in Midden Zeeland Zeit het zó mè Tuinfeest aan het Damplein 20 augustus - 26 augustus EXPOSITIE PODIUM FILM Heemkundige Kring boert beter dan Walcherse timmerman uit 1907 Blue Jeans in Domburg Lezen GELEZEN "De Wete vol streekhistorie Uniek concert in Vrouwenpolder Woensdag 19 augustus 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER CLARK TERRY IN MIDDELBURG Zangkunst mr 1964 dateert ook de plaat waar Terry met het Oscar Peter Lovende woorden On the road 'BOERENBRUILOFT' HERDRUKT 9 9 Wim van Beek wil wel spelen op orgel van Lutherse Kerk Wh Enige optreden in Nederland Op zaterdagmiddag 5 septem ber is de jazztrompetist Clark Terry voor een eenmalig con cert in Nederland. Zekatel -de Zeeuwse Kabeltelevisiemaatschappij- contracteerde deze jazz- grootheid voor de Stadhou dersfeesten. De Markt in Middelburg is de plaats waar de 67-jarige Terry zijn kunnen etaleert. Eerder lag het in de bedoeling dat de tegen woordig in New York woonachti ge Terry een van de sterartiesten zou zijn op het North Sea Jazz Festival. Maar twee operaties noopten de musicus, die in het Zwitserse Bern herstelde, deze op tredens af te zeggen. Clark Terry is een generatie die recentelijk in het nieuws was door zijn broze gezondheidstoestand. Maar al te vaak zijn deze artike len van een rouwrand voorzien. Het overlijden van Eddie "Lock jaw" Davis en Zoot Sims zijn voorbeelden hiervan. Twee musi ci met wie Clark Terry veel heeft samengespeeld. Dat was in de tijd dat "Jazz at the Philharmonic", een initiatief van impressario Norman Granz, Europa aandeed. Het Schevingse Kurhaus en het Amsterdamse Concertgebouw waren de podia waar Oscar Peter son, Dizzy Gillespie en Clark Ter ry optraden. Met pianist Oscar Peterson heeft Terry, die naast trompet de bugel en flugelhorn bespeelt, een speciale band. Re gelmatig is Terry in de studio's te vinden om met deze klavierleeuw plaatopnamen te maken. son Trio zijn gezongen blues "Mumbles" ten gehore brengt. In dit nummer ontpopt hij zich als een performer die zijn stem ge- brui kt als instrument. Deze woordloos gezongen blues is het aaneenrijgen van betekenisloze lettergrepen. Deze "scat"-zang wordt tegenwoordig met succes toegepast door de vocalgroep 'The Manhattan Transfer'. Als Terry goed geluimd is laat hij nog wel tijdens concerten zijn "zang kunst" horen. Een goed voor beeld hiervan was het Montreux festival van een paar jaar geleden, waar hij vormelijke vibrafonist Milit Jackson verleidde tot een komisch zangnummer voor twee heren. Maar Clark Terry spreekt liever door zijn trompet tot het publiek. Hij verstaat de kunst zijn instru ment z'n wil op te leggen en met zijn spel van stemmingen te ver anderen. Dat heeft de heer Terry tijdens zijn lange muzikale loop baan, die bij Clark Barrey en Charlie Ventura begon, gedaan. In die muzikale loopbaan vinden we hem terug bij de drie grote big bands die Amerika rijk was: Count Basie, Duke Ellington en Quincy Jones. Met deze bands maakte hij talloze plaatopnames. De langste tijd speelde Terry bij Duke Ellington, dat was van 1951 tot 1959. Hij berhoorde met Paul Gonsalves en Johnny Hodges tot de stersolisten, zij speelden in de eredivisie bij de Duke. De laatste jaren speelt Terry met eigen for maties en is hij veel in studio's te vinden voor radio en tv-werk. Terry's spel heeft veel critici en mede-musici lovende woorden ontlokt. Leonard Feather be schrijft hem in "The Encyclope dia of Jazz" (Horizon