informatiepagina van de gemeente vlissingen fai I Sfe li Q II De Gemeentelijke Kredietbank Vallend blad fi S fi Imt a Samenheid of het tegengaan van discriminatie Vervanging van speelwerktuigen in Westerzicht 29 I In de buurt? Uit in het Vestzaktheater, öök voor kinderen! Ander aanzien voor Zuidwateringstraat DE VLISSINGER Werkwijze Bezwaren? Inkomenspositie Behandeling plan uitbreiding camping luitgesteld Zo belt u met de Sociale Dienst: Commissies vergaderen MTS Commissie Sportbelangen Intormatiehoeken Nog vragen? IEven bijpraten met burgemeester J.C.Th, van der Doet IN DEN BLAUW GERUITE redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen. telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. §1 MP lp I Begin deze maand is, zonder officieel tamtam de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) van start ge gaan. Deze niet-commerciële bank 'zit' bij de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD). Ze heeft twee doelstellingen: 1. mensen met een minimum-inkomen helpen bij verhuis- of studiekosten en de noodzakelijke aanschaf van bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast; 2. mensen met een minimum-inkomen helpen bij het oplossen van betalingsmoeilijkheden, die bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door het teruglopen van het inkomen. Deze, doelstellingen zijn hier in 'grote lijnen' weergegeven. Even bij de GSD naar binnen stappen en daar een lening 'meenemen' is er dus niet bij. Waarom? Omdat, wanneer er noodzaak voor een lening blijkt, bijvoorbeeld ook de Algemene Bijstandswet uitkomst kan bie den. Of omdat, bij beta lingsmoeilijkheden, een betere 'bewaking' van inkomsten en uitgaven ook een oplossing kan zijn. Om deze redenen heeft de GKB dan ook geen eigen 'loket'. Wil men een beroep doen op de kredietbank en men is cliënt bij de GSD dan moet men altijd bij de eigen behandelend ambte naar zijn. Krijgt u geen uitkering via de sociale dienst, dan moet u zijn bij één van de medewerkers van het wijkteam dat alle aan vragen uit een bepaalde (post- codejwijk behandelt. In een be richt elders op deze pagina staat welk telefoonnummer u dient te 'draaien'. Om te beginnen kunt u uw pro bleem voorleggen aan de (bijstand)maatschappelijk wer ker. Die bekijkt dan samen met u wat er het beste gedaan kan worden. Bij de aanschaf van ge bruiksgoederen zal gekeken worden of het een noodzakelijke aankoop is. Is het dat niet, en hebt u een bijstands uitkering dan kan men geen lening krij gen en zal worden geadviseerd: probeer te reserveren. Is de aanschaf niet noodzakelijk en hebt u geen bijstandsuitkering, dan kan slechts een beperkte le ning worden verstrekt, afhanke lijk van de aflossingscapaciteit. Gaat het om dringende uitga ven, die in de Algemene Bijstandswet als 'bijzondere bestaanskosten' omschreven staan, dan kan worden geadvi- moet worden gebruikt om de le ning bij de GKB af te lossen. De bank zal zwaar laten meewegen dat de aflosssing van het ge vraagde krediet niet het gezins budget mag ontwrichten. De GKB kent dus meerdere moge lijkheden om bij financiële pro blemen te helpen. Verstrekken van een lening, schuldbemidde ling en opschorten van betaling en, in de uiterste gevallen, sur séance van betaling en failli- sement. Het kan zijn dat uw aanvraag door de GKB wordt afgewezen. In dat geval, zo is geregeld, kan men binnen dertig dagen een herzieningsverzoek indienen bij burgemeester en wethouders. Die moeten dan binnen uiterlijk zestig dagen een beslissing over dat herzieningsverzoek nemen. Het gebouw van de Gemeentelijke Sociale Dienst aan de Dokter Gal- landatstraat. Hier moet men ook zijn voor de gemeentelijke kre dietbank. (foto Johan Murre) seerd daarvoor een aanvraag in te dienen. Kan dat niet, dan kan het aanvraagformulier voor de GKB tevoorschijn worden ge haald. Daarmee kan een lening van maximaal f 7.500,- worden aangevraagd. Bij betalingsproblemen zal de behandelend ambtenaar eerst met u naar meerdere alternatie ven kijken. Hoe is het probleem ontstaan, welke inkomsten en uitgaven hebt u en kan daarin 'geschoven' worden. Zo zijn er nog wat alternatieven waarmee de sociale dienst u kan