Biljartvereniging 'Cambrinus' wordt vijftig jaar EEUW/GETROUW ffiÖlD UW KLEURENFOTO'S IN 1UUR KLAAR DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 2 september 1987 Feest Jubileumtoernooi Verzorgingstehuis - Het leven en wonen in een verzorgingstehuis is het onderwerp van een lezing, die D. Rijke houdt op dinsdag 15 sep tember in De Schakel aan de Bachtensteene in Middelburg. De ze directeur van St. Willebrord doet dat op uitnodiging van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen). Deze bij eenkomst begint om 14 uur. Na afloop is er bingo. De Anbo heeft nog meer in petto. Een week later (22 september) heeft de bond een busreis naar de Beekse Bergen ge organiseerd. Wie mee wil moet zich opgeven bij de wijkpost Het Bastion aan de Nieuwe Ooster- sestraat tussen 13.30 en 15.30 uur. De computer - Wie meer wil we ten van de computer kan veertien weken lang elke maandag terecht bij de Stichting Basiseducatie Vlissingen. Speciaal voor vrou wen houdt deze nieuwe stichting voor volwassenenonderwijs een cursus 'kennismaken met de com puter'. Vooral vrouwen die na de lagere school geen diploma heb ben gehaald kunnen deelnemen, 's Morgens tussen kwart over ne gen en kwart voor twaalf is deze cursus in De Zwaan en op maan dagmiddag is de cursus te volgen in De Paraplu. De eerste bijeen- komst is maandag 7 september. Batikken - Guky van Hoegee geeft zaterdag 5 september tussen 14 en 16 uur inzicht in hoe zij een cursus batikken verzorgt. Dat ge beurt op het adres Frans Du- waerstraat 11 in Middelburg. Tijdens de open middag worden de ouderwetse en moderne manie ren van batikken gedemonstreerd. Wie de technieken wil doorgron den kan zich op die middag in- schrijven voor een cursus. Zijdeschilderen - Adri van Hoe gee vertelt zaterdag 5 september tussen 14 en 16 uur iets over zijde schilderen. Dat gebeurt op het adres Frans Duwaertstraat 11 in Middelburg. Deze open middag is bedoeld als opwarmertje voor een cursus die Van Hoegee geeft en tien lessen van twee uur beslaat. Ringrijderij - De Grijpskerkse Ringrijdersvereniging telt 35 deel nemers voor de ringrijderij op za terdag 5 september. Onder hen bevinden zich vijf debutanten. Er wordt gestreden voor vijf wissel bekers. De wedstrijd gaat over tien beurten en begint om 14.15 uur. Omstreeks 16.15 uur worden deze bekers uitgereikt. Daarna worden de wedstrijden gehouden voor de andere prijzen. De uitrei king vind 's avonds plaats in café In de Gouwe Geit. Rooie Vrouwen - Wijnie Ja- baay, lid van de tweede-kamer voor de PvdA en 'Rooie Vrouw', spreekt 21 september over 'Wat betekent de miljoenennota voor vrouwen'. De spreekbeurt wordt gehouden in 'Jet' aan de Zusterstraat in Goes en begint om 20.15 uur. Triathlon - De personeelsvereni ging van Hoechst nv-Vlissingen gaat zaterdag 5 september eens flink in de benen. Om 13.15 uur lost directeur prof. ir H.P. van Heel bij de brug in Wilhelmina- dorp het startschot voor de mini- triathlon en de ruim 110 deelne mers kunnen beginnen aan 750 meter zwemmen, 30 kilometer fietsen en daarna nog eens 7,5 ki lometer hardlopen. Bij deze tri athlon ligt de nadruk op het re creatieve element. Ondanks dat hebben toch enkele groten uit de ze wereld ingeschreven en aan de start zullen dan ook onder andere Adrie Flipse, de Zeeuwse kampi oen Sjaak de Kok en de jeugdige Floris Jan Koole verschijnen. Kruiswerk - De heer T.J. de Jong uit Beets is per 1 september bij de Provinciale Vereniging het Zeeuwse Kruis benoemd in de functie van 'hoofd Kraamzorg'. Geleidelijk aan zal De Jong de ta ken overnemen van mevrouw K. Eversdijk die begin 1988 gebruik gaat maken van de overbrug gingsregeling. Voordien was de heer De Jong werkzaam als ver loskundige in het streekzieken huis 'Waterland' in Purmerend, waar hij tevens lessen verzorgde voor de verpleegkundigen. Diapanoramaclub - Voor de makers van klankdiaseries in de regio Middelburg is de eerste avond van het nieuwe seizoen op maandag 7 september in buurt huis 'De Zwaan' in Oost- Souburg. De bijeenkomst begint om 20 uur en belangstellenden zijn uiteraard ook