Ook ex-politievrouwen mogen gaan solliciteren C f7\ 6 j?. ■cfj Oud-staatssecretaris opent'Henriëtte van der Mey-huis' 4 HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 1 0E\£|SSINGER Usl- Rammen en oefening van Jeugdbrand weer Abraham Calandplein en heroprichting van het landingsmonument in raad MODE VOOR ELKE LEEFTIJD r ZA TERDAG WOONINFORMA TIEMARKT IN BIBLIOTHEEK SAVOY EINDELIJK (H/ERKENNING HENRIETTE VAN DER MEY VERFRAAIING WESTKAPELSE ZEEDIJK J. .P. A. Rossël tandprotheticus ooftman WJFANSINN MINISTERIE WIL MEER VROUWEN BIJ DE POLITIE Het is eigenlijk inderdaad altijd hetzelf de liedje. Wie voor een dubbeltje gebo ren is, wordt nooit een kwartje. Dat geldt voor kansen op carrière, dat geldt - vaak - voor vrouwen en dat geldt ook voor wonen. Maar, er is hoop, zeggen welzijnswerkers in koor. Want macht is in de meeste gevallen een zaak van ken nis. Wie die kennis heeft, heeft ook de mogelijkheid om ze te ge- of misbrui ken. De Stichting Zeeuws Overlegplat form voor Woonconsumenten - kort weg ZOW - is het met die welzijnswer kers eens. En daarom houdt ze zaterdag 24 oktober een 'wooninformatiemarkt' waar de vele aspecten van wonen aan de orde komen. Zowel huurders als eige naren van huizen kunnen volgens ZOW-voorzitter Peter Dievenbach wat opsteken van die bijeenkomst. "En als er veel mensen komen, kunnen we een grotere vuist maken in onderhande lingssituaties". r Wegwijs maken Onwetendheid Programma *r m Herintreders OPBRENGST VOOR RODE KRUIS Product informatie Blind VC Vlissingen Rubrieken Oud-staatssecretaris Jeltien Kraayevelt (van emanci patiezaken) opent vrijdag 30 oktober het gezamenlij ke onderkomen van de Stichting Vrouwenemancipa tie Zeeland, Vrouw en Werk Zeeland en de Zeeuwse Vrouwenraad. Het pand (Nieuwstraat 47) krijgt de naam 'Henriëtte van der Mey-huis'. Uiteraard is de opening van dit huis een belangrijke gebeurtenis. Maar nog belangrijker is het feit dat Henriëtte van der Mey eindelijk in Zeeland wordt ontdekt. Lange tijd was ze - zelfs voor kenners van de Zeeuwse ge schiedenis - een onbekende, of de gegevens die over haar werden gepubliceerd klopten niet. Onze vaste medewerker Peter Sijnke dook in de archieven en pluisde ook buiten de provincie. Stukje bij beetje ontdekte hij meer van deze vrouw die journalistiek van grote betekenis was; zowel voor de krant als voor de vrouwenbeweging. DIALECT OP WALCHEREN fotosebW* Feministisch phenomeen PH01° Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Jong modisch tot modisch klassiek OOST-SOUBURG^ MIDDELBURG r DEZE WEEK INJ Woensdag 21 oktober 1987 oplage 22.800. wekelijks gratis nuis aanhuis op gëneet walen eren Jff combinatie met de faam totale oplage 44950. uitgave provinciale zeeuwse courant b v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-81162 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-84000, pnvé w melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman. 01180-81170 Als het aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt, zullen de politiekorpsen Goes, Middel burg, Terneuzen en Vlissingen meer rokken moeten aanschaf fen. Per 1 januari wil het ministe rie namelijk starten met een ba- nenbemiddelingsproject voor vrouwen bij kleinere gemeentelij ke politiekorpsen. Dit besluit is genomen omdat er bij de gemeen tepolitie in plaatsen van minder dan 50.000 inwoners relatief wei nig dames de pet van bet gezag dragen. Woonconsumenten hoeven niet alles zomaar te slikken mi r De regelgeving