JtCcfote ALS JE ALLES GOED BEKIJKT Groeneveld opticiens r'Jic i /y/re/tj /ei t J)t<>e/en i Mien (den DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 16 september 1987 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Zachte en halfharde, ja zelfs gekleurde lenzen? Groeneveld geeft vrijblijvend en vakkundig advies. Met de kontaktlenspas profiteert u bovendien van aanzienlijke kortingen. Welkom bij... Vrouwenvergadering - De Stich ting Vrouwenemancipatie Zeeland (SVEZ) vergadert dinsdag 29 sep tember in het pand aan de Nieuwstraat 47 in Middelburg. Centraal op die vergadering staat het plan voor de gezondheidszorg van de commissie Dekker. Verder kunnen er die avond vragen wor den gesteld over het beleid dat de SVEZ voert. Romantic Bones - De SVEZ opent het nieuwe seizoen vrijdag 25 september met een optreden van de Amsterdamse meidengroep 'Ro mantic Bones'. De openingsavond wordt gehouden in 't Pand aan de Kerksteeg in Middelburg en begint om 20 uur. Verder wordt er die avond informatie gegeven over een te beginnen yoga-cursus. Zelfverdediging - De Stichting Vrouwenemancipatie Zeeland af deling Walcheren zoekt een vrouw die een cursus zelfverdediging voor meisjes kan geven. Het gaat dan naast de techniek van zelfverdedi ging om het vergroten van het zelf vertrouwen in 'penible' situaties. Tel: 01180-37993. Prestatieloop - Atletiekvereni ging Dynamo houdt zaterdag 19 september een prestatie/wedstrijd loop over 25 kilometer. Beide ca tegorieën starten om 14 uur vanaf de atlethiekbaan aan de Sportlaan in Middelburg, waar ook de finish is. De eerste lopers worden rond 15.30 uur terug verwacht. Disco - Disco 'The reflex' opent elke zaterdag vanaf 20 uur haar deuren voor een discoshow voor jongeren vanaf 14 jaar. The reflex is te vinden 'Achter 't Hofplein' in Middelburg. Wie mee wil helpen in het bestuur, als discjockey of bar- keeper kan bellen: 01180-13312. Kledingbeurs - Peuterspeelzaal 'Klein duumpje' in Meliskerke heeft voor woensdag 23 september een kledingbeurs georganiseerd. Het gaat om schone winterkleding voor kinderen van 0 tot 12 jaar, speelgoed en boeken. De beurs is geopend van 13.30 tot 14 uur. Fiom - Fiom Zeeland begint met ingang van 4 november met een groep voor weduwen en weduw naars met kinderen tot 18 jaar. Het doel van de groep is elkaar te on dersteunen en te bemoedigen in het verwerken van het verlies van de partner en bij het maken van een nieuwe start. De plaats van samen komst is het gebouw van de Fiom aan de Varkensmarkt in Middel burg. Meer informatie of een fol der verstrekt het Fiom: 01180-27311. Vredesweek - Van 20 tot en met 27 september is het vredesweek en in nagenoeg alle kerken en gemeen tes vinden dan een reeks activitei ten plaats. Het thema van de vredesweek is dit jaar het concili air proces waartoe de Raad van Kerken oproept. Speelgoedbeurs - Om geld bijeen te brengen voor het zomerkamp van volgend jaar heeft de Stichting Zomerkamp Arnemuiden voor woensdag 30 september een speelgoed- en kinderkledingbeurs op het programma staan. De beurs wordt gehouden in het verenigings gebouw 'De Arne' aan de Radema- cherstraat en is geopend van 13.30 tot 15 uur. Aanrecht - Marijke van Neer gaat het 23 september hebben over het traditionele rolpatroon en dan met name van de arbeidersvrouw in het verleden. De titel van haar inlei ding is 'Tussen recht en aanrecht'. De spreekbeurt wordt gehouden in basisschool 'De Belt' in Oost- Souburg en begint om 19.45 uur. Voor de organisatie tekent de 'vrouwenbond FNV afdeling Souburg. ZDAG - De Zeeuwse Dag- en Avondscholen gemeenschap voor mavo, havo, vwo en meao is be gonnen met een aantal versnelde opleidingen. De opleidingen waar het om gaat zijn mavo: biologie en wiskunde, 's avonds in Vlissin- gen; havo: aardrijkskunde, 's avonds in Vlissingen; Spaans, 's avonds in Goes; Duits, 's avonds in Zierikzee; biologie, overdag in Middelburg. VWO: natuurkun de, scheikunde en wiskunde, 's avonds in Vlissingen; Frans, eco nomie, geschiedenis, Engels, Ne derlands en biologie, overdag in Middelburg. Nieuw is de eenjari ge opleiding vwo. Deze wordt ge combineerd