'Zk kan me voorstellen dat sommigen het vergeten uit Q? bet nkenhart Floortjes Fashion en De Goed Ideewinkel onder één dak Records verbreken en geld verdienen Twintig routes in handige ANWB-gids Toon sponsort le elftal GPC Nieuwe sponsor yoor 'Seroos' IEN STUART: PR VOOR HET KLEINE NIEUWS UIT VLISSINGEN Albert Heijn gaat wijn uit Australië verkopen Mogelijkheden kamperen in de sneeuw toegelicht Driedaagse antiekbeurs Schouwburg Middelburg Talentenjacht voor Zeeuwse artiesten Zelden rust in bibliotheek wijnproeverij Alberto Dranken DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 16 september 1987 Ondernemers- borrel Cursus volgen IN HERFSTVAKANTIE IN DE ROOMPOT FIETSEN IN ZEELAND VERSCHENEN Zeeland Wormencultures nu in Groot Abeele r Het is eigenlijk algemeen bekend, maar wordt tegelijkertijd vaak onderkend: de waarde van publiciteit. Een factor die in het staatje prioriteiten van ondernemers vaak een onderge schikte rol speelt. En daarom wil de VOC (Vlissingse Onder nemerscentrale) haar winkeliers een dienst bewijzen door voortaan een deel van hun pr-werk te gaan behartigen. "Het gaat vooral om het kleine nieuws", zegt ten Stuart. "Iets dat normaliter om allerlei redenen de krant niet haalt. Bijvoor beeld omdat het niet wordt gemeld aan de journalisten". Het kleine nieuws. Kleine onder nemers zien vaak niet hoe groot dat kleine nieuws kan zijn. Gro te bedrijven wel. Die hebben een eigen pr-afdeling in huis die van elke mug wel een olifant pro beert te maken. Vooral de re dacties van huis-aan-huis- bladen worden dagelijks bedol ven onder persberichten van fa brikanten waarin bijvoorbeeld kan staan dat dankzij de aan passing van de letters op de ver pakking het product revolutio nair aan de man kan worden ge bracht. Gelukkig voor de lees baarheid van die advertentiebla den zijn redacties van huis-aan- huis-bladen in hun woorden boek op het woord kritisch gestoten en hebben zij zich de betekenis daarvan ter harte ge nomen. Welgemikt beperkt de revolutie zich dan tot een ge vecht in de afvalemmer. Daartegenover blijft het leuke nieuws van middenstanders weg bij die redacties. De aankondi ging van een ballonnenwedstrijd - om maar weer eens een voor beeld te noemen - beperkt zich dan tot een snel met viltstift ge schreven A4tje dat in alle haast op de winkelruit geplakt nog net de aandacht van enkele voorbij gangers trekt. "Juist daaraan wil ik iets gaan doen", zegt Ien Stuart. Vooral jullie krant is alert op die kleine dingen en steekt met kop en schouders bo ven andere uit. Ook in vergelij king met die in de Randstad. Daarom wordt jullie krant ook zo goed gelezen". Het onderwerp pr kwam aan de orde tijdens een vergadering van de VOC, een organisatie die zich bezighoudt met het wel en wee van Vlissingen, door onder meer met het gemeentebestuur te pra ten. Een vervolg kwam tijdens de ondernemersborrel die op ge zette tijden wordt genuttigd in De Gevangentoren. Tijdens die ondernemersborrel spreken win keliers en ondernemers met el kaar, leggen contacten, bespre ken ideeën of kletsen zomaar wat met elkaar. "Het idee om het kleine nieuws te verzamelen is trouwens van Jacques van Gent. Al pratende kwam de VOC-vergadering bij mij te recht. Ik ben opgegroeid in het ondernemersmilieu en sinds Maison Van Dalen niet. meer bestaat (mevrouw Stuart was ei genaresse van die exclusieve mo dezaak red.) heb ik wel tijd om wat voor Vlis.?ingen te doen". Een belangrijke drijfveer voor de vaandeldragers van de Vlis singse middenstand is om die ne gatieve stoflaag van het Vlis singse ondernemers-milieu te blazen. "Men is soms wat kren terig, maar aan de andere kant toch ook weer ontzettend goed bezig", meent Ien Stuart. "Kijk maar naar de braderie. Toen hebben de winkeliers en de hore ca bijvoorbeeld enorm goed en leuk samengewerkt. Toch schort het regelmatig aan goeie publici teit. Ik kan me dat overigens voorstellen, want ik heb jaren met hetzelfde bijltje