sM Via muziek verhoudingen tussen mensen verbeteren Wei koop voor winterkleding op maat wel koe |i V wel koe De Grote Groene Vakwinke! Wegenplan ter visie Stoeien met schuimrubber en Austin Metro bij de Miro Tunnel West-Souburg Onderwijs Geluidswal NU: in glanzend of mat. Uw fotospecialist: DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 21 oktober 1987 Vrijdag 30 oktober, 10.00 uur, vergaderen provinciale sta ten van Zeeland. Zij doen dat in het openbaar in de staten zaal, Abdij 11, Middelburg. Autowrakkenplan Afvalstoffenplan VVV Visserij Yerseke Moer Bootdienst IN BEROEP Rekening KU1PERSPOORTORKEST CONCERTEERT IN BLOIS Sherpa Parka A Een bijzonder dik gevoerde parka van polyester/katoen. Met ritssluiting en voorzien van veel zakken. Afritsbare capuchon. Windvangers in de mouwen. Kleur blauw. Maten 50 t/m 60. Nu: 109,- Army Parka Een stevige werkparka van polyester/ katoen met warme voering. Afrits- bare capuchon, windvangers in de mouwen. Ritssluiting met overslag. Kleur groen. Maten 48 t/m 58. inr NU: IZO,- Reporter Parka Polyester/katoen parka met nylon voering. Afritsbare capuchon, ritssluiting met overslag en taillekoord. Kleur groen. Maten 48 t/m 58. Nu: ]25 Gevoerd regenjack Wind- en waterdicht en voorzien van een warme, dikke nylon voering. Tricot- boorden, capuchon in de kraag en met een sterke kunststof rits. Maten M t/m XL. Nil: Prijzen zijn inclusief BTW en geldig zolang de voorraad strekt Middelburg, Kleverkerkseweg 53a, tel. 13759 A ABDIJ ^ifCOQ jiilcW 'wk E UWS Deze week wordt begonnen met het maken van aparte pa den voor voetgangers en fiet sers naar de tunnel onder de Nieuwe Vlissingseweg, ter hoogte van West-Souburg. Vanaf de Kerklaan in West- Souburg komen er gescheiden stroken, waarbij het voetpad hoger zal liggen dan het fietspad. Fietsers kunnen nu blijven rijden tot zij de tunnel door zijn. De praktijk is, dat fiet sers dat in de oude situatie ook al deden. Doordat er geen scheiding was aangebracht tus sen het voetgangers- en fiet- sersverkeer ontstonden er nog al eens verwarrende en daar door onveilige situaties. De trap en de hellingbaan aan de kanaalkant van de tunnel blij ven voetgangerspaden. Onder aan de hellingbaan wordt een verkeerssluis gemaakt - ten op zichte van elkaar verschoven hekken - waardoor fietsers wor den gedwongen af te stappen. Provinciale waterstaat heeft de plannen in overleg met de ge meente Vlissingen en de Zeeuwse-stichting voor revali datie gemaakt. De Zeeuwse stichting voor revalidatie behar tigt in dezen de belangen van gehandicapten, zoals rolstoel gebruikers. Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke bv gaat het werk uitvoeren. Verwacht wordt, dat het in drie weken kan worden geklaard. De kosten zijn begroot op vijftien mille. Donderdag 26 november is er een onderwijs-studiedag met als thema "Handhaven? Dat gaat niet zo maar. De studiedag is bedoeld voor le raren en schoolleiders in het basis- en voortgezet en het (voortgezet) speciaal onder wijs. Aan de orde komen de achtergronden van het slagen en mislukken van handhaving van leerlingen in het reguliere onderwijs, nascholing van on derwijsgevenden en samenwer king tussen het speciaal en re gulier onderwijs op het gebied van leer-en gedragsproblemen. Professor K. Doornbos van de universiteit van Amsterdam zal praten over de achtergronden van de groei van het speciaal onderwijs en liet rijksbeleid aan gaande onderwijs aan leerlin gen met problemen wordt uit de doeken gedaan door drs. C.E. Tiemstra van het ministerie van onderwijs en wetenschappen. Directeur W. Peeks van De Veste in Tholen praat over de De geluidswal langs de Nieuwe Vlissingseweg tussen West- Souburg en Middelburg wordt verlengd. Het gaat om twee keer honderd meter en wel bij Abeele en bij de Grevelin- genstraat. Bij de