welkom. Opening De Paraplu - Het buurthuis De Paraplu in Vlissin gen heeft voor dinsdag 8, woens dag 9 en donderdag 10 september een aantal openingsactiviteiten georganiseerd. Dinsdag is er een open huis voor werklozen, school verlaters en iedereen die zin heeft in een praatje, spelletje of gewoon wil lezen, aanvang 14 uur. Woens dag komt de jeugd aan bod met een kindermiddag (14 tot 15.30 uur), de computerclub voor meis jes (10 tot 16 jaar en van 19 tot 20 uur) en de computerclub voor jongens en meisjes is te bezoeken tussen 20 en 21 uur. Donderdag kunnen de kinderen koken leren tussen 15.45 en 17 uur. Borstvoeding - De moedergroep Walcheren van La Leche Leaque Nederland geeft dinsdag 8 sep tember en woensdag 16 september haar maandelijkse informatie aan aanstaande moeders over borst voeding. De bijeenkomsten wor den gehouden op respectievelijk de adressen W. Arondeusstraat 52 en W. Arondeusstraat 10, beide in Middelburg. De aanvangstijd werd niet bekend gemaakt. Voor informatie: 01180-37833. Verkeersveiligheid - De Middel burgse afdeling van VVN (Veilig Verkeer Nederland) heeft in sep tember een aantal voorlichtings bijeenkomsten over verkeersveiligheid op het pro gramma staan. Zo is er maandag 7 september een informatiemid dag (aanvang twee uur) in het Schuttershof in Domburg en een dag later komt VVN naar Oostka- pelle in De Halve Maan, ook om twee uur. Beide keren wordt voor lichting gegeven aan ouderen. Ook aan de schoolgaande jeugd geeft VVN afdeling Middelburg voorlichting. Maandag 14 septem ber worden de eindgroepen van het basisonderwijs met hun ouders in het Domburgse Schut tershof verwacht waar het gezel schap vanaf 19.30 uur informatie krijgt. Domburg - De gemeenteraad van Domburg komt 8 september weer eens bijeen om te vergaderen over allerlei zaken die de burgers aangaan. Op de agenda staan on der meer de voorstellen van b en w om een vergoeding vast te stel len voor godsdienstonderwijs op openbare basisscholen, de vaststelling van het bouwpro gramma 1988 tot en met 1992 en een wijziging van het ambtena renreglement. De vergadering begint om 19.30 uur in het ge meentehuis; Wielerronde Dauwendaele - Zaterdagmiddag en -avond wordt in de Middelburgse wijk Dauwen daele de jaarlijkse wielerronde ge houden. Het Wielercomité Mid delburg tekent voor de organisa tie samen met de wijk vereniging Dauwendaele. Dit jaar verschij nen er voor het eerst amateurs aan de start en voorts is er een skeelerwedstrijd met vele Zeeuw se vedetten op het programma ge zet. Verder komen er drie catego rieën trimmers, veteranen en juni oren aan het vertrek. Starttijden zijn 13.00 uur C-trimmers, en twee minuten later de veteranen, 14.00 uur B-trimmers, 15.00 uur A-trimmers, 16.15 uur skeelers, 17.00 uur junioren en 18.30 uur amateurs. bezorgd is winnaar. Die kan ove rigens pas op 8 januari van het volgend jaar bekend worden ge maakt, want dan wordt pas de slotronde gespeeld. De tegenstan ders van het nederlaagtoernooi vormen een gevarieerd gezel schap: 'echte' biljartverenigin gen, biljarters van sportclubs en bejaardenclubs zijn voor het eve nement uitgenodigd. De eigenlijke jubileumviering wordt zaterdag 27 februari van het volgend jaar gehouden met 's middags een receptie en 's avonds een feestavond voor de leden en hun dames en de donateurs, want die heeft Cambrinus evenveel als leden. In de Alassio Bar uiter aard. De echtgenoten en dona teurs worden ook op andere eve nementen onthaald. Zo is er een jaarlijks kersttoernooi waaraan de 'aanhang' meedoet en er zijn nog enkele andere clubevenemen ten die de hele 'Cambrinus- familie' op de been brengt. Er is dus volop leven in de vijftigjarige vereniging. En er is toekomst. Het jongste lid - John de Pree, zoon van het uitbatersechtpaar - is pas vijftien jaar. W ülÊ^ÊM 4- Kleding-/speelgoedbeurs - De supportersvereniging van de Juliana-korpsen in Middelburg houden zaterdag 12 september een kledingbeurs. Dat gebeurt in mo len De Hoop op het Vjissingse bolwerk van 14 tot 15 uur. Wie (gereinigde) kleding wil verkopen of gaaf speelgoed over heeft kan