informatiepagina van de gemeente vlissingen o tl In beroep tegen besluiten van de overheid? IZien èn gezien worden! Voorlichtings avonden over welzijnsplan '88 Nieuwe opgaven voor informatiegids 'Kijk op Vlissingen' ICommissies vergaderen U neemt er allicht wat van mee.... Controle op betalen hondenbelasting Zo belt u met de Sociale Dienst: DE VLISSINGER Woensdag 14 oktober 1987 De mogelijkheden van de wet AROB Bij wie? GLAS HET INZAMELEN WAARD. HUI? IN DE GLASBAK! Procedure Gemeente op bedrijvenbeurs 'Contacta' Fietsers Auto's Verder beroep Derden Brochure Voorlichtingsavonden Schriftelijk En verder Gravestraat deze week nog afgesloten Uit de kunst.... die kunstuitleen Nieuwe opgaven Advertenties viïssingèn 1987 I Even bijpraten met wethouder C. de Keijzer Voorwaarden IN DEN BLAUW GERUIT redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen. telefoon 01184-87000. toestel 333. 335 en 337. Dagelijks komen er bij de gemeente aanvragen binnen. Voor, om maar wat te noemen, de (ver)bouw van woningen. Of voor een vergunning om muziek te maken, een collecte te houden of speelautomaten te plaatsen. Vroeg of laat nemen burgemeester en wethouders, de burge meester of de gemeenteraad over iedere aanvraag een beslissing. Hoe die beslissing (ook wel 'beschikking' genoemd) uitvalt, de mogelijkheid bestaat dat de aanvrager of andere belangheb benden het er niet mee eens zijn. Wat dan? In sommige gevallen zijn beroepsmogelijkheden in de wetgeving 'ingebouwd', bijvoorbeeld bij Hinderwet- of Woningwetprocedures. Er zijn echter gevallen waarbij een beslissing gebaseerd is op een verordening, wet of op an dere 'regelgeving', die geen beroepsmogelijkheden kent. Mogelijkheden althans, die met voldoende rechtswaar borgen zijn omkleed. In dat geval komt de Wet AROB om de hoek kijken. AROB is de afkorting van Admi nistratieve Rechtspraak Overheids- Beslissingen. Deze wet geldt trouwens niet alleen voor beschikkingen van de ge meentelijke overheid. Ook de provinciale overheid (provinciale- en gedeputeerde staten, de commissaris van de koningin) valt eronder, net als de centrale overheid. Dat kan onder andere een minister of staatssecretaris zijn, maar ook een inspecteur of een andere rijksambtenaar die beschikkin gen geeft. Bij de provinciale en centrale overheid geldt even eens: er mag alleen een beroep op de Wet AROB worden ge daan als er geen andere behoor lijke rechtsgang is. Bovendien kent deze wet, zoals vrijwel alle andere, uitzonderingen. Beslui ten over benoemingen, examen uitslagen en beslissingen in be lastingzaken kunnen bijvoor beeld niet via de Wet AROB wor den aangevochten. De aard van de instanties bij wie men beroep kan aanteke nen loopt zeer uiteen. Om bo venaan te beginnen: gaat het over beslissingen van de cen trale overheid, dan moet men zijn bij de Raad van State in Den Haag. Bij de 'lagere' over heden (dus provincie, ge meente en waterschap) moet men zijn bij degenen die de beslissing hebben genomen waar men het niet mee eens is. Dat lijkt misschien een beetje raar. Deze bepaling staat echter in de wet, om be treffend bestuursorgaan de gelegenheid te geven de ge nomen beslissing nog eens te overwegen. Omdat zij, bij- Als de bovenstaande kop ooit de inhoud gedekt heeft, dan is het nu wel. Deze en volgende week komen er acht bij elkaar. En, zo als vorige week ook al op deze pagina stond, één onderwerp staat overal op de agenda. Dat is het vooronderzoek van de ontwerp-begroting 1988. Detail-onderwerpen