informatiepagina van de gemeente vlissingen II O li Plannen b. en w. voor gebied Arsenaal/Oranjedijk Informatiebus politie vrijdag in deScheldestraat I Eerste uitgave Nieuwsbrief voor het bedrijfsleven Bijstand in 't lalgemeen Radio activiteit Aanvragen Nederlanderschap voor kinderen Voorzichtig met vleermuizen I Anders wordt het DE VLISSINGER Woensdag 1 juli 1987 Arsenaalgebied Vlissings Parkeren Pleinen/Amphitheater Vissershaven en omgeving Meer Zo belt u met de Sociale Dienst: De inhoud Ook hebben? Vangen Gebeten? Besmetting (huis)dieren Bijstand en detentie? Even bijpraten met Vergadering emancipatie commissie IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen. telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337 Ontwikkeling van het Arsenaalgebied, inrichting Oranjedijk en uitbreiding openbare parkeervoorzieningen in die omgeving. Dit is het ene deel van het pakket plannen dat burgemeester en wethouders onlangs aan de staatssecretaris van Economische Zaken hebben voorgelegd. Mèt het verzoek of hij een (financië le) bijdrage wil verlenen in de realisering ervan. Een impressie van het plein, dat mogelijk komt tusen Arsenaal, info centrum Westerschelde en de woontoren. B. en w. doen de subsidie aanvraag onder verwijzing naar de opname van het 'speerpunt- gebied' Vlissingen in het meer jarenprogramma Openluchtre creatie en Toerisme 1986 - 1990 van het rijk. In het kader daar van werd de gemeente in april reeds een rijksbijdrage toege zegd. Deze is bestemd als on dersteuning bij de inrichting van de Plaza, de aanleg van een loopbrug bij het Arsenaalgebied en de jachthaven en de inrich ting van het De Ruijterplein en omgeving. In de toelichting op de tweede subsidie-aanvraag verbinden b. en w. de ontwikkeling van het Arsenaalgebied met die van het gebied tussen de Buitenhaven en de Oranjemolen. Nu ligt dat nog wat afzijdig ten opzichte van de rest van het centrum. Dat be perkt de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling - het college denkt in de richting van een grootschalige verblijfsac- commodatie - sterk. De aanleg van een brug bij het sluizencom- plex Het Eiland zou dè oplos sing van dit probleem vormen. Via deze brug zou een directe aansluiting kunnen worden ver kregen op de rijksweg A58. Op zich is dit geen nieuwe gedach te, stellen b. en w. Er kleven echter zoveel 'mitsen en maren' aan dat een en ander eerst diep gaand bestudeerd moet worden. Aan de ontwikkeling van het Ar- De Zomermarkt in de Scheldestraat heeft u vrijdag en zaterdag veel te bieden. Oök de politie-informatiebus. In deze rijdende expositieruimte kunt u nader kennismaken met de gemeentepo litie èn het werk van de politieman en -vrouw. De bus zal (alléén vrijdag!) aanwezig zijn van 09.30- tot 21.00 uur en is gratis toe gankelijk. De politie-informatiebus is al voor het achttiende jaar op weg door Nederland. Steeds met als doel om, met behulp van jaar lijks veranderende presentaties, de relatie met het publiek te ver diepen en eventueel te verbete ren. In het expositiegedeelte wordt door middel van een fo to/tekstpresentatie een beeld gegeven van een aantal facet ten van het werk van de politie in Nederland en van de rol, die po litiemensen daarin spelen. Uit gangspunt is dat dat werk wordt gedaan door mensen. Mèt de vaak wisselende waardering die een politie-ambtenaar door de aard van het werk ten deel valt. Aandacht wordt besteed aan al lerlei aspecten van het politie werk, die uit de formele taak van de politie voortvloeien. Personeel van het Vlissingse politiekorps is in de bus aanwe zig. Zodoende kunt u ook met plaatselijk gerichte vragen en problemen er terecht. (Daarmee kunt u trouwens ook naar het politiebureau!) Eventuele gega digden voor het politieberoep kunnen in de bus informatie krij gen over