.'Jx schooi ïenbei t boortoestellen 1 Groeneveld opticiens ZO MAAR EEN SUPPORTER DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 oktober 1987 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg v y Negativiteit r Feest gehandicapten - De socië teit voor gehandicapten en hun vrienden te Vlissingen bestaat de ze maand 15 jaar en geeft daarom een receptie in Bachten Komme op 20 oktober vanaf 19.30 uur. Sociëteitsavonden: elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur. Maritieme dag - Op zaterdag 31 oktober is er van 10.30 tot 16.30 uur in het zeemanshuis van de Missions to Seaman bij de Schel- depoort (Ritthemsestraat, Vlissingen-Oost) een 'LEKKO- EBRO-dag'. Er is een maritieme shop, een maritieme ruilbeurs, een foto-expositie over de scheep vaart en er wordt een videofilm vertoond over de restauratie van de sleepboot 'Ebro'. Hoogtepunt is het bezoek aan de Ebro van 14 tot 16 uur. De organisatie is in handen van de Vereniging van Be langstellenden voor de Sleep- vaart/LEKKO' in samenwerking met de Stichting stoomzeesleep- boot 'EBRO'. Walchers wegennet - Tijdens de bijeenkomst van de Heemkundige Kring Walcheren van woensdag 21 oktober staat het onderwerp 'Het Walcherse wegennet voor 1940' centraal. Inleider is ing. A. Boone voormalig hoofd van de Technische dienst van het Weg schap Walcheren. De bijeen komst is in Hotel Walcheren te Koudekerke en begint om 20 uur. Kledingbeurs - In buurthuis De Zwaan te Oost-Souburg is op donderdag 22 oktober van 19 tot 21 uur een kledingbeurs. Winter- kleding kan ingeleverd worden op maandag 22 oktober van 14 tot 16 uur. Eén gedeelte van de op- brengst is voor het buurthuis. Computer club - computer enthousiasten ontmoeten elkaar op maandag 19 oktober vanaf 19.30 uur in het Open Hof te Vlis singen. Centraal staat 'het beeld scherm'. Het ligt in de bedoeling de nieuwe pc's van Atari en Com modore te tonen. De organisatie is in handen van de Hobby Com- puter Club regio Zeeland. Muziekavond - Op woensdag 18 oktober is er in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek een muziek avond. ledereen: jong en oud, be ginnend of gevorderd, die wil mu siceren kan dat op deze avond doen. Voor opgave en inlichtin gen: de muziekafdeling van de Zeeuwse Bibliotheek te Mid delburg Energiebesparing scholen - Om tot energiebeheer te komen op scholen worden er in het kader van de voorlichtingscampagne 'Voorrang energiebeheer' lande lijk diverse bijeenkomsten gehou den. De voorlichtingsbijeenkomst voor besturen en directies van scholen in Zeeland is woensdag 4 november om 14.30 in hotel Ter minus Stationplein 1 te Goes. Onderwijsproblemen - Op 26 november is er in De Stenge in Heinkenszand een studiedag met als thema 'handhaven? dat gaat zo maar niet...'. De studiedag is bedoeld voor leraren en schoollei ders van scholen voor basis-, voortgezet en (voortgezet) speci aal onderwijs en gaat over hulp aan leerlingen met problemen. Er zijn drie inleiders: prof. K. Door- bos, hoogleraar orthopedagogiek Universiteit van Amsterdam, drs. C.E. Tiemstra, hoofd innovatie speciaal onderwijs ministerie On derwijs en Wetenschappen en W. Peeks, directeur van de school De Veste. Zij spreken respectievelijk over: 'de achtergronden van de groei van het speciaal onderwijs', 'het beleid ten aanzien van onder wijs aan leerlingen met proble men' en 'de praktijk van het zorg verbredingsproject Tholen'. De studiedag begint om 10 uur en wordt om 16 uur informeel af gesloten. De organisatie is in han den van de Zeeuwse Provinciale Onderwijsraad. Steun basisscholen - De provin cie Zeeland is van plan een on dersteuningsproject te beginnen voor kleine basisscholen in de ge hele provincie in de periode van 1 januari 1988 tot 1 januari 1991. doel van het project is de leef baarheid in kleine kernen te ver sterken door een kwalitatief goed functionerende basisschool te ga randeren die een structurele voor ziening voor de