gegeven in Middel burg en Vlissingen. Voor nadere informatie: 01184 - 66186. Kapasi - Onder het motto 'gezel ligheid is troef' heeft 'Kapasi' voor vrijdag 18 september in Slot Ostende in Goes een dans- en ont moetingsavond georganiseerd. De avond begint om 21 uur en is voornamelijk bedoeld voor.al leenstaanden tot maximaal 45 jaar. Inlichtingen: 01100 - 12316 of 01102 - 2709. Dierenmanieren - HOWA houdt op 29 september een con tactavond waarvoor Martin Gaus is uitgenodigd om een lezing met film te geven over hondengedrag en hoe de mens daar invloed op kan uitoefenen. De lezing wordt gehouden in 'Het Zuiderbaken' in Middelburg en begint om 19.30 uur. Monumentenwandeling - Voor leden en belangstellenden heeft de Nederlandse Reis Vereniging op zaterdag 19 september een monu mentenwandeling georganiseerd. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur en begint om 14 uur vanaf het VVV-kantoor op de Markt in Middelburg. Trefpunt - In de week van 21 september beginnen de wekelijkse activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar in 'Het Trefpunt' in Middelburg. Voor de 4 tot 8-jarigen is er dan weer iedere woensdag van 14 tot 15.15 uur ge legenheid om te knutselen, spel letjes te doen, tekenen of te koken en de groep van 9 tot 12 jaar kan terecht op de donderdag van 18.30 tot 20 uur. Yoga - Het Vlissingse buurthuis 'Aldegonde' begint 24 september met een cursus yoga. De lessen vinden plaats op donderdag om 10 uur. Inlichtingen: 01184 - 64900. Jeugdnatuurclub - De jeugdna tuurclub van 'Scheldebuurt' in Vlissingen heeft nog plaats voor enkele deelnemers van 12 tot 15 jaar. Op het programma staan veel fiets- en wandeltochten en iedere vrijdag is er clubmiddag in 'Scheldebuurt' van 14 tot 17 uur. Inlichtingen: 01184 - 11458. uitkeringen - Dinsdag 22 sep tember, om 14 uur is er in buurt huis 'De Paraplu' in Vlissingen een informatiemiddag over bijstand en RWW-uitkering. De middag is georganiseerd door de werklozenkrant 'Link' en het Bu reau voor Rechtshulp. De heer Leendertse van dat bureau houdt een algemene inleiding over de ABW en RWW en vertelt daarbij over ervaringen van mensen die een procedure hebben gevolgd te gen bijvoorbeeld strafkorting. Personeelsleden van de sociale dienst zijn aanwezig om vragen mee te helpen beantwoorden. Bingo - Vrijdag 18 september houdt buurthuis 'Scheldebuurt' in Vlissingen weer haar maande lijkse bingo-avond. De toegang is gratis en er zijn leuke prijzen te winnen. Het spel begint om 20 uur. Tuinstad - Het wijkcomité Tuinstad in Vlissingen vergadert donderdag 24 september om 19.30 uur in het welzijnscentrum Bachten Komme in Vlissingen. Op de agenda staan onder meer de vraag wie er in de redactiecom missie wil gaan zitten, de kabelte levisie en de verslaggeving van de diverse commissies. Veere - De gemeenteraad van Veere komt woensdag 23 septem ber weer eens bijeen om te verga deren over het wel en wee van Veere. Op de agenda staan onder meer een voorstel tot wijziging van de verordening op de land- en watertoeristenbelasting, een kre diet voor restauratie van de zee muren en de herbouw van de klei ne beer en een krediet voor mate riaal ten behoeve van de vrijwilli ge brandweer. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het stadhuis en begint om 19.30 uur. Gevonden voorwerpen - In de periode van 14 tot en met 31 au gustus zijn bij de gemeentepolitie Middelburg de volgende voorwer pen als gevonden aangegeven: licht grijs kinderschoentje, heren horloge, diverse portemonnaies, rood/bruin kinderjasje met zon nebril, zwart/bruin tasje met in houd, blauw sportjack, blauw jasje, dameshorloge, dekzeil, hor loge, bankbiljet, geruit jack, en kele woordenboeken, jogging broek, regenpak, tas met kleding, doos met aluminiumstrips. Die- ren: roodachtige kanarie. Kunststofbaan - Op zaterdag 3 oktober wordt op het sportcom plex Nadorst/Nassaulaan de nieuwe kunststof-atletiek- accommodatie in gebruik geno men. De officiële ingebruikname gebeurt om ongeveer 13.30 uur door het lossen van een startschot voor een gevarieerd middag- wedstrijdprogramma. Hemofilie - De Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiën- ten heeft binnen Nederland een aantal regio's om de belangen van de leden te behartigen. Zeeland is echter nog een 'witte vlek' en daarom is de vereniging bezig om eens te peilen of er behoefte bestaat aan de oprichting van een regio Zeeland. Voor verdere in formatie: 01184 - 72392 of 01180 - 33382. Vogelbeurs - De 'Vogelliefheb bers' uit Vlissingen houden zater dag 19 september in het pand aan de Gerbrandystraat 46 in Vlissin gen weer hun maandelijkse vogel ruil- en verkoopbeurs. De beurs is geopend tussen 9.30 en 12 uur. ICTO - De 1CTO afdeling Melis kerke vergadert dinsdag 22 sep tember in 'Ons Huis' in Melisker ke. Na 20 uur is de vergadering openbaar en spreekt lt. kol. drs. H.J.D. Wanders van het NAVO hoofdkwartier in Brussel over 'de NAVO en de vredesweek'. Toertocht - Fietsfanaten kunnen zaterdag 19 september weer op de pedalen voor een afstand over 135 kilometer achter voorrijders. De tocht gaat van Koudekerke naar Yerseke en terug. De start is om 8.30 bij hotel 'Walcheren' in Koudekerke waar ook kan wor den ingeschreven. Voor de orga nisatie tekent Toerclub 'Wal- cheren'. Bestuursleden - De Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland heeft de dames M. Sparreboom- Dupain uit Philippine, F.M. de Wijze-Geerse uit Vrouwenpolder en M.J. Daamen-Van Houte uit Veere benoemd tot lid van het bestuur. Binnen het bestuur bestaan nu nog twee vacatures. Vakbondsschool - De FNV Vakbondsschool Walcheren geeft van oktober tot april weer een aantal cursusavonden om inzicht te krijgen in het maatschappelijk gebeuren. De cursus besteedt aan dacht aan kennisverwerving, me ningsvorming en sociale vaardig heden. Aan de hand van video, gespreksgroepen, rollenspelen en bezoekjes aan bijeenkomsten en instellingen leren de cursisten hoe te discussiëren en anderen van re pliek te dienen door kennis van zaken. Op 6 oktober is er een introductie-avond. Inlichtingen: 01180 - 26121 of bij het FNV- kantoor in Middelburg: 01180 - 25655. Ondernemersbijeenkomst Maandag 21 september wordt er voor de tweede keer vanaf 16 uur in hotel Du Commerce in Middel burg een ondernemersbijeen komst gehouden. Dr. W. Ver meend, lid van de Tweede Kamer, geeft een korte toelichting op de initiatiefwet die hij samen met F. Moord heeft opgesteld. Deze ini tiatiefwet beoogt het bevorderen van het in dienst nemen van lang- durig werklozen. Infrarood - De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden afdeling Zeeland komt vrijdag 18 september bijeen in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Tij dens die bijeenkomst vertelt de heer H.J.G. Sander wat 'infra rood' precies inhoudt en na een pauze vertoont de heer Marks dia's van vogels op een onbe woond eiland in Schotland. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Borsseletocht - De sportvereni ging 'Borssele' heeft voor 17 ok tober een wandeltocht op het pro gramma staan over de afstanden 5, 10, 15 en 25 kilometer. De start en inschrijving zijn bij café 't Klompekot' in Ovezande. De 25-kilometertocht begint om 11 uur en de lopers voor de overige afstanden kunnen tussen 13 en 14 uur vertrekken. VOC-Prijsvraag - Het Zeeuws Museum en het Stedelijk Museum Vlissingen hebben een prijsvraag uitgeschreven waarin de jeugd wordt opgeroepen een verslag te schrijven van een denkbeeldige zeereis. Bovendien worden docen ten en leerlingen uitgenodigd om in samenwerking met de musea lessen rond de VOC op te zetten of een bezoek te brengen aan de musea. Verhuisd - De Zeeuwse Vrou wenraad is per 1 september ver huisd van de Dam naar de Nieuwstraat 47 in Middelburg. Het telefoon- en postbusnummer blijven ongewijzigd. Kledingbeurs - In gebouw 'Ire ne' achter de gereformeerde kerk in Oost-Souburg wordt vrijdag 25 september een speelgoed- en kin derkledingbeurs gehouden. De beurs duurt van 15.30 tot 17 uur en de helft van de opbrengst is bestemd voor 'Zonneveld', dat er spelmateriaal voor kan kopen. VOC - Alle Zeeuwse scholen van het basis- en voortgezet onderwijs hebben een dezer dagen een infor matiepakket ontvangen van de werkgroep VOC-festival