Zeeuwse schrijfmarathon Amnesty International ...vrouwen schieten beter dan mannen... Tien jaar Stichting Middelburgs Theater Quodlibet geen dames- of vrouwenkoor maar kamerkoor 'Bij ons kor nt h et zangniveau op d Ie eerste p laats' PEETEUS 'ERS VERSÜHOORE IP Jeugdmuseumdagen 'Voetje voor voetje' ooflman HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN SCHIETVERENIGING DE FLES HEEFT TE WEINIG VROUWEN Forum laat kunstenaars praten met hun critici "PERESTROIKA" 5,32-»' BON VOOR GRATIS ONTWIKKELEN] FOTO SERVICE □ÉX^ISSINGER MODE VOOR ELKE LEEFTIJD 29,75 Drempelvrees. Schroom. Of misschien gewoon te weinig interesse. Andere verklaringen heeft Johan Bovenhorst, voorzitter van de Vlissingse schietvere niging De Fles niet voor het feit dat maar zes procent van de leden vrouwen is. "Het landelijk gemiddelde ligt iets hoger, elf procent, ook dat is natuurlijk niet zo bar veel", vult pr-man Jan-Kees de Nooyer aan. Wel mannenwereld Geëmancipeerd G0RBATSJ0V mijn ideeën, mijn verwachtingen, mijn plannen; verschijnt als paperback op 7 november prijs 24,90 BIKKER BOEKEN Klaar terwijl u winkelt! TEB Lever daarom deze bon in bij het ontwikkelen en afdrukken van uw volle fotorolletje. CDBIfclT P| |ATA Vergelijken SPRINT wint »KKIN I mUIU DEZE WEEK IN Rabo- pr o motie Shakespeare Vossejacht Rubrieken GRANDIOZE SCHILDERIJEN VERKOOP MEER DAN 150 OLIEVERFSCHILDERIJEN ^7/ het verschil TUSSEN iets aan hebben en gekleed gaan Jong modisch tot modisch klassiek 6(,C o Woensdag 14 oktober 198; MSSNGE tïïRuis aan huis op geheel Walcheren incombmatie met de faam. totale oplage 44 950 uitgave provinciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg. 01180-81162. advertentie: walstraat 56-60. postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-84000, privé w melse. 01184-62320 redaktie: ad hanneman 01180-81170 Komende zaterdag 17 oktober, aan de vooravond van de Week van de Gewetensgevangenen, houdt Amnesty International in een aantal plaatsen in Zeeland een schrijfmarathon. Er wordt dit keer geschreven voor mensen die reeds jarenlang vast zitten. In verschillende plaatsen heeft Amnesty prominenten bereid ge vonden om de eerste brief te schrijven. De schrijfmarathon is een initiatief van de Amnesty- groep Leiden. Anne Jansen, lid van deze groep, deed de groep West Zeeuwsch-Vlaanderen het idee van een marathon aan de hand. Hubert Sent, de Zeeuwse Amnesty-coördinator, was zo enthousiast dat hij ook de andere groepen in Zeeland er warm voor kreeg. De voorbereidingen heb ben in totaal 2 maanden in beslag genomen. Sent is optimistisch wat de opkomst betreft. "Vele promi nente figuren hebben toegezegd te komen, waaronder kerkelijke ver tegenwoordigers, plaatselijke po litici, vakbondsbestuurders en on derwijspersoneel". De Zeeuwse coördinator hoopt dat hun voor beeld velen zal doen volgen. Er worden zaterdag brieven geschre ven voor 33 gevangenen uit 10 verschillende landen. Hubert Sent Beide mannen van de schietvere niging willen wat kwijt over 'de schutter': "Vaak wordt er nega tief gedacht over mensen die aan schietsport doen". Crimineel en louche zijn betitelingen waarover de schieters van De Fles nog wel eens struikelen. "Er wordt ver wacht dat hier mensen komen met bijbedoelingen. Uit ervaring we ten we dat dat gewoon niet ge beurt. Mensen die bijvoorbeeld een gewapende overval gepland hebben en willen leren schieten komen niet naar ons toe, die kun nen niet de dicipline opbrengen. Mensen waar wij onze twijfels over hebben vallen hier toch door de mand. We nemen echt niet zo maar iedereen aan als nieuw lid. Daar komt nog bij dat wij hier he le strenge eisen hanteren. Bij ons geldt veiligheid boven alles. De le den die we hebben zijn mensen met allerlei achtergronden, varië rend van arbeiders tot academici. Deze mensen komen hier omdat schieten een hobby van ze is. Ze kunnen hun dagelijkse beslomme ringen vergeten. Het