rijbaanverbreding van de weg in 1979 is het grootste deel van de wal al aangelegd, maar door de rechtsafstroken bij de twee aansluitende wegen kon de wal niet ver genoeg wor den doorgetrokken. Inmiddels zijn de rechtsafstroken elk met honderd meter ingekort en over diezelfde lengte wordt de wal nu aangelegd. De wal doet niet alleen dienst als weerder van verkeersla waai, maar ook als vangrail voor auto's op de Nieuwe Vlis singseweg. Door de wal kan worden voorkomen, dat uit hun koers geraakte auto's op de ventweg belanden. De bewoners van de Nieuwe Vlissingseweg ter hoogte van Abeele en de Grevelingenstraat hebben inmiddels van de hoofdingenieur-directeur van provinciale waterstaat een brief gekregen, waarin de werkzaam heden worden aangekondigd. Het werk zal vanaf de hoofdrij baan worden uitgevoerd, waar door er niet of nauwelijks hinder zal ontstaan voor de bewoners van de huizen aan de ventweg. Aannemingsbedrijf De Voogd- Grijpskerke bv is de uitvoerder. Verwacht wordt, dat de verlen ging van de wal vier tot vijf we ken in beslag zal nemen en zo'n veertig duizend gulden zal kosten. praktijk van het zorgverbre dingsproject Tholen. 's Mid dags worden workshops ge houden met als onderwerpen vreemde talen, spelling Neder lands in het voortgezet onder wijs, rekenproblemen in het voortgezet onderwijs, effectivi teitstraining, motivatie, collegi ale consultatie, motorische re medial teaching, kleuters en het rijksbeleid. De studiedag wordt gehouden in De Stenge in Heinkenszand. Organisator is de provinciale onderwijsraad. Programma's en aanmeldingskaarten zijn ver krijgbaar bij het bureau onder wijs van de provincie, telefoon 01180-31491, 31416 en 31418. Staten vergadering Tot en met dinsdag 13 november ligt in het provinciehuis ter inza ge de herziening van het secundair en tertiair wegenplan voor Zee land. In het plan, dat van 1978 dateert, wordt vermeld welke ver plichtingen de provincie, de gemeenten, de waterschappen en het wegschap hebben voor de wegen, die zij in onderhoud en beheer hebben. Het dagelijks bestuur van de provincie (gedeputeerde staten) geeft provinciale staten inzicht in de besteding van het budget voor het voorwaardenschep pend beleid 1987-1988. Het budget voor die twee jaren is 7.6 miljoen gulden. Daarvan is vijf miljoen gulden toegezegd voor de uitbreiding van de Bijle- veldhaven in Vlissingen-Oost, 1.7 miljoen gulden voor de ves tiging van het bedrijf Engelhard aan de Zevenaarhaven in Ter- neuzen en anderhalf miljoen gulden voor de verplaatsing van het bedrijf Picavet in Hulst. Ver der is nog drie ton toegezegd voor weg- en spooraanleg voor het bedrijf De Meijer in Terneu- zen. Al met al resteert voor 1988 nog 4,5 ton in het fonds. De staten wordt gevraagd de in formatie voor kennisgeving aan te nerven. Provinciale staten buigen zich over de vaststelling van het pro vinciaal autowrakkenplan. In het plan wordt aangegeven hoe de opslag van autowrakken het best milieuhygiënisch kan ge beuren. Een aantal bedrijven zal op basis van het plan moeten worden gesloten en andere zul len maatregelen moeten nemen ten gunste van het milieu. Het provinciale plan moet door het rijk worden goedgekeurd. In het afvalstoffenplan wordt geregeld hoe moet worden om gesprongen met huishoudelijk afval, grof vuil, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en zieken- huisafval. Als provinciale staten het plan vaststellen, heeft het werkingskracht tot 1992. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de vuilstortplaatsen in de pro vincie. De subsidiëring van de provin ciale VVV Zeeland komt in de statenvergadering aan de orde. Het gaat vooral om de rechtspo sitie van het personeel, die bij de manier, waarop de subsidie wordt verstrekt kan ver anderen. Provinciale staten spreken zich uit over het visserijbeleid, zoals de provincie dat de komende ja ren gaat voeren. Het belangrijk ste onderdeel vormt de werkge legenheid in de bedrijfstak. Ver der wordt per sector in de visse rij aangegeven hoe de provincie de ontwikkeling ziet. De stichting Het Zeeuwse Land schap kan in het relatienotage- bied van de Yerseke Moer ver schillende percelen weiland ko pen. In totaal gaat het om ruim 7.5 hectare. De gronden zijn vrij van jacht en vrij van pacht. Aan de provincie wordt gevraagd de helft van de kosten te betalen, wat neerkomt op ruim zeventig mille. De staten wordt voorgesteld de jaarstukken van de provinciale stoombootdiensten vast te stel len. Uit de stukken blijkt, dat de kosten van de veerdiensten in 1987 ruim 53 miljoen gulden bedroegen. Daarvan heeft het rijk er ruim 34 miljoen betaald en de provincie 1,1 miljoen gul den. De opbrengsten uit de kaartverkoop beliepen ruim 17 miljoen gulden. Elke tien jaar moeten de wegen plannen worden geactuali seerd. In de wijziging die nu ter inzage ligt, worden niet alleen aanpassingen voor de wegen aangegeven, maar ook de ver anderingen in het wegenbe- heer. Over het wegenbeheer zijn afspraken gemaakt tussen het rijk, de provincies, de Ver eniging van Nederlandse Ge meenten en de Unie van Water schappen. De provincies heb ben zich daarbij verbonden pro vinciale wegennetten op te zet ten, die als voorbeeld kunnen dienen voor een nieuwe finan cieringsregeling, die rond 1990 van kracht moet worden. De herziening van het secundai re wegenplan heeft onder meer betrekking op de Dammenrou- te, zowel op Schouwen- Duiveland als op Noord- Beveland en Walcheren. De weg Driewegen-Terhole ver dwijnt uit het secundaire we genplan als gevolg van de ruil tussen de provincie en het rijk, waarbij de provincie het beheer en onderhoud over de Tractaat- weg krijgt. Verder wordt een stukje weg van bijna twee kilo meter in Vlissingen-Oost van de provincie overgedragen aan het havenschap Vlissingen. De weg Driewegen-Zaamslag verdwijnt uit het tertiaire we genplan. De weg is in beheer en eigendom van de gemeente Terneuzen, maar maakt onder deel uit van de ruil, waarbij ook de Tractaatweg is betrokken. De westelijke rondweg rond Middelburg komt op het tertiai re plan. Zolang de herziening van het wegenplan ter inzage ligt, kun nen er bezwaren tegen worden ingediend. Dat is dus tot en met 13 november. De bezwaren moeten worden gericht aan ge deputeerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Het plan ligt ter visie in kamer B 205 van het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. Twee inwoners van de gemeen te Borsele hebben bij hun ge meentebestuur een tegemoet koming gevraagd in'de reis kosten van hun kind voor schoolbezoek. In beide gevallen heeft het ge meentebestuur anders beslist dan de aanvragers willen. De Borsselenaren hebben daarop beroep aangetekend bij gedepu teerde staten. De derde kamer uit gs houdt voor de twee zaken afzonderlijke zittingen, beide op dinsdag 27 oktober. De eerste zitting is om 10.20 uur en de tweede om 10.40 uur. De tweede kamer uit gs houdt dinsdag 27 oktober driemaal zitting en in alle gevallen gaat het om beroepschriften volgens de algemene bijstandswet. Een Vlissinger, een Terneuze- naar en een Tholenaar zijn het niet eens met de beslissing van hun gemeentebestuur. Zij en een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur worden ge hoord om respectievelijk 11.00, 11.20 en 11.40 uur. Alle zittingen worden in het pro vinciehuis en in het openbaar gehouden. Het adres is Sint Pie terstraat 42, Middelburg. De provincie heeft in 1 986 ruim zeven ton overgehouden. Dat blijkt uit de rekening over dat jaar. De staten wordt voor gesteld de rekening vast te stel len en het overschot toe te voe gen aan de algemene reserve van de provincie. Vrijdag 30 oktober