rond wonen is een nauwelijks te ontwarren knoop. Wie de laatste tijd de parlementaire enquete volgde naar. de bouwsubsidies, ziet dat zelfs ambtenaren die er dagelijks mee bezig zijn er niet meer uitkomen. Wat kan men dan verwachten van een woonconsument ("Eigenlijk een rotwoord", zegt Wim Kooiman, WOV-secretaris). Het ZOW - een samenwerkings verband van vak- en ouderenbon den, de consumentenbond, woon- lastencomitees en vrouwenadvies commissies - wil zaterdag 24 ok tober tijdens de manifestatie in de Zeeuwse Bibliotheek mensen hel pen om wegwijs te geraken in de vele regels. "Niet dat het op die dag allemaal haarfijn uit de doe ken wordt gedaan", legt Wim Kooiman uit. "Maar als de men sen tot de conclusie komen dat ze niet zomaar alles hoeven te slik ken, zijn we al een flink stuk op weg", vult Peter Dievenbach aan. In het land - maar ook in Zeeland - zijn talrijke voorbeelden aan te halen van 'misleidde woonconsu menten'. Dievenbach en Kooi man noemen de naamgeving. "Als een plafond wordt verbeterd eii er komt woningisolaiie. Noem je het dan renovatie of grooton- derhoud? De woningbouwvereni gingen in Vlissingen en Kapelle noemden het renovatie. Het ge volg: 100,huurverhoging. Zouden de huurders de naam groot onderhoud hebben afge dwongen, dan zou de huurverho ging slechts 20,hebben be dragen", geeft Dievenbach als voorbeeld. "En dat terwijl dezelf de verbeteringen zouden zijn uit gevoerd". Onmacht door onwetendheid. "Het komt vooral omdat de ver huurders beter geïnformeerd zijn", weet Kooiman. "Via de Nationale Woningraad en het Ne derlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting worden ze volledig op de hoogte gebracht via cursussen. Toch leveren de huurders ook een financieel aan deel in die instituten. Elke huur der betaalt één gulden er aan, maar hun organisaties krijgen geen scholing. En dan gebeurt het dat de verhuurders tijdens onder handelingen met gegeven komen waarvan de huurders nog nooit hebben gehoord". Wat de provincie betreft heeft de ZOW nog een hoop werk. Los van de bijeenkomst zaterdag wordt nu al geprobeerd om de schaaf te halen over de wildgroei van regels. Elke woningbouwver eniging heeft zo zijn eigen regel tjes, die vaak haaks staan op die van een andere club. Dievenbach, iemand die alle boeken doorsnuf felt die iets te maken hebben met wonen, daarover: "Het punten toekennen bijvoorbeeld. Bij de ene woningbouwvereniging krijgt iemand aanzienlijk meer punten dan bij de ander. Hoe dat komt weet niemand. Ook het inschrijf geld. Bij de een moet je betalen en bij de ander niet en de ene rekent wel weer een waarborgsom en de ander een gedeelte of niets. Hoe moet je dat als consument nog snappen?" Dat de consument niet helemaal machteloos staat moet duidelijk worden op de 'wooninformatie markt' aanstaande zaterdag. Van 10 tot 16 uur wordt informatie ge geven over technische problemen, overlast (buren en verkeer), waar men op moet letten bij verbeterin gen, huursubsidie, rechten van jongeren bij kamerverhuur, wo nen voor ouderen ('Het kan ook anders') en zijn de servicekosten niet te hoog. Voor mensen met een eigen huis kan er informatie worden verkregen over onder- houdsproblemen, isolatie en de bouw van een nieuwe woning. In de aula van de bibliotheek is een aantal inleiders zoals wethou der W. Wisse van Vlissingen, de Bouwwinkel Zeeland, woon- lastencomitees en Peter Dieven bach vertelt wat over de ZOW. Ook worden er optredens ver zorgd en de jeugd kan kijken