Press,New York, 1955) als "een mousseren de blazer die een betoverende techniek combineert met instinct en nie' verslappende swing". Quincy Jones, de succesvolle or- kestleider/trompetist noemt Ter ry steevast "the fastest flugelhorn in town". Oscar Peterson wordt bekoord door terry's lyrische spel, dat vaak peinzend en weemoedig overkomt. Peterson, tijdens een opnamesessie: "I found Terry in almost pensive, melancholy mood". De eerdergenoemde Quincy Jones liet zich inspireren door Terry, evenals Miles Davis dit deed tijdens zijn bebop-stijl al tijd trouw gebleven. Deze mu ziekstijl heeft van hem geen su perrijk man gemaakt, maar hij kreeg er wel veel waardering voor. In 1978 werd hij door de University of New Hampshire be noemd tot Doctor Honoris Causa en in 1985 werd hij opgenomen in de Jazz Hall of Fame van Kansas City. Op zijn lauweren rusten of een muziek-docentschap aangaan, zijn niets voor Terry. Het liefst is hij "on the road", op toernee, dat doet hij zijn leven lang al. Zo lang zijn gezondheid dit toelaat, zal Terry blijven spelen. Het con cert in Middelburg betekent een weerzien met zijn vriend, de Bel gische bassist Roger Vanhaverbe- ke. Van dezelfde Vanhaverbeke heeft Terry de compositie "The Snapper" op z'n repertoire staan. Als deze twee musici elkaar ont moeten dan groeit er ongetwijfeld iets moois. Als een jonge hond zal de 67-jarige Terry willen laten zien dat hij het hele register beheerst: van grommend laag tot attaque rend hoog. Of zullen rijpheid, raffinement en bezonkenheid de overhand hebben? Een extra sti mulans zal het talrijke publiek op de Markt zijn. ■IIMI! Van zulk werk dus: "Vee?", antwoordde Joos spottend, ..zeit me gerust van niks, m'n goeie man. Gin bal en gin mieter en gin steek'ebbe ze 'r an; zeit het zó mè". Zeit het zó mè.Oftewel: spreek je moer's taal. Jan Vader schaamde zich er niet voor.In een wat plechtstatige stijl doet hij uitvoerig en soms uitbundig verslag van een boerenbruiloft op z'n Walchers aan het begin van deze eeuw. De Heemkundige Kring Wal cheren heeft het verhaal on langs herdrukt als 'geeltje', een boekje van 62 pagina's, waar mee de uitgever heel wat lief hebbers van dialect en folklore zal plezieren. Vader, inmiddels overleden, volgt als een nauwgezet waar nemer de voorbereidingen voor het huwelijk en de trouwdag. Bruidegom Diengemanen zijn bruid Rika komen uit rijke boe renfamilies. "Lui van geld", zoals Vader het noemt. De 'grote dag' heeft dan ook nogal wat voeten in de aarde.Huis en erf worden zrogvuldig opge poetst. Dan maken familiele den, vrienden en buren hun en tree, allemaal met een eigen - vaak vinnige dijkwijls geestige - kijk op de gebeurtenissen en de hoofdrolspelers. Jan Vader moet tal van Wal- cherse bruiloften hebben mee gemaakt.Voor hem is 't feest van Diengeman en Rika niet meer dan een aanleiding om uit te pakken over gebruiken en ge woonten, huis en hof. Dat geeft het verhaal zijn curieuze waarde. De 'Walcherse Boerenbruiloft' verscheen in verkorte en be werkte vorm in het zomernum mer 1962 van het tijdschrift 'Nederlands Volksleven'. De herdruk van de Heemkundige Kring bevat de originele tekst. De publicatiecommissie hield omwille van de authenticiteit de spelling aan, zoals Vader die hanteerde. Hij week daarin op onderdelen af van die van het Woordenboek der Zeeuwse Di alecten van dra. Ha.C. Gijsen, waaraan hij overigens wél mee werkte. Achterin het boekje is een lijst met noten opgenomen. Daarin worden wat uitdrukkingen en samenhangen verklaard. E. de Looft' maakte de illustraties, drukkerij Driedijk in Hein- kenszand tekent voor de grafi sche verzorging. 