SA r De Noordzee Tractaaatweg linex !so~dakefementen en de instanties voets bv vergunning gemeente vlissingen BIREC LINEX lISS^ Nepal nog 10.000 m3 gebroken puin GEEN AARDGAS! DAN IS SHELL-PROPAGAS DE OPLOSSING BIK SLOOPWERKEN B.V. Week van de 19 oktober JU u I 24 oktober DE VLISSINGER Woensdag 14 oktober 1987 IN HUHOEP (OM M ISSI h] S Bestuurszaken Milieu Provinciale staten spreken zich in hun vergadering van 30 ok tober uit over het Zeeuwse visserijbeleid. Begin dit jaar is de visserijnota verschenen. In de loop van het jaar zijn daarop reacties ontvangen en over het geheel moeten de staten nu een beslissing nemen. Hoofdlijnen Sectoren provinciale griffie Vanaf nu te leveren vanaf Goes graderingen en prijzen op aanvraag. J. Roggeveenstraat 99, Goes tel. 01100-16804/01805-3060 n ~ir JL MANNEN zijn ijdel! MANNEN, MANNEN-VERZORGINGSAVOND MANNEN-HUIDVERZORGING bet Unex Verkoop Otm/657 Voor verwarming van Uw woonhuis kantoor fabriekshal directiekeet veestal kippen- en varkensmesterij D Maandag 19 oktober begint in de Kapittelzaal in de Abdij in Middel burg de tentoonstelling "De Noordzee, een onbekend milieu". Ge toond wordt op welke manieren het milieu van de Noordzee wordt bedreigd en wat mensen eraan kunnen doen om die ontwikkeling te keren. Op panelen wordt duidelijk ge maakt hóe menselijke activiteiten van invloed zijn op het milieu van de Noordzee. Verder zijn er vijf poppen: een kapitein van een veerboot tussen Hoek van Hol land en Harwich, een werker op een produktieplatform op zee, een opsporingsambtenaar van rijkswaterstaat, een strandre- creant en een Noordzeevisser. De poppen verbeelden de vijf mensen, die ter gelegenheid van de tentoonstelling zijn geïnter viewd. De vraaggesprekken zijn opgenomen in een boekje, dat op de tentoonstelling voor drie gul den te koop is. De veerbootkapitein vertelt, dat de meeste routes op de Noord zee noord-zuid lopen en dat de veerboten daar dus altijd tussen door moeten laveren. Die veer boten hebben geen voorrang, zelfs niet op zeiljachten. "Wat in spanning betreft, kun je beter tien jaar op de grote vaart zitten, dan één dag op de Noordzee". "We wonen zo'n vijftig meter boven het zee-oppervlak, maar van de Noordzee merken we nauwelijks iets", zegt de werker op het produktieplatform Ameland-West. "Je ziet hem haast nooit, je hoort hem niet en je ruikt hem niet. Of het nu windkracht tien is of windstil: we lezen het wel in de krant." De opsporingsambtenaar in een patrouillevaartuig van rijkswa terstaat verbaast zich over de trucs die soms worden uitge haald om ongemerkt olie te kun nen lozen. Dinsdag 20 oktober, tien uur 's morgens, houdt de voorzitter van gedeputeerde staten (de com missaris van de koningin) een openbare zitting om een in woonster van Arnemuiden te ho ren. Aan de orde is haar be zwaarschrift tegen een beslissing op een aanvraag voor algemene bijstand. De Arob-hoorzitting wordt in het openbaar gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Een strandbezoeker merkt op, dat hij in Scheveningen niet ver der komt dan de vloedlijn: "Ik ga het water echt niet in; ik vind het te vies en vaak stinkt het ook nog". De Noordzeevisser: "Vooral het plastic afval in de netten begint een groot probleem te worden. Maar ook het afval van de plat forms veroorzaakt problemen". Hij vindt, dat een visser net zo zorgvuldig met de visgronden moet omgaan als een boer met zijn land. De werkgroep Noordzee heeft de tentoonstelling in Middelburg ge organiseerd. De werkgroep is op gericht door onder meer de Ne derlandse vereniging tot bescher ming van vogels, Natuur en Mi lieu en Milieudefensie. Zij houdt zich vooral bezig met het volgen van het rijksbeleid voor de Noordzee en met voorlichting. De tentoonstelling duurt van 19 tot en met 30 oktober in de Ka pittelzaal, Abdij 9, Middelburg. De openingstijden zijn van 9.30-12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. De tentoonstellingsbrochure kost drie gulden. Bi De statencommissie voor bestuurszaken bespreekt vrijdag 23 oktober, 10.00 uur de na jaarsnota. Het gaat om de aan passingen in de begroting voor 1988, die provinciale staten in november ter vaststelling krijgen aangeboden. De provinciale raad voor het mi lieu vergadert ook vrijdag 23 ok tober. De aanvangstijd is hier 14.15 uur. Agendapunt zijn de problemen rond de fosfatisering en de raad praat over de taak en samenstelling van de provinciale