in Midden Zeeland Lethal Weapon Piet Rijken treedt niet graag op de voorgrond 3 september - 9 september EXPOSITIE FILM SCHILDERGROEP J.ROGGEVEENHUIS EXPOSEERT PODIUM Schuttershof theater opent op z'n Russisch 'The morning after' eerste film in Electro Portugese folklore in Vlissingen Hans Liberg probeert het in Vestzak theater Bijzonder concert Italiaanse in Lutherse kerk Middelburg DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 2 september 1987 Schilderen allen DE KUNSTENAAR GESPROKEN Allemaal opbouwend Engelsman speelt top-tien op concertorgel Concertzaal DISHOEK Toeristenwerk "Het ontstaan, le ven en werk van missionarissen in missielanden'. Wo. en do. 19.30 tot 21 uur en zo. vanaf 10 uur, tij dens de ochtenddienst. DOMBURG Serieus bedoeld werk moet ook serieus worden bekeken Nee. Een schilderklasje dat maar een beetje aanmoddert is het zeker niet. Er wordt zeer serieus gewerkt. De resulta ten, opgehangen in de gangen van het Jacob Roggeveenhuis, bewijzen dat. Zelfs kenners kijken verrast. Hoewel niet wordt gewerkt onder - wat wordt genoemd - 'deskundige leiding', worden met verve di verse technieken gede monstreerd. Ouderen hebben veel kleur in het leven zou het motto kunnen zijn. Nog tot en met 13 september zijn de schilderstukken te zien in het Middelburgse bejaarden centrum. Daarna verhuist de hele collectie naar de Zeeuwse Bibliotheek, waar ze van 16 september tot en met 18 okto ber zijn te bezichtigen. Ouderen en kunst. Het klasje van elf onder leiding van Philip Hey- se, waarnemend hoofd verzor ging, komt één keer per week bij een. "Boven", zoals het heet.De meesten beschouwen schilderen als een dagelijkse verplichting, thuis, op de eigen kamer. De oudste is 88 en de jongste is 73 ja ren oud. maar leeftijd vervaagt als men eenmaal bezig is. Hoewel: soms moet Philip de technieken aanpassen. Hij wist op een Van Gogh-achtig schilderij vol stip pen. "Die dame bibbert. En zo kan ze toch nog op het doek krij gen wat ze wil", luidt de uitleg van Heyse. En het zijn inderdaad allemaal dames die de schilder club bezoeken. Vroeger allemaal druk bezet door het nog niet ge automatiseerde huishouden en- dus nauwelijks tijd voor een hobby. Over hoe de schilderclub reilt en zeilt willen de dames N. Geldof (73) en M.S.E. Augustijn (83) wel uitleg geven. Mevrouw Au gustijn, veertien jaar in het Jacob Roggeveenhuis, schildert al zeven a acht jaar en verkoop regelmatig werk. Mevrouw Geldof, ge kluisterd aan een rolstoel, zit ze ven jaar in het huis en schildert nu ruim een jaar. Voor beiden is schilderen alles. "Als je eenmaal bezig bent, staan je gedachten helemaal stil. Alleen wat je aan het doen bent telt". Mevrouw Geldof: "Ik ben eigen lijk al veel eerder begonnen met tekenen. Mijn man had duiven en tekende ze wel eens. Ik probeerde dat ook te doen. Zomaar. In een schoolschrift. Altijd beesten. Die teken ik enorm graag. Ook nu. Maar geleerd heb ik niet.Geen en- Twee Viëtnamveteranen bij el kaar: de één rustig, de ander een opgewonden standje. Beiden heb ben echter hetzelfde beroep en zijn noodgedwongen op elkaar aangewezen. Toch brengen zij een onderzoek naar een zelfmoordpo ging, die moord blijkt te zijn en het resultaat van een heroïnecom- plot, tot een goed einde. Zo onge veer luidt het verhaal in de film Lethal Weapon, die vanaf don derdag draait in Alhambra I in Vlissingen. Het Schuttershoftheater opent zijn activiteiten met een Russisch Filmfestival van 6 tot en met 16 september. Een goede keus, vin den de organisatoren van de Stichting Filmtheaters Middel