'Een boerenbruiloft' kost voor le den van de Heemkundige Kring 6,50. De verkoopprijs in de boek handel is 7,95. Niet alleen de landarbeiders op Walcheren hadden het aan het begin van deze eeuw schraal, ook vaklieden moesten moeite doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het blad van de Heemkundige Kring Walcheren 'De Wcte' van juli keek mee in het huishoudboekje van een timmerman uit 1907. Zijn weekloon was 10,30, de fooi 1,-. Van dat bedrag ging 9,25 naar zijn vrouw die er een gezin met zeven kinderen van voedde. Schoenlappen, het aanleggen van een wintervoor raad aardappelen, het spaar fonds voor kolen, het zieken fonds en de personele belasting (88 cent) moest deze kleine am bachtsman 'zwart' bijverdie nen. Hij trof het dat jaar niet. Omdat één van de kerstdagen niet op een zondag viel werden de feestdagen niet uitbetaald en daalde het weekloon tot 6,93. Wie (eventueel plaatsvervan gend) wil rillen, treft in 'De Wete' het gedetailleerde verslag van twee Middelburgse moord zaken uit 1838 en 1910. In het eerste geval werd de moordena res, Sara Janse Geldof 'huis vrouw van Piet er Huissoon', op de Grote Markt in Middel burg terechtgesteld aan de wurgpaal. "Ten aanzien van ene ontzettende volksmenig te", want je had toen nog geen Miami Vice of bloedstollende bioscoopprodukties. K. Kareis schrijft over de wulp se geschiedenis van de Middel burgse en andere 'Rozema rijnstraten' (gewoonlijk waren het rosse buurtjes), er is een verhaal in dialect van Cor I. van Nieuwenhuyzen, F.A. Broeksma speurt naar het ver leden van een grenspaal en de geschiedenis van de Veerse mo lens wordt belicht door J.H. Midavaine. Opmerkelijk is de lange lijst van nieuwe leden, gemiddeld zo'n 25 per kwartaal. Het gaat goed met de georganiseerde heemkunde op Walcheren. Volgens het jaarverslag over '86, dat ook is afgedrukt in de ze 'Wete', waren er eind vorig jaar 1016 mensen lid van de kring. Of, om met voorzitter Peter Sijnke te spreken: "M'en goed geboerd". Dasjan komt met reggae Middelburg kan niet achter blij ven, vinden de uitbaters van dis cotheek La Folie en broodjeszaak Painvite. Vlissingen trekt mo menteel zo hard, dat dat aan de inkomsten wordt gemerkt. Daar om is er in de tuin van beide naast elkaar gelegen uitspanningen op vrijdag 28 augustus een feest met veel artiesten. Reggae, funk, soul Liesbeth Brinkhorst, organisator van de orgelconcerten in de Lu therse kerk in Middelburg, is wel 'gelukkig' met het feit dat Wim van Beek regelmatig op het orgel van de Lutherse kerk wil spelen. Van Beek -hoofdorganist van de Grote Kerk (St. Jacob) in Den Haag en de Grote Kerk (Martini) in Groningen en docent aan de conservatoria in die steden, is na melijk degenen die de finishing touch geeft aan de opleiding van begaafde organisten. Hij leidde onder andere Leen de Broekert en Bram Beekman op. Tijdens zijn concert in Middel burg brengt hij werken van Weck- man, Rossi, B'ohm, Larranaga, Mozart en Bach. Ook staat een aantal variaties op 'Allein Gott in der Höh'sei ehr' van Compo nisten uit de school van Sweelinck staat op het programma. Aan vang van het concert is 20.15 uur. ARNEMUIDEN Surfhotel "Het Veerse Meer" (Oranjeplaat) Rie Baauw, 'Zee- land, water en wolken', olieverf schilderijen en aquarellen. Dage- lijks geopend. DISHOEK Toeristenwerk "Het ontstaan, le ven en werk van missionarissen in missielanden'. Wo. en do. 19.30 tot 21 uur en zo. vanaf 10 uur, tij dens de ochtenddienst. MIDDELBURG La Baquette (St. Janstraat 45). Jelle Brinsma foto's van het Zeeuwse Landschap. Tijdens ope ningsuren winkel. Centrum Nieuwe Muziek (Achter de Houttuinen 30). 