daaruit, die op het beleidsterrein van betreffende commissie liggen, worden zo on der de loupe genomen. Maar daar blijft het niet bij. Ook ontwerp-voorstellen van b. en w. aan de raad worden er be handeld. Welke dat zijn was bij het inleve ren van de kopij nog niet be kend. Het is echter maar een kleine moeite om er achter te ko men.U kunt - naar de gemeentelijke informa- tiehoeken, waar de ontwerp- raadsvoorstellen (en de ontwerp-begroting 1988) ter in zage liggen; - even bellen met de secretaris van de commissie, waar uw be langstelling naar uitgaat. Haar of zijn adres staat in de gemeen telijke informatiegids 1987. 't Kan die moeite lonen. Want tij dens alle commissie- vergaderingen hebt ook u als belangstellende spreekrecht. Deze en volgende week verga deren de commissies van advies en bijstand voor de - financiën op woensdag 21 ok tober, aanvang 17.00 uur; - volkshuisvesting op dinsdag 20 oktober, aanvang 17.00 uur; - onderwijs op dinsdag 20 okto ber, aanvang 19.30 uur; - openbare werken op maan dag 19 oktober, aanvang 19.30 uur; - personeelszaken op woens dag 21 oktober, aanvang 17.00 uur; - sociale aangelegenheden op woensdag 21 oktober, aanvang 19.30 uur; - verkeer vandaag (14 oktober), aanvang 19.30 uur; - welzijn op maandag 19 okto ber, aanvang 17.00 uur. voorbeeld, in eerste instantie niet op de hoogte was van be paalde zaken. Hoe de bezwaarschriften bij de gemeente moeten worden behandeld staat in een veror dening, die door de gemeente raad is vastgesteld. In die procedure is onder meer opgenomen dat de beschik king en het bezwaarschrift ter inzage liggen. Bovendien wordt de mogelijkheid gebo den de bezwaren mondeling toe te lichten of zich te 'doen horen'. Is het bezwaarschrift gericht aan de raad, dan wordt men 'gehoord' door de com missie van advies voor de openbare orde. In deze com missie zijn alle politieke partij en uit de gemeenteraad, in de De gemeente Vlissingen doet voor de eerste keer mee aan de bedrijvenbeurs 'Contacta'. Deze wordt volgende week, van maandag tot en met woensdag, gehouden in de 'Zeelandhallen' te Goes. Vlis singen is er vertegenwoordigd met een geheel eigen stand, die doorlopend bemand zal zijn door medewerkers van het gemeentelijke Bureau econo mische zaken en het Stafbu reau voorlichting en inspraak. Zij zullen de beschikking heb ben over onder meer nieuw en voor deze gelegenheid ver vaardigd informatiemateriaal. 'Contacta' is met name gericht op het bedrijfsleven. De inspan ningen van de medewerkers zul len er vooral op gericht zijn in zicht te geven in de vesti gingsmogelijkheden voor bedrij ven. Ook voor de ontwikkeling van een aantal belangrijke pro jecten in Vlissingen zal aan dacht worden gevraagd. De deelname aan 'Contacta' kan worden gezien als een uitvloei sel van de in de Nota werkgele genheid aangekondigde be leidsplannen. Eén van de uitspraken die de ze tijd van het jaar nogal eens wordt gedaan is: "wat wordt het toch vroeg donker", 't Is waar. De lampen kunnen thuis steeds vroeger aan. Ook de straatverlichting gaat steeds vroeger branden. In Vlissin gen gaan ze op de meeste plaatsen om-en-om aan. Uit zondering vormen alleen de drukke punten en de plaatsen waar de raad dat om andere (veiligheids)redenen nodig vond. Het betekent wel op andere pa den en in overige straten extra oplettendheid van de verkeers deelnemers. Zeker met de storm en regen zoals die vorige week ons 'lage landje' in de ban hield. Zeker in de herfst en de winter geldt dan ook