naar poppenkast. Volgens het ministerie worden kleine* gemeenten in hun streven om meer vrouwen in dienst te ne men geconfronteerd met een aan tal problemen. Er is - aldus het ministerie - weinig verloop bij de kleine korpsen en als zich een on voorziene vacature voordoet is het bezwaarlijk om daarvoor vrouwelijk personeel op te leiden. "Werving, selectie en opleiding nemen teveel tijd in beslag", meldt het ministerie dat aangeeft dat deze totale procedure onge veer tweeëneenhalf jaar in beslag neemt. "Dat legt een zware druk op de korpsen omdat ze al die tijd incompleet zijn. Het is dan ook aantrekkelijker om een ervaren politiefunctionaris in dienst te ne men. Dat is echter altijd een man". Vanuit dit banenbemidde- lingsproject worden vrouwen op geleid aan de politieschool. Het korps waar de nieuwelingen in de toekomst gaan werken staat nog niet vast. Wel bestaat de zeker heid dat ze in het gebied worden geplaatst waar ze hebben gesolli citeerd. Mocht echter na de oplei ding geen vacature zijn, dan kan de vrouw onder bepaalde voor- waarde boven de sterkte in één der korpsen worden geplaatst. Aanstelling volgt nadat een vaca ture is ontstaan. De financiële on dersteuning door het ministerie stopt dan. Ook ex-politievrouwen worden opgeroepen om na 1 januari 1988 te solliciteren. Deze categorie vrouwen wordt in principe ge plaatst in een korps in de eigen woonplaats. Omdat ze al een opleiding hebben plus wat jaar tjes ervaring krijgen ze een ppfris- cursus van drie maanden en zijn vervolgens beschikbaar voor uit voerende politietaken. Dit banenbemiddelingsproject voor vrouwen in de politie heeft een looptijd van tien jaar en kost iets meer dan twee miljoen gulden per jaar. Jaarlijks - zo verwacht het ministerie van Binnenlandse Zaken - kunnen er dertig aanstel lingen worden gerealiseerd. Het regionaal voorlichtingsbureau voor de politie heeft nu al een te lefoonnummer (030-314077)waar alle informatie kan worden ver kregen. Enkele tientallen jongelui in de leeftijd van zes tot dertien jaar kunnen zaterdag 24 oktober lek ker tekeer gaan bij Autobedrijf Goedbloed aan de Oostperkweg in Middelburg. Zij kunnen zich uitleven op oude auto's tijdens de 'ramdag' die dan wordt gehouden in het kader van het tienjarige bestaan van de onderneming. De opbrengst van deze pleziermiddag voor de jeugd is voor het Rode Kruis, afdeling Middelburg. Een nieuwe rubriek. Productinformatie, meldingen van Wal- cherse winkeliers over hun mening. Exclusief in deze krant. Danny Blind was op de dag dat het Nederland se voetbal in Polen weer van zich deed spreken in Vlissingen. In de ABN tracteerde hij zijn oude club RCS namens die bank. Op de pagina van de voetbalclub Vlissingen aandacht voor de wed strijd zondag tegen Wilhelmina en voor haar jeugdplan. Korte informatie, film, podium, expositie, le zen, kerkdiensten, me dische weekeinddien- sten en voorlichting van gemeente en pro vincie. Y" Speciale aanbieding kookpan 20 cm/5 liter nu tijdelijk van 1149 voor Behalve rammen wordl er ook constructief gewerkt die middag bij Goedbloed. De Jeugdbrand weer Middelburg verzorgt er een demonstratie met blusoefeningen van auto's en er is een in scene ge zet ongeval waar de jeugdbrand weer eerste hulp bij verleent. Het autorammen van gesloopte auto's begint om 13 uur. Aansluitend demonstreert de Jeugdbrandweer wat ze allemaal kan. SIRVICI KWAUUIT GAR AN III tANGI OU FT SO M lOOt I BURG 01180 1 3??1 Noodvoorziening - Bij het ver