ZMWtót Seizoensverlenging Gevraagd: mening bevolking Alstublieft BUON APPETTTO Voortgezet onderwijs BIREC Subsidie Rusthoeve nog 10.000 m3 gebroken puin BIK SLOOPWERKEN B.V. Kom en geniet van vele Italiaanse lekkernijen in ons restaurant. Woensdag 16 september 1987 - 'A 1 I)E FAAM - DE VLISSINGER Bij de provincie worden plannen voorbereid over uiteenlo \/eerS6 Meer pende onderwerpen, zoals de gezondheidszorg, het milieu en de emancipatie. De bedoeling is in die plannen rekening te houden met wensen en verlangens vanuit de bevolking. IN BEHOEP Inspraak Milieu Gezondheid Verkeer Welzijn Woonwagens Westerschelde Deeltijd-opleidingen Vanaf nu te leveren vanaf Goes graderingen en prijzen op aanvraag. J. Roggeveenstraat 99, Goes tel. 01100-16804/01805-3060 'n creatief kapper RONALD een geschenk uit de hemel VAN HET SALADE BUFFET: VAN ONS WARM BUFFET: VAN ONS BROOD BUFFET: ABDIJ Provinciale staten wordt voorgesteld de proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat jaarlijks tot en met 1991 zestig duizend gulden sub sidie te verlenen. Al sinds de oprichting van de proefboerderij op Noord-Beveland - in 1971 - draagt de provincie jaarlijks bij in de exploitatie. X*>, i'C-' $^£1 w In de provinciale landbouwnota hebben provinciale staten be paald, dat financiële ondersteu ning van praktisch en weten schappelijk onderzoek in de agrarische sector tot de taak van de provincie hoort. Rust hoeve is gespecialiseerd in het onderzoek van graszaden, peul vruchten, vlas, aardappelen en suikerbieten. In de jaren 1982-1985 zijn vier proeven gehouden met inzaai van Engels raai onder tarwe en in open land. Daarbij werd ge constateerd, dat met beide me thoden ongeveer dezelfde op brengst te bereiken is. Op het ogenblik zijn er proeven met En gels raai onder erwten en veld- bonen. Vorig jaar herfst is be gonnen met vergelijkend onder zoek in de toepassing van var- kensdrijfmest en van slachtvar- kensmest. In de herfst van dit jaar begint de tweede proef in deze sector. De opbrengst aan produkten op de proefboerderij is - net als bij andere boerderijen - sterk af hankelijk van de opbrengst per kilogram en van de prijs per een heid produkt. In 1986 kwam de opbrengst op 4,2 ton en voor komende jaren wordt gerekend op vier ton. Ook zijn er in komsten uit proefveldvergoe dingen. De totale inkomsten van Rusthoeve zijn begroot op bijna zes ton en de exploitatie kost ruim een miljoen gulden. Het tekort wordt gedekt uit subsidies van onder meer het landbouwschap, de Federatie Noord-Brabant, de provincie en het bedrijfsleven. In het voorstel aan provinciale staten voor de subsidie tot en met 1 991 wordt gesteld, dat de provinciale bijdrage op zestig mille kan worden bepaald onder de voorwaarde, dat het be drijfsleven een bijdrage tot het zelfde bedrag levert. Provinciale staten beslissen er over in de begrotingsvergade ring op 6 november. De heer R.F.M. de Cock uit Vo gelwaarde heeft bij de provincie bezwaar gemaakt tegen een besluit van het waterschap Hulster Ambacht. Het water schap heeft de Vogelwaarde- naar gewezen op zijn plicht de waterloop langs zijn grond te onderhouden. De heer De Cock wil van die plicht ontheven wor den en heeft daarom vernieti ging van het waterschaps- besluit gevraagd. De eerste kamer uit gedeputeer de staten behandelt het verzoek tot vernietiging op dinsdag 22 september, 10.00 uur. De tweede kamer uit gedepu teerde staten houdt 22 septem ber viermaal zitting voor be roepschriften met algemene bijstand als onderwerp. Twee inwoners van Hulst, een uit Middelburg en een uit Goes worden gehoord, evenals hun gemeentebesturen om 10.30, 10.50, 11.20 en 1 1.40 uur. De eerste, gedeeltelijke herzie ning van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Zierikzee is onderwerp van ge sprek in een zitting van de hoor- commissie bestemmingsplan nen op vrijdag 25 september, 9.00 uur. De Zeeuwse Milieufederatie en de gewestelijke raad voor Zee land van het landbouwschap hebben bij de provincie bezwaar aangetekend tegen onderdelen uit het bestemmingsplan. De or ganisaties vinden dat de belan gen van respectievelijk het mi lieu en van het agrarisch ge bruik onderbelicht worden. Behalve de bezwaarden wordt ook de gemeente Zierikzee gehoord. Alle zittingen zijn openbaar. Zij worden belegd in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. tM Om die wensen en verlangens te kennen, geeft de provincie inspraak. Voordat de plannen