schooi] lenberg L. boortoestellen IBEliciralfaGlicirail NIEUW PAS GEOPEND IBÉlIaÉlBSIlaa Nieuwe Burg Herfstweek: een feest met aanbiedingen en activiteiten MET GRIEKSE MUZIEK EN DANS KUNT U VOORDELIG GENIETEN VAN ONZE GRIEKSE SPECIALITEITEN Dagelijks geopend van mi 17.00 - 24.00 uur. öicfote ATrKNt Restaurant Woensdag 21 oktober 1987 DE FAAM - DE VL1SSINGER Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg ALLE MERKEN VOORRADIG GRATIS PROEFPERIODE VRIJBLIJVEND BEZOEK AAN HUIS LEVERANCIER ALLE ZIEKENFONDSEN Aansluitkosten kabel - Het huurderskomitee WSV/Vlugten- burg (Wilgenstraat Oost- Souburg) heeft de Zeeuwse Ka beltelevisie Maatschappij ZEKATEL onlangs een brief ge schreven waarin zij opheldering vraagt over de aansluitkosten van de radio en tv op de kabel. Milieu - 'Milieu, ons een zorg' is het motto van een door de Zeeuw se Vrouwenraad verzorgde studie dag in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg op maandag 2 no vember. De opening wordt om 10.00 uur verricht door de voor zitter van de Zeeuwse Vrouwen raad A.C. Westhoff-Hubee en door de voorzitter van de sectie Education Permanente van de Zeeuwse Vrouwenraad E. Heij. Als sprekers zijn uitgenodigd W. Hoogendijk, medewerker Stich ting Milieu Educatie te Utrecht (over 'Alleen een revolutie kan ons redden'), H. Spaans, mi lieuspecialist van DOW Chemical Terneuzen (over 'Milieuzorg bij bedrijven: een kwaliteitsverbetc- ringsproces'), J.W. Jongepier, voorzitter van de Zeeuwse Milieu federatie (over 'Het fosfaat en ons milieu') en H.P. van Heel, di recteur van Hoechst Vlissingen (over 'Doen en laten, milieutech niek in de praktijk'). De bijeen- kokmst is rond 15.15 afgelopen. Vrouwencursussen - De Zeeuw se Vrouwenraad verzorgt in sa menwerking met het Van Eeghen- huis binnenkort enkele nieuwe cursussen. In Terneuzen op 10 november van 10 tot 15 uur en in Zierikzee op 17 november van 10 tot 15 uur de cursus 'Aanvragen van subsidies'. In deze cursus wordt getracht vrouwen de juiste weg naar de subsidiekanalen te wijzen. In het Van Eeghenhuis te Aardenburg van donderdag 26 november 10.00 uur tot vrijdag 27 november 16.30 uur de cursus 'Werving en publiciteit'. Centraal staat hier het op een systemati sche wijze opzetten van een wervings- en publiciteits campagne Gastouderproject - Het Gastouderprojekt Walcheren is een organisatie die vraag-, gast en ruilouders met elkaar in con tact brengt voor de opvang van kinderen van nul tot dertien jaar. Gastouders ontvangen een ver goeding, vraagouders betalen naar inkomen. Er is behoefte aan zowel vraag- als gastouders. Voor informatie: 01180 - 26350. Zeeland Woonkrant - Ter gele genheid van het tienjarig bestaan van de Zeeland Woonkrant ver schijnt een jubileumnummer waarvan het eerste exemplaar, op maandag 2 november om 15.30 uur in café-restaurant De Abdij in Middelburg, zal worden uitge reikt aan E. Maris-Koster gedepu teerde volkshuisvesting in de Pro- vincie Zeeland. Bingo - In Lammerenburcht aan de Zuidbeekseweg in Vlissingen kan vrijdag 23 oktober vanaf 19.45 uur weer bingo worden gespeeld. Gezondheidszorg - Met als the ma 'Kan gezondheidszorg betaal baar zijn/worden, zo ja, hoe dan?' is er op 29 oktober in het Zuiderbaken, Rentmeesterstraat 245 in Middelburg, een informa tieavond waar diverse aspecten van de gezondheidszorg aan de orde komen. Er is een panel be staande uit drs. J.W. Scheffers (industrie pastor DISK), Domela- Nieuwenhuizen (beleidsmede werkster FNV en lid van de Zie kenfondsraad), drs. F. van Span je (directeur RAVOS) en W. Don (gedeputeerde volksgezondheid). Daarnaast voeren enkele huis- en tandartsen het woord. De avond wordt verzorgd door de patiën tenvereniging Samen Beter, de ANIB en de FNV district Zeeland en begint om 19.30 uur. Gezondheidszorg - Dinsdag 27 oktober houdt de FNV afdeling Vlissingen een thema-avond over de gezondheidszorg. Het thema is: 'Gezondheidszorg, ook Uw zorg!'