pleeghuis De Herengracht aan de gelijknamige straat in Middelburg is een aantal bouwcontainers als noodvoorziening geplaatst, waar in bedden zijn geplaatst voor be woners van de 'oudbouw' in Der Boede. Maandag 26 oktober zul len de eerste veertien mensen hun intrek nemen in deze tijdelijke be- huizing. t Uit: Voor zover plaats aan de perstafel. Vrouwen in de dag bladjournalistiek (1986). De aanleg en inrichting van een plein naast het polderhuis onder aan de Westkapelse zeedijk en het in verfraaide vorm heroprichten van het landingsmonument zijn de belangrijkste onderdelen van het plan van b en w van Westka- pelle om de verzwaarde zeedijk en omgeving opnieuw in te richten. Het geheel moet een 'boulevard achtig karakter' krijgen en de uit voering is begroot op één miljoen gulden. Het plan komt op vrijdag 30 ok tober aan de orde tijdens de ge meenteraadsvergadering in het Westkapelse stadhuis. De verga dering begint om 20 uur. In 1986 is Rijkswaterstaat begon nen om, in het kader van de Del tawerken, de Westkappelse zee- Verschenen: Door mevr. E.J. v.d. Broecke- de Man en A. Francke. Een onmisbare aanvulling op het woordenboek der Zeeuwse dialecten. Prijs: f 38,- Tel. 01184-12483 Bl)K K E R BO)E KEN WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN dijk te verzwaren. Na deze ver zwaring, die in 1988 gereed moet zijn, is de dijk, meer nog dan voorheen, geschikt voor dagre creatie en toerisme. Daarom heb ben b en w van Westkapelle met hulp van de Rotterdamse archi tect W. Brinkman een plan op gesteld tot verfraaiing van de zee dijk en omgeving. Een belangrijk onderdeel van dat plan is de aan leg en inrichting van een plein on der aan de dijk naast het pol derhuis. Dit plein moet het Abraham Ca landplein gaan heten, ter nage dachtenis aan de Westkapelse dijkbouwkundige Abraham Ca- land (1789-1869), waarvoor op het plein een borstbeeld of pla quette wordt opgericht. Op het plein worden twee vaste pavil joens gebouwd voor de verkoop van consumpties zoals frites, ijs en vis. Het monument ter herdenking van de landing van de geallieer den en de verwoesting van West kapelle in 1944 wordt heropge richt, waarbij ook de destijds ach tergelaten tank weer op de dijk geplaatst wordt. Hier wordt te vens een 'informatiepunt' ge plaatst, waar informatie over Walcheren-, de zeekering, de scheepvaart en de geschiedenis van Westkapelle verkregen kan worden. Andere onderdelen van het plan zijn onder meer: het plaatsen van een monument/kunstwerk ter symbolisering van de eeuwenlan ge relatie tussen de zee en Westka pelle, de aanleg van wandel- en fietspaden, het plaatsen van een flink aantal zitbanken, verbete ring van de strandtoegangstrap- pen, de aanleg van een speelgele- genheid op de dijk (nabij de over gang Kloosterstraat) en de bouww van een schuilgelegenheid bij de overgang bij het polderhuis. Henriëtte van der Mey was de eer ste vrouwelijke journalist in ons land. Ze werkte bij de liberale Middelburgsche Courant (van ja nuari 1885 tot augustus 1896). Ook anderszins spande zij zich in voor de emancipatie van de vrouw. Op 21 december 1850 werd Hen riëtte van der Mey te Harderwijk geboren (en niet in Goes, zoals de Encyclopedie van Zeeland in deel III onder het lemma Vrouwene mancipatie beweerd, zij wordt daar overigens ten onrechte hoofdredactrice genoemd). Haar vader was officier en het gezin verhuisde vele malen van garni zoensplaats naar garni zoensplaats. Na een studie Duitse taal en letterkunde - hoewel