helpen om de problemen wellicht zon der lening op te lossen. Bieden die alternatieven geen mogelijk heden, dan kan de Gemeentelij ke Kredietbank misschien uit komst bieden. Als een rode draad door dit alles heen loopt de vermogenspositie van de aanvrager. Met andere woorden: wat is haar of zijn inko men, is er spaargeld, zijn er schulden en zo ja, hoeveel? Als die gegevens op een rijtje staan, wordt gekeken of men in staat zal zijn maandelijks een bepaald bedrag van de lening af te los sen. Daarbij zal ook bij de Stich ting Bureau Krediet Registratie informatie worden opgevraagd. Mede op basis daarvan wordt besloten of u wel of geen lening öf medewerking bij de oplossing van andere betalingsproblemen krijgt. En, zo ja, hoe. Is de uitslag positief, dan wordt tevens vastgesteld hoeveel de aanvrager eventueel per maand moet gaan aflossen. Daarbij zal men ermee akkoord moeten gaan dat al het inkomen, dat bo ven de bijstandsnorm komt postcode tel.nr. GSD 4381 87521 4382 A t/M 4382 N t/m Z 87546 4383 4388 4389 4384 87515 4385 4386 4387 Oei, uitkijken, een monster! Waar? Daar, in het Vestzak theater. Bibberdebibber. Hoe wel.... zouden monsters ook aardig kunnen zijn? Misschien wel. Toch maar eens gaan kij ken dan. 't Kan, volgende week woensdag. Wel op tijd zijn hoor: 's middags drie uur. En f 3,50 meenemen. Als je het kaartje koopt kan je Het is zover. De herfst is be gonnen, de bladeren vallen. Soms kan dat tot narigheid lei den. Wat te denken van bij voorbeeld verstopte riolen, gladde plaatsen op wegen, fiets- en voetpaden? Het is niet zo leuk daarover onderuit te gaan. Daarom werkt de ge meentelijke reinigingsdienst hard om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het grondgebied van de gemeente is echter groot. Zodoende duurt het misschien wel eens even voordat men bij u in de straat komt. Maar u kunt ook zelf helpen de overlast te beperken. Misschien woont u in een huis met een tuin. Misschien staan er in die tuin bomen en struiken. Bedenk dan wel dat het blad waarvan u deze zomer en het begin van de herfst hebt genoten uw blad is. Help de reinigingsdienst eens een handje als het er om gaat de openbare weg schoon te hou den. Veeg de omgeving van uw tuin de komende weken eens extra aan. Let er daarbij vooral op dat de roosters van de straat- kolken niet verstopt raken. Dit voorkomt dat het regenwater op de weg, pad of stoep blijft staan. Want dat kan, in combinatie met gevallen bladeren, een onver wachte en daarmee gevaarlijke 'glijbaan' opleveren. Nog een tip: gooi het weggeveegde blad niet weg, maar spit het onder in uw tuin. Dat draagt bij tot een goede humusvorming en een vruchtbare grond. Zo heeft u er ook nog voor lange tijd plezier van! gewoon zeggen: Dag Monster! Want zo heet het toneelstuk dat daar wordt opgevoerd. Mensen van een echt theater doen dat. Ze hebben een mooie naam voor zichzelf verzonnen. Samen heten ze: 'Eldorado'. Oh ja. Je kan tegen je moeder zeggen dat het stuk 70 minuten duurt. En ne, je broertje of zusje dat nog geen acht jaar is mag niet mee. DagMonster! "De grondwet zegt het onomwonden in het eerste artikel: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertui ging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan". Het bovenstaande citaat komt uit de folder met de titel 'Samen heid'. Een eenvoudige uitgave. Een, waarin zonder al te veel omhaal duidelijk wordt gemaakt dat discriminatie iets is wat ge woonweg niet mag. Niet alleen omdat het, ook niet voor niets, in de (grond)wet staat. Discriminatie is, zo stelt de fol der, mensonterend. Niemand die zo behandeld wil worden; waarom dan wel de ander zo be handelen? Discriminatie, 't zit hem soms in kleine dingen. Niet alleen buitenlanders ervaren het, ook vrouwen, homosexue- len en andere groepen. Een ieder kan iets tegen discrimina tie doen. Om te beginnen door ook eens naar zichzelf te kijken. Om vandaar uit te gaan werken aan een verdraagzame maat schappij. Samenheid. De 'Postbus 51'-folder met die titel kunt u meenemen uit de fol- derrekken in de postkantoren en die in de gemeentelijke informa- tiehoeken. Achterop staan, be halve bijgaande illustratie, ook