is een pure concentratiesport". "Uil een wetenschappelijk onder zoek kwam naar voren dat vrou wen zelfs beter kunnen schieten dan mannen. Wel heel frappant dat er dan zo weinig vrouwen aan deze sport doen", zegt De Nooyer. Johan Bovenhorst kan Tien jaar Forum (kunstmanifestatie in Middelburg) is gedocu menteerd en is van 21 oktober tot en met 15 november te zien in De Vleeshal. Maar 21 oktober is nog een grote dag voor de Stichting Forum. Dan namelijk begint de tweede manifestatie dit jaar, die nu - in de herfstvakantie - in het teken slaan van 'De kunstenaar en zijn criticus'. Cor Blok neemt de opening van de manifestatie voor zijn rekening om 16 uur in aanwezigheid van de kunstenaars in de Middelburgse koorkerk. Van 21 tot en met 25 oktober zijn er verder workshops; lezingen en discussies in de Kuiperspoort, in de Wandelkerk van het Abdij complex zijn van 21 oktober tot en met 22 november sleutelwer ken en installaties te zien en dan zijn er vijf dagen lang discussies te volgen tussen de kunstenaar en zijn criticus. Op 25 oktober kan men getuige zijn van 'Herenleed'- life met Armando en Cherry Duyns in de Kuiperspoort, aan vang 12 uur. Armando (kunstenaar) en Carel Blotkamp (criticus) zijn het eerste paar dat zich presenteert op woensdag 21 oktober in de Kui perspoort onder de titel 'De kunstenaar en zijn criticus'. Een dag later spreekt Marinus Boezem met Philip Peters. Vrijdag spre ken Niek Kemps met Marianne Brouwer en public met elkaar en zaterdag (24 oktober) zijn Brato Demitrijevic met Nena Dimitrije- vic in de Kuiperspoort. Zondag 25 oktober zijn Luciano Fabro en Jole de Sanne met elkaar in de slag. De gesprekken beginnen da gelijks om 20.30 uur. En wie het allemaal nog eens dunnetjes wil overdoen kan zondagavond om 23 uur terecht in de Kuiperspoort waar een videodocumentatie van de discussies wordt getoond. het ook niet begrijpen: "Schieten is helemaal geen mannensport. Er zijn vroeger ook altijd al vrouwen geweest die het deden. Ik zie ab soluut niet in waarom schieten niets voor vrouwen zou zijn. We hebben hier allerlei soorten wa pens, variërend van zwaar tot licht, dus daar kan het ook niet aan liggen". Annelies Wiegman is al zo'n jaar of negen lid van de schietvereni ging. "Tsja, ik vind het ook jam mer dat er niet wat meer vrouwen komen, hoewel ik het nu ook pri ma naar mijn zin heb. Ik kan het goed vinden met de leden, het is hier altijd gezellig. Door mijn man ben ik er eigenlijk toe geko men om lid te worden. Hij is se cretaris van De Fles. Ik hoorde al tijd al veel over deze sport. Het interesseert me wel". De Fles heeft twee schietavonden, dinsdag en donderdag. "De dins dag is een instructie-avond, dan wordt er niet eens getapt. De ge zelligheidsavond is op donderdag. Dan kunnen leden en introducees gewoon hun gang gaan. Nou ja...het is niet de bedoeling dat er nog geschoten wordt na een slok alcohol", zegt De Nooyer. Op dor.de! dagavond zijn er wat meer vrouwen te zien in het club- De Stichting Middelburgs Theater viert zaterdag 17 oktober haar tienjarig bestaan. Dat gebeurt in het Minitheater aan de Verwerijstraat. Het marionettentheater van Saar den Hollander speelt 's middags om twee uur 'Mischa en de wind van voren' voor de jeugd van zes tot tien jaar en vanaf zeven uur is er ver volgens een eenakterfestival met Zeeuwse toneelgezelschappen. park' van Ayckbourn, de toneel groep "De roode lelie" uit Brou wershaven met 'De Joodse vrouw' van Brecht. Het Zeeuws Centrum voor Ama teurtoneel reikt die avond aan vier cursisten van de regiecursus Terneuzen de diploma's uit. Ge rard Baijens (mede-oprichting van de jarige stichting en al tien jaar voorzitter) en ZCA- voorzitter Harry Kleuskens ope nen het avondprogramma. De stichting kwam voort uit Het Middelburgs Dilletanten Toneel, de Openluchtspelers en het Werk theater Middelburg. Het programma met de éénakters ziet er na 19 uur als volgt