leefgemeenschap vormt. Deelname aan het project kan ertoe bijdragen sluiting van kleine basisscholen te voorkomen. KMS-cross - Het Nollebos in Vlissingen is zaterdag 17 oktober decor voor de jaarlijkse KMS- cross. De organisatie is in handen van Marathon. De wedstrijd be- gint om 12.30 uur. Herfstvakantie - In clubhuis Scheldebuurt aan de Verkuil Quakkelaarstraat in Vlissingen zijn er op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 oktober van 14.00 tot 15.30 uur herfstaktivi- teiten voor kinderen van de basis school. De organisatie is in han den van buurtvereniging Schel- debuurt. Sport- en Spelvijfdaagse - In de speeltuin Vlissingen-Oost aan de Irislaan wordt van 19 tot en met 23 oktober elke dag van 9 tot 16 uur een sport- en spelvijfdaag se gehouden. Thema: Olympische Spelen. Bij ongunstig weer is er een binnenprogramma. De orga nisatie is in handen van Speeltuin vereniging Vlissingen-Oost en HV Olympus. Vernieuwing ondewwijs Deelname aan vernieuwingspro jecten is van invloed op de mate waarin een basisschool het onder wijs afstemt op individuele ver schillen tussen leerlingen. Diffe rentiatie wordt het meest toege past bij rekenen en wiskunde. Le raren in het basisonderwijs tonen voorts een grote bereidheid spe ciale maatregelen te treffen voor leerlingen met leerproblemen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar individu alisering en differentiatie in de basisschool. Het onderzoek werd verricht door de afdeling Onder wijsonderzoek van het Interdisci plinair Sociaalwetenschappelijk Onderwijsinstituut van de Rijksu- niversiteit Utrecht. Bingo - In De Lammerenburcht aan de Zuidbeekseweg in Vlissin gen is op vrijdag 16 oktober bin- go, aanvang 20 uur. Bingo - Er is ook bingo op vrij dag 16 oktober in Buurthuis Scheldebuurt aan de Verkuil Quakkelaarstraat in Vlissingen. Aanvang 20 uur. W ALLE MERKEN VOORRADIG GRATIS PROEFPERIODE VRIJBLIJVEND BEZOEK AAN HUIS LEVERANCIER ALLE ZIEKENFONDSEN Goes, Oostsingel 94, tel. 01100-27215 Middelburg, Korte Geere 27, tel. 01180-13113 Terneuzen, Axelstraat 33a, tel. 01150-30233 "Neem me niet kwalijk, dat ik zo maar binnen val, heren, maar ik geloof toch, dat ik op de juiste plaats ben", meldt zich op zondag 11 ok tober te 15.00 uur in de bestuurskamer een "vaste" supporter, juist voor de bekerwedstrijd tegen B.S.C. Niet woonachtig te Vlissingen, maar te Nieuw en St. Joosland en zeker niet het gehele seizoen aanwezig bij de wedstrijden, want hij is, zoals hij het zelf aangeeft, een globetrot ter, een varensgezel en juist terug van een vier- maandentrip op zijn zeiljacht. "Individueel, aangewezen op mezelf!", zoals hij het kernachtig uitdrukt, "misschien dat juist daardoor het collectieve van een vereniging als Vlissingen mij voortdurend blijft aantrekken! Ik meld me dus weer als aanwezig en ik wil dat la ten weten aan iedereen die dat wil horen". Voor de meeste Vlissingen-leden is het een bekend feit, dat deze supporter zich onmiddellijk bij "aanlanding" terugmeldt van "weggeweest". Waarom dan deze nadrukkelijke terugmelding? "Ach ja, dat gaat dan ook meestal geruisloos, maar ik vind, dat er redenen genoeg zijn om me i I Ruud Pennings, doelman van Vlissingen l tijdens de bekerwedstrijd tegen BSC. (Fo to Ruben O reel). eens nadrukkelijk terug te melden! Ik ben dan misschien een Einzelganger, maar daarom ben ik niet een mindere Vlissingen-supporter. Ik ben tenminste verder geweest dan de grenzen van ons dierbare Zeeland en weet wat er over de ge hele wereld te koop is, laat daarover geen twijfel bestaan. Ik volg de verrichtingen van ons Vlis singen over de hele Aarde en voel me opgewon den over het feit, dat onze vereniging in eigen re gio dikwijls zo min wordt bejegend, door de zgn. supporters, maarook door de plaatse lijke pers. De goede niet te na gesproken, vind ik, dat er een bepaald en soms groot gedeelte van deze lieden negatief spreken en schrijven over onze vereniging