In Buurthuis Aldegonde in Westerzicht komt het Kindertheater Frank en zijn vrolijke vrienden de voorstelling Het Beestenbal geven op woens dag 9 december. Dit 'Bal' is be doeld voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Het begint om 14.30 uur en duurt tot 16 uur. Vrouwendag - Internationale Vrouwendag-Hoe internationaal is Walcheren? Dat is het thema van de 8 maart viering. Het pro gramma voor die dag zal bestaan uit een koffie-ochtend, muziek, toneel, video, gesprekken, li- chaamswerk en 's avonds feest. Vrouwen die nog mee willen hel pen aan het verder uitwerken van de activiteiten kunnen contact op nemen met Margreet van de Donk, Kanariesprenk 287 in Vlis- singen, tel. 01184 - 72384. Promotie Schorpioen - Een mode-show, een huisensemble dat bestaat uit docenten van de Zeeuwse Muziekschool, een op treden van het Westkappels Da meskoor en een demonstratie ballroomdansen. Dit alles hoort bij de promotie-sponsor avond welke een groepje Middelburgse ondernemers op touw heeft gezet voor het ramschip Schorpioen. Het evenement vindt vrijdag 27 november om 20 uur plaats in de Burgerzaal van het stadhuis in Middelburg. Recreatie en toerisme - De Ge meente Valkenisse wil het toe risme en recreatie verder gaan ontwikkelen. In een speciaal daarvoor uitgekomen rapport zijn voorstellen naar voren geko men. Een paar voorbeelden: het aanbrengen v&n bosstroken om het landschap te versterken, aan leg van fiets- wandel- en ruiterpa den, het creëren van plaatsen voor dagrecreatie. Via inspraak mogelijkheden, behandeling in commissies en voorstellen van b. en w. zal de gemeenteraad tot een beleidsvisie komen. Raad Domburg - In de openba re vergadering van de Domburgse raad op donderdag 26 november staan ondermeer de vaststelling van het welzijnsprogramma, de recreatie begroting en de algeme ne subsidie-verordening op de agenda. De vergadering begint om 19.30 uur. PBVE - In het Samenwerkings verband Primaire Beroepsgerich te Volwasseneneducatie werken de Gewestelijke Arbeidsbureau's, het beroepsonderwijs, de Ge meenten en sociale partners aan het bestrijden van de werkeloos heid. De PBVE is een onderwijs voorziening voor volwassenen werkzoekenden en herin- treedsters. Midden-en Noord- Zeeland is een van de 50 regio's waar dit project een paar maan- den geleden is begonnen. Raad Westkapelle - De leden van de gemeenteraad van Westka pelle komen donderdag 26 no vember om 20 uur bijeen om te vergaderen over ondermeer de fi nancieringsregeling van de basise ducatie op Walcheren en het vast stellen van wijzigingen van rechtspositieregelingen. Jongerenmarkt '87 - De Jonge- renmaand Borsele wordt zaterdag 28 november afgesloten met de grote manifestatie Jongerenmarkt '87. Een info-markt met presenta ties van 20 instellingen en jonge renorganisaties, een filmfestival, een stripexpositie, een foto wedstrijd, diverse workshops en optredens van bands, theater en dansgroepen. Dit alles is te zien en te horen in De Stenge in Hein- kenszand van 12 uur tot 24 uur. Sterretjes kijken - Op twee plaatsen in (Midden) Zeeland kan vrijdag 27 en zaterdag 28 novem ber worden gekeken naar de ster ren. Het zijn Middelburg en Co- lijnsplaat. De Volkssterrenwacht Ph. Lansbergen aan de Heren gracht 52 in Middelburg geeft bo vendien een lezing en toont dia's. In Colijnsplaat kan men naar de sterren kijken op het adres Oude Haven. Het publiek kan beide da- gen 's avonds terecht. Origami - Maandag 30 novem ber houdt Origami Zeeland een Vouwkringbijeenkomst in Hotel Walcheren in Koudekerke. Aan vang 20.00 uur. Het thema zal zijn: kerstversieringen. Enige kennis van de basisvormen van origami en tekeninglezen is nood zakelijk. Sinterklaas en zijn pielen brengen zaterdag 28 november om 14 uur een bezoek aan hel kinderfilm theater Schuttershof. De bezoe kers mogen die middag hun schoen zetten en de kinderen die als zwarte piet verkleed komen worden beloond. Als de heilige uit Mira is verdwe nen wordt de Nederlands gespro ken tekenfilm De Sneeuwkonin gin vertoond. In dit bekende sprookje van Hans Christian An dersen wordt Kai betoverd door de Sneeuwkoningin. Zijn vrien dinnetje gaat op zoek naar hem. Do. 26 nov. t/m wo. 2 dec. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30, 14 en 19 uur: leesdienst. ARNEMUIDEN: Gereformeerde Gemeente in Neder land. Langebeekestraat 16. Zo. 9.30, 14.30 en 19 uur: ds. W. Verhoeks. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.00 uur: ds. Rinkema, viering Heilig Avondmaal. DOMBURG: Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Badhuisweg. Za. 19.15 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. C.H.B. Weijs, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. M.J.T. Burema te Hein- kenszand, kindernevendienst 14.30 uur: ds. P. Melse te Oost-Souburg. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. A. Spaans, 14.30 uur: ds. Geers. HOOGELANDE:C/7ra/é7?gemee/rsc/ti7p. Kapel van Sint Maarten. Za. en zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maandag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 517. 4330 KA MID- DE1.BURG, tel. 01180 - 81000. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11.00 uur: ds. Van Bork uit Vlissingen. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk.Tramstraat 31. Zo. Gez. dienst in de Ned. Hervormde Kerk, 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong, 17 uur: ds. A.V. de Nooij. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken- burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: drs. L.R. Krol te Soest, kindernevendienst 8-11 jaar, 14.30 uur: drs. J.H. Meijer te Middelburg. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: dhr. Jorritsma MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. In formatieavonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Doopsgezinde Gemeente. Koorkerk, Koorkerk hof. Zo. 10 uur: dienst van de kleine kerken. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30 uur, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstr. 6, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 17 uur: ds. L.J.G. IJkel, Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 14.30 uur: br. P.A. Trimpe. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. A. Trimpe, 17 uur: ds. D.W. Dondorp. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: ds. J. Dubbink, H. Avondmaal. Koorkerk Koorkerkhof, 10 uur: ds. D. Hendrikse- Spierings. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: mevr. drs. A. Spaans- Moolenaar. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 10 uur: ds. O. Elseman, gezinsdienst,17 uur: ds J.A. de Koeyer uit Wilnis. Thomaskapel, Vrijlandstraat 10 uur: ds. J. G. Panhuise uit Rijswijk. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19 uur: ds. O. Elseman. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst: ds. G. Altink. Leger des Heits. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur o.l.v. de jeugdmuzikanten. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur gez. dienst in de Koorkerk, Koorkerkhof. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Simpel huisstraat 19. Zo. 9.30 uur: ds. R. Brands, 17 uur: dhr. Riemens. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koorkerkhof. Zo. 10 uur: ds. D. Hendrikse-Spierings. Dienst Kleine Kerken Walcheren. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2. Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22, zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarcnbeek. Zo. 9.30 uur: Samenkomst. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. P.C. Klijnsma. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 9 en 10.30 uur: SoW-dienst Her vormde Kerk (Waterstraat 4), kand. F.C. van Dijke te Amsterdam om 10.30 uur: kindernevendienst alle groe pen, 19 uur: SoW-dienst Geref. kerk, ds. C.F.H. van Tuyll van Serooskerke, jeugddienst, muzikale medewer- king "Vox Maris". RI'ITHEM: Hervormde Gemeente. P.C. Klijnsma. Zo. 9.30 uur: ds. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: ds. L. Th. Witkamp, 17 uur: ds. Joh. Bouwer te Vrouwenpolder. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. ST. LAURENS: Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. J.H. Meijer. SOUBURG: Gezamelijke kerken. Nederlands Hervorm de Kerk, Oranjeplein. Vr. 19 uur: adventsavonddienst. Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lof- prijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren,Oranjeplein, 9.30 ds. R.E.R. van Buiren. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. K. Walhout. Streekziekenhuis Walche ren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: dhr. H.J. Schoenmaker. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Vie ver", Dongestraast 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerk- laan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 9.30 uur: ds. van Bork, gez. dienst H/G, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst te Gapinge. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9.30 uur: gez. dienst H/G, ds. van Bork uit Vlissingen. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur en 17 uur: ds. H. W. Eerland. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1Zo. 9.00 uur: ds. Postema (belijdenis, huwelijksinzegening en avondmaal. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer, Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: Mw. Kot- her, 17 uur: ds. de Boer Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, 17 uur: ds. Kalksma De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij 19 uur: ds. Mink. Jehova's Getuigen Gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehova's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161.-Zo. 10 uur. Federatieve gereformeerde /hervormde wijkgemeente Lammerenburg. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1. Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooij, 19 uur: ds. G. Mink uit Arnemuiden, zangdienst. Leger des Heits. Dr. Slavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: Opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. H.J. Schoenmaker. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: dameskoor, zo. 9.30 uur: jeugdkoor. Bethesda-St. Joseph ziekenhuis, Koudekerk seweg 88, zo. 11.15 uur. Voile Evangelie Gemeente Beréa. Openbare basisschool "De Stellepit", Kleiweg 1. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Van der Wind uit Serooskerke 19 uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P.G. Velle- koop. l)o. 26 nov. 1/in wo. 2 dec. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 11721. Zondag tot 24 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder af spraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24 uur: R.M. Thia- dens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: J.F.M. Bergen, Ka naalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Zondag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SE ROOSKERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oost- kapelle, tel. 01188-1276. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTELANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKERKE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zon dag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: W.J. de Haes, J.W. Schuurmanstraat 5, Domburg, tel. 01188-2304. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmor gen daaropvolgend: Stromenwijk-t Zand, Maasstraat 56, tel. 35565. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Paauwenburg, Troelstraweg 2A, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mevr. H. Klom- pe. Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: Mevr. J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. Ingaande vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend. Dhr. A. Ruys te Middelburg, tel. 01180-13118. D1ERENARTSE.NPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huisdieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WA LC H EREN-OOST, MIDDELBURG en ARNE MUIDEN: tel: 01180 - 14366, avonddienst van 17.30 - 22.30 uur. KOUDEKERKE. MELISKERKE, BIGGEKERKE, ZOUTELANDE, WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE, GRIJPSKERKE, VEERE, GAPINGE, VROUWENPOLDER. ZAND DIJK, SEROOSKERKE, SINT LAURENS: 01187 - 2333. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM GROOT- WELGELEGEN, Oostkapelseweg 4, 4353 EH SE ROOSKERKE. Dag en nacht voor opname en aanmel ding bereikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel: 01189 - 1302. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. I.NFRECT1EZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOOR LICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 19