uit: de toneelgroep Terneuzen met 'Feest op de agenda' van Wiegand Bruss; de toneelgroep 'Heer Hen drik' uit 's Heer Hendrikskinde ren met 'Wat doen we met Jenny' van Wilde, de toneelgroep Sem- pre Avanti uit Sluiskil met 'In het huis die als introducee meeko men. Carolien van Dijk bijvoor beeld. Ze heeft wel interesse voor de schietsport maar het is er nog nooit van gekomen om het eens te proberen. "Hoe dat komt weet ik eigenlijk niet precies, misschien omdat mijn werk wat onregelma tig is". De Fles is in 1969 opgericht. Tot 1985 was ze gehuisvest in de Fles- sestraat. "Vandaar de naam van onze vereniging. Die is trouwens wel tweeledig. In het wapen van Vlissingen zit namelijk ook een fles", legt de pr-man uit. In 1985 zijn de schutters verhuisd naar de nieuwbouw aan het Baskensburg- plein. "Dit gebouw heeft heel wat gekost. We konden dus best wat meer leden gebruiken, maar door de betere behuizing ook beter op vangen. Toen we uit de Fles- sestraat weggingen hadden we 50 leden, nu is het aantal verdub beld. voor het vergroten van het ledental hebben we ook wel ons best gedaan hoor. Er is een open dag gehouden waar veel mensen op af zijn gekomen", vertelt de voorzitter enthousiast. Een kamerkoor dal alleen vrouwelijke leden lelt maar geen dames-of vrouwenkoor als benaming heeft. Zo om schrijft Tettie Wiechers, diri- gente van 'Quodlibet', haar Middelburgse koor. Bezig zijn met een vrouwenkoor is tegelijkertijd stoeien met de be naming. Het woord 'dameskoor' roept het beeld op van een goed bedoeld theekransje. De naam 'vrouwenkoor' roept associaties op met feministen die leuzen en strijdliederen instuderen. "Wij zijn gewoon een kamerkoor", doet Tettie Wiechers uit de doe ken. "Onze muziek sluit daar het meest bij aan". Op het repertoire van Quodlibet staat veel a capella (zang zonder instrumentale bege leiding), klassieke stukken, af en toe begeleid door orgel. Het enige verschil met een kamerkoor is dat het Middelburgse koor alleen vrouwelijke leden heeft. "Er zijn meer vrouwen dan mannen die willen zingen. Dat is de belang rijkste reden waarom onze groep alleen uit vrouwen bestaat. De muziek die wij maken hoeft ook niet persé door een gemengd koor gezongen te worden", legt de diri- gente uit. "Bovendien vinden wij het leuk om een wat onbekender terrein van de kamerkoormuziek te betreden". 'We bepalen zelf wat we willen' is de betekenis van de Quodlibet. Ook de dirigente van het koor weet wat ze wil. "Ik stel nogal wat eisen aan leden die zich aan komen melden. Ze moeten enigs zins noten kunnen lezen, koorer varing hebben, bereid zijn thuis stukken te bestuderen en een stemtest afleggen. Ook krijgen nieuwe leden een proeftijd van twee maanden. Quodlibet pro beert zo professioneel mogelijk bezig te zijn. We zouden het jam mer vinden als het bereikte niveau naar beneden gehaald zou wor den. Bij ons komt het zangniveau op de eerste plaats en gezelligheid op de tweede plaats". KRISTALLEN KOEKDOOS ^GESCHENKEN Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Reserveren is nu mogelijk. Tel. 01184-12483 Walstraat 94, Vlissingen Badhuisstraat 60 Vlissingen Tettie Wiechers is op meerdere manieren met muziek bezig. Ze heeft dit jaar aan het conservato rium haar praktijkdiploma koor directie behaald. Naast het dirige ren en begeleiden van het kamer koor geeft ze ook muziekles aan de Zeeuwse Muziekschool en aan het voortgezet onderwijs. Het ka merkoor heeft Wiechers (25) twee jaar geleden opgericht. "Via-via en door mond op mond reclame zijn we nu met 16 leden. Tot nu toe heeft de groep één openbaar optreden gegeven tij dens een muziekavond in de Zeeuwse Bibliotheek. Het is de bedoeling dat er meer concerten komen. "We zijn nog op zoek naar mogelijkheden. We willen ook graag in samenwerking met instrumentalisten of andere koren een concert geven". Er wordt hard gewerkt aan een toekomst die de Middelburgse da mes ambitieus