'Country Cries', 100 werken van 17 kunste naars uit Zeeland. Ma. t/m za. van 14%tot 17 uur. Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Gera Dauvillier en Wim Vader schilderijen, the ma bloemen. Ma t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Wim Vader, schilderijen: landschap, zeegezicht en abstrakt. Pannering (Reigerstraat 9). Schil dersclub van Andries Minder hout, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Provinciehuis (St. Pietersstraat 42). Historische ambtskostuums. Ma. t/m vr. van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Rabobank (Lange Geere 3). Mari an van Puyvelde, ikonen en bron zen beelden, tijdens openingsuren bank. Rossevelt Studiecentrum (Abdij). Leven en werk van drie Roose- velts: president Theodore Roose velt (1858-1919), president Fran klin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De Vleeshal (Markt) Servaas, 'Shake Hands' en 'PFFFT' vidéo sculptures en 'Court of Justice' video theater. Di. t/m za. 13 tot 17 uur, zo. 14 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (p.a. Kouseteensedijk 7). Joos Clijsen, waterproject. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Johan Nieuhof, een reisverslag van een ambassadereis naar China in 1655. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 13.30 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Koussteen- sedijk 7). Informatie over- en mu ziek van George Gershwin. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur, t/m vr. OOSTKAPELLE en luistermuziek moeten de sfeer bepalen en jong en oud naar de etablissementen op het Middel burgse Damplein lokken. Op het programma prijken in ieder geval de gebroeders Telepar- ty (goede wijn behoeft geen krans), de zeer charmante Julia Loko uit Amsterdam die al of niet met sisters komt en dan is er ook nog de Vlissinger Dasjan die pure harttreffende reggae presenteert. Als ook Terry Men komt, een slecht bereikbare blueszanger uit Amsterdam, is de horeca ondernemer in Middelburg hele maal tevreden, want dan is er vol gens hem een artiest van de bo venste plank in zijn stad. "In Amsterdam treedt hij vaak op straat op. Daar ontmoette ik hem trouwens ook, temidden van een enorme haag publiek, terwijl zijn vriendin met de hoed rond ging". Het wordt tijd dat Middelburg iets gaat doen, want Vlissingen heeft momenteel zoveel te bieden, dat de Zeeuwse hoofdstad dreigt te worden overvleugeld, zegt or ganisator Hedwig Samson. Hij denkt dat het tuinfeest een eerste aanzet is om een antwoord te ge ven aan de bruisende Scheldestad, hoewel hij liever niet spreekt van een tweekamp. Want: "Er zou tussen beide steden een samen werkingsverband aangegaan kun nen worden. Maar dan zou ook onze gemeente moeten meedoen". De VVV in Domburg heeft de Blue Jeans Big Band uitgenodigd om te komen optreden in het Openluchttheater op vrijdag 27 augustus. Het begint om acht uur's avonds. De band bestaat tien jaar. Onder leiding van Jack de Boo van Uijen brengt het bekende en minder be kende big band nummers. Het Zeeuwse ensemble heeft dezelfde bezetting als beroemde bands. Vergelijking -qua bezetting- met Count Basy, Glenn Miller en Du ke Ellington zijn dan ook alles zins gerechtvaardigd. RIJ DAG 21 A U GUST US Johnny and the Sukkels, 'Blok hut', Zoutelande, 22 uur. Orgelconcert door Wim van Beek, Lutherse Kerk, Zuidsingel, Middelburg. 