in Midden Zeeland Nieuwe Scène: 'Niet vervallen in routine, cliché en sleur' Fred Bergwerff ruimt zijn rommelzolder op Veere's Genoegen in Grote Kerk Jeroen Krabbé schittert in vijftiende Bond film I (f f f 9 juli - 15 juli FILM PODIUM EXPOSITIE TENTENPROJECT OP WEST DUIN IN VLISSINGEN Lezen P-O-W-E-Z-J-I- organist uit maassluis middelburg Koorconcert Woensdag 8 juli 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER Fluit en orgel in Zoutelande Eigen belang Kindertheater GELEZEN NA VIJFENTWINTIG JAAR SUCCESFORMULE KINDER BOEKEN IN Alhambra theater, Coosje Bus- kenstraat 144, tel. 01184 - 12260. Grand theater Goes, Singelstraat 5A, tel. 01100 - 15165. De spektakelproduetie van de Internationale Nieuwe Scène on der de titel 'Tricolore Triste' staat centraal in het tweede tenten project van de Culturele Raad Vlissingen. Vandaag (woensdag 8 juli) wordt het project nabij de Sauna op Westduin in Vlissin gen geopend door de mondharmonicaspeler Jean 'Toots' Thie- lemans en de theatergroep DODD heeft voor zaterdag II juli een plaats gektegen in het middagprogramma. De Internationa le Nieuwe Scène treedt op van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juli, elke avond vanaf half negen. 'Tricolore Triste' is na 'Herkuis' in 1980 het tweede stuk van de Belgische theatergroep in een tent. "Het creëren van een spek takel is een onzekere, soms moei zame maar daarom niet minder boeiende onderneming", melden de Antwerpenaars. Vier maanden hebben ze aan dit 'avontuur' ge werkt. "Het was een' intensieve samenwerking tussen de compq- nist, de acteurs, muzikanten en andere leden van de ploeg. Het kleinste onderdeel moest functio neren", zeggen de perfectio nisten. Want het resultaat moest 'optimaal' zijn. Maximaal kan Sander van Marion verzorgt don derdag 9 juli een concert in de hervormde kerk (Catherina kerk) in Zoutelande, samen met de flui tiste Marieke Lindeman. Het con cert begint om 20 uur. Van Marion is cantor-organist van de Bethelkerk in Schevenin- gen. Hij verwierf zowel in Neder land als in het buitenland een klinkende naam. Karakteristiek voor zijn spel zijn de lichte spran kelende speeltrant en zijn bijzon der improvisatietalent. Ook de re- gisterkeuze is opvallend. Marieke Lindeman volgde lessen in Nederland en in Zwitserland bij de fluitvirtuoos Peter Lukas Graf. Ook zij concerteert interna tionaal. nooit, want: "Het verandert tot de laatste voorstelling". "Wij trachten onszelf voortdu rend obstakels in de weg te leggen om niet in routine, cliché en sleur te vervallen". Volgens de groep is dat de dood van het fenomeen theater. 'Tricolore Triste' is een stuk over de macht in zijn persoonlijke aspecten. Over stamhoofden en druïden, keizers en bisschoppen, koningen en kardinalen, maar ook over wrede en verachtelijke corrupte en belachelijke persona ges, gedreven door plat eigen be lang of waanzinnige ambitie. Bij het concept voor dit programma werd teruggevallen op de oor spronkelijke bronnen van het volkstheater, aangevuld met ele menten uit de middeleeuwse en Toots Thielemans Latijnse traditie. Maar wel, om er thema's van vandaag mee te ver tellen. Politieke satire tegenover de macht is een zeer oude vorm van theater. De hofnar verdiende er in vroege eeuwen al een goed belegde boterham mee. De Nieu we Scène: "De satire stelt ons in staat omm de macht en haar lange armen aan te vallen en onze me ning er over direct aan het publiek kenbaar te maken". En theater is voor de Belgische groep "een be langrijk middel tot communicatie met het publiek, waarbij de constante ironie wordt doorbro ken door groteske, tragische en