werving, selectie en opleiding. Natuurlijk kan er ook met een (mogelijk) toekomstige collega over het werk worden gepraat. De politie van Vlissingen hoopt 3 juli veel bezoekers te begroeten! Een verzoek, dat ook geldt voor het andere deel van het plan- nenpakket. Dat omvat: herstel westwand Vissershaven, loop brug sluis Vissershaven, overdekte bank De Ruijterplein, herin richting Bellamypark-zuid en Beursplein en sfeerverlichting in de omgeving Vissershaven. Aan het complete pakket hangt een prijskaartje van in totaal f 7.391.250,—. senaalgebied wordt momenteel hard gewerkt door gemeente en de Initiatiefgroep Vissershaven Vlissingen (IGVV). Dat is een sa menwerkingsverband van (regi onale) aannemers en een archi tect. Inmiddels heeft de initiatief groep een aanzet gegeven voor een 'trekkende' toeristische in vulling van het gebied. In het daar geplande woongebouw wil men een 'info-centrum Wester schelde' creëeren. Een accom modatie met onder meer uitkijk post, filmzaal, diverse exposi ties, en nog veel meer dat over de zeevaart van vroeger en nu gaat. Het woongebouw zal trou wens, naast woningen zo'n 4800 m2 commerciële ruimte gaan omvatten. Niet alleen de omwonenden zul len hun auto's willen parkeren. Ook voor de voertuigen van de te verwachten 200.000 tot 300.000 bezoekers is heel wat ruimte nodig. Gerekend wordt met zo'n 280 plaatsen. Daarvan kunnen er, menen b. en w., 90 bij de Oranjedijk worden aange legd. Voor de andere 200 zal er volgens het college een ge bouwde parkeervoorziening (met woningbouw) in het gebied Baljuwstraat-Oranjestraat ge realiseerd moeten worden. Tussen de verschillende bouw blokken in het Arsenaalgebied zullen een aantal pleinen wor den gecreëerd. Voorzieningen, zo menen b. en w., die onmis baar zijn om het gebied toeristisch-recreatief kracht te geven. De pleinen zullen dan ook met hoogwaardige materia len aangelegd en ingericht moe ten worden in de visie van het college. Vanuit het plein, dat zal worden omsloten door Arsenaal, woontoren en info-centrum, zal een loopbrug de verbinding tot stand brengen met de Oran jedijk. Met de realisering van een amphitheater 'tegen' de Oranje dijk kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen. Ener zijds geeft het een visuele on derbreking van het dijklichaam. Anderzijds wordt er een moge lijkheid geschapen voor het hou den van buiten-activiteiten. Op de Oranjedijk zou bovendien een uitzichtspunt, zoals op het Keizersbolwerk, kunnen worden aangelegd. Volgens b. en w. zijn voor het gebied, wat verder van het Arse naal af maar toch met een 'uit straling' daarop, ook nog een aantal maatregelen nodig. Her stel van de westwand van de Vissershaven is er daar een van. Bij de renovatie van de haven werd deze buiten het herstel ge houden. Renovatie zou gelijktij dig worden uitgevoerd met de werken aan de Koopmansha ven. Zoals eerder gesteld ver leende de staatssecretaris een bijdrage voor een loopbrug over de sluizen van de Vissershaven. Gezien de afmetingen zal deze - zo is ook uit de besprekingen met de IGVV gebleken - niet voor de gewenste optimale ver binding kunnen zorgen. Daarom voelen b. en w. veel voor de aan leg van een tweede loopbrug over de sluis. Voorts vragen ze de staatsse cretaris een bijdrage in: een overdekte zitbank op het De Ruijterplein; het herinrichten van het Beursplein en het enigzins aanpassen van het Bellamypark-zuid; sfeerverlichting van diver se objecten als de gevel- wanden van het Bellamy- park, Beursplein en Nieu- wendijk, de muur van Alte- na, het bolwerk Oranjemo len en het Keizersbolwerk, de St. Jacobstoren, de Ge vangentoren en de Oran jemolen. Of en hoe het ministerie van Economische Zaken de subsidie-aanvraag van de gemeente zal honoreren, hangt onder meer af van de behandeling van de begro ting van