burg, want de Russische film klimt in aanzien. Dagelijks is er een andere film te bekijken. Verder zijn er talks hows en lezingen. Kiezen voor Russische film is kiezen voor kwaliteit. De Russische film stijgt immers in aanzien. Zeker sinds Gorbatsjov een liberale wind laat waaien en dus films die vroeger op onbereikbare rekken werden gedeponeerd door de censuur, nu. zo goed als ongestoord in de Rus sische bioscopen draaien. Het programma staat met titels vermeld in onze rubriek 'film'. kele techniek. Mevrouw Au gustijn: Vroeger op school kon ik helemaal niet tekenen. Het lukte- gewoon niet. Ik kreeg amper een huisje op papier. Pas nadat ik een attaque had gehad, keek ik heel anders tegen de dingen aan. Dat betekende een hele ommezwaai in mijn leven". Mevrouw Geldof heeft vijftig jaar in Vlissingen ge woond en mevrouw Augustijn haar hele leven in Veere. Land schappen uit de omgeving van het Markizaatsstadje zijn dan ook voor haar een geliefkoosd onder werp, hoewel ze net als mevrouw Geldof ook met liefde dieren schildert. De exposities zijn bedoeld om be kendheid te geven aan "het feit dat hier nog leven en kleur zit. Dat het geen dooie boel is in een bejaardencentrum", vullen de beide dames elkaar aan. "Wat hier gebeurt", volgt de uitleg van begeleider Philip Heyse, "is een initiatief van de bewoners zelf. Dat geldt trouwens net zo goed voor de volksdansgroep, hand werkgroepjes als kleien en de zanggroep. Meestal is er geen des kundige begeleiding. De tijd wordt alsmaar korter. Daarom geen we niet eerst een jaartje al lerlei technieken oefenen. Ander zijds is die schoolse basis voor de- Onder de 'de kunstenaar gesproken' verschijnt voortaan -in principe iede re eerste woensdag van de maand- op deze pagina een artikeltje waarin een Walchers beeldend kunstenaar centraal staat. Peter Sijnke, eerder schrijver van de Middelburgse "Archiefsprokkels", zal deze nieuwe rubriek gaan verzorgen. De eerste keer zetten we de schijnwerper op de Middel burgse schilder Piet Rijken. Tijdens de recentelijk in de Zeeuwse Bibliotheek gehouden Van Schagen tentoonstelling was een foto te zien waarop een aantal coryfeeën uit het Zeeuwse en Middelburgse kunstleven van kort na de oor log bijeen waren: zoals Van Schagen, Kimpe, Heymans, Prince èn Piet Rijken. De au todidact Piet Rijken (geboren in Middelburg 1915) treedt niet veel op de voorgrond, hij is wars van publiciteit, stoort zich niet aan kortstondige trends en modegrillen, maar gaat gestaag zijn eigen weg. Toch valt hij wel een bekende Middelburger te noemen: "heel Middelburg" kent zijn karakteristieke verschijning met de witte haardos. Al zo'n veertig jaar is hij in middels als professioneel schil der en tekenaar bezig. Wel heeft hij er altijd verschillende dingen naast gedaan, want zegt Rijken: "van kunst alleen kun je niet leven. Je moet er altijd wel iets bijdoen, wat dat dan ook mag zijn". Zo vervaardig de hij o.m. monumentaal werk, als wandschilderingen, mozaïeken, draadplastieken e.d. "Ik vind", zegt Piet Rijken, "als je zo graag kunstenaar wilt spelen je de consequenties daarvan moet aanvaarden en niet de gemeenschap ervoor moet laten opdraaien". Hij vindt het heerlijk om te teke nen, maar het komt er niet zo van. "In tekenen kun je meer uitdrukken dan in schilderen", meent hij. Maar hij "denkt in schilderijen" en is daar ook meer mee bezig. Rijken werkt op ouderwetse manier, zeer se cuur aan zijn schilderstukken. Door die tijdrovende techniek doet hij gemiddeld een maand tot een half jaar over één werk. Met name "dingen