die een week eerder naar de molen brengen tussen 14 en 15 uur. De opbrengst wordt verdeeld. Gastouderproject - Het Gastou derproject Walcheren (GOP) is een organisatie die vraag-, gast- en ruilouders met elkaar in kontakt brengt om kinderopvang voor 0-12 jarigen mogelijk te maken. Momenteel is er behoefte aan gastouders, vooral in de steden Middelburg en Vlissingen, die be reid zijn een kind een aantal uren per weet op te vangen. Voor meer informatie of opgave als een can de 'soorten' ouders: 01180-26350. Women's Aglow - De eerste bij eenkomst van het seizoen van 'Women's Aglow Fellowship af deling Zeeland' vindt plaats in Hotel Terminus in Goes op woensdag 9 september. Mies Kui per uit Amsterdam spreekt dan over het onderwerp 'Eert uw va der en uw moeder'. De bijeen komst begint om 9.45 uur en er is kinderoppas aanwezig. Inlichtin- gen: 01180-29928/20552. EHBO - De afdeling Middelburg van het Nederlandse Rode Kruis begint op maandag 21 september met een nieuwe cursus EHBO. De cursus bestaat uit 20 lessen. Na het behalen van het EHBO-diploma kan men een basisopleiding vol gen, die tot doel heeft de cursisten vertrouwd te maken met allerlei vormen van hulpverlening door het Rode Kruis Korps. Verder zoekt de Middelburgse afdeling nog enkele verpleegkundigen die de vrijwilligers de practische kan ten van de verpleging willen bij brengen. Inlichtingen en opgave: 01180-27306. Ruilbeurs - In café 'De Goede Verwachting' in Lewedorp wordt op vrijdag 4 september weer eens een ruilbeurs gehouden. Verzame laars van ansichten, munten, post zegels en dergelijke zijn vanaf 19.15 welkom om hun spulletjes te ruilen of om zo maar kontakten te leggen. Fotoclub - Jongeren vanaf 13 jaar en natuurlijk ook volwasse nen kunnen maandag 7 september weer terecht bij de fotoclub van 'De Hayman' in Middelburg. Tij dens de bijeenkomsten van de fo toclub, die worden gehouden in het kantoor van 'De Hayman', wordt onder meer aandacht ge schonken aan het zelf ontwikke len, afdrukken, portret- en nacht- fotografie en verder allerlei zaken die maar iets met fotografie te ma ken hebben. De bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur. In- lichtingen: 01180-29004. Volksdansen - Op dinsdag 8 sep tember begint de volksdansgroep volwassenen van 'De Hayman' in Middelburg. De groep komt weke lijks bijeen op dinsdag van 20.15 tot 22.15 uur en de dansen die worden aangeleerd komen onder meer uit de Balkanlanden, Israël, Amerika en Nederland. Voor ver- dere informatie: 01180-29004. Appèldienst - De eerste appèl- dienst aan de vooravond van het winterseizoen wordt op zondag 6 september gehouden in de St. Ja- cobskerk in Vlissingen en heeft als thema De Zaaier'. De kinderen van de kindernevendienst en de jeugdkerk gaan het thema uitwer ken door middel van straatteke ningen. De appèldienst begint om 9.45 uur met een samenzang. Bingo - Wie zijn of haar geluk wil beproeven met een spelletje bingo kan donderdag 3 september weer terecht in 'De Lammeren- burcht' in Vlissingen. De aanvang is om 19.45 uur en de toegang is gratis. Werklozenkrant - De werklo- zenkrant heet voortaan 'Link'. Het nieuwe nummer van deze krant is af te halen bij de arbeids- bureau's, sociale diensten, biblio theken en buurthuizen. In het blad een intervieuw met de Vlis- .singse wethouder De Keijzer over de sociale dienst, een intervieuw met een werkloze, een artikel over het minimumloon, de bijstand en nog veel meer. De werklozen- krant verschijnt nu al vijf jaar en dit is de dertigste editie. Gymnastiek - De nieuwe cursus gymnastiek voor 60 plussers be gint woensdag 9 september. De lessen zijn voor zowel dames als heren en de oefenstof is meer ge richt op het ontspannend bezig zijn dan op het leveren van prestaties. Zij die voor een eerste keer willen kijken zijn ook wel kom. De lessen worden gegeven in Veere op de woensdagen van 10.45 tot 11.30 uur in het Vereni gingsgebouw en in Vrouwenpol der in de gymnastiekzaal eveneens elke woensdag van 9.30 tot 10.15 uur. In Westkapelle begint de cur sus op woensdag 9 september van 1330 tot 1415 uur en wordt gege ven in de gymnastiekzaal. Inlich- tingen: 01189 - 1641. COC - Na jarenlang zoeken, pra ten en onderhandelen heeft het COC-regio Walcheren een eigen onderkomen aan de Eigen- haardstraat 2 in Middelburg. In het pand zullen verschillende acti viteiten plaatsvinden, zoals thema- en gespreksavonden en wordt er voorlichting gegeven. Het feit dat het COC een eigen pand heeft gaat niet zomaar voor bij. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 5 september, 16 uur, door wethouder M. Vib- ke. Daarna is er een receptie tot 17.30 uur. Vanaf 21 uur wordt er in het pand een groot feest geor ganiseerd waar iedereen welkom is en is er een tentoonstelling over het COC-Walcheren vanaf de be- ginjaren '70 tot en met heden. Uitkeringen - De werklozen- krant 'Link' houdt in samenwer king met het bureau voor rechts hulp en de sociale dienst op 22 september een informatiemiddag over het wel en wee van uitkerin gen. De middag wordt gehouden in buurthuis 'De Paraplu' in Vlis- singen en begint om 14 uur. Toename Zeeuwse bevolking - In de eerste zes maanden van 1987 is het inwonertal van Zeeland toe genomen met 81. Het eerste half jaar van 1986 liet nog een daling van het aantal inwoners zien met 305. Met name het vertrekover- schot is nu aanmerkelijk minder: 384 nu tegen 392 in 1986). Vooral op Walcheren is een verbetering te constateren.Nam het aantal inwo ners in het eerste halfjaar van 1986 nog af met 313, van januari tot ju li van dit jaar is de bevolking toe genomen met 28. Deze verbetering geldt in het bijzonder voor Mid delburg. Voor Vlissingen blijft het beeld somber. In de eerste zes maanden van 1986 een vertreko- verschot van 328, dit jaar tot 1 juli een vertrekoverschot van 337.Sinds 1 januari 1985 is de be volking van Vlissingen door een groter vertrek dan vestiging reeds met meer dan 1500 inwoners ver minderd; Zeeland in harmomie - De pro vincie Zeeland heeft een handig boekwerkje uitgegeven dat de titel 'Zeeland in harmonie' meekreeg. In het boekwerkje staan de hoofd lijnen van het beleid van 1987 tot 1991 op het gebied van Financiën, economie en werkgelegenheid, landbouw en visserij, energie, re creatie en toerisme, ruimtelijke or dening, veiligheid, milieu en nog veel meer. Verder vermeldt de brochure wie wat in welke porte feuille heeft en wie er in welke commissie zit. Het boekwerkje is verkrijgbaar bij het bureau voor lichting van de Provincie Zeeland in Middelburg. Welkomdienst - De samenwer kende kerken in Middelburg hou den elke eerste zondag in de maand een welkomdienst. De eer ste bijeenkomst wordt gehouden op zondag 6 september in de Ge- tuigeniskerk in Middelburg. Voorganger is Ad Driesprong, die het zal hebben over 'Wat denk jij van Jezus?'. Medewerking aan deze dienst verlenen Janus Mon- deel, het Welkombo en de mime- groep onder leiding van Lia Bostelaar. De samenkomst begint om 19 uur. Rheuma - Zaterdag 5 september laat mevrouw Dehond uit Zaan dam zien hoe men siermandjes maakt, prentbriefkaarten versiert en deze kan omtoveren tot bij voorbeeld kerstkaarten. Zij doet dat in 'De Schenge' in Heinkens- zand voor de rheumapatiënten- vereniging, die op die dag een re creatieve middag houdt. De deel nemers worden verzocht een paar prentbriefkaarten mee te nemen. De recreatieve bijeenkomst begint om 15 uur. Klaverjassen - Woensdag 9 sep tember worden in 'De Lammeren- burcht' in Vlissingen de kaarten geschud. Voor een partijtje kla verjassen dan. Het kaarten begint om 20 uur. 4 Vrouw en werk - Ook voor het komende seizoen heeft Vrouw en Werk Zeeland in verschillende plaatsen een banen- en beroepso riëntatie op het programma staan. Deze cursus gaat begin september in Goes, Hulst, Tholen en Vlissin gen van start onder de naam 'Vrouw en Werk' en duurt 12 we ken (een dag per week). De mini mum deelname is 25 jaar. Voor deze cursus worden introductiebij eenkomsten gehouden op 8 sep tember in 'Open Hof' in Vlissin gen van 10-11.30 uur, in Tholen in 'Meulenvliet' op 7 september van 10 tot 11.30 uur, in Goes in 'Jet' op 11 septembervan 9.30 tot 11 uur en in Hulst in 