worden vastgesteld is de bevol king dan in de gelegenheid er een mening over te geven en de verlangens en wensen kenbaar te maken. Er zijn verschillende manieren om de inspraak gestalte te ge ven. Voor welke manier wordt gekozen, hangt af van de draag wijdte van de plannen. Met schriftelijke voorlichting en inspraak wordt volstaan als de plannen alleen gevolgen hebben voor gemeenten en organisa ties. In sommige gevallen wordt de procedure uitgebreid met een hoorzitting of er wordt een mogelijkheid geboden tot over leg tussen de organisaties en de provincie. Zijn er belangen van individuele burgers in het geding, dan wordt de procedure uitgebreid met voorlichtingsbijeen komsten en soms inspraakbij eenkomsten. Vertegenwoordi gers van de provincie komen de plannen dan toelichten. De derde en laatste manier van inspraak is de uitgebreidste. Be halve schriftelijke en mondelin ge toelichting wordt dan de mo gelijkheid geboden over de plannen te praten in gespreks groepen. De gespreksgroepen bestaan dan uit de burgers die in de plannen zijn geïnteres seerd of die gevolgen van de uitvoering van de plannen zul len ondervinden. Gedeputeerde staten hebben vorige week een lijst met plan nen vastgesteld, waarvan al bij voorbaat vaststaat, dat er in spraak op zal worden gegeven. Op milieugebied zijn er plannen in de maak met als onderwerp zuiveringsslib, grondwaterbe- leid, klein chemisch afval, stilte- gebieden, natuur- en land schapsbescherming en la- waaisporten. De inspraak er over begint voor sommige plan nen nog dit jaar, andere staan pas in de loop van volgend jaar op het programma. Er komen plannen in de gezond heidszorg voor geestelijk ge handicapten, psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg, li chamelijk gehandicapten, ge handicaptenbeleid, spreiding bejaardenoorden, verpleeghui zen, algemene ziekenhuizen en revalidatie. In de meeste geval len zal de inspraak bestaan uit schriftelijke informatie, aange vuld met bijeenkomsten, waar op de plannen mondeling wor den toegelicht. Het fietspadenplan van de pro vincie wordt op de bruikbaar heid onderzocht. Bekeken wordt wat al is uitgevoerd en welke fietspaden nog moeten worden aangelegd. Verder wordt gewerkt aan een provin ciaal verkeers en vervoersplan. Afhankelijk van de beslissingen, die op rijksniveau worden geno men over de vaste oeververbin ding Westerschelde, komt er een projectnota over die verbin ding. Op de nota zou de in spraak moeten komen in de tweede helft van volgend jaar. In de categorie welzijn komen er plannen voor de jeugdhulpverle ning, de volwasseneneducatie en de emancipatie. De laatste twee komen nog dit najaar in de inspraak. Het Veerse Meer blijft tot en met de herfstvakantie zijn aan trekkingskracht houden voor watersporters. Dat komt door dat de waterstand in het meer pas na de herfstvakantie - na 25 oktober - op het winterpeil wordt gebracht. Tot die datum wordt het peil gehandhaafd op - 0,30 meter NAP. Watersporters kunnen dus vol op gebruik maken van het Veer se Meer. Diepstekende jachten hoeven nog niet uit de ondiepe re havens te worden gehaald en de campings rond het Veerse Meer blijven tot en met de herfstvakantie vanaf het water ook bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de nota monumentenzorg en arche ologie. Het saneringsplan woonwagen centra komt in de lente van vol gend jaar in de inspraak. De pro vincie geeft erin aan welke cen tra kunnen blijven bestaan, wel ke moeten worden verplaatst en welke moetep worden opge heven - allemaal zaken die de woonwagenbewoners ter harte gaan. Vooral voor hen zullen er voorlichtings- en inspraakbij eenkomsten worden belegd. In het voorjaar van 1988 wordt ook het beleidsplan Wester schelde ter beoordeling aan de bevolking voorgelegd. In het plan komen aan de orde scheepvaart, havens, industrie, waterhuishouding, natuur- en landschap, zandwinning en baggerwerken, beroepsvisserij en recreatie. Behalve in Zeeland zal in België aandacht gevraagd worden voor de visie van de provincie. Bij het bureau voorlichting van de provincie is een lijst van de plannen gratis beschikbaar. De lijst is toegezonden aan organi saties en instellingen, waarvan verwacht wordt, dat zij belang stelling hebben en dat zij ge bruik zullen maken van de in spraak. Daarbij is tegelijk de vraag gesteld of de gekozen procedures bij de verschillende plannen overeenstemmen met de wensen van de organisaties. De lijst