. Als gastspreekster treedt op Kitty Roozemond, beleidsme dewerkster FNV. Aanvang: 19.30 uur. PCOB - Hoofdbestuurslid van de Protestants Christelijke Oude ren Bond (PCOB) F. Dijkstraat geeft op woensdag 21 oktober een uiteenzetting over het PCOB- beleidsplan 1988. Dit is het be langrijkste onderwerp van de maandelijkse ledenvergadering van de afdeling Middelburg van het PCOB. De vergadering begint om 14 uur en wordt gehouden in De Schakel, Bachtensteene 14 te Middelburg. Raadsvergadering Westkapel- le - Donderdag 29 oktober om 19 uur en vrijdag 30 oktober om 20 uur komt de gemeenteraad van Westkapelle bijeen in het gemeen tehuis van Westkapelle. Donder dags komen onder meer 'het ta- rievenbeleid 1988', 'de meerjaren raming 1988 tot en met 1991' en 'de vaststelling van de gemeente begroting voor het dienstjaar 1988' aan de orde. Vrijdags wordt onder meer vergaderd over 'de deelname aan 'Actie 25(meer jarenplan voor de verkeersveilig heid 1987-1991)', 'het verlenen van medewerking voor de uitbrei ding van het schoolgebouw aan het Europaplein' en 'het plan tot aanbrengen van recreatieve vobr- zieningen op en nabij de nieuwe zeedijk'. Wegwerkers - 'Sta even stil bij het werk aan de weg' is een actie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers. Met deze actie worden automobi listen gewezen op de onveilige werkomstandigheden van mensen die autowegen herstellen. Vooral 's nachts gebeuren er (door te hard rijden, gebruik van alcohol) ongelukken. Om dit te beperken experimenteert Rijkswaterstaat onder andere met het plaatsen van tijdelijke lichtmasten en het aanbrengen van strips op het weg dek om de automobilisten tijdig te waarschuwen. Samenwerking Vlissingen- MBO - Donderdag 22 oktober vindt om 14.30 uur in het stadhuis van Vlissingen de ondertekening plaats van een samenwerkings overeenkomst tussen de gemeente Vlissingen en de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO). Deze samenwerking heeft tot doel uitvoering te geven aan de ge meentelijke beleidsvoornemens ten aanzien van het Vlissingse winkelgebied in het centrum, zo als dit staat in de nota overeen komst betrekking op de ontwik keling van twee winkelpolen, en wel de kop van de Walstraat (het Scheldewerfgedeelte en de hoek Walstraat/Betje Wolffplein) en de locatie van het gebouw van de PZC aan de Kleine Markt. Behal ve om woningen en parkeerplaat sen gaat het hierbij om 7000 m2 winkelruimte. Eind 1990 dient een en ander af te zijn. Diabetes - De Diabetes Vereni ging Nederland (DVN), een pa tiëntenvereniging die de belangen van suikerzieken behartigt, heeft een Telefonische Hulpdienst op gericht. Het nummer van die dienst is: 033 - 725083. Het is een 24-uurs hulpdienst, zodat diabe ten die hulp nodig hebben ten alle tijden kunnen bellen. Herstwandeltocht - Zaterdag 24 oktober zijn er in Middelburg en omgeving herfstwandeltoch- ten. Afstanden: 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Starttijden: 40 kilo meter om 9.30 uur, 25 kilometer om 11 uur en 5, 10 en 15 kilome ter tussen 13 en 14 uur. Start plaats: Clubgebouw van de Voet balvereniging Dauwendaele, Kruitmolenlaan 123, Middelburg- Zuid. Aan deze door de wandel vereniging MTV georganiseerde wandeltochten kan zowel indivi dueel als in groepsverband wor den deelgenomen. Inschrijven bij de start, maar ook voor- inschrijving is mogelijk. Kennistransfer - De FNV dis trict Zeeland heeft in een brief aan Gedeputeerde Staten haar te leurstelling uitgesproken dat zij tot nu toe niet betrokken is bij het opzetten van een kennistransfer- of innovatie-adviescentrum in Zeeland. De FNV wenst alsnog aan de voorbereidingsgroep(en) deel te nemen. Gravenstraat 6 4331 KP Middelburg Tel.: 01180-13022 A T IJ 7 k I Grieks Specialiteiten Singelloop - Zaterdag 24 okto ber wordt op de Noordsingel en het Noordbolwerk in Middelburg de 26e Singelloop gehouden. Deze loop bestaat uit een wedstrijd- en prestatieloop. Er kan naar keuze een tot en met vier ronden van 1,6 kilometer gelopen worden. Start en finish zijn op de Noordsingel. De organisatie is in handen van Atletiek Vereniging Dynamo uit Middelburg. Steun Israël - De Zeeuwse Stich ting 'Steun aan Israël' heeft on langs besloten om de komende ja ren twee ziekenhuizen in Israël fi nancieel te steunen. Gestreefd wordt naar een steunbedrag van 30.000,in drie jaar. Donder dag 22 oktober is er in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg de tweejaarlijkse Israëldag. Vanaf 13 uur kunnen er Israëlische pro- dukten worden gekocht en is er een doorlopende filmvoorstelling. Om 14.30 speelt het poppenthea ter van Aad Peters. Vanaf 19.30 uur spreekt journalist Hans Knoop over de situatie in het Midden-Oosten en rond 21.30 uur vindt