adressen waar men terecht kan voor verdere informatie en an der materiaal over verdraag zaamheid. Burgemeester en wethouders willen een aantal zaken, die samenhangen met de uitbrei ding van camping 'De Nolle', nader onderzoeken. In ver band daarmee is de behande ling van dit onderwerp uit gesteld. Aanvankelijk zouden de com missie voor de ruimtelijke orde ning en de gemeenteraad zich er deze maand over buigen. B. en w. verwachten echter dat, zo als het zich nu laat aanzien, be handeling door de raad niet voor 1 januari 1988 aan de orde zal zijn. Enkele maanden geleden kon den omwonenden deelnemen aan een inspraakronde over dit onderwerp. Degenen die in het kader daarvan een reactie in dienden zijn van het uitstel op de hoogte gebracht. Na het gereedkomen van de woningen in de wijk Westerzicht zijn er, van 1974 tot 1976, een groot aantal speeltoestellen ge plaatst. Door veelvuldig gebruik, veroudering en/of vernieling is een deel van de nu nog aanwezige toestellen beschadigd. Zoda nig, dat het gebruik ervan niet meer veilig is. Vervanging van deze speeltoestellen is dan ook noodzakelijk. De gemeentelijke Sociale Dienst van Vlissingen is voor cliënten telefonisch bereik baar op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. Er zijn drie telefoonnummers beschik baar. Het nummer dat u kunt bellen hangt af van uw postco de. Kijk naar uw postcode en u weet welk nummer u kunt bel len tussen 9.00 en 10.00 uur. Voor het herstellen en vernieu wen van speelplaatsen stelt de gemeenteraad jaarlijks een kre diet beschikbaar. Dit jaar wordt een deel van dat bedrag be steed aan het opknappen van de speelterreinen in Wester zicht. Daardoor kunnen de ver sleten toestellen verwijderd en/of vervangen worden. Naar aanleiding van opmerkingen van buurtbewoners en ervarin gen bij de afdeling beplantingen zal bij het vervangen van versle ten toestellen soms een ander type worden teruggeplaatst. Hoe dat gaat gebeuren kunt u zien op de tekening, die in het wijkcentrum Aldegonde voor het raam hangt. De werkzaamhe den worden naar verwachting nog in 1987 uitgevoerd. Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling beplantingen (Zaai- hoekweg 2; tel. 13902). (De illustratie is ontleend aan het 'Handboek veiligheid van speel- gelegenheden', een uitgave van de Stichting Consument en Vei ligheid). Vandaag (21 oktober) komen er drie vaste commissies van advies en bijstand bijeen. Het zijn die voor de: financiën (aanvang 17.00 uur); personeelszaken (aanvang 17.00 uur) en sociale aangelegenheden (aanvang 19.30 uur). Alle vergaderingen worden ge houden in het stadhuis. Ze zijn openbaar. Het publiek heeft er spreekrecht. Da's nooit weg, wil men meerdere raadsleden tege lijk over een bepaald onderwerp aanspreken. Als die zaak maar op het beleidsterrein van de (jommissie ligt. De agenda's en andere stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken. Mocht u daar niet meer terecht kunnen, dan brengt een telefoontje met de secretaris van de commissie misschien meer duidelijkheid. De namen en telefoonnummers van de secretarissen staan in de gemeentelijke informatiegids 'Kijk op Vlissingen'. Een bestuurscommissie is wat anders dan een commissie van advies en bijstand. In de laatst genoemde zitten alleen raadsle den, een enkele keer in gezel schap van een adviseur. Een bestuurscommissie daarente gen, bestaat maar voor een deel uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Het andere deel wordt gevormd door (vertegen-_ woordigers van) organisaties of' groepen uit het 'werkveld' van de commissie. Een daarvan is de MTS. Die vergadert volgende week woensdag in het gebouw van deze school. De aanvang is om 20.00 uur. Nadere informatie kunt u krijgen bij de ambtelijk secretaris van de commissie. (Afdeling onderwijs, stadhuis, tel. 87271). Ook dat is zo'n bestuurscom missie. Het algemeen bestuur ervan vergadert volgende week woensdag in het stad huis. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur. De Zuidwateringstraat in Ritthem krijgt binnenkort een ander aanzien. Het gedeelte waar dat nog niet gebeurd is zal worden herstraat. Op zich al een hele vooruitgang, ware het niet dat daaraan voorafgaand ook de beplanting zal worden aangepast. Bent u in de buurt? 