kan worden aange vraagd bij het informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 - 31400. Aan hetzelfde adres kan men zich ook al aan melden voor de onderwerpen waarover inspraak wordt gegeven. WM De wisseling in het peil van het Veerse Meer is nodig voor de afwatering van de polders. In de maanden april tot en met au gustus heerst het zomerpeil: het nulniveau NAP en in de win ter zakt het water tot - 0,70 me ter NAP. Vroeger begon voor het Veerse Meer de winter in september, maar om de water recreanten van dienst te zijn, wordt sinds 1985 gewerkt met een tussenpeil. Het gaat nog om een proef. In 1985 en 1986 werd het waterpeil in de maand september gesteld op - 0,30 meter NAP. Dit seizoen wordt het tussenpeil dus langer ge handhaafd. Behalve voor vaarders op het Veerse Meer en voor de cam pinghouders aan de boorden van het meer is de maatregel gunstig voor surfers en oeverre creanten. Doordat het peil maar met dertig centimeter is ver laagd, hoeven gebruikers niet door 'de modder om in het meer te komen. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 De afdeling voortgezet onderwijs van de provinciale onderwijsraad vergadert woensdag 23 september, 14.00 uur, in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Sectorvorming en vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs en de bevolkingsprognoses voor Zeeland staan op de agenda. Ver der praat de afdeling over de beroepenmanifestatie en over de coördinatie van nascholing van docenten in het voortgezet on derwijs. De afdeling bespreekt de uitslag van het onderzoek naar de behoef te aan deeltijdopleidingen in Zeeland. Uit het onderzoek is gebleken, dat er veel belangstelling bestaat voor deeltijdopleidingen op het niveau van hoger beroepsonder wijs. Van de deelnemers aan zulke opleidingen wil ruim de helft le raar worden. Er is vooral behoefte aan cursussen economie en in formatica, pedagogiek en textiele werkvormen. Ook is er veel be langstelling voor nascholing. De Zeeuwse bedrijven hebben te ken nen gegeven, dat zij interesse hebben voor deeltijdcursussen voor hun personeel. Nagegaan zou moeten worden hoe in de behoeften kan worden voorzien, waarbij vooral de Hogeschool Zeeland de Hogeschool Rotterdam/Delft (waarin de Nutsacademie en de deeltijdlerarenop leiding zijn opgegaan) een belangrijke taak hebben. Wt KAPSALON Slocstraat 19, 4456 U'wcdorp Tel.: 01196-13635 voor wie leeft bestaan veel vragen Ook voor wie wel eens in de Bijbel leest, wat is de zin van ons be staan? wie is Cod? Daarom dit aanbod van deze Bijbelcursus. Een hulp om wegwijs te worden. De cursus bestaat uit 25 lessen die u om de 14 dagen krijgt toegezonden. Bi] het bestuderen van de lesstof willen begeleiders u behulpzaam zijn. U kunt kiezen uit mondelinge en/of schriftelijke begeleiding, stuur de bon vandaag nog in. u kunt aangeven of u prijs stelt op een basiscursus of op een vervolgcursus welke verdiepende stof biedt. Naam: M/V Ik wens te ontvangen: De Bijbelcursus voor t 30, - als bijdrage in de kosten. De Vervolgcursus voor I 37,50 als bijdrage in de kosten en als vergoeding voor aanvullend lesmateriaal. Noteert u mij voor: schriftelijke cursusbegeleiding mondelinge cursusbegeleiding beide Deze cursus wordt u aangeboden door de Stichting Werkgroep Bijbelcursus, uitgaande van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Antwoordnummer 837 3800 VB Amersfoort I Adres: I Postcode/Woonplaats: Handtekening: Per dag bieden wij u een wisse lend aanbod, zoals: Stel zelf uw salade samen uit diverse Italiaanse salades. Italiaanse soepen, met om.: - Minestrone Parmigiano Italiaanse minestronesoep met Parmezaanse kaas Per kop Dagelijks wisselende Italiaanse maaltijdschotels. Om.: - Lasagna al forno - Spaghetti Ragu alia Bolognese - Macaroni alia Venitienne - Scalapinni con pepperoni (schnitzel met paprikasaus) Wil Vanaf - Panino Gorgonzola vers gebakken sandwich- broodje met Gorgonzola kaas Wil Perstuk JtJU of - I*anino Italia sandwich met rode Italiaanse sla, vlees tomaten, salami, komkommer enkaas wil Perstuk De aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 26 september 1987. Restaurant Maandag 12 00 20 00 uur Vri|dag 9 00 - 20 00 uur Dinsdag 9 00 20 00 uur Zaterdag 9 00 - 22.00 uur Woensdag 9 00 - 20 00 uur Zondag 12.00 - 20.00 uur Donderdag 9 00-21 00 uur Middelburg, Pottenbakkersingel 2 Tel. 01180-29251

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 17