gehakt. Een pr-bureau in de arm nemen kost vaak heel veel geld en het zelf doen kost vreselijk veel tijd. En als de activiteit dan aan de orde was, plaatste je nog snel een ad vertentie en vroeg aan de acqui siteur of er ook nog redactioneel wat kon worden gedaan. Vaak was je dan te laat. Ik wil maar zeggen: ik kan me goed voorstel len dat sommigen het gewoon vergeten". Een opleiding voor dit werk heeft de 46-jarige geboren en ge togen Vlissingse nooit gehad. Wel is zakendoen haar met de paplepel ingegeven. Haar vader had een verfzaak (Luitwieler) en haar moeder deed het in de mo de in Maison van Dalen, de win kel die vorige maand werd opge heven. "Maar als het goed loopt en ik ga niet weer een zaak be ginnen, dan ga ik wel een cursus volgen. Het lijkt me belangrijk om slim met die publiciteit om te gaan. Je móet per slot van reke ning wel weten te wegen wat wel en geen nieuws is". Vooralsnog gaat Ien Stuart in ventariseren. Kijken dus wat er allemaal te verhapstukken is. "En dan heb ik natuurlijk men sen nodig die me dingen vertel len. Ik sta natuurlijk niet overal met de neus bovenop. En schrijf trouwens maar in je stukje dat de mensen die iets weten, me al tijd kunnen bellen. Van de zijde van de horeca heb ik al een aan tal tipgevers. En bij de volgende Ien Stuart ondernemersborrel zal ik de aanwezigen porren om me regel matig nieuwtjes over hun zaak door te geven. Ik maak er dan een persbericht van en geef het door aan de krant". Tot slot vraagt zeeffe: "Kunnen wij daar afspraken maken....?". Australië wil zich ontpoppen als wijnland. En Albert Heijn bv wil het land daarbij heipen. Daarom gaat de grootgrutter vanaf 24 sep tember wijnen uit Australië in zijn rekken te koop aanbieden. Volgens AH bezitten de Australi sche wijnen een hoge kwaliteit. Het klimaat - zo wordt geargu- menteerd - is er constant en de druiven rijpen daardoor even snel. Onrijpe, dus zure, druiven komen dan ook nauwelijks in de persen. "De Australische wijnen zijn daardoor vol en zacht van smaak", aldus Albert Heijn. Er zijn vier soorten, die in prijs variëren van 6,95 tot 8,95. Hoewel De Roompot in Kamper land er alle baat bij heeft dat veel mensen hun zomervakantie in Zeeland doorbrengen, wijst het bedrijf in de herfstvakantie be zoekers op de mogelijkheden om kamperend de wintersport door te brengen. Van 22 tot 25 oktober wordt er in samenwerking met de ANWB en de Nederlandse Skiver eniging een 'wintersport- en kam- peershow' gehouden. Het aantal mensen dat een kam- peervakantie in de sneeuw leuk vindt stijgt. Dat is ook de belang rijkste reden waarom De Room pot deze show heeft opgezet. In het caravancentrum worden toer- caravans gedemonstreerd, er staan wintertenten en allerlei ac- CeSbOllca. i>c utUtlluiiuji, jMii.1- eniging is present met een infor matiestand waar de bezoeker in formatie kan krijgen over lang laufen, een goede voorbereiding op de wintersport en over de keu ze van het materiaal. Ook prakti sche informatiemappen zijn aan wezig waarin een zo compleet mo gelijk beeld wordt gegeven van de toercaravans die te koop zijn. Het gaat daarbij om gebruikte en nieuwe caravans. De ANWB geeft zaterdag de 24e gratis instructie in achteruit rijden met een caravan. Het blijkt dat sommige caravanrijders daar nog wel eens problemen mee hebben. En wie zijn ski's wil laten waxen en slijpen kan die dagen ook te recht in De Roompot. Een Menetou Salon, een witte wijn uit Frankrijk een haut medoc van het chateau Malecasse kregen vorige week woensdagavond een hoge waardering op de wijnproeverij bij Alberto Dranken op het Miroter- rein in Vlissingen. Het publiek, er waren zo'n vijftig proevers, kregen twaalf wijnen te beoordelen. De twee genoemde wijnen waren de uit springers die als zeer goede klassewijnen werden beoordeeld. Ook de andere wijnen die werden getest kregen een goede waardering. Voorts kregen de bezoekers een wijn te raden. Slechts vijf personen konden