voor alle verkeers deelnemers: zien èn gezien worden! Voor (brom)fietsers geldt dat een goed werkend voor- en ach terlicht geen overbodige luxe zijn. Uiteraard mogen daarbij de reflector aan de achterzijde èn de reflecterende wielcirkels niet ontbreken. (De laatste zijn per 1 oktober écht verplicht!). Het is echt niet voor niets dat de wet die dingen voorschrijft. Want het is gewoon belangrijk dat men u van een ruime afstand voor zich ziet. Een schrikreactie, omdat men plotseling iemand voor zich ziet opdoemen, kan vervelende gevolgen hebben... Het dragen van lichte kleding maakt u voor de andere ver keersdeelnemers alleen maar beter zichtbaar. Voor automobilisten betekent het zien en gezien worden: tijdig de lichten aandoen. Belangrijk is wel dat de koplampen goed afgesteld staan. Een bezoekje aan de garage om dat even te controleren is geen overbodige luxe. Zien en gezien worden: hou het in de gaten. persoon van de fractievoorzit ter, vertegenwoordigd. Is het bezwaar geadresseerd aan b. en w., dan gebeurt het horen door een lid van dat colle ge of een (of meerdere) ambte naren. Die moeten daarvoor wel door het college worden ge vraagd. Van de zitting wordt een verslag (procesverbaal) ge maakt. Uiteindelijk wordt de be slissing - weer in de vorm van een beschikking - zo snel moge lijk aan de indiener van het be zwaarschrift meegedeeld. Best kans dat men het niet met de uitslag van de beschik king op het bezwaarschrift eens is. In dat geval is het mo gelijk binnen dertig dagen na dagtekening beroep in te stel len bij de afdeling Recht spraak van de Raad van State in Den Haag. Een beschikking, die voor de aanvrager gunstig is, kan voor andere belanghebbenden on gunstig uitvallen. Ook zij mogen in dat geval, met een beroep op de wet AROB, een bezwaar schrift indienen. Met name als zij zich in hun belangen ge schaad voelen (alleen niet als het gaat om schade in financiële zin). Een voorbeeld is de verle ning van een vergunning voor de bouw van een garage of ber ging. Zo'n bouwwerk kan een ander (de buurman bijvoor beeld) schadelijk vinden omdat het licht en/of uitzicht weg neemt. Bij de vele beschikkin gen die door het gemeente bestuur worden genomen is het praktisch onmogelijk - en ook niet voorgeschreven! - om na te gaan wie de 'derden- belanghebbenden' (kunnen) zijn. Het is echter voor een ieder wel mogelijk in het stadhuis ken nis te nemen van de beschikkin gen die door het gemeente bestuur zijn genomen èn waar tegen met de wet AROB beroep kan worden aangetekend. Bij bureau voorlichting ligt ook de brochure 'Beroep te gen overheidsbeschikkingen' voor u gereed. Wat in bo venstaand verhaal in grote lij nen staat weergegeven, wordt daarin verder uitgediept. Welzijn. Er is nogal wat dat daar onder valt. Om een paar dingen te noemen: maatschappelijk werk, sport, ouderenwerk, zorg voor culturele minderheden, jeugd en jongerenwerk, sociaal- cultureel werk, een heleboel accommodaties, educatie... Kort om: wie heeft er eigenlijk niet te maken met het begrip welzijn? Aan onderdelen - en nog meer - wordt aandacht besteed in het Welzijnsprogramma 1988. Het ontwerp daarvan ligt nog tot 21 oktober as. ter inzage. Niet alleen in de gemeentelijke informa- tiehoeken; ook de overkoepelende organisaties op het wel zijnsterrein hebben er een. Op dat ontwerp- welzijnsprogramma is inspraak mogelijk. Denkt u over een on derdeel ervan anders dan bur gemeester en wethouders? Laat hen dat dan weten. Er zijn meer dere