en ik ben daar verontrust over. Ik vind dit weer eens een beslist verkeerd trekje van onze Zeeuwse cultuur. Wanneer alles hosannah gaat, geen probleem! Iedereen voelt zich dan happy, maarwanneer er iets nega tiefs de kop opsteekt, wordt alles breed uit gemeten! Geert Bouwman heeft de spijker op de kop geslagen, wat betreft die zgn. "thuissuporters", maar wie van de heren kaart die sportjourna listen, met hun veelal negatieve berichtgeving, aan? In de bestuurskamer van de v.c. Vlissingen wor den ze met alle vormen van égards ontvangen, vóór, tijdens en na de wedstrijden. Waarom schrijven ze dan dikwijls zo negatief? Ze jagen met hun handelingen de toeschouwers de sportparken af en daarmee uiteindelijk het brood uit de eigen mond!!! Realiseren ze zich dat wel? Hebben ze zich dat wel eens voor ogen gehouden, bij het schrijven van hun, dikwijls zo negatieve, informatie??? Moet de krant dan nog wel??? Nee, dan die in formatie in De Faam/Vlissinger, dat vind ik klasse! Daar wordt tenminste opbouwende taal gesproken; dat getuigt ware geest! Durven de heren bestuurderen van de v.c. Vlissingen deze, beperkte, aanklacht te vermelden, of te laten weten aan deze lieden, of vindt u het, dat U het zo maar moet laten?! Zand erover en er verder maar niet over praten??" De "heren" schudden hem opvallend hartelijk de hand en laten deze supporter weten, dat ze de pers nu eenmaal niet wensen te manipuleren. Het gevolg zou misschien kunnen zijn, dat de v.c. Vlissingen in mindere mate aan bod zou ko men in de pers. "Let op Uw zaak, dat laatste zou al eens aan de gang kunnen zijnmaar nu ga ik gauw ge nieten van tóch het betere voetbal"en weg is hijzomaar een vaste supporter??!! Theo van Duin. Het konstante aanbod uit de internationale modewereld dat permanent bij ons in de winkel aanwezig is geeft u de zekerheid er altijd modieus bij te lopen. Het gratis info-pakket over kontaktlenzen ligt voor u klaar! Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen. Lange Zelke 93. 65 Plussers - De benoeming van een nieuwe functionaris per 1 de cember is een van de onderwerpen die op donderdag 15 oktober aan de orde komen bij de algemene bestuursvergadering van de Stich ting Welzijn voor Ouderen in vlis singen. Andere agendapunten zijn onder meer 'de warme maal tijdvoorziening', de nota 'vrijwil lig werken met ouderen' en de 'bestuursverkiezingen'. De verga dering is in Bachten Komme en begint om 19.30 uur. KMS-prestatieloop - Op het terrein naast de KMS- Scheldepoort in Vlissingen-Oost vindt zaterdag 17 oktober de KMS-prestatieloop plaats. Het parcours loopt door fraai natuur gebied. Afstanden: anderhalf, drie, vier en een half en zes kilo meter. Inschrijven vanaf 15.30 uur, start 15.55 uur. Film - Prima Donna, de werk groep van lesbische vrouwen in Zeeland, draait zondag 18 okto ber de film 'Desert Hearts' in het vrouwencentrum Jet, Zusterstraat 13 te Goes. De film begint om 15.30 uur. Cursus slapen - Maandag 9 no vember begint de Teleac-cursus 'Slapen kun je leren'. De cursus duurt negen weken en bestaat uit een cursusboek, een werkboek, een geluidscassette en negen radio- en acht televisielessen. Er wordt gebruik gemaakt van 'af standstherapie': door instructie en demonstratie stelt men de kij ker en luisteraar in staat de oefe ningen gelijktijdig mee te doen. Na afloop van de cursus zijn er bij de plaatselijke Kruisverenigin gen bijeenkomsten voor diegenen die nog wat extra steun nodig hebben. Aulopuzzelrit - In de gemeente Valkenisse is er op zaterdag 17 oktober een puzzelrit voor auto mobilisten. Er zijn twee klassen: ervaren rijders en beginners. In schrijving van 13 tot 14 uur in Skandia Resto aan de Zwane- burgseweg te Vlissingen. De eer ste deelnemer begint om 13.30 uur. Oeververbinding - De stuur groep Westerschelde oeververbin ding betrekt de gemeentebesturen van Oostburg, Borsele en Terneu zen bij de opstelling van de notitie over de vaste oeververbinding