'Den Dullaert' op 11 september van 10 tot 11.30 uur. Voor aanmeldingen en infor- matie: 01180-37555. Meer bewegen - Deze week wordt voor vrijwel alle groepen die actief zijn in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen het startsein gegeven voor een nieuw seizoen en in alle hoeken van de provincie trekken ouderen vanaf 60 jaar er weer op uit. Niet om halsbrekende toeren uit te halen, maar wèl voor een uurtje gezellig en gezond bewegen. De activitei ten die de meeste deelnemers trek ken zijn volksdansen (1600), wa- tergymnastiek (1100) en gym nastiek (2600 deelnemers). Verder verheugen de spelactiviteiten zoals koersbal en jeu de boules zich in een toenemende belangstelling. Door te bewegen blijft de conditie op peil en bovendien is het nog ge zond ook. Informatie over activi teiten in de woonomgeving kan men krijgen bij de Stichting Wel zijn voor Ouderen, het kruiswerk of de Consulent Meer Bewegen voor Ouderen: 01100-15892. Om er zeker van te zijn dat bewegen inderdaad goed is voor de gezond heid wordt nieuwe deelnemers aangeraden om hun huisarts of specialist te raadplegen. Deze kun nen adviseren welke activiteiten het beste zijn. MBD-kinderen - De MBD- oudercontractgroep houdt op 11 september haar eerste gespreks- ochtend na de zomervakantie. De ochtend wordt gehouden in het PMB-gebouw aan de Zonne bloemstraat in Goes. MDB- kinderen zijfi kinderen met een lichte hersenfunctiestoornis. De gespreksochtenden zijn voorna melijk bedoeld voor ouders die denken, of zeker weten, dat zij een MDB-kind opvoeden. Voor verder informatie: 01104-639, 01100-14901, 01180-37252 of 01135-1395. Een nationaal kampioen hebben ze nooit in de gelederen gehad, hoge scores worden er nauwelijks gemaakt en op het scherp van de snede wordt er niet gespeeld. Toch bestaat de club al bijna vijftig jaar: de bil jartvereniging 'Cambrinus' in Middelburg. Sfeer en gezelligheid voe ren er dan ook de boventoon. "Er is een hechte onderlinge band en die moet behouden blijven", vindt vice-voorzitter Hans den Exter, die met zijn dertig jaar lidmaatschap tot de vaste kern van Cambrinus behoort. Ook Wout Schonis behoort tot die kern; hij is al tweeëntwintig jaar lid en beheert al meer dan vijfentwintig jaar - tot volle tevredenheid van iedereen - de penningen van de biljartvereniging. Wedstrijdleider Wil lem Gehrmann telt 40 Cambrinusjaren en voorzitter Jo Maljers en Ben Neve (jarenlang secretaris geweest) zijn dertig jaar de steunpilaren van de jubilerende vereniging. Cambrinus werd 23 februari 1938 opgericht. Alleen heette de club toen 'De Jonge Speler'. Clubhuis in die eerste jaren was het vroege re café van Kees de Wit in de Gra venstraat. Het oorlogsgeweld in 1940 verwoestte dat onderkomen en vanaf 1942 biljartten de cluble den in café Cambrinus in de Zusterstraat. In die periode werd ook de naam veranderd in die van het clubhuis: Cambrinus dus. En zo heet de biljartvereniging nu nog, ondanks het feit dat er niet meer in Café Cambrinus (opgehe ven) wordt gespeeld. Tegenover de oude lokatie hebben de Cambrinus-leden een nieuw on derkomen gevonden. De Alassio Bar van Ron en Johanna de Pree is inmiddels al vijf jaar het vaste onderkomen van Cambrinus ge worden. Iedere vrijdagavond is daar het wekelijkse onderlinge treffen. Er wordt dan gespeeld om het clubkampioenschap. Mo menteel is die titel in het bezit van F. Kalmeijer. Hij mag zich een jaar de sterkste speler van de 19 leden tellende Cambrinus- formatie noemen. Dit seizoen komt er weinig van die onderlinge strijd terecht. Cambrinus houdt een jubileum- toernooi. Zestien clubs zijn hier voor uitgenodigd. Vanaf aan staande vrijdag wordi er iedere week een andere club uitgenodigd om zijn krachten met de jubile rende club te meten. De club die Cambrinus de grootste nederlaag Van links naar rechts: H. de Leeuw (jubileumcommissie), W. Schonis (penningmeester), F. Kal meijer (secretaris), H. den Exter (vice-voorzitter) en W. Gehrmann (wedstrijdleider). Voorzitter Maljers ontbreekt (vakantie). Vriendschap, liefde, kameraden voor het leven! Slechts één uur hebben onze specialisten en ge avanceerde apparatuur nodig om op Kodak papier de meest treffende momenten te vereeuwigen. En. U betaalt alleen de foto's die goed zijn. Vraagt U naar onze folder. Kwaliteit Snelheid Advies Service Kijkshop, Lange Viele, Middelburg 6 September 1987. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30 en 19 uur: leesdienst, 14 uur: leesdienst. ARNEMUIDEN: Gereformeerde Gemeente in Neder land. Langebeekestraat 16. Zo. 9.30, 14.30 en 19 uur: ds. W. Verhoeks. B1GGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 9.00 uur: dhr. Schoenmaker. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. H.v.d. Laan, Nijeveen, 19 uur: ds. H.v.d. Laan, Gez. dienst te Gapinge. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. A. Jobsen, Heilig Avond maal, 19 uur: ds. A. Jobsen, Heilig Avondmaal, Gez. dienst in Herv. Kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, Heilig Avondmaal, 19 uur: ds. A. Jobsen, Heilig Avondmaal, Gezamenlijke dienst in de Herv. kerk. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maandag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 517, 4330 KA MID DELBURG, tel. 01180 - 81000. HOOGELANDE: Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. van Melle uit Den Haag. KOUDEKERKE: Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. H.J. de Jong, samendienst Ge- ref. Kerk. Rooms-Katholieke Kerk. Dishoek. Zo. 10 uur. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur, dhr. Schoenmaker. MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. In formatieavonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. P.J.v. Dam. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. Postema. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: Br. Lok. Gereformeerde Gemeente in Nederland, Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: br. H.Ph. Westhoff, 19 uur: dhr. Ad Driesprong. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, bev. ambtsdrager, 14.30 uur: ds. L.Th. Witkamp te Serooskerke. Oostkerk, Oostkerkplein, 10 uur: ds. M. de Boer. Nieuwe Kerke, Groenmarkt, 10 uur ds. D. Hendrikse- Spierings Gez. dienst met koorkerkgemeenschap, 17 uur: ds. L. Kruijmer uit Lunteren (B.) De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur, ds. L.J.C. IJkel, 17 uur: D.W. Dondorp. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. Ds. H.G. van Rijn. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur en 19 uur: samenkomst o.l.v. luitenante M. Kruithof. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. van Tuyll van Serooskerke. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Simpel- huisstraat. Zo. 9.30 uur: ds. R. Brands en 17 uur: dhr. de Leur. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koorkerkhof. Zo. 10 uur: ds. D. Hendrikse-Spierings, kerkvoogdij, Nieuwe Kerk. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2. Za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, zo. 11.30 uur. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 9 uur: Kand. D. Westerneng te St. Laurens. 19 uur: Kand. D. Westerneng. Rooms-Katholieke Kerk. (Ned. Hervormde Kerk, Wa terstraat 4). Za. 19 uur. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. D. Coppoolse. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: ds. Spoor te Utrecht. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. J.H. Meijer, 19 uur: ds. J.H. Meiier. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur, ds. P. Melse, 19 uur: mevr. ds. H. Kamphuis, Heinkenszand. Oranjeplein 9.30 uur: ds. R.E.R.v. Buiten.Rooms-Katholieke Kerk. Bej. te huis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Mar- tinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Ds. H. v.d. Laan, Nijevern, Ds. H. v.d. Laan, Gez. dienst te Gapinge. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 9.30 uur: ds. H.v.d. Laan, Nijeveen, 19 uur: ds. H.v.d. Laan, Gez. dienst te Gapinge. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Ivening Prayer. Bethel-Pinkster kerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons, ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. H.C. Postema. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Walstraat 23. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: Leesdienst, 16.30 uur: G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde KerkZo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer. Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Poppe. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glas houwer, 19 uur: ds. Kalksma, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, 17 uur: dhr. v.d. Putte. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Federatieve gereformeerde/hervormde wijkgemeente Lammerenburg. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1. Zo. 9.30 uur: ds. J. IJtsma, Middelburg, Gezins commune. Leger des Heils, Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente, Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Bethesda-St. Joseph ziekehuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur: ds. H.P. Brandsma. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Openbare basisschool "De Stellepit", Kleiweg 1. Zo. 10 uur: samenkomst. Volte Evangelie Gemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haackweg. Za. 19 uur, zo. 10 uur. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Cand. Rodenburg (Katwijk aan Zee), m.m.v. Duits Koor, 19.00 uur: Cand. Rodenburg (Kat- wijk aan Zee). ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibrordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. H. Otte uit Gapinge. Rooms-Katholieke Kerk. Willibrorduskerk, Bosweg 1. Za. 19 uur, zo. 10 uur. Do. 3 sept. t/m wo. 9 sept. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, te. 11721. Zondag tot 24 uur: G.J.M. Meyjer, De Krammer 14, tel. 14664. Vi sites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zon der afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1, tel. 68021. Visites aanvra gen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: J.F.M. Bergen, Ka naalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Zondag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SE ROOSKERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol. Dorpsstraat 2, Oost- kapelle, tel. 01188-1276. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE KOUDEKERKE, ZOUTELANDE, BIGGEKERKE EN MELISKERKE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: F. van Eede, de Casembrootstraat 24 te Westkapelle, tel. 01187-1234, tel. 01187-1234. TANDARTSEN Spreekuren voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: M. Smallegange, Gerbrandystraat 176, Vlissingen, tel. 01184-65326. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmor gen daaropvolgend: Stromenwijk-'t Zand, Maasstraat 56, tel. 35565. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Papegaaienburg, Papegaaienburg 24-26, tel. 66345. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mevr. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: Mevr. J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. Ingaande vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mw. C.J. Brink te Middelburg, tel. 01180-11011. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WALCHEREN-OOST, MIDDELBURG EN ARNE MUIDEN: tel. 01180-14366, avonddienst van 17.30-22.30 uur. KOUDEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE, ZOUTELANDE, WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE, GRIJPSKERKE, VEERE; GAPINGE, VROUWENPOLDER, ZAND- DIJK, SEROOSKERKE, SINT I.AURENS: 01187-2333 ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM GROOT- WELGELEGEN, Oostkapelseweg 4, 4353 EH Seroos kerke. Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01189-1302. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel. 01180-34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDINGA: Dam 39 41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. AIDS-INFOLIJN: 01180-38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOOR LICHTING: 01180-34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel. 01184 18395.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 10