poëtische momenten". Ook in muzikaal opzicht wil de theatergroep niet over één nacht ijs gaan. De stem werd na veel wikken en wegen op de voor grond geplaatst. "Want er is al leen de levende menselijke stem die uiting kan geven aan vreug den, kwellingen, verzuchtingen, passies en verlangens". Deze ba gage van vijf miljard jaar van ge netisch geheugen krijgt volgens de groepsleden een nieuwe betekenis tegenover het bezoedelend lawaai van de machines. Antonio Infan- tino, die voor de composities te kent, herinnert hierbij aan de gro te traditie van de comedie van de karakters (later de commedia dell'arte) en dat pakweg 3000 jaar geleden zieken werden behandeld met komisch theater. Want wie niet lacht is ziek, was toen het principe. En met humor en prik ken door schijnbaar logische re geltjes in de maatschappij maakt de Internationale Nieuwe Scène furore. De Zeeuwse theatergroep DODD verzorgt zaterdag 11 juli een kin dervoorstelling in de tent op Westduin, aanvang 15 uur. De groep speelt 'Vreemde gasten' met Margot Schotel, Rens Schot, „Spaak lopen en vrij wielen" heet het boekje, waarin Fred Bergwerff uit Middelburg zijn poëtische inventaris opmaakt. Zin-zeggende, in veel wit gezet te invallen, tekstfragmenten en pogingen tot haiku's, Japanse gedichten van 17 lettergrepen, waarin de kern van de dingen wordt geraakt. „Spaak lopen en vrij wielen" legt getuigenis af van een bewogen leven. En dat is precies het zwakke punt. Want al die particuliere gevoe ligheid mondt niet als van zelfsprekend uit in poëzie van kwaliteit. Vaak zit de dominee of activist de dichter zelfs be hoorlijk in de weg. Dat leidt dan tqt een tekst als deze: het zijn de Duitsers niet niet zij alleen en niet alleen de Duitsers die de Messias kruisten toen de miljoenen één voor één gebroken werden en de Messias is (wie is als GOD) Marie en Ar ie twee homofielen en een Rus Jodin en wat zigeuner vodden 't is niet alleen de 4e mei dat Auschwitz' graven open gaan en uit het veld van dorre botten mij iemand wenkt en roept; jij blijf voor de drempel staan ik schilder aan de grauwe mist gestopte treinen en vergeel de sterren in mijn zolderkoffer zoek ik verborgen resten en verberg wat ik zocht. Met alle respect voor de filoso fie, die er achter zit, maar zo'n verzameling clichees is aan ons niet besteed. Spaak lopen en vrij wielen" krijgt op zulke mo menten net iets teveel van een bundel overdenkingen van de vlotte predikant, die niet te be roerd is om wat te preluderen over actuele onderwerpen en best een popgroep durft binnen Ella Provoost- Verhage (de uitgever) geeft het eerste exem plaar van de haiku-bundel aan de auteur. te halen bij de jeugddienst. Sterker nog: óók erotiek een vrij en blij deel van 't leven acht. En daarvan aldus getuige nis aflegt: zondagavond vijf voor half zeven tussen zijn benen biedt de klok zich aan voor een nieuwe week ik pak de sleutel en wind hem op Wat hier staat is nogal gênant. Niet vanwege het onderwerp - laten we dat misverstand maar uit de wereld helpen- maar door de manier waarop het tot p-o-w-e-z-j-i-e is omgesmolten. Het recept is kromme eigenlijk irritant simpel en het wordt in „Spaak lopen en vrij wielen" dan ook met de regelmaat van de klok (nee: weer 'n andere) toegepast, laten we nu eens af spreken dat het uitsluitend on der elkaar zetten van woordjes bijna nooit leidt tot een ge dicht. Toegegeven: het is ooit wel eens gedacht en de meer be gaafde leden van de Vijftigers hebben het een enkele keer fraai in praktijk gebracht, maar wat Bergwerff doet kun je op zijn best aanmerken als gestamel. Gevoelig, teder - maar eigenlijk