I t Werkgroep wonen voor ouderen" Welke bouwmogelijkheden zijn er in Vlissingen? 5WD Enquête DE VLISSINGER Woensdag 14 oktober 1987 Verzorgingstehuis De stichting Wel zijn voor Ouderen feliciteert de afde ling Vlissingen Souburg en Rit them van de Alge mene Nederlandse Bond voor Oude ren met hun 40 ja rig bestaan. De volgende stap Een paar uitspraken: Liften maken het leven lichter. S.E.V. start experimentenprogramma Ouderenhuisvesting Liften Atriumwoningen Bejaardenwoning Service-flat of wooncentrum Aanleunwoningen aktiviteiten VRAGENFORMULIER WONEN VOOR OUDEREN INFORMATIEPAGINA VOOR OUDEREN VERSCHUIMT 2 MAANDELIJKS BEHALVE DE VA H A NTIEPERIODE 7 JA Dit voorjaar is door een aantal orga nisaties in Vlissingen, Souburg en Ritthem een kursus georganiseerd met als onderwerp: "Over Wonen van Ouderen Gesproken". De deelnemende organisaties waren: Algemene Nederlandse Bond van Ouderen afd. Vlissingen; Algemene Nederlandse Bond van Ouderen afd. Souburg/Ritthem; Protestants Christelijke Oude renbond afd. Vlissingen; Protestants Christelijke Oude renbond afd. Souburg/Ritthem; Humanitas afd. Walcheren; Stichting Opbouwwerk Vlis singen; Humanitas Verbond; Humanistische Stichting Huis vesting van Bejaarden; Gekoördineerd Ouderenwerk Vlissingen; Vrouwen Advies Kommissie voor de woningbouw; Stichting Vrijwilligersplatform Vlissingen; Stichting Bouwwinkel Zeeland. De opzet van deze kursus is gemaakt door Humanitas en de uitvoering ge schiedde onder auspiciën van de Stichting Welzijn voor Ouderen. De opzet van Humanitas is door de meewerkende organisaties zodanig geïnterpreteerd, dat het een uitste kende blauwdruk is geworden voor welke gemeente dan ook, die het plan mocht hebben iets aan Wonen voor Ouderen te gaan doen. Inmid dels blijken er in den lande negen nieuwe kursussen van start te zijn gegaan, terwijl een tiental gemeen ten duidelijke plannen in die richting hebben. Gezien het alom bekende feit, dat er in de toekomst veel meer ouderen zullen gaan komen, die op een goede manier zelfstandig willen blijven wo nen, is het goed, dat die ouderen zelf gaan meepraten over hun wensen op woongebied. Uit de kursus: "Over Wonen van Ouderen Gesproken" is een werk groep overgebleven, die door wil gaan. Deze groep telt thans zo'n 25 personen. Zij willen trachten wat meer woonmogelijkheden in de Ge meente Vlissingen te realiseren. Ge dacht wordt aan atriumwoningen, aanleunwoningen en/of een service-flat. In de eerste bijeenkomst van deze werkgroep zijn er twee kommissies in het leven geroepen. De eerste houdt zich bezig met de zogenaamde technische zaken. Dit behelst het zoeken naar lokaties en mogelijkheden. De kommissie heeft een informatief gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de Gemeente Vlissingen. Het blijkt, dat er inderdaad lokaties zijn, die voor een projekt zoals nagestreefd, in aanmerking komen. Ook zijn er inmiddels diverse wo ningbouwverenigingen benaderd, die allen positief gereageerd hebben op de bij de groep levende ideeën. De tweede kommissie houdt zich be zig met publiciteit. Een ieder, die 50 jaar of ouder is en belangstelling heeft om mee te wer ken aan liet tot stand komen van goede woonmogelijkheden voor ouderen, wordt verzocht kontakt op te nemen met de werkgroep. Het sekretariaat is»Jan Steenlaan 9 te Vlissingen. Telefoonnummer: 01184 - 16976, b.g.g. 01184 - 16655. Verzorgingstehuis De Zoute Viever te Oost-Souburg. Een verzorgingstehuis is een tehuis voor ouderen, waar men woont in een eigen ruimte en waarbij het te huis hulp geeft bij de dagelijkse zorg voor zichzelf. In een tehuis heeft men meestal een eigen kamer, douche en w.c. en een kleine kookgelegenheid. Daarnaast zijn er een rekreatiezaal, biljart, bi bliotheek, ziekenboeg, enzovoort. Het tehuis zorgt voor de warme maaltijden, soms ook voor de broodmaaltijden. Hulp wordt zono dig gegeven bij aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, douchen door de ^"Algemene Dagelijkse Levensver richtinggen". Ouderen komen alleen voor een plaats in een verzorgingste huis in aanmerking als zij niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Wonen in een tehuis moet zo moge lijk uit eigen inkomsten worden be taald. Als die niet voldoende zijn (en dat is meestal zo), betaalt de over heid bij. In Vlissingen zijn de volgende ver zorgingstehuizen: - Ter Reede - De Zoute Viever - Sonnevanck - Scheldehof De technische kommissie van de werkgroep "Wonen voor Ouderen" heeft besprekingen gevoerd met de Gemeente Vlissingen, de woning bouwvereniging BASCO, de Wo ningstichting Walcheren, de Vereni ging tot verbetering van Volkshuis vesting (VVV) en de Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden JHSHB). De technische kommissie werd bij gestaan door een vertegenwoordiger van de Stichting Opbouwwerk Vlis singen en één van de Stichting Bouwwinkel Zeeland. Het eerste gesprek dat gevoerd werd, was met een woordvoerder van de Gemeente Vlissingen. Uit dit ge sprek bleek, dat er inderdaad binnen de Gemeente Vlissingen lokaties zijn, waar woningen voor ouderen kunnen worden gebouwd. Verschillende lokaties zijn onder de loupe genomen, onder andere de Spuikom, de kop van de Walstraat (voormalige smederij KMS) en de lo- katie tegen over die kop. Verder de Stenenbeer, Rosenburg en in Oost- Souburg de Zuiderzeestraat en het Oranjeplein. Ons werd het advies ge geven vercfer te spreken met de be treffende woningcorporaties. Het is het gemeentebestuur bekend, dat er nu in de toekomst behoefte is aan speciale woningen voor oude ren. Zij staan positief tegenover on ze wensen en zijn bereid konkrete plannen in het kontingent woningen, dat Vlissingen is toegewezen, op te nemen. Oriënterende gesprekken werden ge voerd met de eerder genoemde wo- ningkorporaties. Met iedere korporatie werd afzon derlijk gesproken, doch de konklu- sies uit deze gesprekken getrokken, waren over het algemeen gelijklui dend. Ook zij zien in, dat door het toenemen van het aantal ouderen er in de toekomst een grotere behoefte zal ontstaan aan woningen voor ouderen. Men staat positief tegenover onze plannen, men wil meedenken en zo mogelijk meewerken aan de rea lisatie. Toegezegd werd één en ander met desbetreffende besturen te bespre ken. Verder kontakt werd op prijs gesteld. De woningbouwkorporaties hebben veel ervaring en kennis in huis. Ze zijn op de hoogte van de wettelijke voorschriften en kennen de richtlij nen van het ministerie. Goedkoop bouwen moet mogelijk zijn, ook in Vlissingen. Op de kop van de Walstraat zou een rij winkels kunnen worden gebouwd met daarboven serviceflats. Tuindorp West-Souburg biedt ook mogelijkheden voor het bouwen van woningen voor ouderen. Onder zocht zal moeten worden of bestaan de flats geschikt gemaakt kunnen worden voor ouderenhuisvesting middels interne verbouwingen. Bouwwinkel Zeeland wil zich oriën teren op de huisvesting van ouderen in de rest van het land. In het blad Woningraad no. 12, 17 tijen in de volkshuisvesting en zorg- de mogelijkheid deze tlats van liften juni 1987 van de Nationale Woning raad viel ons een artikel op van de S.E.V. (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting). We achten het van belang u van het grootste gedeelte van de inhoud van dit artikel kennis te laten nemen. Hieronder volgt het gedeelte: "De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (S.E.V.) zoekt kontakt met korporaties, die plan nen ontwikkelen om in bestaande flats en portiekwoningen liften aan te brengen. De korporaties kunnen deelnemen aan een nieuw experi mentenprogramma, dat in het na jaar van 1987 van start gaat. De toe nemende vergrijzing van de bevol king heeft de S.E.V. geïnspireerd tot het opzetten van een apart experi mentenprogramma op het gebied van de ouderenhuisvesting. Het pro gramma wordt gericht op twee hoofdthema's: het vergroten van de geschiktheid van de woningvoorraad en de integratie van huisvesting en zorgverlening. Bij het thema Wo ningvoorraad wordt gedacht aan ex perimenten met nieuwe woonvor men, aanpassingen van de bestaande voorraad en nieuwe beheervormen. Hierin passen volgens de S.E.V. on dermeer het groepswonen door ouderen, uitbreiding van het