Zeeland. Het pakket bestaat uit een folder, de wandel- en fietsroute langs VOC-restanten op Walcheren, de Walcherse vogelvluchtposter an no 1750 en informatie over de prijsvraag van de musea in Mid- delburg en Vlissingen. Vogelbeurs - 'Zanglust', de Ar- nemuidse vogelvereniging, houdt zaterdag 19 september in 'De Ar ne' aan de Rademacherstraat een vogel ruil- en verkoopbeurs. Daarnaast is er een tentoonstel ling van schilderijen en aquarellen van 'Wannes' van Belzen. De beurs is geopend van 10 tot 16 uur. Kinderkalender - De Hervorm de Jeugdraad Zeeland organiseert een 'festival van kunst door kin deren'. Kinderen van basisscho len en jeugdwerk kunnen dan te keningen, gedichten en collages maken die op 24 oktober in de Grote kerk in Goes zullen worden tentoongesteld. De beste en origi neelste inzendingen worden opge nomen in een Zeeuwse kinderka lender. Inzenden kan tot 10 okto ber bij het bureau van de jeugd raad, Singelstraat 19 in Middel burg. Daar zijn ook de inschrijf- formulieren verkrijgbaar. Bingo - Liefhebbers van bingo kunnen vrijdag 18 september weer terecht in 'De Lammeren- burcht' in Vlissingen. De toegang is gratis en de balletjes gaan rollen vanaf 19.45 uur. Kindermarkt - Buurtvereniging Van Duyvenvoorde in Oost- Souburg opent zaterdag 19 sep tember het nieuwe seizoen met een dag vol activiteiten. Op het programma staan onder meer een kindermarkt, play-back show, muziek, en een barbecue. Het ge beuren vindt plaats in en rond 'De Schuur' aan de Middelburg sestraat en duurt van 10 tot 22 uur. Disco - Zaterdag 19 september draait dj Martin weer de nodige platen op de disco-drive in. De disco wordt gehouden in 'De Lammerenburcht' in Vlissingen en begint om 20 uur. Disco - Behalve in 'De Lamme renburcht' is er nog een disco in 'De Piek' in Vlissingen, eveneens op zaterdag 19 september. De aanvang is 21 uur. Het gratis into-pakket over kontaktlenzen ligt voor u klaar! Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24 Vlissingen, Lange Zelke 93. Kleding maken - Wie zelf kle ding wil leren maken doet er mis schien goed aan om op donderdag 24 september de informatieavond over kleding maken bij te wonen in buurthuis 'Scheldebuurt' in Vlissingen. Als er genoeg belang stelling voor is begint een week la ter de cursus die bestaat uit 12 les sen. De bijeenkomst begint om 20 uur. Inlichtingen: 01184 - 11458. Badplaatsbelangen - Het alge meen bestuur van de Stichting Badplaatsbelangen Domburg ver gadert 17 september, om 19.30 uur in de 'Halve Maan' in Oostka- pelle. Op de agenda staan onder meer een principebeslissing over het verbeteren van het woonhuis 't Hof Domburg en een exploitatie opzet daarvan, een overzicht van de omzetcijfers camping, strand, recreatiezaal en tennisbanen en de eindafrekening nieuwbouw Cam ping Domburg inclusief in frastructuur en zwembad. Na af loop van deze openbare vergade ring vindt er nog een besloten ver- gadering plaats. Rolstoeldansen - In de sportzaal van de Mytylschool Zonneveld in Oostkapelle wordt donderdag 17 september een kennismakingsa vond rolstoeldansen gehouden. De avond wordt verzorgd door me vrouw W. Makkelie in samenwer king met de Zeeuwse Sportraad en de gehandicaptensportvereniging 'De Vriendenkring'. Het program ma van de avond, die van 19.45 tot 20.45 uur duurt bestaat uit in formatie, demonstratie en zelf meedoen. Bij voldoende belang stelling kunnen er het komende seizoen rolstoeldanslessen op Wal cheren worden gegeven. In overleg met de deelnemers wordt dan de meest geschikte plaats uitgezocht. Voor verdere inlichtingen: Mieke van der Kroft: 01180 - 33024. Kledingbeurs - In de openbare basisschool 'De Vrijburch' in Middelburg wordt woensdag 23 september een winter- kinderkledingbeurs gehouden. De beurs duurt van 13.30 tot 14.30 uur en uiteraard gaat het om scho- ne kleding. Onderwijs - De afdeling Voort gezet Onderwijs van de Provincia le Onderwijsraad vergadert woensdag 23 september in het pro vinciehuis in Middelburg. De ver gadering begint om 14 uur en on derwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de SKOA- activiteiten en dan met name de