waar de ja ren overheen gegaan zijn", ouderdom, verval, aftakeling Dode vogel (tekening 1977) hebben zijn aandacht (b.v. af gevallen bladeren, rot hout, dode dieren). In de natuur doet hij inspiratie op. Thuis arran geert hij voorwerpen en even tueel detailfoto's en begint te schilderen. Mensen schildert hij zelden, meestal stillevens. Vaak hebben zijn schilderijen een verborgen symbolische, soms wat speelse betekenis. Eigenlijk is Rijken's werk tijd loos, maar het herinnert sterk aan schilderstukken uit de 17e-19e eeuw, waarmee hij in een traditie staat van kleine meesters als b.v. de Zeeuwse 17e eeuwse schilder Adriaen Coorte. Hij zou als kunstenaar best eerder geleefd willen (èn kunnen) hebben. Hoewel er sprake is van een traditie, van parallellen ook met vroeger zijn Piet Rijken's schilderijen toch modern getoonzet, soms zelfs met een soort "surrea listische touch" (een modepop of een viool op het strand b.v.). Eigenzinnig gaat Piet Rijken zijn weg. Hij schildert zoals hij is. Vindt het publiek z'n teke ningen en schilderijen mooi dan is dat meegenomen. Maar daarover hoeft hij zich geen zorgen te maken, want zijn fij ne werk wordt in brede kring bewonderd. Zijn meest bekende schilderij is wel "De blauwe jas", eigen lijk "Het vergeten portretje" geheten, dat op treffende wijze de teloorgang van het Zeeuwse land laat zien. Hoewel hij wei nig exposeert had Piet Rijken in de maanden juni en juli bij galerie "De Wijnstock" in de Middelburgse Bellinkstraat een zeer succesvolle tentoonstel ling. Voorafgaand aan de ver nissage werd een korte film (van Peter Gulien) over leven en werken van Rijken vertoond. Volgend jaar toont Piet Rijken een tweetal grote, nieuwe schil derijen in het Biologisch Mu seum te Oostkapelle. Peter Sijnke Bladeren (schilderij 1958) ze mensen ook niet nodig. Door de hogere leeftijd hebben ze een andere kijk op de dingen. Ze schilderen zoals ze het allemaal zien. En daar zit een hèèl leven achter. Bovendien is het belang rijkste uitgangspunt dat het beantwoordt aan wat ze er zelf van vinden". Philip Heyse zit bij de groep als begeleider en geeft tips. En onder ling bekritiseren ze elkaar tijdens de wekelijkse bijeenkomst. "Alle maal opbouwend, om nog betere resultaten te bereiken", bena drukt mevrouw Augustijn. Me vrouw Geldof: "De sfeer is er ge weldig. Het is een feest voor ons om dat te doen. Er wordt zelfs ge zongen en verteld over vroeger". Dat er aansluitend een expositie van het gemaakte werk is te zien in de Zeeuwse Bibliotheek is vol gens Philip Heyse verheugend. "Vooral om een beetje uit die bazaar-sfeer te komen, zo van: ach die oudjes. Wat leuk. Ik denk zelfs dat dit werk zeer serieus be doeld is en ook zo bekeken moet worden. Ondanks dat het tot stand kwam met de handicap van talrijke kwalen; van slechtziend tot bibberen". De splinternieuwe - eigenlijk her bouwde - bioscoop Electro opent met 'The morning after' (de vol gende morgen) met Jane Fonda en Jeff Bridges in de hoofdrollen. Het verhaal gaat over een niet meer zo piepjonge Alex Sternber- ge (Jane Fonda) die bijna een be kende filmster was. Op een ochtend wordt ze uit een roes wakker in een fotostudio naast het lijk van een onbekende man. Ze heeft geen idee hoe ze daar is gekomen en - bang dat ze voor de moord zal moeten op draaien - probeert ze het stadje te ontvluchten. Het mislukt. Maar ze neemt de ex-politieman Turner Kendall (Jeff Bridges) in ver trouwen. Haar ex-man sugereert dat Ken dall de onbekende moordenaar zou kunnen zijn en staat haar met raad en daad terzijde. Als het po- litienet zich om haar sluit, duikt ze onder in de kapsalon van haar ex-man. Daar vindt een onver wachte ontmoeting plaats... de A.1I9. Vr. t/m ma. 14 tot 22 uur. MIDDELBURG Balans 17, Jan Zembsch, schilde rijen. Wo., do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Aanvang za. La Baquette (St. Janstraat 45). Jelle Brinsma foto's van het Zeeuwse Landschap. Tijdens ope ningsuren winkel. Centrum Nieuwe Muziek (Achter de Houttuinen 30). 