de trekking van de verloting plaats. Strips op het wegdek attenderen automobilisten werk aan het wekdek. Kunstzinnige vorming - Ook dit seizoen kunnen er bij het Zeeuws Instituut voor Kunstzin nige Vorming te Middelburg weer allerlei cursussen gevolgd wor den. Korte cursussen die binnen kort beginnen zijn onder meer 'sieraden en objecten maken', 'toneel' (voor volwassenen en voor kinderen van 7 tot 13 jaar), 'kunstbeschouwing' en 'getouw- weven' (voor beginners en gevor derden). Jaarcursussen: 'tekenen en schilderen', 'keramiek', 'hand vormen', 'modeltekenen' en 'boetseren en kleien'. De jeugd ateliers op woensdagmiddag zijn voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Bij de 'dansante vorming', is nog plaats voor vier- en vijfjarigen. Bij jazz ballet en klassiek ballet is plaats vanaf zesjarigen, jongeren en volwassenen. Dinsdag 27 okto ber beginnen er balletlessen in Oostkapelle voor jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar. Tevens is er op 27 oktober een open les van 16 tot 17 uur in het gebouw De Halve Maan. Voor inlichtin gen: 01180-33987. Prijsklaverjassen - In De Schuur, Middelburgsestraat 113 in Oost-Souburg, is er maandag 26 oktober om 20 uur weer prijs klaverjassen onder leiding van de buurtvereniging Van Duyven- voorde. Eén van de draaiorgels die de eerste dag van de herfstweek het muzikale beeld bepaalde van de Nieuwe Burg. Draaiorgelmuziek, brilmonturenshow, boekenmarkt en een lego wedstrijd. Dat zijn een paar voorbeelden van de herfstweek die de Winkeliersvereniging Nieuwe Burg nog tot en met zaterdag 24 oktober houdt. Naast allerlei klantvriendelijke evenementen hebben de winkels tijdens deze herfstweek aanbiedingen. Vorige week donderdag opende burgemeester mr. Chris Rutten het festijn met een zwaai aan een draaiorgel. Akelig druk. Dat was het begin van de Nieuwe Burg Herfstweek. De draaiorgels de Hollandia, Lo carno, Neptunes en de Witte Me rel werkten mee aan deze ope ning. Deze eerste dag werd ook de heropening van twee Burg-zaken gevierd: Groente- en Fruithandel Janse en Goudswaard Intertoys. En dan waren er op die donder dag shows en presentaties bij de vier juweliers: 't Gouddoppertje, Hackenberg, Kloprogge en De Vos. Bij Focus Optiek was een bijzondere show van brilmontu ren te zien. Zaterdag 17 oktober waren er heel wat mensen op de been in de Nieuwe Burg om de modeshow bij te kunnen wonen. Deze show was het voorbeeld van samenwer king. Maar liefst zes modezaken zorgden voor het modegebeuren: Baar-Sybrants, De Blauwe Win kel, Corrins Mode, Habee-Sport, Josiasse en schoenhandel De Arend. Midden in de herfstvakantie is er voor de kleinere Burggangers een Lego-wedstrijd georganiseerd door speelgoedzaak Goudswaard Intertoys. De week wordt afgeslo ten door een grootse boeken markt. De boekwinkels Fanoy, Fey en Loek bieden dan zo'n 10.000 boeken tegen dumpprijzen aan. Wie de kunst van het lang laufen eens in een zeer vlak gebied wil bekijken, kan zaterdag 24 ok tober ook weer op de Nieuwe Burg terecht. Op een speciale baan geeft Habee Intersport hier een demonstratie van. Naast aanbiedingen, koopjes en shows valt er tijdens deze herfst week ook nog te genieten van muziek- en theateroptredens. Goes, Oostsingel 94, tel. 01100-27215 Middelburg, Korte Geere 27, tel. 01180-13113 Terneuzen, Axelstraat 33a, tel. 01150-30233 Bruinvissen - Onlangs door bio logen gehouden onderzoek heeft aangetoond dat er geen bruinvis sen meer zitten in de Zuidelijke Noordzee. De biologen denken dat dit komt door de toegenomen visserij, oliewinning, scheepvaart en recreatie. De onderzoeksresul taten worden tijdens de Noordzee-conferentie in novem ber in Londen aan de orde gesteld. Ruilbeurs - In het gebouw De Schakel aan de Bachtensteene te Middelburg is er op zaterdag 24 oktober van 10 tot 17 uur een ruil beurs van postzegels en munten. Tevens is er een veiling van kavels en een verloting. De verenigingen I.V. Philatelica en F.V. Delta West zorgen voor de organisatie. Bingo - Bingo en rad van avon tuur. Dat zijn de spannende spel letjes die vrijdag 23 oktober in het clubhuis van vc Vlissingen aan de Jrislaan in Vlissingen worden gespeeld. Het begint om 20 uur en voor organisatie tekent de Sup- portersvereniging Rood-Wit. Woonlastenkomitee - Het Woonlastenkomitee Vlissingen heeft in een