willen invullen. En daarbij kunnen ze nog best wat nieuwe leden gebruiken. Inlich tingen: Tettie Wiechers, tel. 01180 - 12447. Tettie Wiechers. BV benadrukt dar Amnesty geen on derscheidt maakt in linkse of rechtse regimes. "Overal waar de mensenrechten in het geding zijn, komen we in het geweer". Er zijn voorbeeldbrieven aanwezig, die overgeschreven kunnen worden. Hubert Sent wijst nog eens op het grote belang van die brieven. "Ze kunnen de invrijheidsstelling van gevangenen dichterbij brengen. Daar zijn voorbeelden van te over". Groep Vlissingen Guus Uus, Kanaalstraat, Oost-Souburg 14-17 uur. PvdA-Tweede Kamerlid J.J. Lilipally schrijft om 14 uur de eerste brief. De schrijfmara thon wordt opgeluisterd door poppentheater 'Al te klein' uit Zierikzee.Amnesty is met een info-kraam aanwezig in de straat. Groep Middelburg Zeeuwse Bibliotheek, Middel burg 10-12 uur. Amnesty is tevens met een info-kraam aanwezig in het winkelcentrum. Groep Goes Hal Lunchcafé, Markt, Goes 14-16 uur. Vertegenwoordigers van di verse kerken schrijven de eer ste brieven. R.K. pastorie Kwadendamme 14-16 uur. Wisseling van de wacht bij de Rabobank-filiaal in Dauwendaele (Middel burg). De komende en de gaande man in 'Uit het zakenhart'. Film en theater reiken elkaar de hand. Want eerst is er een verto ning van Macbeth in de Schouwburg en ver volgens is er film in het Schuttershof. En dat gebeurt drie keer met stukken van Sha kespeare. De Zeeuwse Komedie speelde de stukken van de hemel in De Vossejacht. Onze me ning onder het rubriek je 'gezien. Korte informatie, film, podium, expositie, le zen, kerkdiensten, me dische weekeinddien- sten en voorlichting van gemeente en pro vincie. Gevonden - bij de gemeentepoli tie te Vlissingen zijn in de periode van 30 september tot 7 oktober de volgende voorwerpen aangege ven: bankbiljet, 2 herenbrillen, honderiem, automat, videocasset te, zwarte lege herenportemon nee, zwarte herenportemonnee met inhoud, zilveren armband, 3 sleutels aan aap, 2 sleutels aan zwart label, zwart mapje met 3 sleutels, 3 sleutels aan ring en een sleutel aan een blauw label. Bij het dierenasiel te Vlissingen is een zwart-witte poes en een abricot poedel aangegeven. Voor inlich tingen: de afdeling Gevonden Voorwerpen van de gemeentepo litie Vlissingen (Molenstraat 1). "sfeervol tafelen uitgebreide collectie DRINKSERVIEZEN Eisch Zwiesel Christinenhutte Nachtmann Mare Aurel "ORION": drinkservies van het jaar 1987/1988 SIRVICJ KWAlirtlI GABANT li lANGt Oflf t SO MIDOt l BURG 01180 13221 Voetje voor voetje'. Met dat voorzichtige thema kan de jeugd tijdens de herfstvakan tie aan de slag in het Zeeuws Museum/Natuurhistorie in Oostkapelle. Het lopen van mens en dier staat daarbij cen traal. De jeugdmuseumdagen worden gehouden op dinsdag 20 en donderdag 22 oktober tussen 10 en 15 uur. De jeugd van zes tot zestien jaar kan er terecht. Het programma vermeldt een speurtocht door het museum (met sprongen vooruitgaan), een zoek tocht door het bos en op het strand plus een aantal spelletjes, natuurbingo, knutselen en een film. Speciaal voor deze jeugd museumdagen is een tentoonstel ling ingericht. Als speciale attractie heeft het na tuurmuseum een voetgastenboek, waarin de deelnemers hun voetaf druk kunnen natekenen. Wie wil deelnemen dient boter hammen, regenkleding, laarzen en een goed humeur mee te ne men. De organisatie verwacht on geveer 400 deelnemers. Dagelijks kan men zich aanmelden in Oost kapelle. Hotel Britania-Water Toren Boulevard Evertsen 244, Vlissingen van jonge kunstenaars uit diverse landen. Prachtige landschappen, zeegezichten, stillevens en bloemen. ZEER LAGE PRIJZEN Zaterdag 17 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. Walstraat 78, 4381 GE Vlissingen, tel. 01184-19260 Lange Vorststraat 36, 4461 JP Goes Plein 1940-2 - Telefoon 01180-12560 4331 LH MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 1