als basis voor de milieu effectrapportage. De andere ge meenten langs de Westerschelde worden via de klankbordgroep geïnformeerd. De notitie wordt half november in een vergadering van Gedeputeerde Staten vast gesteld; Sinl Nicolaasatiie - De Zonne bloem, een vereniging ter bevor dering van het welzijn van zieken, houdt dit jaar voor de 42e keer de Sint Nicolaasactie 'Zon in de schoorsteen'. Meer dan 70.000 gezonde mensen maken de ko mende weken een pakje voor een zieke. Het gaat daarbij niet om dure cadeaus, maar om een aardi ge attentie. De actie is speciaal be doeld voor zieken en hulpbehoe venden die weinig relaties en fa- milie hebben. Kunstreis - Bij voldoende be langstelling is er op 7 november een kunstreis naar het Musee D'Orsay in Parijs. De bus ver trekt om 5.30 uur vanaf het stati on in Middelburg, om 22 uur van uit Parijs weer richting Middel burg. De organisatie is in handen van het Zeeuws Kunstenaarscen- trum in Middelburg. Racisme en fascisme - In De Schuur, Middelburgsestraat 113 in Oost-Souburg, wordt 16 okto ber een discussie-avond over ra cisme/fascisme gehouden. De or ganisatie is in handen van het 5 Mei Comité Vlissingen. Aanvang 20 uur. Aanstaande ouders - De Kruis vereniging Walcheren-Oost be gint een cursus 'Aanstaande moe ders en vaders', die wordt gege ven op de dinsdagen 3, 10, 17 en 24 november van 19.30 tot 21.30 uur in het Wijkgezondheidscen trum Roozenburglaan 18 te Mid- delburg. Kunst voor kinderen - Op za terdag 24 oktober is er in de Grote Kerk in Goes van 11 tot 16 uur een festival 'Kunst van kinderen'. Er is een tentoonstelling van inge zonden kindertekeningen geïnspi reerd op het thema van de We reldraad van Kerken. De twaalf leukste tekeningen zullen worden afgebeeld op de Zeeuwse kinder kalender 1988. Tevens kunnen kinderen affiches maken, pop penkast en muziek spelen. De or ganisatie is in handen van de Pro vinciale Hervormde Jeugdraad Zeeland. Kledingbeurs - Op woensdag 21 oktober is er van 10 tot 16 uur in de Houten School aan de Rem- brandtlaan in Vlissingen een kle dingbeurs waar najaars-, winter en kinderkleding wordt verkocht. Inleveren van te verkopen kleding is op dinsdag 20 oktober van 15 tot 20 uur. Een vierde van de op brengst is voor de plaatselijke VVV, de organisatie. Tevens is er een handwerkbazar. V ogel beurs - Op zaterdag 17 ok tober is er van 9.30 tot 12 uur in het pand Gerbrandystraat 46 in Vlissingen een vogelbeurs. Er kunnen vogels geruild, gekocht en verkocht worden. De vereniging De Vogelliefhebbers geeft tevens alle informatie over het houden van vogels. Huisvrouwen - Op donderdag 15 oktober is er in hotel Britannia te Vlissingen de najaarsvergade ring van het Gewest Zeeland van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Mevrouw dr. ir. M. Niphuis-Nell verbonden aan het Sociaal Cultureel Planbureau houdt een inleiding over 'Veran deringen in samenlevingsvormen en de positie van vrouwen: Op naar 2012'. Het begint om 10 uur. Anthroposofie - Op uitnodiging van de Initiatiefgroep van de Anthroposofische Vereniging ko men drie sprekers naar Middel burg. Er worden drie lezingen ge houden. Vrijdag 23 oktober spreekt E. van Asbeck over 'Mensheidsgeschiedenis', vrijdag 30 oktober leidt W. Mees het on derwerp 'Europa tussen Oost en West' in en vrijdag 6 november staat bij Chr. Wiechert de titel 'De opgave van Europa' centraal. De lezingen beginnen om 20 uur en vinden plaats in de concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Feest De Zonnebloem - Omdat de afdeling Middelburg van De Zonnebloem, een vereniging tot bevordering van het welzijn van zieken, 15 jaar bestaat, is er op 31 oktober een feestmiddag in de ontspanningszaal van Vijver vreugd in Middelburg. Medewer king aan dit feest verleent het Middelburgs Musical- en Operet tegezelschap 'Groep Papilion'. Aanvang 14 uur. Papegaaistraat 9-11 Goes 01100-28231 Uw hoeden- en bontspecialist Kazan de