ge schiedenis haar lievelingsvak was, studeerde Henriëtte Duits omdat ze daarmee vanwege de Duitse af komst van haar moeder ver trouwd was - werd zij in 1876 aan de Middelbare School voor Meis jes te Goes als lerares Duits be noemd. Negen jaar gaf Henriëtte van der Mey daar les, het onder wijzen vond ze erg prettig. In die periode ontwikkelde ze ook haar schrijftalent en leverde bij- DOOR PETER SIJNKE dragen over letterkunde en kunst in zulke uiteenlopende tijdschrif ten als De Lantaarn, De Specator en De Groene Amsterdammer. "Daardoor had ze in ruimen kring de aandacht op zich ge vestigd en toen na Piet Tak en Sibmacher Zymen de Middel burgsche Courant, die toenmaals onder hoofdredactie van van de Pauwert stond, een nieuwen re dacteur buitenland zocht, kreeg juffrouw van der Mey den wenk om te solliciteren. Waarlijk niet omdat er een tekort aan mannelij ke journalisten was", lezen we in een ter gelegenheid van haar ne gentigste verjaardag verschenen kranteartikel. Uit het feit dat Gedeputeerde Sta ten speciaal toestemming moesten verlenen voor de bijwoning van de zittingen van Provinciale Sta ten door een vrouw blijkt wel dat men nog niet gewend was aan vrouwelijke journalisten. De sta- Ad-*' AX. C- fK tufa Dyserine Meij. Archief: I.W tenleden staarden haar telkens opnieuw verbaasd aan als "femi nistisch phenomeen", schreef Henriëtte later. In haar Middelburgse periode raakte ze bevriend met de Wi- bauts en ontstond haar belang stelling voor de sociaal democratie. Henriëtte van der Mey vertrok in 1896 naar Amsterdam om redac trice van "Belang en Recht", het orgaan van de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschap- pelijken Rechtstoestand der vrouw in Nederland, te worden. Dit tweewekelijkse tijdschrift ver tegenwoordigde de gematigde richting binnen de toenmalige Ne derlandse feministische beweging. Henriëtte stond vooral een brede emancipatiebeweging voor en propageerde het algemeen vrou wenkiesrecht en de wettelijke be scherming van vrouwenarbeid. In 1904 sprak zij op uitnodiging op het Internationale Vrouwencon gres te Berlijn over de toestand van de arbeidende vrouw in Ne derland. Na de opheffing van "Belang en Recht" werkte ze mee aan het weekblad van de diamantbewer- kersbond ANDB. Op grond van haar vele verdiensten werd de ac tieve feministe Van der Mey be noemd tot lid van de Hoogen Raad van Arbeid in Nederland. Aan haar arbeidzame leven kwam op 26 augustus 1945 een einde toen zij in haar woonplaats Laren overleed Merkwaardig genoeg is er nimmer een biografie of (doctoraal) scrip tie aan Henriëtte van der Mey ge wijd. Slechts enkele herdenkings artikelen, o.m. bij haar 80ste en 90ste verjaardag, en korte vermel dingen in diverse boeken zijn in de loop der jaren verschenen. On langs werd de suggestie gedaan een straat naar Henriëtte van der Mey te noemen. Mijns inziens een goede gedachte, ook andere Zeeuwse voorvechtsters van de vrouwenemancipatie, zoals Lucie Baart, Janna Bolle, Neeltje Lo- kerse en Mathilde Wibaut- Berdenis van Berlekom, zouden dan op deze wijze geëerd kunnen worden. Gratis bi) inlevering deze advertentie. Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen MEXX MEXXMEN DOBBER HANES Martomod LEVIS LEE Mustanq Rifle Scotch en Soda Edwin Panmo So What Campri News BALL PRIVATA SAM PA -. JiMÊ' Plein 1940-2 - Telefoon 01180-12560 4331 LH MIDDELBURG De grootste speciaalzaak in vrijetijdskleding

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 1