nf toppers. seizoen. FL00RTJES FASHION VERHUIST... FLOORTJES FASHION Broodje kip-kerrie vetter dan patatje Nieuwe shirts voor ttv 't Zand Conj unctuurpeiling Kamer van Koophandel Echtscheiding en aansprakelijkheid 1/2 PRIJS JAFITEX f 825, KREUK-KATOEN GABARDINE PASPOORTSTRAAT 36 OOST-SOUBURG OVERALLS NU 00K IN LENGTE MATEN VAKKLEDING DE VRIJBUITER EN FLESSEGROPM VAN DIT Vlissingen, Walstraat 106. DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE DAMESMODE 7IQU/I-RETTE DE STOMERIJ VOOR UW SLAAPZAKKEN GORDIJNEN EN TAPIJTEN adverteren doet verkopen Half edelstenen van moederaarde, gemaakt tot colliers, armbanden en ringen in vele gevarieerde prijzen. exclusief bij: Graag tot ziens bij: Activiteiten 'Aldegonde' het juiste adres voor een goed 2e hands boek. DE VLISSINGER Woensdag 9 september 1987 Voor blouses in uni. 100% katoen. 150 cm breed Bruin, groen en zwart. Alleen bij Leo Horn per meter In katoen. Eenzijdig geruwd. In uni en gedessineerd. 150 cm breed. Natuurlijk in bruin en groen. per meter" MEER METERS MODE 23 VESTIGINGEN IN NEDERLAND Vanaf vrijdag 11 sept. kunt U mij vinden op het nieuwe adres: Trendy teener- en damesmode van o.a. de merken: Vanilia Clarisse Frou-Frou Peter en Jo Head over Heels Vrijdag 11 en zaterdag 12 sept. ontvangt U een \euke attente bij Uw kledingaankoop! Paspoortstraat 36 Oost-Souburg Tel. 61326 ONDERZOEK KONSUMENTEN KONTAKT: Routekaart "Wintersport gebieden" Brochure "Uit en thuis in de wintersport" Ook de nieuwe najaarscollectie komt binnen. Loopt u eens binnen bij ons. betaalbare mode bij: VAN CAMPENHOUT blauw/khaki/wit/groen Scheldestraat 16 tel. 13788 Parkeerruimte in de buurt [Drijbutter NIEUW binnen gekregen: kinder boeken, literatuur, romans, scheepvaart, science-fiction, kunst, Zeeland, oorlog en detectives. Uniek: V-snaar aangedreven compressor tankinhoud 40 I. pompcapaciteit 230 I p/min. motorvermogen 2 pk/220 v max. druk 8 atmosfeer compleet met automatische afslag, reduceerventiel, koppelingen etc. Zolang de voorraad strekt 1 jr. garantie! gratis servicebeurt. Scheldestraat 15 Vlissingen tel. 01184-12204 LEO HORN NU IN DE WALSTRAAT NR.106 LEO HORN w- Een broodje kip-kerrie of een broodje kip-prei is vetter dan een patatje met, een bamischijf, en een kroket. Tot deze conclusie komt Konsumenten Kontakt naar aanleiding van een onderzoek bij 17 croissanteriën. De broodjes bleken niet alleen vet. Tweederde van de onderzochte broodjes werd ook te koud geserveerd. Warme broodjes van de croissan- terie zijn populaire snacks gewor den. De oorzaak van die popula riteit is moeilijk te achterhalen. Volgens de Stichting Voorlichting Brood zijn de Franse broodjes een welkome aanvulling op de geijkte snack uit de snackbar. Ook zou de consument deze broodjes gezonder vinden dan an dere snacks. Een broodje kip-prei of kip-kerrie wordt gemaakt van bladerdeeg. Dat deeg bestaat voor 40 procent uit vet. Het gemiddelde vetgehalte van een broodje kip-prei en kip- kerrie kwam op 22 procent, zo bleek uit het onderzoek van Kon sumenten Kontakt. Een broodje kip-kerrie is iets vetter dan een broodje kip-prei. De Middelburgse tafeltennisvere niging 't Zand kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Niet alleen omdat ze met twee teams in de landelijke senioren competitie meedraaien en in het Zeeuwse tot de toppers behoren, maar sponsor Maartense Tapijt en Meubelen uit Middelburg heeft een ferme duit in het zakje gedaan en alle seniorenteams van een nieuw shirt voorzien. Konsumenten Kontakt trof bij het onderzoek grote verschillen in gewicht en prijs aan. Het lichtste broodje woog 60, het zwaarste broodje 100 gram. In 60 procent van de broodjes zit ongeveer 40 procent vulling. Het karigste broodje, dat slechts 20 procent vulling bevatte, was ook het duurst. Er moest 2,50 voor worden neergeteld. Het goed koopste broodje kostte 1,60. De goedkope broodjes bleken echter niet minder van kwaliteit te zijn dan de dure. De inkoopprijs van een broodje kip-kerrie is ongeveer 60 cent. Broodjes kip-prei en kip-kerrie worden warm geserveerd. Vol gens het Voorlichtingsbureau voor de Voeding is de smake lijkste temperatuur minimaal 65 graden. Tweederde van de brood jes die zijn onderzocht werd kou der geserveerd. De broodjes wor den dus meestal onvoldoende op gewarmd. Alle broodjes voldeden aan de eisen die de Warenwet stelt aan het aantal bacteriën. Wat dat be treft steekt deze snack gunstig af bij andere horecaprodukten. De jaarlijkse enquête regionale bedrijfsontwikkeling (ERBO) is weer van start gegaan en inmid dels is bij ruim 2.100 bedrijven het bekende formulier in de brie venbus gerold. Met de resultaten van deze enquê te krijgt de Kamer van Koophan del een beter zicht op de bedrijfs