mogelijkheden om uw stem of die van 'uw' organisatie te la ten horen. Volgende week bijvoorbeeld, zijn er twee voorlichtingsavon den. Op maandag is dat er een speciaal voor vrouwenorganisa ties. Deze bijeenkomst wordt ge houden in het stadhuis. Het be gin is om 19.30 uur. Woensdag de 21 ste is er een avond voor de andere organisaties. Die is eveneens in het stadhuis, maar begint om 20.00 uur. Tijdens deze twee bijeen komsten kunnen mondeling reacties worden ingediend. Wie zijn reactie (ook) liever op papier zet, heeft daarvoor nog de tijd tot 25 oktober. Dan moet het schrijven echt in de brieven bus van het stadhuis liggen. De adressering: burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlis singen. Alle reacties, met het commen taar en de conclusies van b. en w., komen in het ontwerp- raadsvoorstel te staan. Dat gaat naar alle insprekers toe. Mèt een uitnodiging voor de verga dering van de commissie wel zijn, die op 9 november. Daar kan men, gebruik makend van Niet alleen de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsno ta's - op allerlei terreinen - liggen er. Oók kan men er terecht voor, om maar eens wat te noemen, de gemeentelijke verorde ningen, bestemmingsplannen, de culturele agenda en de begro ting. Die kunt u er ter plekke - de gemeentelijke informatiehoe- ken dus - inzien.Maar er ligt ook heel wat dat u mee mag nemen. Folders op het gebied van huuraanpassingen bijvoorbeeld, maar ook over het milieu, uitkeringen en het kopen van wonin gen. Komt u wel eens in de buurt van zo'n informatiehoek? Ga er dan eens kijken. Tien-tegen-één dat u er wat van 'meeneemt'... De informatiehoeken zijn onder gebracht in de volgende ge bouwen: -de openbare bibliotheek aan de Lange Zelke, (foto), geopend op maandag van 13.30- tot 20.00 uur, overige werkdagen van 10.00- tot 20.00 uur en za terdags van 10.00- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donderdag de gehele dag gesloten. - het wijkcentrum Middenhof (Kanaalstraat 64, Oost- Souburg), geopend op maandag en dinsdag van 9.30- tot 12.00 uur, donderdag van 13.30- tot 16.30 uur en van 19.30-tot 21.00 uur; - het wijkcentrum 'Open Hof' (foto) (Alexander Gogelweg 59), geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur, van 19.00- tot 23.00 uur en 's middags als er activiteiten in het centrum zijn; - het buurthuis 'Aldegonde' (Westerzicht 386), geopend op wisselende tijden. Vooraf infor meren kan zinvol zijn (tel.nr. 66318); - het stadhuis (bij het Stafbu reau voorlichting en inspraak), geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Momenteel wordt de route, die de 'kustlijn' in de binnenstad gaat volgen, aangepast. Doel daarvan is de bussen van deze nieuwe buslijn ongehinderd tot aan het Eiland te kunnen laten rijden. Deze week wordt er onder meer gewerkt in de Gravestraat. Die is daarom afgesloten. Het verkeer vanuit beide richtingen wordt omgeleid via de Emmastraat en de Simon Stevinstraat. Voorts wordt er gewerkt op het smalle deel van de Nieuwendijk en op de Zeilmarkt. Het verkeer daar wordt vanuit beide richtin gen over de trottoirs geleid. Op de Nieuwendijk is dat aan de zuidzijde, op de Zeilmarkt aan de noordzijde. Hiervoor zijn sta len platen op de trottoirs gelegd. Er dient nog enkele dagen met enige overlast door deze activi teiten rekening te worden ge houden. het spreekrecht voor publiek, andermaal op een èn ander reageren. Tot slot zal het welzijnspro gramma eind november tege lijk met de begroting voor 1988 worden