dit ministerie door het parlement. Dat is dit na jaar. In de tussentijd zal de planontwikkeling in het Zeeuwse worden voortgezet. Een impressie van het amphitheater en de loopbrug naar de Oran jedijk. Meestal gebeurt het niet vrijwillig: bijstand aanvragen. Vaak heeft het zo z'n voorgeschiedenis. Bij de een wat korter, bij de ander wat langer, maar toch. Niemand ook, die met zekerheid kan zeggen hoe lang men er een beroep op zal blijven doen. Niet voor een ieder is het even eenvoudig om bij de Gemeente lijke Sociale Dienst (GSD) aan te kloppen. Want: wat brengt het met zich mee. Wat zijn de rech ten en plichten? Wat mag het ei gen vermogen zijn en blijven? Wanneer? Met deze vragen kunt u natuurlijk terecht bij de GSD, telefonisch of in een per soonlijk gesprek. Maar mis schien moet u dan een beetje over een drempel heen. Wat u mogelijk daarbij een handje kan helpen is het lezen van de bro chure 'Bijstand in 't algemeen'. Daarvoor hoeft u dan niet naar de GSD, al hebben ze brochure daar wel. Voor een persoonlijk bezoek aan de dienst kan men op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur aan de Dokter Gallandatstraat terecht. Ook in de gemeentelijke infor- matiehoeken ligt een voorraad je. Waar die hoeken te vinden zijn staat in een bericht elders op deze pagina. Op genoemde plaatsen liggen nog meer brochures. Al deze uit gaven van het ministerie van So ciale Zaken zijn gratis. Het zijn de brochures: Bijstand: speciaal voor de zelfstandige. Bijstand: speciaal voor de startende zelfstandige. Bijstand: speciaal voor de gescheiden vrouw. Bijstand: speciaal voor schoolverlaters (ook in het Turks). Bijstand: speciaal voor RWW-ers (ook in het Turks en in het Arabisch). Bijstand: speciaal als 't om bezwaar of beroep gaat. Bijstand: speciaal voor eigen huisbewoners. Bijstand: voor bijzondere bestaanskosten. De gemeentelijke Sociale Dienst van Vlissingen is voor cliënten telefonisch bereik baar op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. Er zijn drie telefoonnummers beschik baar. Het nummer dat u kunt bellen hangt af van uw postco de. Kijk naar uw postcode en u weet welk nummer u kunt bel len tussen 9.00 en 10.00 uur. postcode tel.nr. GSD 4381 87521 4382 A t/m M 4382 N t/m Z 87546 4383 4388 4389 4384 87515 4385 4386 4387 Hij is uit. Vorige week is de eerste 'Nieuwsbrief voor het be drijfsleven' van de persen gerold. Ruim 1500 Vlissingse bedrij ven en organisaties hebben hem inmiddels in huis. Het gemeen tebestuur loste er een belofte mee in, die werd gedaan in de No ta werkgelegenheid. In de inleiding wordt verteld waarom. De openingswoorden: "Gemeente en bedrijfsleven moeten meer samen doen. De gemeente voorwaardenschep pend; de bedrijven daarop in spelend. Dèt is het kernpuht van de rol die het gemeentebestuur voor zichzelf ziet weggelegd bin nen het spel van de plaatselijke economische krachten. Initië rend, activerend en stimulerend. Om dat optimaal te kunnen doen moet je elkaar leren ken nen en leren begrijpen; daar voor moet je van eikaars wen sen, problemen en beperkingen op de hoogte zijn en er begrip voor kunnen hebben. Daarvoor ook moet je elkaar over en weer informeren. Een mogelijkheid daartoe is een nieuwsbrief als deze", (einde citaat). Al onderhouden gemeente-' bestuurders/contacten met vele bedrijven, bij een bestand van 1500 is dat niet met een ieder daarvan mogelijk. Een nieuws brief kan de leemte in de com municatie tussen gemeente en het bedrijfsleven een heel eind opvullen. Men kan zo op de hoogte blijven van allerlei ont wikkelingen en initiatieven van de gemeente, die voor een eco nomische bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Het streven is dat de 'Nieuws brief voor het bedrijfsleven' twee maal per jaar zal verschijnen. In het eerste nummer wordt onder meer aandacht besteed aan het volgende: de Nota werkgelegenheid. WÊÊÊêim be.