ontwikkeling in haar werkgebied Midden- en Noord-Zeeland. Zo worden er onder meer vragen gesteld over de knelpunten (pro blemen dus), die de bedrijfsvoe ring beïnvloeden. Dit kunnen punten zijn op het gebied van fi- nanciëring, subsidies of bestem mingsplannen. Verder is er in de enquête een vraag opgenomen over vervoersstromen vanuit Midden- en Noord-Zeeland naar het Zuiden. Dit in verband met de discussie over de Westerschelde Oever Verbinding (WOV). Zo rond de jaarwisseling zullen de eerste resultaten van deze enquête bekend zijn. De Kamer heeft deze informatie nodig om haar belan- genbehartigende functie te kun nen uitvoeren en om de beleidsad viezen aan overheden beter te kunnen onderbouwen. Als een huwelijk wordt ontbon den dan kunnen beide echtgeno ten aanspraak maken op de helft van de aanwezige goederen. Zij zijn overigens ook aansprakelijk voor de helft van alle schulden als zij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Negentig procent van alle huwelijken is 'in gemeen schap van goederen' en dat bete kent dus dat bij een echtscheiding de nodige financiële problemen kunnen optreden. Problemen kunnen er óók optreden als een van de partners een eigen zaak heeft. Meer informatie over de financië le gevolgen van een echtscheiding is te vinden in een brochure die is uitgegeven door de Stichting voor Juridische Adviezen in Leiden. De brochure gaat over alimenta tie, wie krijgt de woning en bevat een echtscheidingconvenant waarmee men een deel van de ad- vocatenkosten kan uitsparen. De brochure is te bestellen door over making van 18 gulden 90 op giro 4749072 of bankrekening 56.636.7041 ten name van de Stichting JAS in Leiden. Het nieuwe programma voor het komende seizoen van buurthuis 'Aldegonde' in Vlissingen is uit en vermeldt weer de nodige activitei ten. De eerste bijeenkomst begint op 3 september. Aan activiteiten heeft 'Aldegonde' het volgende te bieden: Maandag, 'Zelf kleding maken voor vrouwen' (9.30 - 11.30 uur), kleding maken (19 - 22 uur). Dinsdag: 'Gymnastiek voor ouderen' (14.30 - 15 uur), 'Volksdansen voor ouderen' (15.15 - 17 uur). Woensdag: 'Kreatieve ochtend' (9.30 - 11.30 uur), 'Videoavond voor teeners en jongeren (19-24 uur). Donder dag: 'Yoga voor vrouwen' (9.30 - 11.30 uur), 'Houtsnijden voor volwassenen' 13.30 - 16.30 uur). Vrijdag: 'Jeugddisco' (19 - 21.30 uur). Verder vraagt 'Aldegonde' nog medewerk/sters voor de op te starten kinderactiviteiten: kook club voor kinderen van 8 tot 12 jaar op maandagmiddag van 16 tot 18 uur en activiteiten voor de kinderen op de woensdagmiddag van 14 tot 15.30 uur. Bij de laat ste activiteit gaat het om kinderen van 5 tot 9 jaar. Opgave en inlich tingen: 01184 - 11458. Zoals elk jaar verschijnt ook dit jaar weer de win tersportroutekaart met aanbevolen routes naar de wintersportgebieden. Deze kaart geeft een overzicht van de wintersportplaatsen in Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland, Noord- Italië en de Eranse Alpen. De kaart is primair bedoeld voor automobilisten en geeft de kortste en beste route naar een wintersport plaats weer. Op de kaart vindt u o.a. de hoogte van elke plaats, hellingpercen tages en trajecten waar sneeuwkettingen noodzake lijk of verplicht kunnen zijn. Van alle plaatsen, die blauw zijn onderstreept, zijn wintersportgegevens terug te vinden in de toe ristische brochures "Win tersportgebieden Oosten rijk Zwitserland/Duitsland en Frankrijk/Italië. De routekaart "Win tersportgebieden" ligt van af oktober klaar op alle ANWB-kantoren en is gra tis voor leden. Voor het wintersportsei zoen 1987/88 heeft de ANWB de uitgave "Uit en thuis in de wintersport" in een nieuw jasje gestoken. Tevens is het binnenwerk grondig herzien en vindt men achterin de brochure een nieuw hoofdstukje met belangrijke vragen over de wintersport. "Uit en thuis" geeft een duidelijke kijk op vrijwel alle facetten van de win tersport en maakt het win- tersportpublick alvast een beetje warm voor het ko mende wintersportseizoen. Dit boekwerkje is niet al leen voor degenen die voor het eerst naar de win tersport gaan een geschikte informatiebron. Ook als men al vaker op win tersport is geweest, kan de uitgave "Uit en thuis in de wintersport" een prima ge heugensteuntje zijn. De brochure "Uit en thuis in de wintersport" is vanaf eind augustus gratis ver krijgbaar voor leden op alle ANWB-kantoren. ÊSS*»» STOMERIJ Paul Krugerstraat 146-148 Telefoon 01184-19165 Vlissingen NC'HKI.DKSI RAAT 41 VLISSINGEN TECHN HANDELS EN RE PARA IIEBUBO Verkoop, verhuur en reparatie van kwaliteitsgereedschappen voor industrie en professionele doe-het zeivers. Scheidesvaat 35 Vhssmgen Tel 01184 15351 excl. BTW

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 14