uitsluitend rijp voor Candlelight of Herman van Veen. „Spaak lopen en vrij wielen" bevat daarnaast een aantal tekstfragmenten, die mank gaan aan dezelfde euvels. Wat moet je als niet-ingewijde aan met een "sprookje" over de stad Middelpunt, dat uitmondt in een volstrekt duistere zin als: „Je kreeg heimwee naar de sil houetten, die de namen naar je toe waaiden: witte wijsheid op witte vleugels, "anders kon je het niet noemen?" „Anders kon je het niet noe men". Werkelijk niet? Want soms is Bergwerff wél aardig op dreef. Zo zijn er enkele hel- derse haiku-achtige mededelin gen, waarbij je je iets kunt voorstellen. Neem nu: winter voor de deur ik wil het nog niet weten kom maar achterom Het heeft iets doodgewoons. Dichtbij huis, lichtvoetig. En verdraaid: zelfs iets poëtisch. Maar dan als toegevoegde waarde, meegenomen in het voorbijgaan. Je zou bijna zeg gen: als de dominee even niet heeft opgelet. En ook de actie voerder zwijgt. ..Spaak lopen en vrij wielen" is aardig uilgevoerd door uitgeverij Provoost in Middelburg en kost 7.(ISBN 90-72079-02-7) Scène uit Tricolore Tristevan de Internationale Nieuwe Scène, waarin de stem een belangrijk instrument is. WOENSDAG 15 JULI Alhambra I Vlissingen 'The li ving daylights' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'De Speurneuzen' 14 uur. 'Back to school' 19 uur. 'Children of a les ser God' 21.30 uur. Grand thea ter Goes 'Police Academv 4' 20 DONDERDAG 9 JUI.I Alhambra I Vlissingen 'The li ving daylights' 20 uur. Alham bra II Vlissingen 'Children of a lesser God' 20 uur. Grand Thea ter Goes 'Police Academy 4' 20 uur. URUDAG U) JULI Alhambra I Vlissingen 'The li ving daylights' 19, 21.30 en 23.45 uur. Alhambra II Vlissingen 'Back to school' 19 uur. 'Children of a lesser God' 21.30 uur. 'Wan neer gaan we naar bed' 23.45 uur. Grand Theater Goes 'Police Academy 4' 19 en 21.30 uur. ZATERDAG II JULI Alhambra I Vlissingen 'The li ving daylights' 14, 19, 21.30 en 23.45 uur. Alhambra II Vlissin gen 'De Speurneuzen' 14 uur. 'Back to school* 19 uur. 'Children of a lesser God' 21.30 uur. 'Wan neer gaan we naar bed' 23.45 uur. Grand Theater Goes 'Police Academv 4' 19 en 21.30 uur. ZONDAG 12 JULI Alhambra I Vlissingen 'The li ving daylights' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'De Speurneuzen' 14 uur. 'Back to school' 19 uur. 'Children of a les ser God' 21.30 uur. Grand Thea ter Goes 'Police Academv 4' 14, 19 en 21.30 uur. MAANDAG IJ JULI Alhambra I Vlissingen 'The li ving daylights' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'De Speurneuzen' 14 uur. 'Back to school' 19 uur. 'Children of a les ser God' 21.30 uur. Grand Thea ter Goes 'Police Academy 4' 20 uur. DINSDAG 14 JULI Alhambra I Vlissingen 'The li ving daylights' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra li Vlissingen 'De Speurneuzen' 14 uur. 'Back to school' 19 uur. 'Children of a les ser God' 21.30 uur. Grand Thea ter Goes 'Police Academv 4' 20 Margje Tiemstra en Lex Maes, re gie: Willem Huybregts. 'Vreemde gasten' is een spel waarin de slechte eigenschappen van een twaalfjarig meisje een loopje nemen met haar. Heb zucht, vraatzucht en opschepperij zien kans de overhand te nemen en het meisje in te palmen. Alles bij elkaar moet het een spannend avontuur worden waarbij tegelij kertijd uitbundig gelachen kan worden. Veere's Genoegen onder leiding van Bram van Overbeeke verzorgt vrijdag 10 juli een concert in de Grote Kerk van Veere. Dit tradi tionele concert begint om acht uur. Vooraf is er een rondwande ling door Veere vanaf 19.30 uur. Jaarlijks verzorgt de muziekvere- De nieuwe James Bond-film is uit. 