Rutten opent bioscoop en Stadhoudersfeesten VOETBALGESCHIEDENIS; 'NOPPEN IN DE KLEI' Vrees voor medische laksheid sporters Jong Ambon: Méér dan een vereniging "wat meer begrip voor elkaar helpt al' FOTO/VIDEO VERSCHOORE ooftman HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 69 d'9 475,- Wedgwood serviezen PEETE DANSLES? CNV en ondernemers fel tegen middag-/avondwinkel Lil® DÊWlSSINGER FOTO SERVICE MODE VOOR ELKE LEEFTIJD üSï - USS" UITREIKING PRIJZEN FOTOWEDSTRIJD 30 SEPTEMBER A Zwarte Panter Dé speciaalzaak voor NAAR DANS-STUDIO MIDDELBURG 01180-38586 zie adv. Uit pagina. NU ER GEEN VERPLICHTE KEURING MEER IS... Winkelruiten Bewust bezig Eigen clubhuis INSCHRIJVEN DANSLES JANVIERjL DEZE WEEK //V VC Vlissingen 80 jaar vis Schiidergroep Kunstenaars Rubrieken sfeervol tafelen" SPECIAAL GEPRIJSD WILKENS/BSF CASSETTE "TODAY" Klaar terwijl u winkelt! Jong modisch tot modisch klassiek Woensdag 2 september 1987 oplage 22 800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale reeuwse courant bv administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-81162. advertentie: walstraat 56-60. postbus 18, 4380 aa vlissmgen. 01184-84000. privé w melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-81170 De heren A.M. Kannekens (PZEM) en K. Scherphuis (PZC) reiken op woensdag 30 september de prijzen uit van de door de PZEM en De Faam/De Vlissinger georganiseerde fotowedstrijd rond de Stadhoudersfeesten. Om 15 uur kunnen de winnaars die dag in de voorlichtingsruimte van de PZEM hun felicitaties ver wachten. Na die datum zal een ex positie worden ingericht met de leukste ingezonden foto's. Een breed samengestelde jury velt er het oordeel over. Sportredacteuren werkten twee jaar aan voetbalboek Muggezifters zullen wel over de titel vallen. 'Noppen in de klei' lijkt immers op 'Sporen in het slik', een bundel verhalen uit on der meer het Zeeuws Tijdschrift van de hand van G.A. de Kok, oud-hoofdredacteur van de PZC. 'Noppen in de klei' is echter in vele opzichten anders. Het gaat over de geschiedenis van het Zeeuwse voetbal. Geen werk dat een wetenschappelijke basis heeft. Wel een journalistieke. Er zijn keuzes gemaakt. Nog een verschil is dat het eerste Zeeuwse geschiedenisboek over voetbal niet in de winkel te koop is. Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant bv in Middelburg bedacht dat behalve zijzelf ook de Zeeuwse clubs wel wat geld mochten verdienen. Bij die clubs is het boek nu te koop en een deel van de opbrengst vloeit in de kas. Als alle boeken (oplage 4000) verkocht zijn, is het voetbal in deze provincie dertigduizend gulden rijker. En als deze atten tie onder de noemer sponsoring wordt gebracht, kan de uitgever zich de grootste voetbalsponsor van Zeeland noemen. De vijf leden tellende sportredac tie van het dagblad de PZC teken de voor de inhoud. Ruim twee jaar werd er aan gewerkt. "Motor achter het geheel", looft sportre dacteur Koen Mijnheer zijn colle ga, "is Peter de Jonge, die ook de eindredactie deed". De Jonge on dergaat die woordenstreling gela ten. "Och. Als ik ergens mijn naam aan verbind, moet het ge woon goed zijn. Desnoods werk ik er zes dagen en nachten onafge broken aan". "Het idee voor dit boek komt van de uitgever", zegt De Jonge. "Die had in Friesland het voet balboek 'Op de man' gezien, een gedenkboek onder auspiciën van deFrieske Voetbalbond. De opzet daar was heel anders. Het was meer een opsomming van feiten. Wij hebben voor een andere constructie gekozen. Uit oude kranten, navragen en interviews hebben we de informatie gehaald en daarmee een beeld geschapen van het totale voetbal in Zeeland sinds 1890. Je zou kunnen zeggen