service pakket van korporaties voor oudere huurders, een stadsvernieuwings- aanpak, die rekening houdt met ouderen en het aanbrengen van lif ten in bestaande portiek- en galerij flats. Bij het thema integratie van huisvesting en zorgverlening denkt de S.E.V. aan experimenten, die zijn gericht op samenwerking tussen par- instellingen, het ontwikkelen van een integraal gemeentelijk ouderen beleid en afstemming van beleid en subsidies van de Ministeries van W.V.C. en V.R.O.M. Onder het motto: "Liften maken het leven dichter" is de S.E.V. inmid dels begonnen met het uitwerken van het eerste thema. In navolging van experimenten in Zweden wil de S.E.V. bereiken, dat er eenvoudige en goedkopere liften op de markt komen, die makkelijk in of tegen be staande gebouwen kunnen worden aangebracht. Daardoor kan worden voorkomen, dat ouderen, die van wege lage huren en gehechtheid aan de woonomgeving graag in hun hui dige flatwoning willen blijven, zich gedwongen voelen te verhuizen. In Zweden moet sinds 1977 alle nieuwbouw vanaf drie bouwlagen zijn voorzien van een lift. In 1982 is men daar ook begonnen met het aanpakken van de bestaande voor raad. In de praktijk bleken zich ech ter grote bouwkundige- en financiële problemen voor te doen. Ondanks een gedeeltelijke overheidssubsidie stegen de huren volgens de bewoners vaak sterk. Daarom werd een onder zoeksprogramma gestart, dat gericht was op de ontwikkeling van kleinere liftinstallaties en nieuwe konstruk- tietechnieken. Tot zover het relaas van de S.E.V. Aangezien er in de gemeente Vlissin gen veel flats zijn waarin geen lift aanwezig is, lijkt het ons een goede gedachte, als de woningbouwvereni gingen aandacht gaan besteden aan te voorzien. Daardoor zou de vraag naar speciale ouderenwoningen voor een groot ge deelte wegvallen. Het basisontwerp bstaat uit een carré-vormige bebouwing rondom een binnentuin of atrium. De toe gang tot de woning is aan de buiten zijde gesitueerd. In dit komplex dient ruimte te zijn voor rekreatie, een wasserette, hobby-ruimte, fietsenberging. Een bejaardenwoning is een voor ouderen gereserveerde en geschikte woning. Een bejaardenwoning wijkt eigenlijk niet veel af van een gewone woning. 'Wel is er bij de bouw bewust reke ning mee gehouden, dat er ouderen zullen wonen. Bijna altijd is er cen trale verwarming. Vaak is alles ge lijkvloers en komen er geen drem pels in het huis voor. Soms is er een alarminstallatie. Vaak zijn er kleine voorzieningen zoals handgrepen in de douche. De huizen zijn als regel gemakkelijk te onderhouden. Be jaardenwoningen staan vaak bij el kaar in een rij of een blok. Ze zijn soms opgenomen in een flat. Bejaar denwoningen worden alleen toege wezen aan ouderen: mensen ouder dan 65 jaar; of ouder dan 55 als men vervroegd gepensioneerd of deels ar beidsongeschikt is. Bejaardenwoningen Gouwestraat en Geulstraat Oost-Souburg. In de Gemeente Vlissingen zijn di verse clusters van deze woningen te vinden, te weten: - Vondeliaan/Koudekerkseweg - Westerzicht - Bachten Poorte - Hudsonstraat - Gouwestraat/Geulstraat - Oranjeplein/Doornluststraat - Zeemanserve Serviceflat De Middelburcht te Middelburg. Een service-flat of wooncentrum voor ouderen is een flatgebouw, ge reserveerd en geschikt voor ouderen, waarbij men betaalt voor de hulp, die aangeboden wordt. Er zijn service-flats in de huur- en in de koopsektor. Koopflats zijn vaak vrij luxe. Per flat wisselt het, of men verplicht of vrij is in het afnemen van warme maaltijden, huishoude lijke hulp en dergelijke. Soms is er bij de flat een verpleegster in dienst. Huurflats zijn er van eenvoudig tot luxe. Per flat wisselt het, of men naast de kale huur betaalt voor de diensten van een beheerder of con ciërge; of er een bewaakt alarm systeem is; of men vanuit de flat warme maaltijden kan bestellen. In sommige flats is het voor de mensen boven een bepaalde leeftijd niet mo gelijk om een woning te kopen of te huren. In Vlissingen is geen service-flat of een wooncentrum. Een voorbeeld in de buurt is de service-flat "De Mid delburcht" in Middelburg. Een