vallen alle besluiten in de openbare staten vergadering in Middelburg. v VTV Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Muziekmaken die verder gaat dan alleen genieten. Zo zou de concertreis kunnen worden omschreven van het Kuiperspoort- orkest van de Zeeuwse Muziekschool. Aanstaande vrijdag ver trekt het gezelschap naar Blois, een middeleeuwse plaats in het dal van de Loire in Frankrijk. Zaterdagavond concerteren de Zeeuwen daar samen met amateursymfonie-orkest Saint Jeans uit Geneve en het koor La Cantoria uit Blois. Het concert wordt gegeven op initiatief van Musique Esperence, een organisatie die nauwe banden heeft met Unesco en via de muziek de ver houdingen tussen mensen wil verbeteren. Het concert zaterdag begint met een optreden van Het Kui- perspoortorkest. Onder leiding van hun dirigent Dick Boon spe len de Zeeuwen 'Promenade re naissance', een stuk voor harp en orkest van Philippe de Frobervil- le. Een extra uitdaging om er een goed stuk van te maken, denkt Dick Boon. Want: de componist is persoonlijk aanwezig bij dit concert, waarbij Christine Dedieu *De 24 strijkers repeteerden zondag vol overgave voor het concert in Blois. zal soleren. Ook speelt het Kui- perspoortorkest onder leiding van Boons collega, de Zwitser Klaus Maurer en Boon zelf mag een stuk dirigeren dat de Zwitserse muzikanten brengen. Het slotstuk is indrukwekkend. Dan namelijk worden de beide orkesten samen gevoegd en met het Franse koor en enkele solisten brengt het gele- ning opgenomen. Onder leiding van gidsen wordt onder meer een genheidsensemble 'Messa di glo- bezoek gebracht aan het beroem- ria' van Giacomo Puccine. Er zal de kasteel Chambord. De meeste daar in Frankrijk veel gerepeteerd orkestleden worden onderge- moeten worden. Maar de ama- bracht bij gastgezinnen. Vrijdag- teurstaius wordt geen geweld aan- ochtend vertrekt het gezelschap gedaan, want in het programma is en zondagavond komen ze terug ook voldoende tijd voor ontspan- in Middelburg. "Wie is er net zo bijdehand als de Austin Metro?" Die vraag stond centraal bij het blokkenspel dat dit automerk in een aantal plaat sen - waaronder Vlissingen - had georganiseerd. Het publiek moest daarbij zes schuimrubber blokken als een legpuzzel tot één vierkante meter in de laadruimte van een Austin Metro leggen. Dit alles in een zo kort mogelijke tijd. De Middelburgse Austin Rover dealer Renton stond de afgelopen twee weekeinden in de Vlissingse vestiging van Miro. "De mensen durven niet zo erg. Soms moet ik ze smeken om mee te doen", zei Austin Rover Dealer Henk Moolenaar vorige week za terdag. Hij had het kennelijk niet makkelijk als spelleider. "Wan neer iemand eenmaal met de pjp.: FOTO-VIDEO n® Q TV COMPUTERS r Wk DMirflV iblF/TTiTT Sl Jacotestraat 27 Vlimngen 01184-12300 s MaandagsnwMags l,u,|VIV Kort* Gmt* 17 MKkMbufg 01180-37772 oofcoper Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 Henk Molenaar adviseert een puzzelaarster blokken in de weer is, trekt dat wel wat nieuwsgierigen aan. Vaak werkt het aanstekelijk en willen anderen het ook proberen. Maar voor het zo ver is... Het spel gaat als volgt. Wie het snelste de blokken in de laadruim te van de Metro heeft gelegd, wint een Philips auto/radio cassetterecorder. Bovendien kreeg elke deelnemer een kleine attentie. Naast het blokkenspel was er ook nog een wedstrijdfor- muner. Vvie de daarin gestelde vragen goed beantwoordde en de slagzin voltooide, maakte kans op één van de vijf cadeaucheques van 150,-. De prijsuitreiking is op zaterdag 31 oktober om 15 uur in de Miro. Het blokkenspel werd in 12 win kelcentra door het hele land gespeeld. Austin Rover Neder land organiseerde dit in. samen werking met grootwinkelbedrij ven Albert Heijn, Blokker, C A en de Miro.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 17