'Wip' er dan eens even langs. Want: kijken kost niks. Het kan u wèl een en ander opleveren. Een schat aan informatie bijvoorbeeld. Over, zaken waarbij u als burger met de gemeente te maken heeft (of krijgt). Om er enkele te noemen: wo ningverbetering, gemeente bestuur, huisvuil ophalen Materiaal daarover ligt voor u gereed in de gemeentelijke in formatiehoeken. Waar u ook woont, echt ver kan het niet zijn. De vijf informatiehoeken zijn on dergebracht in: buurthuis 'Aldegonde' (Westerzicht 386), geopend tijdens werkdagen van 9.00- tot 17.00 uur; wijkcentrum 'Open Hof' (Alexander Gogelweg 59, wijk Paauwenburg) geopend op maandag tot en met vrij dag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur; wijkcentrum 'Middenhof' (Kanaalstraat 64, Oost- Souburg), geopend op maan dag en dinsdag van 9.30- tot 12.00 uur, donderdag van 13.30- tot 16.30 uur en van 19.30- tot 21.00 uur; de openbare bibliotheek (Lange Zelke 91, centrum) geopend op maandag van 13.30- tot 20.00 uur, overige werkdagen van 10.00- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donder dag de gehele dag gesloten; het stadhuis (Stadhuisplein 2, bij het Stafbureau voorlich ting en inspraak), geopend op maandag tot en met vrij dag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. (foto Ruben Oreel). Daarbij kan helaas niet worden ontkomen aan het kappen van 6 po pulieren, die aan de westzijde. Ze moeten worden gerooid omdat ze te ernstig zijn aangetast of een te hinderlijke standplaats hebben. Bovendien drukken hier wortels de bestrating omhoog. Een deel van die wortels zou daarom moeten worden weggehaald. Hoge bo men als populieren hebben al die wortels echter wel nodig willen ze stevig blijven staan. Een andere reden om ze te vellen is, dat bij en kele de voet van de stam is aangetast door insecten en andere door verkeersschade zijn aangetast en verzwakt. Mede gezien hun leef tijd zouden ze, al met al, binnen tien jar moeten verdwijnen. Met, in de tussentijd, het risico op gevaarlijke situaties. De 28 populieren aan de oostzijde van de Zuidwateringstraat blijven staan. Ze zullen worden omgevormd tot knotpopulieren. Hierdoor kunnen ze worden gespaard. Wel krijgen ze zo een ander aanzien, maar een die in de landelijke omgeving past. De omvorming van de populieren gebeurt in gedeelten. Om te beginnen worden de eerste 14, vanaf de Zandweg gezien, onder handen genomen. Tegelijk daarmee zal de ondergroei worden verwijderd. Die bestaat voor het grootste deel uit veldiepen. Het weghalen ervan is nodig om de ie peziekte te kunnen bestrijden. Afgezien daarvan, de berm zal er zo beter verzorgd uit komen te zien. Iets, wat het straatbeeld ten goede kan komen! De afdeling beplantingen begint over enkele weken met het karwei. Wie over dit onderwerp vragen heeft kan daarmee terecht bij de afdeling beplantingen van de gemeente (Zaaihoekweg 2, Vlis singen; tel. 13902). 29 Leden telt de Vlissingse ge meenteraad. Zij hebben geen vrijetijdsbesteding, die je er zomaar even 'bij' doet. Want behalve in de raads- en com missievergaderingen kunt u ze ook op vele andere plaat sen aantreffen. Nog afgezien van de hoeveelheid lectuur die ze wekelijks onder ogen krijgen. Omdat ze zich bij vele zaken binnen de gemeente betrokken voelen. Omdat bewoners(groe- pen) hen aanspreken. Terecht, want de leden van de raad zijn gekozen door inwoners van Vlis singen. Ze zijn er dan ook voor alle Vlissingers, van jong tot en met oud! Ook kunt de raadsle den aanspreken. Hun adressen en telefoonnummers staan in de gemeentelijke informatiegids 'Kijk op Vlissingen'. Ze staan ook op een informatieblad, dat verkrijgbaar is bij het Stafbureau voorlichting en inspraak. Alle wijzigingen die sinds het aantre den van de raad vorig jaar heb ben plaatsgevonden zijn erin verwerkt. Op het informatieblad staat ech ter nog meer over de raad en raadsvergaderingen. En, niet te vergeten, over de vaste commis sies van advies en bijstand. Hoe bijvoorbeeld, met ingang van deze maand, hun samenstelling is. 