dat we aan de hand van inciden ten een overzicht geven van wat er is gebeurd". Rangschikken, van incidenten. Dat houdt dus in dat 'Noppen in de klei' niet compleet is. Volgens De Jonge en Mijnheer is er geen gedetailleerd overzicht van hoogte- en dieptepunten gegeven. "Maar het is evenmin een opsom ming van gortdroge feiten". Ze verwijzen naar het verhaal over Frans de Munck, waar niet de Zwarte panter zelf aan het woord is, maar voetbalmaten uit zijn Er liggen bij ons lijsten klaar om op 'n prettige manier te sparen voor uw servies, cassette of drinkservies. GESCHENKEN Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Goese verleden. "Dan komt de mens De Munck en niet de doel man naar boven. En de mens was bepaald niet geliefd". Bij het onderwerp 'Minderheden' koos de PZC-sportredactie voor een interview met het tweede ka merlid Lilipaly, ooit speler van Jong Ambon. Clubs als Liberty uit Vlissingen en een Turkse ploeg uit Terneuzen blijven buiten be schouwing. Volgens De Jonge een logische keuze. "Jong Ambon is bijna dertig jaar een begrip in Zeeland als het gaat over voetbal en minderheden. Lilipaly is een persoonlijkheid die over minder heden wel het een en ander heeft te vertellen. In dit geval beant woord je de vraag: wat zijn min derheden en hoe zat dat in Zee land?" Hoewel De Jonge en Mijnheer het niet graag toegeven, moest na tuurlijk ook rekening worden ge houden met de verkoopbaarheid van het boek. Alles enten op bij voorbeeld Walcheren zou geen goed beeld hebben gegeven van het totale voetbal. Niettemin we ten ze zeker dat de voetbalclubs Middelburg en Vlissingen de grootste stempel op de Zeeuwse voetbalgeschiedenis drukten. "Het betekent wel dat we die clubs minder aandacht gaven dan ze misschien verdienden. Ander zijds zijn er aspecten uit andere regio's relevant voor het gehele voetbal hier". Niet uitsluitend de ploegen die met hun prestaties wekelijks grote koppen in de krantekolommen krijgen bepalen het beeld van voetbal. Het zijn vaak vooral de waterdragers en mindere elftallen die voor de kwantiteit zorgen. Het recreatievoetbal krijgt geen letter van de Zeeuwse sportredac teuren. Zaalvoetbal evenmin. "Niet alleen deze voor deze on derwerpen is niet gekozen, ook de medische en para-medische ont wikkelingen in de sport zijn ge schrapt. Volgens onze redenering zijn die trouwens niet alleen voor voetbal van toepassing. En het zaalvoetbal is nog betrekkelijk jong en zijn historie is minder rijk dan die van het veldvoetbal". Ook het zogenaamde 'wilde voet- bal'in Zeeuwsch-Vlaanderen bleeft ongenoemd. "Het is name lijk een kwestie van kiezen. We zijn in mei 1985 begonnen met de inventarisatie. Aanvankelijk had den we tussen de veertig en vijftig onderwerpen. Er zijn nog eenen dertig overgebleven voor het boek". De fotowedstrijd werd aangekon digd in de speciale editie van deze krant over de Stadhouders feesten, die vrijdag 4 en zaterdag 5 september worden gehouden. De opening van de bioscoop Elec tro en het filmtheater Schutters hof staat centraal tijdens dit feest dat voor de eerste keer plaats vindt en een traditie moet worden. Overigens zal burgemeester Chris Rutten van Middelburg de offi ciële opening voor zijn rekening nemen. Mr. Rutten doet dat in Electro op de Markt om 17 uur. Aansluitend is er tussen 18 en 19.30 uur een receptie in de Bur gerzaal van het Middelburgse stadhuis. Tijdens de Stadhoudersfeesten verrast de Middelburgse horeca de bezoekers met allerlei culinaire hoogstandjes. Een groot aantal topartiesten treedt - vooral - za terdag op. Zenuwcentrum voor de feesten is de Markt, waar ten ten geheel volgens middeleeuws voorbeeld staan opengesteld. *Clark