de Cöte de Rhone Village 'thuisbrengen'. Zij kregen een fles van die wijn mee naar huis. De overigen zochten de mysterieuze wijn meer in de richting van een beaujolas. Exploitant H. Gasseling is mede door het enthousiasme van de bezoekers van plan om dit jaarlijks proef- festijn meerdere keren per jaar te gaan houden. Eén ding werd vrijdagavond (en nacht) weI duidelijk: als het aan Jeans Inn ligt gaan we een fleurige herfst en winter tegemoet. Tenminste wat de kleding betreft dan. Vrijdag presenteerde Jeans Inn met filialen in Middelburg en Oost-Souburg de nieuwe collectie herfstmode, wintersport en uitgaanskle- ding in bar-dancing De Hooizolderin Westkapelle. Eigentijds, jong en zowel sportief als gekleed. De foto's spreken voor zich. Atletiekrecords breken en geld verdienen. Mooier kan het niet. Wie het meeste geld en dus de meeste records op zijn naam gaat zetten wordt duidelijk op zater dag 19 september op de kunststof atletiekbaan in Vlissingen. Op die dag heeft de AWOC '.Bas- kenburg', dat is de Atletiek Wed strijd Organisatie Commissie haar jaarlijkse Ford garage Joos- se recordwedstrijden georgani seerd. Tijdens die wedstrijden gaan niet alleen een aantal Zeeuwse atleten op jacht naar persoonlijke-, club- of baanre cords maar ook uit de rest van ons land en België komen weer de nodige atleten om op het eind van het seizoen nog te 'presteren'. Een leuke opkikker is daarbij de viering van het 75-jarig bestaan van garage Joosse die extra pre mies ter beschikking stelt voor ieder baanrecord, Zeeuws record of districtsrecord. Voor een even tueel nationaal record is er een bijzondere premie. De wedstrij den beginnen om 14 uur en zijn rond 17.30 afgelopen. Floortje's Fashion is verhuisd. De zaak voor exclusieve damesmode aan de Paspoortstraat in Oost- Souburg is nu onder één dak ge bracht bij De Goed Idee Winkel Dingemanse, die in dezelfde straat is gevestigd. Door deze bundeling kunnen Floortje en André Dingemanse, die respectie velijk ieder hun zaak exploiteren, efficiënter en gemakkelijker wer ken. Het verlaten pand wordt nu als showroom gebruikt voor ka chels en witgoed van De Goed Ideewinkel. De verkoop vindt uit sluitend vanuit 'hummer 36' plaats. Floortje Dingemanse heeft het ge deelte in gebruik waarin voorheen bij haar man André het witgoed en de kachels stonden opgesteld. In enkele dagen tijd is met eigen krachten de nieuwe modezaak ge realiseerd, inclusief drie paska mers. Floortje Dingemanse heeft er de hele nieuwe najaars- en win tercollectie ondergebracht. Iedere Zeeland Wormencultures, een uit Koudekerke afkomstig bedrijf, heeft zich sinds kort in Groot Abeele gevestigd. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervaardigen van Frusan wor- menmest. Deze wordt geleverd in kleinverpakking voor de kamer planten en in 30-literzakken of in bulk voor de moestuinders of grootverbruikers. Het bedrijf le vert ook wormen voor de hen gelsport. In de serie 'Fietsen in...' heeft de ANWB nu ook Zeeland kunnen bijschrijven. In dat gidsje zijn twintig beschreven fietsroutes op genomen. F>n aantal van die rou tes is bewegwijzerd. Elke route bestaat uit een deel van de ANWB-toeristenkaart. Daarop is de route ingetekend. In de bijge voegde tekst zijn bijzonderheden opgenomen. De beschrijving van de route is verder aangevuld met beknopte toeristische informatie over be zienswaardigheden die men tegen kan komen. ■1 De serie bestaat nu uit veertien gidsjes, in de loop van dit jaar komen er nog drie gidsjes bij. Dan is de serie 'Fietsen in...' compleet. Antiekhandelaren uit heel Neder- land geven vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september acte de /ÉPlIr'^ presence op de antiekbeurs in de Schouwburg in Middelburg, die t®*! dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden. Een nieuwe trainer en een sponsor die het eerste elftal niet alleen van nieuwe kleding heeft voorzien maar ook nog een wedstrijdbal ca