20.15 uur. Zomerconcert Backoor Holland o.l.v. Charles de Wolff, orgel Charles de Wolff, Gereformeerde Kerk, Vrouwenpolder 20 uur. Rock and Roll festijn m.m.v. The Beaux Cats, De Spiegeltent, Vlissingen, 21 uur. Orgelconcert van Ingeborg Vugs uit Oisterwijk, St. Jacobs- kerk aan de Oude Markt, Vlissin- gen, 12 uur. ZATERDAG 22 AUGUSTUS Africa Soli (Afrikaanse muziek en balletgroep), Spiegeltent, Vlis- singen 21 uur. ZONDAG 23 AUGUSTUS Wolga Kozakken, Ned. Herv. Kerk, Domburg, 20 uur. Muziekgroep Los Parranderos, Spiegeltent, Vlissingen, 21 uur. MAANDAG 24 AUGUSTUS 'De dag van het levenslied' met o.a. de Magnolia's en de Ketel- binkies, Spiegeltent, Vlissingen, 21 uur. DINSDAG 25 AUGUSTUS Orgelconcert door Klaas J. Mulder uit Kampen, Nieuwe Kerk, Middelburg, 20 uur. Optocht t.b.v. jongerencentrum Midgard, met aanbieden van handtekeningen aan burgemees ter mr. C.G.J. Rutten, optocht vanaf Dam, 11 uur, aanbieden handtekeningen Stadhuis, Markt, 12 uur. Muziekgroep 'Ice screamers on colour', Spiegeltent, Vlissingen, 21 uur. WOENSDAG 26 AUGUSTUS Band 'The Koopertest"', Spie- geltent, Vlissingen, 21 uur. Kasteel Westhove (Duinvlietweg 8). Han Koster, collages en schil derijen. Dagelijks van 11 tot 16 uur. Zeeuws Museum (Duinvlietweg 6). "Aai eens een krokodil", de huid van dieren en mensen. Te vens AndréKarman, schilderijen. Dagelijks van 10 tot 17 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestraat 26). De historie en het heden van Veere'. 'De aanleg van het kanaal door Walcheren', met reprodukties van de fotograaf Preuninger (ca. 1873). 'De conservering van de kerk'. 'Boerenwagens van de Zeeuwse Inspan'. 'Het ontstaan van het Zeeuwse Kleilandschap'. 'De muskusrat en zijn bestrijding' en schilderijen: 'Land en Water'. Dagelijks van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. De Schotse Huizen (Kaai 25). Kle derdrachtmutsen uit de verzame ling van mevrouw Eva de Kam-de Feijter en zilveren broekstukken uit particulier bezit. Op de scheeps- en visserijzolder enige scheepsmodellen uit de 17e eeuw van Marinus Schram. Tevens Rippollés, schilderijen, gouaches, gravures en potterie, vanaf ma. Di, t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Ahrendt BV (Pres. Roosevelt- laan). Barbara Jean, beeldende kunst, acryl. Iguana (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Zo., ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo., vr. en za. van 10 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 uur. Foto Dert (Nieuwendijk 35). 'Fo to's van vroeger'. Openingstijden als winkel. Scheldesmederij (Walstraat). Ze ven Zeeuwen, vanaf za. di. t/m zo. van 11 tot 18 uur. Stedelijk Museum (Bellamypark 19). 't Vliegent Hart, een gezon ken Oost. Indiëvaarder'. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Strandhotel (Boulevard Evertsen 4). Marcel Robbe, olieverfschil derijen en tekeningen. Dagelijks geopend. Veerboot Vlissingen-Breskens. Willem van An raad, pastels. Vitrines Walstraat-Lange Zelke. Surinaams Houtsnijkunst van Theo Mayland. Openingstijden: winkeluren. Alhambra theater, Coosje Bus- kenstraat 144, tel. 01184-12260 Grand theater Goes, Singelstraat 5A, tel. 01100-15165 Filmtheater Meccano, Pauw poort 3, tel. 01180-33414 (reser veren alleen tussen 19 en 20 uur) Filmtheater Electro, Kousteense- dijk 7, tel. 01180-30235 (reserve ren alleen tussen 19 en 20 uur) Een boek is het stoffelijk over schot van een idee. Dat schreef de dichter/journalist Eric van der Steen eens. Je zou ook kunnen zeggen: een boek is het resultaat van veel ervaring. Wat mensen na jaren proberen en onderzoeken aan kennis overhouden, was vaak als ze beginnen al kant en klaar beschikbaar in de vorm van een boek. Zo bezien is de prijs van veel boeken een bescheiden leergeld. Dat geldt zeker voor de serie boe ken,,...als hobby" waarin al zo'n negen titels zijn verschenen of dit jaar nog bij Van Holkema Wa- rendorf in Houten zullen verschij nen. De prijs van deze boeken is 14,90 p^r titel. Verschenen zijn o.a. boeken over "Stijldansen als hobby" geschreven door der- tienvoudig Nederlands stijldans kampioen Marcel de Rijk. Dan sen en ook stijldansen wordt elk jaar populairder en in dit boek wordt in heldere teksten en bijna honderd foto's duidelijk gemaakt hoe de populairste dansen als fox trot, quickstep, Engelse wals en tango, de Cha cha cha en de Rumba gedanst moeten worden. Kamperen als hobby door Peter Douma en Arie Storm. Een boek dat is geschreven door twee fer vente kampeerders. Het geeft ant woord op vele vragen en is een goed stuk praktische voorlichting over de mogelijkheden om in ver re landen en grote steden de tent op te slaan. Wie dit boekje van te voren leest en meeneemt zal meer genieten van deze pure en vrije manier van op vakantie gaan. Weerkunde als hobby. Bijna da gelijks is-ie te zien op de TV om zijn goede of slechte weer voorspelling te melden: Han Mei link van het KNMI. Deze sympa thieke man vertelt in dit boek wat u weten moet om "het weer" te begrijpen. De weerkunde is van groot belang voor het dagelijks le ven en wie er meer van weet ont dekt een nieuwe en boeiende vrijetijdsbesteding.. Heraldiek als hobby. De wapen kunde telt steeds meer beoefe naars. Mensen gaan op zoek naar het verleden en ontdekken de waarde van familie-, gemeente en andere wapens. Derk Willem Visser jr., een specialist op dit ter rein, schreef een boek waarin be ginners nuttige informatie krijgen over de betekenis van wapens, de verschillende elementen als vlak ken, kleuren en afbeeldingen le ren kennen en ontdekken dat deze herkenningstekens veel vertellen over het leven van onze voor ouders. Tuinieren als hobby is geschreven door Jacqueline Hoefnagels en Rob Verlinden. Twee ervaren tuinhobbyisten leren u in dit boek veel over tuinieren en alles wat daarbij komt kijken, 't Boek gaat over de aanleg van de tuin en het grondwerk, over borders en vij vers, bestrating, vormen, kleuren en gereedschap. Het geeft ook een aantal voorbeelden. Zeer geschikt voor beginners maar ook gevor derde tuinliefhebbers zullen best nog veel uit dit boek kunnen le ren. Verder verschenen of zullen DONDERDAG 20 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen 'The li ving Daylights' 20 uur. Alham bra II Vlissingen 'Three Amigos' 20 uur. Grand Theater Goes 'The living Daylights' 20 uur. Meccano Middelburg 'In the na me of the rose' 20.30 uur. Elec tro Middelburg 'Children of a les- ser God' 20.30 uur. VRIJDAG 21 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen 'The li ving Daylights' 19, 21.30 en 23.45 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three Amigos' 19 en 21.30. 