'Country Cries', 100 werken van 17 kunste naars uit Zeeland. Ma. t/m za. van 14 tot 17 uur. Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Gera Dauvillier en Wim Vader schilderijen, the ma bloemen. Ma t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Wim Vader, schilderijen: landschap, zeegezicht en abstrakt. Pannering (Reigerstraat 9). Schil derclub van Andries Minderhout, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Rabobank (Lange Geere 3). Mari an van Puyvelde, ikonen en bron zen beelden, tijdens openingsuren bank. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Leven en werk van drie Roose- velts: president Theodore Roose velt (1858-1919), president Fran klin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De Vleeshal (Markt) Servaas, 'Shake Hands' en 'PFFFT' video sculptures en 'Court of Justice' video theater. Di. t/m za. 13 tot 17 uur, zo. 14 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kouseteensedijk 7). Joos Clijsen, waterproject. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Johan Nieuhof, een reisverslag van een ambassadereis naar China in 1655. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 13.30 tot 17 uur. Galerie 'De Wijnstock' (Bel linkstraat) Tessa Braat, Han van de Broeke, Miems van Citters, Tie Hof, Henny Huser en Piet Rijken. Do. en vr. 14 tot 17 uur. Za. 11 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur. Jacob Roggeveenhuis (Noordsin- gel) Schildersclub. Dagelijks. OOSTKAPELLE Kasteel Westhove (Duinvlietweg 8). Han Koster, collages en schil derijen. Dagelijks van 11 tot 16 uur. Zeeuws Museum (Duinvlietweg 6). "Aai eens een krokodil", de huid van dieren en mensen. Te vens AndréKarman, schilderijen. Dagelijks van 10 tot 17 uur t/m ma. OOST-SOUBURG Jane Fonda in The morning after Maandag 7 september treedt in Vlissingen een Portugese dans groep uit de vissersdorpen Cova en Gala op. Het folkloristische gebeuren vindt plaats in het jeugdgebouw achter de Petrus- kerk en begint om 20 uur. Naast folklore schenkt de groep ook nog de nodige aandacht aan een ontwikkelingsproject van bei de dorpen. De Portugezen, me rendeels jongeren, zijn in Vlissin gen te gast bij de werkgroep we- relddiakonaat centrum/Paau- wenburg. Het doel van het Portu gese bezoek is onder meer aan dacht te vragen voor de proble men waar de Portugese kerk en de samenleving mee te maken hebben. Openbare Bibliotheek (Kanaalstr. 56). Werken van cursisten Kunst zinnige Vorming Vlissingen. Ma. t/m vr. van 13.30 tot 17.30 uur, za. van 10 tot 12.30 uur, do. en di. van 18 tot 20 uur. VEERE VLISSINGEN Alhambra theater, Coosje Buskenstraat 144, tel. 01184-12260 Grand Theater Goes, Sin gelstraat 5A, tel. 01100-15165' Filmtheater Meccano, Pauw poort 3, tel. 01180-33414 (re serveren alleen tussen 19 en 20 uur) Filmtheater Electro, Markt 79, tel. 38900. Schuttershoftheater, Schut tershofstraat 1, tel. 13482. Bibliotheektheater, Kousteen- sedijk 7, tel. 01180-30235. Grote Kerk (Oudestraat 26). De historie en het heden van Veere'. 'De aanleg van het kanaal door Walcherenmet reprodukties van de fotograaf Preuninger (ca. 1873). 