Terry, de bekende Amerikaanse trompettist is zaterdag op de Markt in Mid delburg. De VPRO maakt op names van dit éénmalig optre den in Nederland. i *Peter de Jonge (links) en Koen Mijnheer Idé klei' blijkt dat het voet- balv^idalisme in Zeeland ooit welig tierde. Het bestuur van Middelburg ontzegde in 1926 vier supporters zijn terrein omdat ze zich misdroegen. En bij een tref fen tussen Middelburg en Vlissin gen ging het er na afloop van de wedstrijd zo hard aan toe dat en kele winkelruiten in de Zeeuwse hoofdstad aan diggelen werden gegooid. En die 31 onderwerpen geven vol gens de samenstellers een breed beeld van het Zeeuwse voetbal in 97 jaar. Na lezing van het boek zal trouwens gemakkelijk zijn vast te stellen dat de samenstellers bergen werk hebben verzet. Mijn heer licht een puntje van de sluier als hij vertelt over de totstandko ming en dat het vaak gepaard ging met vallen en opstaan, ziek tes van collega's of andere stoor zenders. "We zijn begonnen met het doornemen van oude kranten leggers, op zoek naar namen. Als je eenmaal iemand hebt gespro ken, krijg je zo vier vijf namen er bij. Dan moet je bedenken dat het vaak hoogbejaarden waren met wie werd gepraat. Er komen anec dotes uit waarvan je steeds weer denkt dat ze een leuk verhaal opleveren. Je moet de parate ken nis van die mensen echter ook niet overschatten. Want soms spraken ze elkaar tegen of noemenden an dere namen dan de notulen ver meldden". 'Noppen in de klei' is een uitgave van de Provinciale Zeeuwse Cou rant bv in Middelburg en gedrukt bij Den Boer in Middelburg. De samenstellers zijn: Joop van den Berg, Peter de Jonge, Frits Bak ker, Koen Mijnheer en Jan Dage vos. Eindredactie Peter de Jonge, vormgeving Kees van der Endt en de omslagtekening is van Dick Bruynestein. Het boek is verkrijg baar bij de voetbalclubs of de KNVB afdeling Zeeland. De prijs is 29,50. Ton Kienhuis van de Sport Medi sche Regio Zeeland is ervan over tuigd dat sporters niet op eigen houtje een keuring aanvragen. Nu de vijftig jaar oude verplichte keuring is afgeschaft, denkt hij dat het eigen initiatief om een arts te raadplegen maar lauwtjes zal zijn. "De sporter neemt het niet zo nauw met zijn gezondheid", stelt hij vast. En: "Onderzoeken hebben uitgewezen dat na het ver vallen van de verplichting de sporter geen prioriteit meer geeft aan keuring of onderzoek voor of tijdens sportbeoefening, met alle risico's van dien". Aan de vereni gingen heeft Kienhuis een uitvoe rig bericht gezonden met de be doeling de leden met de neus op de feiten te drukken. Blijft nog de ongeorganiseerde sporter, de trimmer langs de weg waar de se cretaris van de sportmedische or ganisatie zich zorgen om maakt. Kienhuis wijst op de voorzienin gen die Zeeland heeft. "Uitslui tend in Zeeland heeft PSMO (Preventief Sport Medisch Onder zoek red.) een voorziening ont wikkeld die uniek is. Het is het product van een experiment, dat is ontwikkeld door sportartsen naar de wensen en eisen van de sportbeoefenaar. Het bestaat uit Het is nog even wachten, maar in juni 1988 gaat het toch gebeu ren. Een denderend feest dat zijn weerga kent en dat allemaal omdat de voetbalvereniging 'Jong Ambon' 30 jaar bestaat. Hoe het feest in elkaar gaat zitten wil de organisatie zich nog niet over uitlaten maar dat het zal 'spetteren' is een ding dat zeker is. Iets anders dat zeker nog naspettert is het imago van de bijna jubilerende vereniging. Om het simpel te houden: niet best. Het afgelopen seizoen waren er met elk seniorenelftal problemen, een berg negatieve publiciteit en dat doet een vereniging natuur lijk geen goed. En dan natuurlijk de supporters. Uit een aantal