milieucommissie. De commissie moet in de plaats komen van de provinciale raad voor het milieu. Beide vergaderingen worden in het provinciehuis, Sint Pie terstraat 42, Middelburg, gehou den. De statencommissie bestuurszaken begint met een half uur spreekrecht voor het publiek. Zeeuws visserijbeleid In de visserijnota wordt het be leid in hoofdlijnen aangegeven en per sector in de visserij. Als sec toren worden onderscheiden kot- tervisserij, mosselcultuur, oester cultuur, kokkelvisserij, viskweek, binnenvisserij, vismijnen en aan verwante zaken en visserijonder- zoek met daarbij waterkwaliteit en onderwijs. Het provinciale beleid op hoofdlij nen houdt in, dat gunstige om standigheden worden gecreëerd voor de visserij en de werkgele genheid in deze branche, reke ning houdend met andere belan gen, zoals die onder meer zijn neergelegd in het beleidsplan Oosterschelde en het streekplan. Scholingsactiviteiten en onder zoek kunnen met financiële steun van de provincie worden uitgevoerd en ook is er geld voor de werkgelegenheid. Nieuwe ini tiatieven vanuit de visserij moe ten worden ondersteund en de provincie kan optreden als scha kel tussen de visserij en het rijk. De visserij-opleidingen die Zee land heeft moeten behouden blij ven en zo mogelijk worden uit gebreid. De provinciale planologische commissie en de kamer van koophandel en fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland heb ben de provincie laten weten, dat naar hun mening te weinig aandacht wordt besteed aan toe leverende en verwerkende bedrij ven in de visserij. Het dagelijks bestuur van de provincie (gede puteerde staten) heeft hierop ge reageerd door onderzoek toe te zeggen en daarover nader te rap porteren. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden van visteelt op land. Voor de kottervisserij wordt in de visserijnota gesteld, dat de stillig regeling zo moet worden toege past, dat geen kwalijke nevenef fecten ontstaan en dat rekening wordt gehouden met de kleine vissers. Burgemeester en wet houders van Oostburg hebben de provincie gewezen op het aan trekken van buitenlandse aan voer op de vismijnen als gevolg van de verminderde Nederlandse aanvoer. Die mindere aanvoer vloeit voort uit de quote ringsmaatregelen. Werving van de gezamenlijke vismijnen op de buitenlandse markt wijst Oost burg af, gezien de onderlinge concurrentiepositie. Gs willen hierover nog met de visserijge meenten gaan praten. Zevibel en de kamer van koop handel in Middelburg dringen aan op spoedige aanleg van mossel percelen in de Oosterschelde, vooral nu de onderhandelingen over vervangende percelen in de Waddenzee stroef verlopen. Zo dra meer bekend is over de stroompatronen en andere ver anderingen in de Oosterschelde als gevolg van de pijlerdam, zul len gs er bij de minister van land bouw en visserij op aandringen, dat hij onderzoek doet naar de mosselproduktiemogelijkheden. De kamer van koophandel in Ter- neuzen en Van der Endt- Louwerse bv in Yerseke waar schuwen voor te grote bemoeie nis van de provincie in het visse rijbeleid, waarbij het het Yersek- se bedrijf vooral om de kokkelvis serij is te doen. Gs zijn het eens met het principe van vrijheid van handelen, maar als er werkgele- Het wordt steeds drukker op de Tractaatweg - de verbinding tussen de rijksgrens en Terneuzen. Tussen Axelsche Sassing en Terneuzen, het laatste onderdeel van de Tractaatweg, dat op 5 juni werd geopend, passeren dagelijks zo'n 5.300 auto's. Daarvan zijn er 2.100 afkomstig van de "oude" verbinding Axel- Terneuzen, via Spui en Magrette en negenhonderd van de verbin ding Axel-Sluiskil-Oost. Vanaf de rijksgrens, dus vanuit België, rij den er rond de zeshonderd auto's. De resterende 1.700 auto's kunnen worden toege schreven aan lokaal verkeer. Parallel met de toeneming van het verkeer op de Tractaatweg neemt de drukte op de oudere verbindingen af. Reden er voor dien via Spui en Magrette 6.200 auto's tussen Axel en Terneuzen, nu zijn dat er nog zo'n 4.100. genheidsaspecten aan de orde komen, kan overheidsingrijpen noodzakelijk zijn. Het provinciaal visserij coördina tieorgaan adviseert bij de activi teiten voor het behoud van de opleidingen aan het maritiem in stituut De Ruyter in Vlissingen in contact te treden met de vissers- school in Stellendam. Op de Stel- lendamse school volgen nogal wat Bru'se vissers opleidingen die ook in Vlissingen voorhanden zijn. Gs zeggen toe met beide in