'The Living Daylight', zo luid de titel. Het is de vijftiende 007 film die op het scherm verschijnt. Na de bekende Bond-spelers Sean Connery (zes keer 007) en Roger More (zeven keer) nu een geheel nieuw gezicht. De Britse Shakespear-speler Timothy Dal ton besloot na twee weigeringen om de handschoen op te rapen en speelt de hoofdrol in het miljoe nensucces van de schrijver Ian Klemming. Het wankele evenwicht tussen Oost en West, waar het in de nieuwste Bondfilm om gaat, dreigt verstoord te worden als een onbekende KGB-topman vernieti gingsplan 'Dood aan alle spion nen' wil uitvoeren. Nog maar net terug van een militaire oefening op het rotseiland Gibraltar krijgt de geheim agent te maken met de overgelopen KGB generaal Kos- kov (Jeroen Krabbé), die hij van uit het Tsjechische Bratislava naar Londen moet zien te krijgen. Ondanks een poging van de beto verende Tsjechische celliste Kara (Maryam d'Abo) om de KGB ge neraal te vermoorden lukt het 007 om Koskov, via een in werkelijk heid bestaande pijpleiding, naar het westen te smokkelen. Een maal in het veilige Londen be land, brengt Koskov de leiders van de Britse Geheime Dienst op de hoogte van de operatie 'Dood alle spionnen'. Bond keert terug naar de celliste Kara en ontdekt dat ze onschuldig is en slachtoffer werd van de Russische generaal. Tevens ontdekt hij Koskov's be trokkenheid bij de internationale wapenhandel. Kara belandt veilig H OEN SP A G 15 JULI *Contincntal Singers and or chestra, Westerkerk (Westwal 4) Goes, 20 uur. DINSDAG 14 JULI *Orgelconcert van Jaap Kroonen- burg. Nieuwe Kerk Middelburg, 20 uur. ZATERDAG II JULI International Festival of Country- and Folkmusic met Ani ta Meyer, Zeelandhallen Goes, van 12 lot 0 uur. *Tricolore Triste, voorstelling van de nieuwe spektakelproductie van de Internationale Nieuwe Scène, Tent Westduin, Vlissin gen, 20.30 uur. *Kindervoorstelling van theater groep D.O.D.D., ifent Westduin, Vlissingen 15 uur. VRIJDAG W JUL! *Zomeravondconcert van het koor Fxaudi uit Westkapelle o.l.v. Riet de Vlieger, Ned. Her vormde Kerk (Markt) Westkapel le, 20 uur. *Tricolore Triste, voorstelling van de nieuwe spektakelproductie van de Internationale Nieuwe Scène, Tent Westduin, Vlissin gen, 20.30 uur. *Orgelconcert van Bernard Win- semius, Lutherse kerk, Middel burg, 20.15 uur. *Concert door de muziekvereni ging Veere's Genoegen, o.l.v. Bram van Overbeeke. Grote Kerk Veere, 20 uur. DONDERDAG 9 JULI *Orgelconcert door dhr. Sander van Marion en mw. Marieke Lin deman (fluitiste). Hervormde Kerk (Catharina kerk) Zoutelan de, 20 uur. *Tricolore Triste, voorstelling van de nieuwe spektakelproductie van de Internationale Nieuwe Scène, Tent Westduin, Vlissin gen, 20.30 uur. *Historisch wagenspel 'De Won- derdrank', Middelburgse bin nenstad van 19 tol 21 uur. A RN EMU I DEN niging in juli een concert voor Delta Cultureel, de organisatie die de .evenementen in de Grote Kerk organiseert. Deze fanfare brengt ook dit jaar weer een geva rieerd programma: klassieke mu ziek en moderne werken. Voor de liefhebbers is er die avond een compositie van Handel te be luisteren en er is originele blaasmuziek van de bekende Ne derlandse componist Meindert Boekei en van Serge Lancen. Ver der kunnen vijf quatre mains voor piano op koperinstrumenten worden beluisterd. Werken van Henri Mancini, Wladimir Cosma en van Rota tonen aan dat de om schrijving 'gevarieerd concert' al leszins op zijn plaats is. Als extra attractie is een optreden van de slagwerkgroep van Frans van d^r Paul ingelast die een solo op de altsaxofoon zal begeleiden. in Wenen en na een aantal om