verhalen in 'Nop- "Natuurlijk steken wij een hand zij het gedeeltelijk- in eigen boe zem", zegt Jan Felius,secretaris van Jong Ambon. "Natüürlijk gebeurt er wel eens iets op het voetbalveld. Maar vergeet niet dat er 22 spelers op dat veld lopen en niet allèèn Jong Ambon. Het is alleen zo jammer dat zaken soms zo erg worden opgeblazen. Bo vendien is het niet allemaal te recht wat er is gebeurd. Je krijgt zo wel eens de indruk dat ze er op zitten te wachten. Jong Ambon speelt: dat wordt gedonder. Vol komen misplaatst". Hij geeft overigens graag toe dat er soms wel eens ongewilde irrita tie optreedt bij de tegenstander. "Wij spreken onderling onze ei gen taal. Wij zijn fel, want we willen winnen.Dat is gewoon onze natuur. Ja, en daar raken sommi ge tegenstanders wel eens door geïrriteerd. Maar een beetje ver draagzaamheid en begrip voor beide kanten zou best wel eens mogen". Niettemin heeft dat imago de ver eniging aan het denken gezet. Want Jong Ambon is niet zó maar een clubje dat voetbalt. In de loop der jaren is dat uitge- Jimmy Pentury enkele uren geleden speler en na Middel burg en Oostkapelle nu trainer van Jong Ambon. groeid tot een wezenlijk onder deel van de Ambonese gemeen schap, dus raakt het iedereen. "Wij zijn nu bewust bezig met het veranderen van allerlei za ken",vervolgt Jan Felius. "De trainers en begeleiders hebben op dracht om iedereen die zich op het veld niet sportief gedraagt eruit te halen. Op die manier voorkomen wij een aantal zaken. Jimmy Pen tury is daarmee belast en naar hem wordt geluisterd. Dat is trou wens ook iets kenmerkend bij ons: naar 'de ouderen' luisteren. Die praten uit ervaring en zijn dus een stuk wijzer. Niet alleen voor wat betreft voetballen, maar dat geldt voor eigenlijk alles". Een ander initiatief om de com municatie tussen de leden en de gemeenschap te verbeteren is de verandering binnen het bestuur. Er zijn commissies gevormd en iedereen heeft zo zijn eigen ta ken."Je kunt niet alles tegelijk. Verder hebben we het clubblad in een andere formule gebracht, zo dat nu iederéén er bij wordt be trokken". Een eigen clubhuis staat overigens wel op het verlanglijstje. "Zou den we best willen, want op deze Onlangs presenteerde de staatssecretaris van economische za ken, A.J. Evenhuis zijn voorstellen met betrekking tot de win kelsluiting. In een van die voorstellen wordt de middag/avond winkel geïntroduceerd (open van 12 tot 21 uur). In een brief aan de Kamers van Koophandel verzoekt het CNV daar duide lijk 'nee' tegen te zeggen. De redenen die het CNV aanvoert zijn onder meer de schaarse vrije tijd van de zelfstandige onder nemer, die -gedwongen- door de concurrentie helemaal geen vrije tijd meer over dreigt te houden. Verder stelt het CNV dat een gewijzigde openstelling géén gevolgen heeft voor de totaal omzet van het winkelbedrijf en werknemers worden gedwongen om op 'onaangename'uren te werken. Bovendien vindt het CNV dat de situatie er voor de consument niet duidelijker op wordt. Tenslotte wijst het CNV erop dat uit een onderzoek blijkt dat 96 procent van de ondernemers de middag-/avond- winkel zonder meer afwijst. OANSfN IS PlUXR VOO* TWEE 01100-20176 01100-30428 01100-14882 01180-38370 Inschrijven kan ook iedere woensdag van 16.00 tot 20.00 uur in het Huis van Nassau, Zierikzee. JEANS INN MEXX MEXXMEN DOBBER HANES Martomod LEVI S LEE Mustang Rifle Scotch en Soda Edwin Panmo So What Campri News BALL PRIVATA SAM PA een vragenlijst met daa.aan ge koppeld een sportgericht medisch onderzoek". Kienhuis legt uit dat daarbij onder meer een ogentest wordt afgenomen en de urine wordt onderzocht, een onderzoek naar de longfunctie en de bloed