aanleunwoning bij een verzor gingstehuis is een voor ouderen gere serveerde en geschikte woning die op of bij het terrein van een verzor gingstehuis staat. De woningen zijn afgestemd op ge bruik door ouderen (zie ook bejaar denwoning). Het verzorgingstehuis biedt extra diensten. Vaak bewaakt het tehuis het alarmsysteem van de woningen. En vaak kunnen bewo ners gebruik maken van de rekreatie-zaal van het tehuis. Soms kan men bij ziekte in de ziekenboeg verzorgd worden. Meestal kan men als dat nodig is warme maaltijden thuisbezorgd krijgen. Het wisselt per tehuis welk "dienstenpakket" aan de woningen geboden wordt en hoe veel dat kost boven de kale huur. In de twee flats aan de Vredehoflaan te Vlissingen zijn 196 aanleunwonin gen ondergebracht. Aanleunwoningen Vredehof laan Vlissingen DIENSTENCENTRUM BACHTEN KOMME BADHUISSTRAAT 104 (TEL. 16440) sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur kapster (tel. 17063, voor afspraken bellen tussen 11.30 en 12.00 uur; behalve donderdags) spreekuur woensdag van 10.00-11.00 uur. pedicure tel. 61599 DIENSTENCENTRUM BACHTEN REEDE VREDEHOFLAAN 42 fTEL. 12706) sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur pedicure woensdag - donderdag - vrijdag wasserette dagelijks van 09.00-16.00 bank donderdag van 11.00-11.30 uur puzzeltheek woensdag van 10.00-12.00 uur bibliotheek donderdag 14.00-16.00 uur spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur. DIENSTENCENTRUM BACHTEN POORTE BACHTENPOORTE 47A (TEL. 61582/61280) sociëteit dagelijks van 13.00-17.00 uur wasserette dagelijks van 08.00-16.00 uur pedicure (tel. 13823 voor afspraken woensdag van 13.00- 14.00 uur) spreekuur woensdag van 09.00-10.00 uur. AKTIVA: tel. 61517. 67339. 78922 Voorts kan men in de dienstencentra terecht voor kreatieve vaardigheden, schaken, dammen, kaarten, biljarten, sjoelen, zang, volksdansen, gymnastiek, koersbal. INLICHTINGEN OVER: Tafeltje-Dek-Je (warme maaltijdvoorziening): tel. 16440. Telefooncirkels (voor dagelijks telefonisch kontakt): tel. 12181 of 65664 (Vlissingen) en 62437 of 64573 (Souburg). Alle aktiviteiten en voorzieningen: dienstencentra. SOCIËTEITEN WIJKCENTRA QPEN HOF Paauwenburg (tel. 65454) sociëteit op iedere woensdagmidag van 14.00-17.00 uur DE VHF KLAVERS Ritthem sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur alsmede gymnastiek en volksdansen pedicure: tel. 67930 Om een goed inzicht te krijgen in de wensen van anderen wil de werk groep Wonen voor Ouderen zoveel mogelijk informatie vergaren. U wordt daarom vriendelijk verzocht nevenstaand vragenformulier in te vullen, uit te knippen en vóór 1 november af te geven bij of te sturen naar één van de onderstaande adressen: Binnenstad/Scheldebuurt: Welzijnscentrum Bachten Komme, Bad huisstraat 104, Vlissingen. Tuinstad: L. de Wit, Jan Steenlaan 9, Vlissingen. Bonendijcke: A.J. de Vos-Burchart, Pr. Rooseveltlaan 240, Vlis singen. Schildersbuurt-Noord: V. Goosen, Simon de Vliegerlaan 30, Vlis singen. Paauwenburg: H. Besse, Donker Gurtiusstraat 35, Vlissingen. Bossenburgh/Papegaaienburg: L. Kraak, Lunenburg 30, Vlis singen. Westerzicht/W-Souburg: S.v.d. Ouden, Westerzicht 376, Vlis singen. Oost-Souburg: M. Vogels, Spaarnestraat 86, Oost-Souburg. M. Bosschaart, Hudsonstraat 4, Oost-Souburg. L. in 't Veen, Ahornstraat 25, Oost-Souburg. Ritthem: J. Broeke, Lambrechtsestraat 22, Ritthem. Adres: Indien u in de toekomst wilt gaan verhuizen, aan welke vorm van wo- PüS,Codc: nen denkt u dan? Woonplaats: (Omschrijving en voorbeelden wor den elders op deze pagina gegeven). 0 Bejaardenwoning 0 Aanleunwoning Tot welke leeftijdsgroep behoort Atriumwoning u9 0 Verzorgingstehuis 0 55 - 55 jaar 0 Serviceflat 0 55 - 60 jaar 0 8een mening 0 60 - 65 jaar 0 65 - 70 jaar u meewerken in de werk- 0 70 jaar en ouder ëroeP Wonen voor Ouderen? 0 ja Wat voor soort woning bewoont nfen u thans? Zo ja, wilt u dan hieronder uw naam vermelden Heeft u verhuisplannen binnen: 0 1 jaar 0 5 jaar Eventuele opmerkingen: 0 2 jaar 0 5-10 jaar 0 3 jaar 0 0 4 jaar 0 nooit

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 19