'De conservering van de kerk'. 'Boerenwagens van de Zeeuwse Inspan'. 'Het ontstaan van het Zeeuwse kleilandschap'. 'De muskusrat en zijn bestrijding' en schilderijen: 'Land en Water'. Dagelijks van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. De Schotse Huizen (Kaai 25). Kle derdrachtmutsen uit de verzame ling van mevrouw Eva de Kam-de Feijter en zilveren broekstukken uit particulier bezit. Op de scheeps- en visserijzolder enige scheepsmodellen uit de 17e eeuw van Marinus Schram. Tevens Rippollés, schilderijen, gouaches, gravures en potterie, vanaf ma. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. DONDERDAG 3 SEPTEMBER *Alhambra I Vlissingen 'Lethal Weapon' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'The living daylights' 20 uur. Grand Theater Goes 'Children of a lesser God' 20 uur. VRIJDAG 4 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen 'Lethal Weapon' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen 'The living daylights' 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'The living daylights' 19 uur. 'Children of a lesser God' 21.30 uur. ZATERDAG 5 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen 'Lethal Weapon' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen 'The living daylights' 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'The living daylights' 19 uur. 'Children of a lesser God' 21.30 uur. Electro Middelburg 'The Morning After' 20 uur. Schuttershof 'Teken- filmfestival' 11.30 uur. ZONDAG 6 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen 'Een avontuur met een staartje' 14 uur. 'Lethal Weapon' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'The li ving daylights' 14, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'The living Daylights' 14 en 19 uur. 'Children of a lesser God' 21.30 uur. Electro Middelburg 'Child ren of a Lesser God' 20 uur. 'The Morning After' 22.30 uur. Schuttershof 'Aan Americain tail' 14 uur. 'De Boom der Wen- sen' 20,30 uur. MAANDAG 7 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen 'Lethal Weapon' 20 uur, Alhambra II Vlissingen 'The living Daylights' 20 uur. Grand Theater Goes 'Children of a lesser God' 20 uur. Electro Middelburg 'Children of a Lesser God' 20 uur. 'The Morning After' 22.30 uur. Schuttershof 'An Amerricain Tail' 14 uur. 'Als de kraanvogels overvliegen' 21 uur. Biblio theektheater 'The name of the ro- se' 20.30 uur. DINSDAG 8 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen 'Lethal Weapon' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'The living daylights' 20 uur. Grand Theater Goes 'Children of a lesser God' 20 uur. 'The morning after' 22.30 uur. Schuttershof 'An Americain tail' 14 uur. 'Blauwe Bergen' 20.30 uur. Bibliotheektheater 'The name of the rose' 20.30 uur. WOENSDAG 9 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen 'Lethal Weapon' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'The living daylights' 20 uur. Grand Theater Goes 'Children of a lesser God' 20 uur. Electro Middelburg 'Children of a lesser God' 20 uur. 'The mor ning after' 22.30 uur. Schutters hof 'An Americain tail' 14 uur. 