druk wordt gemeten. Tevens krijgt de sporter een trainings- en medisch advies. Zoals bekend is in Zeeland ook het Sport Medisch Adviescentrum gevestigd op het adres Gla- cisstraat 165 in Vlissingen. Dat centrum verzorgt uitgebreidere keuringen, conditietesten en het heeft een spreekuur. In dit SMA werken artsen en fysiotherapeu ten samen. Het bureau is bestemd voor alle sporters, van beroeps tot recreatief. Het spreekuur is voor al bestemd voor mensen met sportblessures, die trainingsadvie zen nodig hebben of die zich wil len voorbereiden op een sporteve nement. Afspraken kunnen daar worden gemaakt tussen negen en tien uur 's morgens. Telefoon: 01184-79074. Wat de PSMO's betreft zijn er op Walcheren twee bureaus; één in Vlissingen en één in Middelburg. De adressen: Stadhuisstraat 2 Middelburg, en Schuitvaartgracht 25 Vlissingen. Dinsdag en don derdag is er onderzoeksavond. Vanaf deze week ver schijnt regelmatig nieuws over de enige en eerste Zeeuwse hoofdklasser vc Vlis singen. Zondag is het eerste treffen met een oude bekende, de ri vaal Desk uit Kaats heuvel. Een hele (gesponsorde) pagina. Vishandel Janssen aan het Vlissingse Bella- mypark bestaat 80 jaar. Een bescheiden feest, maar toch de moeite waard om even bij stil te staan. Moe der en zoon Janssen in 'uit het zakenhart'. Een gewoon schilders klasje is geen recht vaardige benaming. De kunst die de bejaarden van het Jacob Rogge veenhuis maken moet serieus genomen wor den. Op de 'Uit- pagina'. Peter Sijnke, stadsar chivaris in Middelburg, vervaardigt vanaf deze week elke maand een artikel over een Wal- cherse kunstenaar. Hij begint met Piet Rijken. Op de 'Uit-pagina'. Korte informatie, film, podium, expositie, le zen, kerkdiensten, me dische weekeinddien- sten en voorlichting van gemeente en pro vincie. in aluminium koffer (normaal - 641,50) Eksklusief voor Walcheren bij: de casette-specialist: Sf RVICf KWAIIIH1 GARANTIE IANGI OE Iff 50 MIDOI l BURG til 180 13221 manier, vergaderen en dergelijke in een sportaccommodatie kost natuurlijk geld.Maar aan de an dere kant moet je ook reëel zijn. Een clubgebouw kost handenvol geld. Een commissie is de moge lijkheden aan het onderzoeken. Maar of het er echt in de naaste toekomst van komt? Het verstand zegt gewoon nee". De saamhorigheid binnen de vere niging is groot. Om dat aan te to nen geeft Filius een simpel voor beeld. "Als een 'Hollandse club' na afloop iets gaat drinken geven Jantje,Pietje en Klaasje een rond je. Kees gaat weg en 'ontkomt dus aan zijn beurt om iets te geven. Bij ons wordt er gewoon door iedereen geld op tafel gelegd en dat maken we met z'n allen op". Het afgelopen voetbalseizoen boerde Ambon goed gezien de re sultaten. De jeugd werd kampi oen, de senioren hebben zich in hun klasse kunnen handhaven, de dames werden kampioen en het zaalvoetbalteam speelt in de hoofdklasse, wat overigens voor een veldvereniging een unieke ge beurtenis is. Het nieuwe seizoen zien ze optimistisch tegemoet.Jan Felius: "Alleen al een beetje meer begrip voor elkaar en wat meer verdraagzaamheid kunnen won deren doen. Het ligt tenslotte niet alléén aan ons..." Badhuisstraat 60 Vlissingen DE WERELDBEROEMDE SERIE NU OP VIDEO "wMSwMOMEylOïO. «THE [ROOTS. [de legendarische 1 familie-klassieker, [een juweel in de Mini-series 1 van Warner Home Video. Natuurlijk op \AARNER HOME VIDEO Ie huur bij: FOTO SCHUILWERVE BEELD- EN TOONAANGEVEND IN VIDEO Scheldestraat 42, 4381 RT Vlissingen Telefoon: 01184-17244 OOST-SOUBURG mm MIDDELBURG De grootste speciaalzaak in vrijetijdskleding m Plein 1940-2 - Telefoon 01180-12560 4331 LH MIDDELBURG i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 1