behandeld. Het werkt als een bibliotheek, maar dan met schilderijen, te keningen en beeldende kunst in plaats van boeken: de kunstuitleen. Voor een abon nementsprijs van f 7,50 en een kleine bijdrage in de ver zekeringskosten kunt u hier voor een half jaar kunstwer ken lenen ter verfraaiing van uw interieur. Het gaat om werken die zijn ver vaardigd in het kader van de voormalige Beeldende Kunste naars Regeling (BKR). De kunstuitleen is gevestigd in ge bouw Breehof aan de Breestraat, tegenover het poli tiebureau. Kunst lenen kan daar elke dinsdag van 10.00-12.00 uur, van 13.30-16.00 uur en van 19.00-21.00 uur. Wie één of meerder hond(en) heeft is verplicht daarover aan de gemeente belasting te betalen. Lang niet een ieder doet dat. Ze ker ten opzichte van hen die dat wel gewoon jaarlijks doen is dat ontoelaatbaar. Mede om die reden zal er komende tijd extra con trole worden uitgeoefend. U hebt daarom kans dat er binnen kort een medewerker van de gemeente bij u komt controleren. Zij of hij zal zich kunnen legitimeren. Blijkt uw hond niet geregistreerd bij de gemeente, dan zal alsnog een aanslag worden opgelegd. U kunt dat voorkomen door de komst van de gemeentelijke controleur niet af te wachten en de hond(en) te melden. Daar voor moet u in het stadhuis zijn bij de afdeling financiën (begane grond, kamer 031). Overigens: als u een minimum inkomen hebt kunt u voor de hondenbelasting (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen. De formulieren daarvoor zijn ver krijgbaar bij de kas, eveneens in het stadhuis. (foto Johan Murre) Het bureau voorlichting van de gemeente is begonnen met de samenstelling van de informatiegids 'Kijk op Vlissingen, uitga ve 1988. In verband daarmee hebben degenen, van wie het adres in de gids van dit jaar staat, de afgelopen week een brief ontvangen. Daarin wordt gevraagd de (bijgesloten) tekst uit de gids te controleren èn terug te sturen. Het laatste ook als er geen wijziging van de tekst vereist is. Hoe dan ook, de tekst wordt bij het bureau voorlichting terugverwacht voor 30 oktober a.s.. Tot 30 oktober kan men ook nieuwe opgaven doen. Een van de criteria voor opname in de gids is, dat de vereniging of in stelling niet-commercieel dient te zijn. Opgaven kan men, het liefst schriftelijk, kwijt bij het Stafbureauvoorlichting en in spraak (Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen). Ook de informatiegids 1988 wordt uitgegeven en gedrukt on der verantwoordelijkheid van Bureau Reclad uit Middelburg. Winkels, bedrijven en organisa ties die belangstelling hebben om in de gids te adverteren kun nen uiteraard terecht bij dit bu reau. Het postadres daarvan is: Postbus 6, 4330 AA Middelburg; het telefoonnummer is (01180) 15217. De gemeentelijke Sociale Dienst van Vlissingen is voor cliënten telefonisch bereik baar op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. Er zijn drie telefoonnummers beschik baar. Het nummer dat u kunt bellen hangt af van uw postco de. Kijk naar uw postcode en u weet welk nummer u kunt bel len tussen 9.00 en 10.00 uur. postcode tel.nr. GSD 4381 87521 4382 A t/m M 4382 N t/m Z 87546 43u3 4388 4389 4384 87515 4385 4386 4387 Ik ben blij u in deze rubriek meer dere positieve ontwikkelingen te kunnen melden. De eerste is, dat op 1 oktober de gemeentelijke volkskredietbank van start is ge gaan. U hebt daar weinig van kunnen merken; er kwamen geen 'plechtighedenaan te pas. Afgezien van een (beperkt) voor zieningenfonds hadden we op dit