stituten contact te zullen opnemen. Als bijlage bij de visserijnota zit een overzicht van de nieuwe si tuatie bij de uitgifte van visrech ten voor de oestercultuur in de Oosterschelde en de Grevelin- gen. Het is de bedoeling, dat op totaal 2.100 hectare kan worden ingeschreven. De inschrijving wordt mogelijk voor de bedrij ven, die nu al percelen in de Oosterschelde of de Grevelingen hebben en voor bedrijven, die nu beroepsmatig in de kustwateren en de Zeeuwse wateren vissen. Per bedrijf zal een blok van vijf tien hectare worden gegund. De visserijnota en de reacties daarop vanuit de Zeeuwse sa menleving zijn gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, te lefoon 01180-31400. Ook is er een informatieblad over de visse rijnota, maar daarin zijn de reac ties niet verwerkt. ai De gegevens zijn verzameld door de onderafdeling verkeer van provinciale waterstaat in samen werking met rijkswaterstaat. De tellingen zijn kort na de openstel ling van het wegvak Axelsche Sassing-Terneuzen gehouden. Aangenomen wordt daarom, dat de drukte nog zal toenemen, als meer automobilisten de nieuwe route hebben ontdekt. In het artikel Zeeland hielp Nepal in Abdijnieuws van vorige week is een fout gemaakt. De kosten van een Nepalees schooltje be dragen niet twaalf- maar elfdui zend gulden: 8,5 duizend voor de bouw en 2,5 duizend voor de in richting. Op het totaalbedrag van de actie van f 746.692,14 betekent dat de bouw en inrichting van 68 schooltjes in plaats van 62, zoals werd vermeld. WÊÊ Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 m Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen hebben bij hen op 10 juli 1987 een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een rioolgemaal op een perceel aan de Oostelijke Bermweg te Vlis singen, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie K, no. 286 (ged.) Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van ge vaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvraag, de vergunning en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 15 oktober 1987 tot en met 16 november 1987 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204). op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 15 oktober 1987 tot en met 16 november 1987 kan tegen voornoemde vergunning beroep worden ingesteld bij de Kroon door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen be zwaren in te brengen. De vergunning wordt op 17 november 1987 van kracht, tenzij over eenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moe ten worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur. Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 14 oktober 1987. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 -sie^ n L— Dat wist u natuurlijk al, wie niet. Daarom hebben wij een speciale MANNEN-afdeling en een speciale salon voorMANNEN. De hele volgende weekstaat in het teken van de MANNEN. U kuntal uwvragen stellen, vrijblijvend natuurlijk, over huidverzorging, scheren, geurtjes en over de salon. Uw bezoek wordt beloond met een leuke attentie. bovendien hebben wij dinsdagavond 20 oktober een gezellige waar u alles kunt zien, voelen en proeven over Wees snel met inschrijven, maximaal 20 mannen. En voor iedereen als afsluiting een mooi cadeau! walstraat 91 - vlissingen tel. 01184-12446 Edith, Miranda, Hélèneen Jan. MAN, MAN, MAN, MAN, wat een MAN; goed verzorgd met Davidoff, dat is pas een MAN O# Linex Iso-dakelementen voldoen aan èlle eisen van de betreffende instanties. Dankzij een vergaande research en interne kwaliteitsbewaking. Méér zekerheid dan Linex biedt is dan ook amper mogelijk. Elk Linex produkt is gemerkt met een speciaal Attest-KOMO keur- en Certificaat stempel. Dan weet u dat u met geen enkele instantie problemen zult krijgen. Linex; vast en zeker. hoge geluidsisolatie brandveilige materialen handzame breedte (60,9 cm) op maat geleverd voorzien van 10 cm gootplank Ook leverbaar met multiplex drager en/of Emmabaan 79, postbus 1, 4576 ZG Koewacht telefoon 01146-1657, tele* 55284 voordelen: opslag van 1000 - 8000 liter schone verbranding en concurrerend t.o.v. olie eenvoudig om te schakelen op aardgas Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij de specialist op dit gebied. installatietechniek en handelsmaatschappij bergen op zoom. moerstraatsebaan 39, ook zaterdags open van 10.00 - 13.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 13