beroepenmanifestatie 'Zeeland in harmonie', een verslag van de bespreking met de adviesraad ba sis onderwijs, speciaal onderwijs en de opleidingen (ARBO), en de behoefte aan deeltijdopleidingen en cursussen op het niveau van ho ger beroepsonderwijs - waaronder deeltijd lerarenopleidingen - in Zeeland. Computerclub - De vakantie is voor de meesten weer achter de rug en dat betekent voor de leden van de Hobby Computer Club in Vlissingen weer terug naar de orde van de dag. Met andere woorden: de maandelijkse bijeenkomst van de club staan weer voor de deur en de eerste bijeenkomst is op maan dag 21 september in 'Open Hof' in Vlissingen. Tijdens die bijeen komst worden de Atari 1040 ST en de Amiga 500 uitvoerig gede monstreerd en vergeleken. De avond begint om 20 uur. Walradar - Voor diverse plaatsen bij en langs de Westerschelde wordt momenteel de bouw voorbe reid van radartorens en -centrales. Samen zullen zij de walradarketen Westerschelde gaan vormen. In Vlissingen komt aan de Comman- doweg het hoofdgebouw van de ra darketen en op de Boulevard de Ruyter is het de bedoeling dat daar een radartoren verrijst. Voordat b en w een definitieve beslissing ne men over het verlenen van een bouwvergunning willen zij de me ning weten van de omwonenden van de Boulevard en overige 'be trokkenen'. Schriftelijke reacties kunnen tot 1 oktober worden in- gediend bij b en w van Vlissingen. Dansles - Iedere donderdag van af 17 september kunnen danslief hebbers weer terecht in 'De Schuur' in Oost-Souburg voor het nieuwe danslesseizoen. De begin ners kunnen terecht vanaf 19.30 uur en om 21 uur is het de beurt aan de gevorderden. De organisa tie is in handen van de buurtvere- niging 'Van Duyvenvoorde'. Vredesweek - ln het kader van de vredesweek staat de kern van het IKV-Middelburg zaterdag 19 en 26 september met een kraam in de Lange Delft in Middelburg. In de kraam is veel nieuw materiaal van het IKV en Pax Christi ver krijgbaar. Tevens kan men er in lichtingen verkrijgen over de in ternationale vliegerdag die op 11 oktober aan de Veerse Dam wordt gehouden. Tevens is gedu rende die vredesweek in de Biblio theek in Middelburg een ten toonstelling ingericht met teke ningen van de cartoonist Len Munnik. Het thema is 'Tekenin- gen in de vredesweek'. Telefonische hulpdienst - Er is nog steeds een forse toename van het aantal telefoongesprekken, mannen en vrouwen bellen even vaak en jongeren en ouderen bel len meer dan voorheen. Dat zijn een aantal conclusies die de Stich ting Telefonische Hulpdienst trekt uit het jaarverslag dat on langs is verschenen. Verder constateert de hulpdienst dat een zaamheid, relatieproblemen, sexuele problemen en psycho sociale problemen veel voorko mende verschijnselen zijn en dat het vooral kinderen en jongeren zijn die bellen over sexualiteit en over allerlei relatieproblemen die zij thuis of op school hebben. Parapsychologie - Mevrouw Ten Cate, helderziende, vertelt iets over haar leven en als het mo gelijk is doet zij helderziende waarnemingen. Mevrouw Ten Cate doet dat op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie die op vrijdag 25 september in de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal een bij eenkomst heeft. De bijeenkomst begint om 20 uur. Gymnastiek - Binnenkort gaan er in Middelburg weer een aantal cursussen gymnastiek op muziek voor huisvrouwen van start. Er wordt onder meer aandacht be steed aan conditietraining, grond- gymnastiek en bewegingsvormen (jazz- en ritmische gymnastiek). De oefeningen zijn speciaal 'vrouw gericht' en worden gehou den in de zaal van de Getuigenis- kerk aan de Lauwereyszstraat op 1 oktober (9 en 10 uur), de sport zaal van 'Slagvaert' aan de Kruit- molenlaan op 7 oktober (9 uur) en in de 'Griffioenschool' op 5 okto ber (19.15 uur). Inlichtingen: 01180 - 25141 of 01189 - 1809. Brandweervoertuig - De PZEM neemt vrijdag 18 september niet alleen een nieuw brandweervoer tuig in gebruik, maar opent die dag tevens een nieuwe garage op het complex Borssele. De officiële gebeurtenissen vinden plaats om 15 uur. MBD - De MBI) - Ouderencon- tactgroep van Noord- en Zuid