terrein niets. Ik vind^een compli ment aan de medewerkers van de sociale dienst en de afdeling financiën, die deze voorziening 'op poten' hebben gezet, hier dan ook op z'n plaats. Ook al omdat de doelstelling van het ge meentebestuur om in 1988 een volkskredietbank te hebben ruim op tijd gerealiseerd is. Deze kolom leent zich niet om uitvoerig op het hoe-en-wat van deze 'bank' in te gaan. Houd, wat dat betreft, deze gemeente lijke informatiepagina volgende week in de gaten. Wel wil ik hier de achtergrond schetsen waar om het gemeentebestuur waar de hecht aan zo'n volkskrediet bank. Een niet onaanzienlijke groep mensen, zij die van een of andere uitkering moeten rondko men, kunnen vaak niet terecht bij een bank. Toch kennen ook zij pieken in hun uitgaven, zeker als het gaat om noodzakelijke aan schaf van duurdere gebruiksgoe deren. Een wasmachine, koel kast of vloerbedekking bijvoor beeld. Maar ook ter financiering van studie, verhuizing of bij het opheffen van betalingsproble men. In die gevallen kan men in principe een beroep doen op de volkskredietbank. Het gemeente bestuur hoopt met de instelling daarvan een 'gat in de markt' voor deze groep te hebben opge vuld, passend binnen de regels die het rijk stelt. De leningen die de volkskrediet bank verstrekt kennen een maxi mum van f 7500, en dienen al tijd terug betaald te worden. Het gaat dus niet om echt grote be dragen. Immers: het is een aan vulling en de aflossing ervan moet haalbaar blijven! Boven dien zal altijd eerst gekeken wor den of iemand recht op bijstand heeft. Pas daarna wordt getoetst of het via de kredietbank te doen is. Niet een ieder zal er overigens terecht kunnen. Voor iemand die al fors in de schulden zit en geen rente en aflossing kan betalen zal het erg moeilijk worden. Iets heel anders: het Jeugd Werk Garantieplan. In het kader daar van èn dankzij een goede sa menwerking tussen het arbeids bureau en diverse gemeentelijke afdelingen kunnen vanaf 1 no vember as. dertig jongeren een baan worden geboden. Een tij delijke weliswaar, voor 8 maan den en 19 uur per week. Boven dien kunnen alleen jongeren tus sen de 16- en 20 jaar meedoen. Vorige week hebben allen in die leeftijdsgroep, als ze langer dan zes maanden werkloos zijn, een brief gekregen. Daarin werden ze uitgenodigd voor een informatie-bijeenkomst op 21 ok tober as. Mocht je ook zo'n brief hebben gehad: kom, 't is nooit weg! De bedoeling is dat de ba nen zoveel mogelijk worden 'toe gesneden' op wat de werkloze jongere kan en wil. Daarom is er ook overleg gaande met instellin gen op het brede gebied van dienstverlening, zoals bejaar denhuizen. Op die manier kun nen we komen tot een zo geva rieerd mogelijk aanbod van banen. Bij dit alles besef ik terdege dat er aan het systeem een nadeeltje kleeft. We kunnen deze jonge mensen acht maanden helpen en inwerken. Daarna is er geen mogelijkheid meer ze als ge meente zelf aan het werk te hou den. De begroting laat nu een maal geen ruimte voor uitbrei ding van het aantal arbeidsplaat sen, Integendeel, dat zal zelfs moeten worden ingekrompen. Ik hoop dan ook van harte dat deze jongeren vanuit hun tijdelij ke baan kunnen overstappen naar een vaste. Het hebben van werkervaring kan daarbij een po sitieve rol spelen. Maar, nog maals, die dertig jongeren die straks aan de slag gaan kunnen niet rekenen op vastigheid. Hoe goed men ook meedraait, het geeft geen garantie dat men mag blijven.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5