onlangs aan de PZEM gerichte brief aangedron gen om de tijdelijke gasprijsre- ductie van 3 cent op het landelijk tarief voor kleinverbruikers struktureel te maken. Koken voor mannen - In de moderne nieuwe keuken in het ontmoetingscentrum van de Stichting Welzijn Ouderen Mid delburg, Molstraat 13 in Middel burg, begint dinsdag 27 oktober een cursus koken voor mannen. Door deze cursus leren ouderen zelfstandig eenvoudige en gezon de maaltijden klaar te maken tij dens acht wekelijkse bijeen komsten op dinsdag van 11.30 tot 14.00 uur. Scouting Zeeland - Scouting Zeeland heeft een brief geschre ven naar Gedeputeerde Staten waarin zij haar bezorgdheid uit spreekt over het door de Provin cie geplande onderzoek naar de toekomstige provinciale advies- en steunfunctiestructuur. Scou ting Zeeland vreest bij dit onder zoek buiten spel te worden gezet. De padvinderij wil positief aan het onderzoek meewerken, maar dan zonder dirigisme van de zijde van de Provincie. Carillon Lange Jan - Met in gang van 1 november worden er nieuwe melodieën op het speel werk van het carillon van de Lan ge Jan in Middelburg gezet. Hele uren: Saltarello - Pietro Borrono. Kwart over: Motief Volkslied. Halve uren: Rondeau - Crh. Nee- fe. Kwart voor: Volkslied 'Fruh Morgens da die Sonne aufgeht'. De Kapel van Sint Maarten te Hoogelande. Kapel Sinl Maarten - De Kapel Sint Maarten te Hoogelande heeft zich na restauratie in 1965 ont wikkeld tot een cultureel centrum waar concerten, diensten en lezin gen gehouden worden. In het bij behorende consistoriegebouw is gelegenheid voor alle soorten bij eenkomsten, exposities, film- en diavertoningen, terwijl het na trouw- en doopdiensten dienst doet als receptieruimte. De con sistorie leent zich goed voor fami liebijeenkomsten en andere ge beurtenissen. Voor informatie: 01180-7382. Adoptie monumenten - Op ini tiatief van de Stichting Februari 1941 is een begin gemaakt met het project 'Adopteer een monu ment'. De opzet van de actie is dat scholen monumenten met be trekking tot de periode 1940-1945 adopteren met als doel de leerlin gen inzicht te geven in het hoe en waarom van de tweede wereld oorlog en wat de wezenlijke waar de is van het begrip 'vrijheid'. In Middelburg worden vijf monu menten geadopteerd. Het zijn: monument algemene begraaf plaats (Delta College), monument rk begraafplaats (Gaudeamus- school), monument Joodse be graafplaats (Korczakschool), mo nument begraafplaats Sint Lau rens (Prins Willem- Alexanderschool) en monument begraafplaats Nieuw en Sint Joostland (Van Randwijckschool en De Wegwijzer). De officiële bevestiging van deze adopties vindt op 6 november plaats waar bij tussen 14.30 en 15.00 uur door leerlingen kransen bij de monu menten worden gelegd en vanaf 16.00 uur is er een korte plechtig- heid op het stadhuis. Cursus Natuurbehoud - De Stichting Landschapsverzorging Zeeland, enkele gemeentelijke projecten Mensen zonder Baan en de provinciaal Consulent Natuur- en Milieu-educatie beginnen bin nenkort met enkele cursussen Natuur- en Landschapsonder- houd. De cursussen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen zonder baan, die hun kennis over natuur- en landschapselementen willen vergroten. Daarnaast kan ook kennis gemaakt worden met diverse onderhoudswerkzaamhe den. De cursus wordt gedurende een dag per week gehouden en duurt in totaal zes tot acht weken. Vogelbeurs - Vogelvereniging 't Goudhaantje vervolgt haar ver- enigingsaktiviteiten met een vogel ruil- en verkoopbeurs op zaterdag 24 oktober van 13.00 tot 15.30 uur in het Dorpshuis te Nieuw en Sint Joostland. Ook gebruikte kooien en dergelijke kunnen ge ruild of verkocht worden. Vrije Universiteit - 'Studeren aan universiteit en hogeschool' is het thema van een bijeenkomst die de afdeling Zeeland van de Vrije Universiteit dinsdag 27 ok tober om 20 uur belegt in De Prins van Oranje in Goes. Op de ze bijeenkomst zullen studenten- dekanen van de Vrije Universiteit en van de Hogeschool Holland voorlichting geven over zaken die met studeren te maken hebben. Aan de orde komen onder meer: studeren aan universiteit en hoge school in het algemeen, voorzie ningen voor studenten, begelei ding van studenten en studiefi- nanciering. Gilde Walcheren - Gilde Wal cheren is een vereniging die tot doel heeft te bemiddelen bij over dracht van kennis en ervaring door ouderen aan de inwoners van Walcheren. Maandag 2 no vember komt De Gilde om 14 uur bijeen in het gebouw 'De Zand- put', De Zandput 2 te Seroosker- ke. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste exemplaren van de Gilde-brochure aangeboden. Tevens wordt informatie gegeven over de huidige stand van zaken en de plannen voor de toekomst. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maandag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 517, 4330 KA MID DELBURG, tel. 01180 - 81000. Do. 22 okt. t/m wo. 28 okt. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30. 14 en 19 uur: Leesdienst. ARNEMUIDEN: Gereformeerde Gemeente in Neder land. Langebeekestraat 16. Zo. 9.30, 14.30 en 19 uur: ds. W. Verhoeks. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 9 uur: ds. J. de Boer uit Vlissingen, crèche in het Klokuus. DOMBURG: Gereformeerde Kerk. Noordstraat 13. Zo. 10 uur: ds. mevr. M. Vroom-Jobse uit Amsterdam, 19 uur: (Hervormde Kerk, Markt 8) ds. A.W. Mol. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk, Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: kand. J.A.G. v.d. Weijde uit Bleiswijk, 14.30 uur: kand. J.A.G. v.d. Weijde, gez. dienst te Veere. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. A. Jobsen. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. R.W. van Mourik uit Aagtekerke, 14.30 uur: ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Dubbink uit Middelburg. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: kand. dhr. R.J. Wilschut uit Amsterdam, 17 uur: ds. M.V.J. de Craene uit Middelburg. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: kand. D. Luijmes te Kampen, k.n.d. 4-7 jaar, 14.30 uur: kand. D. Luijmes. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: ds. J. de Boer uit Vlissingen. MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. D. Visser. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Lok. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstr. 6, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 17 uur: ds. L.J.G. Ukel. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 14.30 uur: ds. L.Th. Witkamp te Serooskerke. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus, SoW-dienst. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 17 uur: ds. P. Paulus, SoW-dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. R. de Graaf. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: drs. A. van Klaveren. Koorkerk, Koorkerkhof, 10.15 uur: dr. Reitsema uit Rotterdam. Oostkerk, Oost kerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. Elseman, 17 uur: ds. Heikoop uit Vreeswijk. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 10 uur: ds. Elseman. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. J. Knopper. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Simpel- huisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. M.H.T. Bieuwen- ga uit Zoetermeer. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Kookkerkhof. Zo. 10.15 uur: dr. G.W. Reitsema. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2. Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburg laan 22, zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Walonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: pasteur M.G. Ratier. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: A. van Slooten. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: dhr. M.J. Geuze uit 's Heer-Arends- kerke. R1TTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. M.J. Geuze uit 's Heer-Arendskerke. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 en 17 uur: ds. L.Th. Witkamp. Volle Evangelie: Dorpshuis de Zandput, di. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: ds. E. de Boer- Hessel. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: dhr. J. Mesu, 17 uur: ds. J.J. Mink. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Z. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. R. Heemskerk. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. H.J. Schoenmaker uit Zoute- lande, 19 uur: ds. J. Lukasse uit Middelburg. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. Jac. Sinke. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkse- weg 88, zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Vie ver", Dongestraast 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerk- laan 19, zo. 10 uur: parochiekoor. VEERE: Gerêformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 uur: ds. H. Vroom uit Bilthoven, gez. dienst H/G, 14.30 uur: kand. J.A.G. v.d. Weijde uit Bleiswijk. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 10 uur: gez. dienst met geref. in geref. kerk, ds. Weijs. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk. The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 10 uur: ds. Postema, broederschapsdienst in Goes. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Walstraat 23. Zo. geen dienst, combinatie-dienst met Ev. Lutherse Gem. Mid delburg. Gereformeerde Gemeente. Marnixkerk, Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: leesdienst. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. van Mourik. Pe- truskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, 17 uur: ds. Kerssen. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Fagel. Open Hof, Alexander Gogel- weg 57, 9.30 uur: ds. Glashouwer, 17 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen gemeente 'Sou burg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedij kestraat 165. Za. 9.30 uur: ds. J. Knopper. Federatieve gereformeerde/hervormde wijkgemeente Lammeren- burg. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooij. Leger des Heds. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streek ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81za. 17 uur. Lieve Vrou wenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: dames koor, zo. 9.30 uur: jeugdkoor. Bethesda-St. Joseph Zie kenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Openbare basisschool "De Stellepit", Kleiweg 1. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: mevr. A. Spaans- Moolenaar. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibrordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P.G. Vellekoop, H.A. Do. 22 okt. l/m wo. 28 okt.. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, tel. 37393. Zon dag tot 24 uur: R.J.J. Buytendijk, Noordweg 353, tel. 12460. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Zondag tot 24 uur: A.H. van Dijk, Koudekerkseweg 52, tel. 13459. Visites aan vragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWI.AND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. Zondag: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SE ROOSKERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oost kapelle, tel. 01188-1276. WESTKAPELLE, DOMBURG EN AAGTEKERKE, ZOUTELANDE, MELISKERKE. BIGGEKERKE EN KOUDEKERKE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. OOST- EN MIDDEN-W ALCHEREN: zaterdag en zon dag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuren voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: A.H. Port, Tobagolaan 6, Vlissingen, tel. 01184-78290. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmor gen daaropvolgend: Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Paauwenburg, Troelstraweg 2A, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mevr. A.M. Gaaij, tel. 71768. MIDDELBURG: Mevr. C.S.M. de Crom, St. Pie terstraat 15, tel. 27325. Ingaande vrijdag 18 uur tot zon- dag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: A. Ruys te Middelburg, tel. 01180 - 13118. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WALCHEREN-OOST, MIDDELBURG EN ARNE MUIDEN: tel. 01180-14366, avonddienst van 17.30-22.30 uur. KOUDEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE, ZOUTELANDE, WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE, GRIJPSKERKE, VEERE; GAPINGE, VROUWENPOLDER, ZAND- D1JK. SEROOSKERKE, SINT LAURENS: 01187 2333 ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM GROOT- WELGELEGEN, Oostkapelseweg 4, 4353 EH Seroos kerke. Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01189-1302. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDING: tel. OM 80-34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDLNG: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. AIDS-l.NFOLIJN: 01180-38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOOR LICHTING: 01180-34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel. 01184-18395.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 15