Be veland en Walcheren heeft voor donderdag 8 oktober een thema dag op het programma staan met als motto: ('Onderwijs en MBD). Zes deskundigen spreken die dag over hun instituut of school en zullen de nodige vragen beant woorden. De themadag vindt plaats in het PMD-gcbouw aan de Zonnebloemstraat in Goes van 14 tot 18 uur. Inlichtingen: 01100 - 14901. Poppcnmaken - Buurthuis 'Scheldebuurt' in Vlissingen houdt op dinsdag 22 september een informatieavond over de cur sus 'poppenmaken'. Bij voldoen de belangstelling begint de cursus dan een week later en zal 12 lessen omvatten. De informatiebijeen komst begint om 20 uur. Inlich- tingen: 01184 - 11458. Kledingbeurs - De Unie van Vrijwilligers houdt woensdag 23 september tussen 13.30 en 16 uur in het pand aan de Herengracht 52 in Middelburg een verkoping van winterkleding. Dinsdag 29 september is er op hetzelfde adres een dameskledingbeurs tussen 9.30 en 15 uur. Videofilmen - Wegens enorm succes in het voorjaar overweegt de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA) om in oktober wederom een ba siscursus videofilmen te organise ren. De cursus bestaat uit drie avonden en is bedoeld voor men sen die sinds kort over opname apparatuur beschikken. De cur sus wordt gehouden op de dinsda gen 13, 20 en 27 oktober in restaurant 'De Caisson' in Kapelle-Biezelinge en duurt van 20 tot 22.15 uur. Voor verdere in- lichtingen: 045 - 217392. Schildersbiiiirl - Het comité Schildersbuurt-Noord in Vlissin gen vergadert donderdag 17 sep tember in het clubgebouw van de Joegoslavische vereniging aan de Meindert Hobbemalaan in Vlis singen. Op de agenda staan onder meer de stand van zaken met be trekking tot de kabeltelevisie, de bodemverontreiniging aan de Van de Helstlaan en de verslaggeving van de diverse commissies. De vergadering begint om 20 uur. Folkestone - Van 18 tot 21 sep tember brengen de burgemeester, enkele raadsleden, de gemeentese cretaris en een verslaggever van de Engelse zusterstad Folkestone een bezoek aan Middelburg. Op het programma van die dagen staat onder meer een discussie over uiteenlopende onderwerpen, een bezoek aan Neeltje Jans en een kerkdienst in de Engelse kerk. Do. 17 sept. l/m wo. 23 sept. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. J. Baayens, 14 uur: lees- dienst. ARNEMUIDEN: Gereformeerde Gemeente in Neder land. Langcbcckcstraat 16. Zo. 9.30 cand. Roos, 14.30 uur: leesdienst. 19 uur: cand. Roos. HIGGEKEKKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 9.00 uur: kand. Heyting uil H.J. Ambacht. DOMBURG: Gereformeerde Kerk. Noordstraat 13. Zo. 10 uur: ds. M.V.J. de Craene te Middelburg, 19 uur: ds. A. Spaans te Westkapelle. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Openlucht theater, Badhuisweg, zo. 8.45 uur GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. C.H.B. Weys, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst. GR1JPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. A. Jobsen, 19 uur: ds. A. Jobsen, jeugddienst. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. G. de Lang uit Serooskerke, 19 uur: ds. A. Jobsen, gez. dienst in Geref. Kerk (Jeugddienst). KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Geers uit Middelburg. KOUDEKERKE: Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30: ds. M.J. de Jong. Gereformeerde Kerk, Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: dhr. H. Berkhey te Pernis, 19 uur: ds. M.J.T. Burema te Heinkenszand. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maandag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 517, 4330 KA MID DELBURG. tel. 01180 - 81000. MELISKERKE: Gereformeerde kerk Bergstraat 32. Zo. 10 uur: kand. R.G. v.d. Zwan ui Kampen, kinderneven- dienst 4-7 jaar, 19 uur: kand. R.G. v.d. Zwan, jeugd dienst Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: Kand. Heyling uil H.J. Ambacht. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: kand. R.G. v.d. Zwan uit Kampen, kindernevendiensi 4-7 jaar, 19 uur: kand. R.G. v.d. Zwan. jeugddienst. MIDDELBURG: Ba lui'i Gemeenschap Walcheren. In formatieavonden worden gehouden op do. 20 uur. i.