deau doet. Wat dat betreft zit het dus goed met de Vlissingse voetbal vereniging GPC, die in de le klas se van het zaterdagvoetbal uitkomt. Sponsor van het elftal is 'Toon's Rijwielshop' uit Vlis singen. Op de foto, achterste rij van links naar rechts: Adrie van Huizen (trainer), Johan Schouten, Jeffry van de Velde, Huber Vermeulen, Henk Lammens, Dennis Lintvelt, Renzo Leverine, Bart Felius, M. van Dorpel (vice-voorzitter) en sponsor Toon. Zittend van links naar rechts: J. Lubbers (grensrechter), Arthur Kraak, Peter de Wispelaere, Jan de Pagter, Yann Ewineo, Levien Hoogesteger, Jonnie Dane, H. Toonen (verzorger) en Matthijs de Kam. Behalve antiek kijken of kopen kan men er nog terecht voor aller lei vragen, zoals wat te doen bij houtworm in meubels, hoe krijg ik mijn oude klok weer aan de praat of is die oude vaas op de schoorsteen nu wel of niet waar devol. Als extra 'attractie' is het Asser Munten Museum aanwezig, Eloortje veertien dagen wordt die collectie vernieuwd. Ze gaat dan zelf 'op jacht' om kleding in te kopen en zodoende haar collectie zo exclu sief mogelijk te houden. Ook haar etalage wordt om de twee weken door haarzelf veranderd. Kleine veranderingen aan de kle ding behoren bij de service van Floortje's Fashion. De Goed Idee Winkel van André Dingemanse herbergt een veelheid en Dingemanse, nu één pand aan cadeau- en huishoudelijke ar tikelen van het betere genre. Door de veranderingen is ook zijn zaak geheel opgeknapt. De twee zaken hebben een gezamenlijke entree. Bij de ingang van de nieuwe struc tuur zijn beide winkels ook tij dens de donderdagse koopavond open. Tijdens de openingsdag, vorige week vrijdag, kregen alle bezoeksters van Floortje's Fashi on een roos aangeboden. Zeeuwse talenten op muzikaal ge bied kunnen de kelen vast schra pen en de instrumenten stemmen want op 8 november is er in hotel 'De Zeeuwse stromen' in Renesse een talentenjacht en wie weet is het wel dé springplank naar roem en succes. Talenten die aan deze 'jacht' wil len meedoen kunnen zich schrifte lijk opgeven bij Wim Verschel ling, Postbus 586, 4330 AN Mid delburg, met vermelding van het te brengen genre en uit hoeveel le den de eventuele groep bestaat. Aanmelden kan tot 25 september. De voorronden zijn op 8 en 29 no vember, 10 januari en 7 februari 1988. Een deskundige jury zal be oordelen wie zich gaan plaatsen voor de halve finale op 20 maart en de finale op 10 april 1988. VOC-bord: óók te koop... waar men (gratis) munten kan la ten taxeren en keuren. De beurs is op vrijdag en zaterdag geopend van 16 tot 21 uur en zon dag van 11 tot 17 uur. Onder de titel 'Zelden rust' hebben 'Vrouw en werk' en het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg een tentoonstelling over vrou wenarbeid in Zeeland in de periode van voor de oorlog ingericht. De tentoonstelling geeft een over zicht van beroepen die vrouwen in het verleden uitoefenden in onder meer de landbouw, visserij, han del. onderwijs en dienstensector. De expositie loopt van 22 septem ber tot en met 31 oktober. In de loop van 1988 zullen gedeeltes van de tentoonstelling op diverse plaat sen in Zeeland te zien zijn. De voetbalvereniging Seroosker- ke heeft een nieuwe sponsor en naar goed gebruik worden de spe lers door de sponsor -in dit geval autobedrijf gebr. Sturm uit St. Laurens- in het nieuw gestoken. Om helemaal compleet te zijn: Se- rooskerke speelt 2e klasse KNVB. Staand van links naar rechts: Co Meijers (verzorger), J. Wattel (leider/vlaggenist), Edward Jon- gepier (jeugdkeeper), Nico Jan Boogaard, Wim de Fouw, Hans Wattel, Marcel de Nijs, Harry Koster, René Geschiere, J. Sturm (sponsor), P. Keulemans (leider) en H. Sturm (sponsor). Zittend van links naar rechts: Jan Meulmeester (trainer), Bert Rie- mens, Arjen Luteijn, Ronald Jongelings, Joop Peijnenburg, Hans Adriaanse, Henk Wonder- gem, Jan Wattel, Pieter den Hol lander. V

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 9