zwervingen, komt Bond in Tan- ger en Afghanistan, en loopt alles goed af. De Bond-film is voor de Neder landse acteur Jeroen Krabbé, na de Amerikaanse films 'Jumping Jack Flash' en 'No Mercy' met Richard Gere, een doorbraak voor een miljoenenpubliek. Het Noorse trio A-Ha maakte de Bond-song 'The Living Day lights' en staat inmiddels al geno teerd in de hitlijsten. De film is opgenomen op het rots eiland Gibraltar, in Oostenrijk, Marokko, de Verenigde Staten en Engeland en beleefde de wereld première in Londen, bijgewoond door prins Charles en lady Di. Van 9 tot 15 juli te zien in Alhambra in Vlissingen Surfhotel "Het Veerse Meer". (Oranjeplaat). Rien Baauw, olie verfschilderijen en aquarellen. Dagelijks geopend. MIDDELBURG door Jan Smeekens Kinderen vinden een boek zo'n gewoon gebruiksvoorwerp dat ze zich zelden afvragen hoe het ge maakt is. Maar als ze eenmaal het geheim ontdekt hebben van het nietje dat blaadjes bij elkaar houdt, zijn ze niet meer te rem men. En over het algemeen bele ven ze zo veel plezier aan het ma ken van tientallen, meestal slecht afgesneden boekjes, dat ze zich alleen tijd gunnen om de titelpagi na te beschrijven. Tot voor kort was er voor kinde ren vanaf tien jaar niet één ge schikt boek over het maken van boeken. Daarmee is HOE EEN BOEK GEMAAKT WORDT door Aliki meteen het allerbeste. Dit informatieve boek dat bij C. de Vries-Brouwers verscheen, geeft een vrijwel volledig beeld van het boekenvak, vanaf het al lereerste idee dat een auteur over een verhaal heeft tot en met het kind dat met een boek in bed in slaap valt. Daartussenin legt Aliki op een heldere wijze en in stripvorm uit wat de bijdrage is van auteurs, il lustratoren, redacteuren, uitge vers, drukkers, vertegenwoordi gers, boekhandelaren en veel anderen. Ze hanteert terecht alle begrippen die bij het maken van een boek aan de orde komen: manuscript, contract, dummy, lettertype, in terpunctie, calculatie, blauw druk,... Maar waarom ze haar le zers zo weinig serieus neemt in haar tekeningen, is me een raad sel. Iemand die zulke waardevol le, schitterende en bijzondere boeken schreef en illustreerde over 'Mummies uit het oude Egypte', 'Dinosaurussen opgra ven' en Een Middeleeuws feest maal' had toch moeten weten dat kinderen in de bovenbouw van de basisschool in staat zijn informa tie in zich op te nemen zonder dat daar komisch bedoelde, Richard Scarry-achtige katten aan te pas komen. Hoe een boek gemaakt wordt, ge schreven en geïllustreerd door Aliki. Uitgeverij C. de Vries- Brou wers, A n t werpenNeder landse tekst Ineke Ris. Prijs f 26,90. Balans 17. Barbara Jean, struc tuur in balans. Wo., do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. T/m za. Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56), Gera Dauvillier en Wim Vader, schilderijen, the ma bloemen. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Het Dok (Dam 46). Her man Brood, schilderijen, krijt- en potloodtekeningen. Ma. t/m vr. van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Galerie "De Wijnstock" (Bel- linkstraat 32). Piet Rijken, schil derijen. Do. en vr. van 14 tot 17 uur, za. van 11 tot 12.30 en van 14 tot 17 uur. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Vera Galis, metalen objekten en Vanita Noest, tekeningen en ob jekten. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19 tot 21 uur. Pannering (Reigerstraat 9). Schil derclub van Andries Minderhout, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Provinciehuis (St. Pieterstraat 42). Historische ambtskostuums. Ma. t/m vr. van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Rabobank (Langeviele 49). Ineke Otte, wand- en ruimtelijke objek ten. Ma. t/m vr. van 9 tot 16 uur, do. van 19 tot 20 uur. T/m vr. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Leven en werk van drie Roose- velts: president Theodore Roose velt (1858-1919), president Fran klin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De Vleeshal (Markt). Peter Ap- pleton, Music from sculpture. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Johan Nieuhof een reisverslag van een ambassadereis naar China in 1655. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 13.30 tot 17 uur. OOSTKA PELl.E Kasteel Westhove (Duinvlietweg 8). Han Koster, collages en schil derijen. Dagelijks van 11 tot 16 uur. Zeeuws Museum (Duinvlietweg 6). "Aai eens een krokodil", de huid van dieren en mensen. Te vens André Karman, schilderijen. Dageljks van 10 tot 17 uur. SEROOSKERKE Taverne van Molen De Hoop. Ri an Krull, pentekeningen. Dage- lijks van 10 tot 21 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestraat 26). 'De historie en het heden van Veere 'De aanleg van het kanaal door Walcheren', met reprodukties van de fotograaf Preuninger (ca. 1873). 'De conservering van de kerk'. 'Boerenwagens van de Zeeuwse Inspan'. 'Het ontstaan van het Zeeuwse kleilandschap'. 'De muskusrat en zijn bestrijding en 'Schilderijen: "Land en Wa ter". Dagelijks van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. De Schotse Huizen (Kaai 25). Kle derdrachtmutsen uit de verzame ling van mevrouw Eva de Kam-de Feijter en zilveren broekstukken uit particulier bezit. Op de scheeps- en visserijzolder enige scheepsmodellen uit de 17e eeuw van Marinus Schram. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. Tevens Werner Brattig, (uit Solingen) schilderij en, fendillage techniek en grafie ken. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Iguana (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Zo., ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di., wo., vr. en za. van 10 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 uur. Foto Dert (Nieuwendijk 35). 'Fo to's van vroeger'. Openingstijden als winkel. De Gevangentoren (Boulevard de Ruyter IA). Tom van der Maden, etsen. Dagelijks vanaf 11 uur. T/m di. Stadhuishal (Stadhuisplein). Drie werelden van Air-brush'. Bob Karsdorp, Cees van de Wetering en Lex de Meester met schilderij en, skulptuur en foto's. Ma. tot vr. van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur. Vitrines Walstraat - Lange Zelke. Surinaams Houtsnijkunst van Hugo Mayland. Openingstijden: winkeluren. Voormalige Scheldesmederij (hoek Walstraat). 'Zes maat schil deren', olieverf- en acryl schilde rijen van Klaus Kroger, Wolfgang Finck, Gilbert Swimberghe, Phi lippe Vandenberg, Marian Plug en Tomas Rajlich. Dagelijks van 11 tot 18 uur. In de serie zomeravondconcerten in de Nieuwe Kerk van Middel burg concerteert dinsdag 14 juli Jaap Kroonenburg uit Maassluis. Deze in 1948 geboren organist brengt een programma mee naar de Zeeuwse hoofdstad waarin werken voorkomen van o.a. Zwart, Bach, Bossi, Rheinberger en Guilmant. Voor de organisatie tekent de Stichting Orgelcentrum Nederland, het concert begint om 20 uur. Vrijdag 10 juli geeft het koor Exaudi uit Westkapelle een con cert in de Nederlands hervormde kerk aan de Markt. Het koor staat onder leiding van Riet de Vlieger. Verder werken ook Jan de Vlieger (piano) en Ab Hoogstrate (clavecimbel) mee. Het concert - aanvang 20 uur - is gratis toegankelijk. Bij de uitgang wordt evenwel een collecte gehou den ter bestrijding van de kosten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 7