'Cat house fever' 23.45. Grand Theater Goes 'The living Day lights' 19 en 21.30 uur. Mecca no Middelburg 'In the name of the rose' 20.30 uur. Electro Middelburg 'Children of a lesser God' 20.30 uur. ZATERDAG 22 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen 'The li ving Daylights' 19, 21.30 en 23.45 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three Amigos' 19 en 21.30 uur. 'Cat house fever' 23.45 uur. Grand Theater Goes 'The living Daylights' 19 en 21.30 uur. Meccano Middelburg 'In the na me of the rose' 20.30 uur. 'Pietje Kortstaart' 15 uur. Electro Mid delburg 'Children of a lesser God' 20.30 uur. ZONDAG 23 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen 'The li ving Daylights' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Een avontuur met een staartje' 14 uur. 'Three Amigos' 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'Bambi' 14 uur. 'The living Day lights' 19 en 21.30 uur. Mecca no Middelburg 'In the name of the rose' 20.30 uur. MAANDAG 24 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen 'The li ving Daylights' 20 uur. Alham bra II Vlissingen 'Three Amigos' 20 uur. Grand Theater Goes 'The living Daylights' 20 uur. Meccano Middelburg 'In the na me of the rose' 20.30 uur. Elec tro Middelburg 'Children of a les- ser God' 20.30 uur. DIN SP A G 25 A UG USTUS Alhambra I Vlissingen 'The li ving Daylights' 20 uur. Alham bra II Vlissingen 'Three Amigos' 20 uur. Grand Theater Goes 'The living Daylights' 20 uur. Meccano Middelburg 'In the na me of the rose' 20.30 uur. Elec tro Middelburg 'Children of a les- ser God' 20.30 uur. WOENSDAG 26 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen 'The li ving Daylights' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Een avontuur met een staartje' 14 uur. 'Three Amigos' 20 uur. Grand Theater Goes 'The living Day lights' 20 uur. Meccano Middel burg 'In the name of the rose' 20.30 uur. Electro Middelburg 'Children of a lesser God' 20.30 verschijnen in de als hob by's-reeks de uitgaven: Bergbe klimmen als hobby, Kalligrafie, Fossielen, Yoga, Sterrenkunde, Volksdansen en Gezel schapsspelen. Ook bij Van Holkema Waren- dorf in Houten wordt een nieuwe opvallende reeks boeken over sporten opgezet waarin een aantal titels is verschenen en nieuwe nog zullen volgen. De prijs van deze boeken is 10,— per deeltje. De reeks "Sportlijn" geeft voor elke sport het ontstaan, de spelregels en de techniek, gegevens over conditie, training, een aantal anekdotes en de belangrijke adressen. Tot en met het jaar 1987 zijn vei schenen of zullen verschijnen deeltjes over: 'Handbal 'Biljarten 'Amerikaans Voetbal 'Rugby 'Honkbal en 'Basketbal. De auteurs zijn alle ervaren sport mannen of -vrouwen. Daardoor zijn deze boekjes bestemd voor de amateurs die met een sport (wil len) beginnen maar ook voor hen die als gevorderden al de betref fende sport beoefenen. In de serie zomerconcerten in de gereformeerde kerk aan de Schoolstraat in Vrouwenpolder bespeelt op vrijdag 21 augustus Charles de Wolff uit Vierhouten het orgel. Hij doet dat samen met het dameskwartet uit het Bach- koor Holland, waarvan De Wolff de leiding heeft. Volgens melding betreft het een uniek concert. Een dameskwartet treedt niet zo vaak voor het voetlicht. Tijdens het concert -aanvang 20 uur- worden werken van Bach, Vivaldi, Mendelssohn en Fauré uitgevoerd.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 7