't Verhaal zou niet compleet zijn als er niets over het college van burgemeester en wethou ders op zou staan. Ze staan er op. Bent u in het stadhuis? Neem hem even mee, dat informatie blad. Bezoekers van de raads vergadering volgende week krijgen hem vanzelf. Trou wens: één 'belletje' (nummei 87335) en u krijgt hem toe gestuurd. De vorige keer heb ik het in deze kolom gehad over de bezuinigin gen die ook het politieapparaat treffen en de keuzen die in deze tijd gemaakt moeten worden bij de taken die het korps kunnen worden toegerekend. Dit keer wil ik het hebben over wat we als in woners zelf kunnen doen om die keuzen zo verantwoord mogelijk te laten gebeuren. De politie functioneert onder een druk die van twee kanten komt. Aan de ene kant is dat de toene mende werkdruk als gevolg van meer maatschappelijke proble men, waartoe ook de criminaliteit behoort. En aan de andere kant is er de druk van zowel rijks- als gemeentelijke overheid om al die toenemende taken met minder mankracht en met minder geld uit te voeren. Dat levert een spanningsveld op waar we naar mijn mening alleen nog maar uit kunnen komen door ons als bestuurders, maar ook als bur gers, af te vragen wat we in alle redelijkheid nog wel en niet van de politie mogen verlangen. Ik geef u uit de eigen praktijk daarvan wat voorbeelden. Het gaat vooral om zaken waarbij burgers zich bij mij dan wel bij de politie beklagen over het gedrag van medeburgers. Zoals het fiet sen over de stoep; jongelui op fiets of brommer die zich niet aan verkeersregels houden; buurtbe woners die de hond op de stoep laten poepen; buren die teveel geluid produceren; mensen die fout parkeren, noem maar op. In al die gevallen verzoekt men om "de politie er op af te sturen". Kortom: een vraag om meer toe zicht en meer processen ver baal. Tel ik die totale vraag aan politiezorg vanuit de burgerij op, dan leidt dat tot de simpele con clusie dat daar absoluut niet aan is te voldoen. Nu niet, met de hui dige bezetting, en in de toe komst, met minder middelen, ze ker niet. Gezien de keuzen die we moeten maken kun je je afvragen of we niet wat al te gemakkelijk veel kleine problemen op het bordje van de politie leggen. Ik vind dat er te vaak een wat ik zou willen noemen collectieve afschuiving plaatsvindt naar de overheid en met name naar de politie. Na tuurlijk voldoet men aan een stuk burgerplicht wanneer men de politie wijst op zaken zoals ik hiervoor heb aangegeven. Maar juist in een situatie waarin de po litie zich meer en meer moet con centreren op een aantal hoofdta ken (misdaadpreventie en - opsporing) zal de invididuele bur ger zich moeten afvragen hoe hij of zijzelf kan meewerken de stad leefbaar te houden. Immers, ook al surveilleren er regelmatig agenten door winkelstraten of in de buurt van scholen, in 90% van de tijd is er gezien de andere taken geen politie aanwezig om op te treden. Is het teveel ge vraagd om van de burger te vra gen zelf wat actiever op te treden wanneer hij of zij zaken consta teert die niet door de beugel kun nen en niet geaccepteerd hoe ven te worden? Ik denk dat dat kan, of liever: mag worden verwacht. Als we in een winkelstraat die te vens wandelgebied is iemand zien fietsen moeten we duidelijk maken dat dat ons niet bevalt. Dat voorbeeld is uit te breiden met talloze andere irritante za ken die overlast bezorgen of het aanzien van de stad schaden. We zullen moeten aanvaarden dat daar geen politiekruit tegen gewassen is. Zoveel agenten om tegen allerlei zaken op allerlei plaatsen op te treden hebben we niet en zullen we ook niet krijgen. De politie heeft kans gezien in de eerste helft van dit jaar t.o.v. de zelfde periode in 7 986 het opsporingspercentage van mis drijven te verhogen van 24 naar 29. Criminaliteitsbestrijding moet de eerste prioriteit hebben. De tijd die men daarin stopt kan men niet in andere zaken stoppen. Let wel: de strekking van mijn boodschap is niet de politie te ontzien, maar: we moeten als burgers niet alles bij de politie deponeren. We zijn toch wel mans genoeg om voor ons zelf en voor elkaar op te komen wan neer een aantal kleine maar irri tante zaken ons niet bevallen?

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5