Wolfgroep - Voor de dertigste keer wordt dit jaar de Jamboree On The Air (JOTA) ge houden, een wereldwijde mani festatie waaraan scouting groepen meedoen die zich met amateur-zenden bezighouden. Kazan de Wolfgroep uit Middel burg doet dit jaar voor de vijfde keer mee aan de JOTA en viert te gelijkertijd haar vijftienjarig bestaan. In het weekend 16, '17 en 18 oktober zijn er daarom diverse aktiviteiten. JOTA start op 16 ok tober om 00.00 uur en gaat non stop door tot 18 oktober 16 uur. W.M. van Groesen van het bu reau Jeugdzaken van de gemeente Middelburg zal het eerste contact tot stand brengen. De activiteiten rond het vijftienjarig bestaan be ginnen op zaterdag 17 oktober om 10 uur op 'Jongensland' in Middelburg-Zuid en worden ge opend door een lid van het Colle ge van Burgemeester en Wethou- ders van Middelburg. Dialectendag - Zaterdag 17 ok tober is er de jaarlijkse Zeeuwse dialectendag. Op deze dag ont moeten mensen elkaar die op de een of andere manier bijdragen tot de instandhouding en het ver zamelen van de Zeeuwse woor denschat. Dit jaar is deze bijeen komst in De Vroone in Kapelle- Biezelinge. Een van de hoogte punten ervan is het aanbieden van het eerste exemplaar van 'Dialekt op Walcheren' van E.J. van den Broucke-De Man en A. Francke aan G.J. Voogd plaatsvervan gend Commissaris van de Konin- gin in Zeeland. ANBO - Op 20 oktober vanaf 14 uur houdt de Algemene Neder landse Bond voor Ouderen afde ling Middelburg haar najaarsver gadering in De Schakel aan de Bachtensteene te Middelburg. Er worden mededelingen gedaan over de komende viering van het 40-jarig bestaan. Na de vergade- ring is er bingo. Oecosysteem - Op vrijdagavond 16 oktober is er in het biologielo- kaal van de Christelijke Scholen gemeenschap Walcheren aan de Elzenlaan te Middelburg een le zing over 'Het oecosysteem van bed, bank en vloer in huis'. Spreekster dr. J.E.M.H. van Bronswijk licht haar lezing toe met dia's, microscopische prepa raten en levend materiaal. De avond wordt verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging afdeling Walcheren en begint om 20 uur. Vluchtelingenzorg - Onder het motto 'een dubbeltje voor ander halve dag medische zorg' wordt door ZDA Vluchtelingenzorg in de week van 19 tot 25 oktober in Middelburg een huis aan huis col lecte gehouden voor ruim 45.000 vluchtelingen in het kamp Ban Vi- nai. De meeste van deze vluchte lingen zitten al meer dan 11 jaar in dit kamp. Bingo - Op vrijdag 16 oktober is er de maandelijkse bingo in buurthuis De Scheldebuurt aan de Verkuil Quakkelaarstraat te Vlis- singen. Aanvang: 20 uur. Herfstvakantie-aktivitcitcn - Buurthuis De Scheldebuurt aan de Verkuil Quakkelaarstraat te Vlissingen heeft in de herfstva kantie verscheidene programma's voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Maandag 19 oktober van 14 tot 16 uur: 'Naar het Nollebos: fijn spelen en herfstbladeren zoeken'. Dinsdag 20 oktober van 14 tot 15.30 uur: 'kinderkermis met on der andere sjoelen, blikgooien en ezeltje prik'. Woensdag 21 okto ber van 14 tot 15.30 uur: 'werken met de herfstbladeren die we heb ben gezocht'. Bij slecht weer zijn er binnenprogramma's. Do. 15 okt. l/m wo. 21 okl. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. J. Baaijens, 14 uur: Lees- dienst. ARNEMUIDEN: Gereformeerde Gemeente in Neder land. Langebeekestraat 16. Zo. 9.30, 14.30 en 19 uur: Leesdienst. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. Lamme-dovendienst. DOMBURG: Gereformeerde Kerk. Noordstraat 13. Zo. 10 uur: G.K. ds. A.W. Mol, 19 uur: H.K. herv. pred. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Openlucht theater, za. 19.15 uur. GAP1NGE: Gereformeerde Kerk, Dorpsstraat 7. Zo. 9 uur: kand. D. Westerneng, St. Laurens, 14 uur: ds. J. de Boer, gez. dienst H/G in de Herv. Kerk. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. A. Jobsen, 14.30 uur: ds. J. Geers, Middelburg, gez. dienst in Geref. Kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, Oostkapelle, 14.30 uur: ds. Geers, Middel burg, gez. dienst in Geref. Kerk. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maandag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 517, 4330 KA MID- DELBURG, tel. 01180 - 81000. HOOGELANDE: Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Klijnsma, Middelburg. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Timmer mansstraat 31. 9.30 uur: kand. mw. W.E. Onderwater uit Amsterdam. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30: dhr. H. Berkheij. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Lamme. Gereformeerde kerk Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. H.J. Schoenmaker uit Zoutelande, 14.30 uur: ds. M. de Boer uit Middelburg. MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Kok Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. Postema. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Goemaere Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstr. 6, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 17 uur: ds. DW Dondorp. Hofpleinkerk, Hofplein, zo. 9.30 uur: ds. DW Dondorp H.A., 14.30 uur: ds. P. Paulus H.A. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, zo. 9.30 uur: br. Ph. Westhoff, 17 uur: br. D. Visser. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: Leesdienst. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: ds. G.H. Otte. Koorkerk, Koorkerkerkhof, 10 uur: ds. J. Geers. Oostkerkhof, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 10 uur: ds. O. Elseman, 17 uur: ds. G.K. Korporaal uit Woudrichem (Ger. Bondsdier). Thomaskapel, Vrij landstraat, 10 uur: ds. J.W. Schokking uit Veere m.m.v. Hervormd Kerkkoor. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. M. de Boer. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. G. Altink. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Simpel huisstraat. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. H. Smit uit Baren- drecht. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. Zo. 10 uur: ds. J. Geers uit Middelburg. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2. Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburg laan 22, zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: Samenkomst. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. D. van Boven. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. L. Koelmans uit Renese. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: ds. P.G. Vellekoop uit Zoute lande, 17 uur: ds. Westerveen uit Domburg. Volle Evangelie: Dorpshuis de Zandput, di. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. ST. LAURENS: Ned. Hervormde Kerk. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: ds. Nieuwenhuy- se uit Leiden. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: dhr. A. van Westen. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse. 19.00 uur: ds. C. Mink uit Arnemuiden. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. v. Buiren, H. Doop. Bej. tehuis "De Zoute Vie ver", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. A. Jorritsma. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: dhr. J. v.d. Putte. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Vie ver", Dongestraast 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerk- laan 19, zo. 10 uur: parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10.30 uur: kand. D. Westerneng uit St. Laurens. 14 uur: ds. J. de Boer, gez. dienst H/G te Gapinge. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 11 uur: ds. Klijnsma uit Middelburg. V LISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: kand. J. Huisman. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. Postema. Evangetisch-Luiherse Gemeente. Walstraat 23. Zo., 10 uur: ds. Buissing-van Beers. Gereformeerde Gemeente. Marnixkerk, Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: Leesdienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Openbare basisschool "De Stellepit", Kleiweg 1. Zo. 10 uur: samenkomst. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. Glashouwer, 17 uur: ds. Cazander. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds.Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Vellekoop, 17 uur: ds. Kallisma. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, 17 uur: ds. Makkinga. De Schaapskooi, Papegaaienburg. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen gemeente 'Cen trum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedij kestraat 165. Zo. 9.30 uur: ds. G. Altiok. Federatieve gereformeerde/hervormde wijkgemeente Lammeren- burg. De Schaapskooi, Papegaaienburg l.Zo. 9.30 uur: mevr. D. Woudt, uit Koog a/d Zaan, 19 uur: ds. H. Makkinga. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Em- mastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekzie kenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: dhr. J. v.d. Putte. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrou wenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lamber- tuskoor, zo. 9.30 uur: dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. 9.30 uur: Mw. Woudt, 19 uur: ds. Makkinga. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. van Mourik uit Aagtekerke. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P.L. de Jong uit Nunspeet. Do. 15 okl. l/m wo. 21 okl. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: G.J.M. Meijjer, De Krammer 14, tel. 14664. Zondag tot 24 uur: J. de la Hayze, Bellinkplein 3, tel. 28574. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: F.G. Snijder, Burg van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Zondag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Visites aan vragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag. Th. Bloos, Ka naalstraat 70, Oost-Souburg, tel. 01184-61212. Zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SE ROOSKERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: 17-10: E.W.J. Gunst, Torenstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212, 18-10: J.W. Oosterhoff, Markt 10, Veere, tel. 01181-271. WESTKAPELLE, DOMBURG EN AAGTEKERKE, ZOl II I ANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKERKE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zon dag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. TANDARTSEN- Spreekuren voor spoedgevallen van II tot 12 uur: P. Bruijnzeel, Londensekaai 35, Middelburg, tel. 01180-25963. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmor gen daaropvolgend: Hummelen, Markt 69, tel. 12134. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Souburg, C. v. Perestraat 1, tel. 61593. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: J. DrijdijkGrootmede 62, tel. 26045. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mw. Th. J. Driehuis-van Hoselen, tel. 01184-66548. DIEREN.ARTSEN PRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites d&nvragen van 8.00-9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WALCHEREN-OOST, MIDDELBURG EN ARNE MUIDEN: tel. 01180-14366, avonddienst van 17.30-22.30 uur. KOUDEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE. ZOUTELANDE, WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE, GRIJPSKERKE, VEERE; GAPINGE, VROUWENPOLDER, ZAND- DIJK. SEROOSKERKE, SLM LAURENS: 01187 2333 ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM GROOT- WELGELEGEN, Oostkapelseweg 4. 4353 EH Seroos kerke. Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01189-1302. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel. 01180-34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. AIDS-INFOL1JN: 01180-38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOOR LICHTING: 01180-34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel. 01184-18395

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 17