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: kand. ds. A. Wagenaar Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 10 uur: Lutherse Kerk ds. Buissing, dienst van de kleine kerken. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Lok Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstr. 6, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 17 uur: ds. P. Paulus Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. P. Paulus m.m.v. Brassband "Hosanna" uit Leeuwarden, 14.30 uur: ds. D.W. Dondorp. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: br. L. Ph. Westhoff, 17 uur: ds. A. Jobsen te Grijpskerke. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. de Graaf. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: ds. J. Dubbink m.m.v. de cantorij, 17 uur: ds. P. Vermaat uit Maassluis (GB). Koorkerk, Koorkerk hof, 10 uur: gez. dienst in Lutherse Kerk, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. G.H. Otte, Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 10 uur: ds. O. Elseman, Thomaska pel, Vrijlandstraat 10 uur: ds. J. Lukasse, doopdienst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, II uur: eredienst: ds. A.J. v.d. Kamp Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur o.l.v. luitenante H. Puttenstein. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. Buissing- van Beers, gez. dienst kleine kerken m.m.v. het N.H. Kerkkoor Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Simpel- huisstraat. Zo. 9.30 en 17 uur: kand. R. Ganzevoort, Gorkum Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerkhof. Zo. 10 uur: dienst in Lutherse kerk M'burg. (Kleine Kerk Walcheren). Rooms-Kutholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2. Za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: Samenkomst. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. W'.N.G. Pikaar uit Wolphaartsdijk, jeugddienst OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Gemeente Zondag van 10 tot 16 uur ge meenschapsoefening en aktiviteiten rond de start v.h. kerk winterwerk. Erediensten om 10.30 en 15 uur: voor ganger consulent ds. A.W. Mol te Domburg. Om 10.30 uur: bevestiging ambtsdragers, kindernevendienst alle groepen. Rooms-Katholieke Kerk. (Ned. Hervormde Kerk, Wa- terstraat 4). Za. 19 uur. RITITIEM: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. W.N.G. Pikaar, gezinsdienst SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: mevr. ds. H. Kamphuis, Hein- kenszand, 19 uur:ds. G. de Lang, jeugddienst. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: ds. Jorritsma uit Vlissingen. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur. ds. P. Joosse uit Vlissingen, 19 uur: dhr. H.J. van der Laan uit Kruiningen. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthcmsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdiens!. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. R. Heemskerk, Oranje plein 9.30: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: mevr. ds. H. Kamphuis uit Heinkenszand. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat I, zo. 19 uur: ds. v.d. Vrie. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. v. Tuyl uit Serooskerke. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Vie ver", Dongestraast 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerk- laan 19, zo. 10 uur: parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 uur: dhr. J. v.d. Putte, Souburg 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst te Gapinge. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 11 uur: ds. Geers uit Middelburg. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, En gelse kerk te Middelburg, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomwcg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomwcg 1. Zo. 9.30 uur: ds. M.C. Postema. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Walstraat 23. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente. Marnixkerk, Marnix- plein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. M. de Mey. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. Krijger, Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. de Boer, 19 uur: ds. Krijger, H.A. Open Hof, Alexander Gogel- weg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, 17 uur: ds. de Nooy. Jehova's Getuigen Gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehova's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: ds. A.J. v.d. Kamp, 10.30 uur: bijbelstudie. Federatieve gereformeerde/hervormde wijkgemeente Lammerenburg. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1. Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooij. Vrcdeszondag 19 uur: ds. H. Makkinga. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: Opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. C.F.H. Tuyll van Serooskerke. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel- weg 57, zo. 9.30 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Kou dekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambcrtuskoor, zo. 9.30 uur: dameskoor. Bethcsda-St. Joseph ziekenhuis, Kou dekerkseweg 88. zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Openbare basisschool "De Stellcpil", Kleiweg I. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haackwcg zo. 10 uur. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: mevr. Spaans-Moolenaar m.m.v. koor "Exaudi", 17 uur: gez. dienst Hcrv. en Geref. ds. Noordant. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 ds. P.G. Vellekoop (doopdienst). Rooms-Katholieke Kerk. Willibrorduskerk, Bosweg 1, zo. 10 uur. Do. 17 sept. t/m wo. 23 sept. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur lot zaterdag 24 uur: P-F. de Doclder, Bellinkplein 1, tel. 11721. Zondag tot 24 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1tel. 37393. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringen de gevallen 12.30 tol 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: E. Kant, Sabalaan 3, tel. 71017. Zondag lot 24 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUW I.AND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag. N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Zondag: M.M.L. Pcnnings, Amstelstraat 55, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SE ROOSKERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: J.W. Oosterhoff, Markt 10, Veere, tel. 01181-271. WESTKAPELLE, DOMBURG EN AAGTEKERKE, ZOUTELANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKERKE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zon dag: A. Stutterheim, Siverlstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. tandartsen" ^^znum Spreekuren voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: L. Slingenbcrg, Roozenburglaan 14, Middelburg, tel. 01180-28420. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmor gen daaropvolgend: Hummelen, Markt 69, tel. 12134. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Paauwenburg, Troelstraweg 2A, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mevr. H. Klom- pe. Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: Mevr. J. Drijdijk. Grootmede 62, tel. 26045. Ingaande vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: E.F.M. van de Akker te Oost-Souburg, tel. 01184-60860. DIERENARTSEN PRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WALCHEREN-OOST, MIDDELBURG EN ARNE MUIDEN: tel. 01180-14366, avonddienst van 17.30-22.30 uur. KOUDEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE, ZOUTELANDE, WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE, GRIJPSKERKE, VEERE; GAPINGE, VROUWENPOLDER, ZAND- DIJK. SEROOSKERKE. SIM LAURENS: 01187-2333 ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM GROOT- WELGELEGEN, Oostkapelseweg 4, 4353 EH Seroos kerke. Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01189-1302. NOODOPV ANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel. 01180-34085. GESLACHTSZIEKTEN BESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. AIDS-INEOLIJN: 01180-38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOOR LICHTING: 01180-34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel. 01184-18395.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 7