'Rode vlier' 20.30 uur. Biblio theektheater 'The name of the ro se' 20.30 uur. DONDERDAG 3 SEPTEMBER *Kees van Eersel, Carillonbespe- lingen, Veere, 15 tot 16 uur. VRIJDAG 4 SEPTEMBER Orgelconcert van Grazia Salva- tori, Lutherse kerk (Zuidsingel Middelburg), 20.15 uur. Populair orgelconcert door Len Rawle. Concert- en Gehoorzaal Middelburg, 20 uur. Stadhoudersfeesten Middel- burg, opening in de namiddag. ZATERDAG 5 SEPTEMBER Kees van Eersel, Carillonbespe lingen, Veere, 19 tot 20 uur. Stadhoudersfeesten rond de Markt in Middelburg. Vara's dj. Stefan Hey met 'de verrukkelijke vijftien'. De Piek Vlissingen, 21 uur. MAANDAG 7 SEPTEMBER Folklore door Portugese dans groep. Jeugdgebouw St. Petrus- kerk Vlissingen, 20 uur. De cabaretier Hans Liberg komt naar het Vlissingse Vestzakthea ter voor een try out van zijn pro gramma Wortel Bach live. Het is zijn nieuwste soloprogramma. De voorstelling begint om 20.30 uur. Libwerg oogst al enkele seizoenen successen met zijn verbaal virua- ze, semi-intellectuele conferences, gecombineerd met fabuleus pia nospel, waarmee hij binnen de kortste keren velen voor zich wist te winnen. En roem verplicht, zou men kunnen zeggen. Daarom komt hij met een nieuw program ma vol entertainment. Zowel mu zikaal en verbaal kunnen zijn fans genieten waarbij veel over Bach en wetenschap. De vooraankon diging spreekt van een program ma op niveau en zeker om van te genieten en te lachen. Hans Liberg Ahrendt BV (Pres. Roosevelt- laan). Barbara Jean, beeldende kunst, acryl. Iguana (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Zo., ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo., vr. en za. van 10 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 uur. Foto Dert (Nieuwendijk 35). 'Fo to's van vroeger'. Openingstijden als winkel. Openbare Bibliotheek (Lange Zelke 91). Werken van cursisten Kunstzinnige Vorming Vlissin gen. Ma. van 13.30 tot 20 uur. Di., wo. van 10 tot 20 uur. Vr. van 17.30 tot 20 uur, za. van 10 tot 12 uur. Scheldesmederij (Walstraat). Ze ven Zeeuwen, vanaf za. di. t/m zo. van 11 tot 18 uur. Stedelijk Museum (Bellamypark 19). 't Vliegent Hart, een gezon ken Oost-lndiëvaarder'Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Strandhotel (Boulevard Evertsen 4). Marcel Robbe, olieverfschil- Grazia Salvatori bespeelt vrijdag 4 september het orgel van de Lu therse kerk aan de Zuidsingel in Middelburg. Deze organiste is een van de weinige musici in de zuide lijke landen die geïnteresseerd zijn in de authentieke uitvoerings wijze, die in Nederland veel meer is ingeburgerd. Het concert begint om 20.15 uur. Grazia doet haar uiterste best om haar opvatting over het historisch bespelen van het orgel ook in haar geboorteland Italië ingang te doen vinden. Ze verricht daar voor archiefonderzoek en ontdekt zodoende oude Italiaanse muziek. Ook bij de restauratie van orgels in de districten Napels en Bari is zij sterk betrokken als adviseur. Aan het conservatorium van Bari doceert zij het vak kerkorgel. Al in 1984 concerteerde zij in Middelburg. Thans maakt zij een toernee door Spanje, Engeland en derijen en tekeningen. Dagelijks geopend t/m ma. Vitrines Walstraat-Lange Zelke. Surinaamse Houtsnijkunst van Hugo Mayland. *Grazia Salvatori Nederland. Hier speelt zij onder meer in Eindhoven naast Middel burg. Gesproken wordt van een zeer interessant concert. Er staan werken op het program ma van G. de Macque, R. Coel- ho, A. Valente, G. Strozzi, B. Storace, J.B. Cabanilles en A. Soler. Dit concert is het voor laatste in de serie vrijdagavond orgelconcerten in de Lutherse kerk in Middelburg. De Engelse organist/entertainer Len Rawle ver zorgt vrijdag 4 september een concert op het Camp- ton concertorgel in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Het begint om 20 uur. Het program ma bestaat uit toptien van de marsmuziek, musicals *Len Rawle. evergreens.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 7