±>f«t; Ken toot het Het nieuwe Bureau economi sche zaken. Financiële steunverlening bedrijven. Bedrijfsbezoeken gemeente bestuurders. Bezoek staatssecretaris Evenhuis. Informatietechnologie. In voorbereiding of in uitvoe ring (diverse wetenswaar digheden). Vlissingen Promotie, de stichting. Hebt u de nieuwsbrief niet ge had, maar er wel belangstel ling voor? In de gemeentelijke informatiehoeken kunt u er zo eentje meenemen. Ook kunt u hem telefonisch aanvragen bij het Bureau Economische Za ken in het stadhuis (tel. nr. 87256 en 87427). De kans dat u ze tegenkomt is niet groot. Wanneer u echter do de of zieke vleermuizen aantreft, wees er dan voorzichtig mee. De laatste maand zijn namelijk op enkele plaatsen in Friesland en in Den Haag vleermuizen gevonden, die besmet waren met rabies. Dat is een virus dat hondsdolheid kan veroorzaken. Besmetting van mens en dier met rabies kan bijzonder vervelen de gevolgen hebben! Die kunnen echter voorkomen worden als men zich aan de vol gende richtlijnen houdt. Dode of zieke vleermuizen met voorzichtigheid hanteren! Moe ten ze gevangen worden, dan stevige werkhandschoenen dra gen of een deskundige inscha kelen. Vleermuizen hebben scherpe tanden! Alle dode of zieke vleermuizen melden bij de Dienst Natuur-, Milieu- en Fau nabeheer (NMF) van het minis terie van Landbouw en Visserij te Den Haag, tel. (070) 79.29.20. Een NMF- medewerker haalt dan de vleer muis op. Hij of zij verzorgt daar bij de registratie (naam vinder, aantal mensen dat met de vleer muis in contact is geweest en personen die gebeten zijn). Ver volgens wordt het diertje naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad gestuurd. Gebeten door een vleermuis? Dan moet direct contact worden opgenomen met de huisarts. Of, bijvoorbeeld in de weekeinden, met diens eventuele vervanger. Ook hier geldt dat de vleermuis met spoed, via de NMF, moet worden onderzocht. Zijn (huis)dieren in contact ge weest met een vleermuis? In die gevallen moeten er andere we gen worden bewandeld. Er dient dan in eerste instantie melding worden gedaan aan de (direc teur van) de Rijksdienst voor de Keuring van Vee te Yerseke, tel. (01131) - 3210. Het contact tus sen vleermuizen en kleine huis dieren dient u de laatste direct door de dierenarts tegen rabies te laten inenten. Ontsmetten van materialen gaat het best met alcohol (70%) en kokend water. "Wat is radio-activiteit? Is straling gevaarlijk? Hoe kan een ongeluk met een Russi sche kerncentrale de melk van Nederlandse koeien beder ven? Kan zo'n ongeluk ook hier gebeuren? Hoe zit het met de normen van straling? Is er een oplossing voor het radio actieve afval?" Met deze reeks vragen begint de brochure 'Straling' van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Vragen, die veel Nederlanders stellen, ook Vlissingers. In de brochure wordt er - in grote lij nen - antwoord op gegeven. Vooral de diverse aspecten van straling worden daarbij belicht. Voor wie meer over dit onder werp wil weten staat bovendien aangegeven hoe een speciaal, uitgebreid infopakket kan wor den besteld. Bij hetzelfde minis terie. Voor f 7,50. Maar, om te beginnen, is de brochure 'Straling' gratis ver krijgbaar. In de verschillende postkantoren, bibliotheken, en gemeentelijke informatie- hoeken. Cliënten van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), die een uitkering voor levensonder houd ontvangen en in detentie (de gevangenis) verblijven" hebben geen recht op die uit kering. Het maakt daarbij niet uit of men voor kortere of voor langere tijd moet 'zitten'. De detentie moet, zo mogelijk vooraf, worden gemeld aan de GSD. Bij een alleenstaande zal dan de uitkering worden beëin digd. Wel kan in bepaalde situa ties bijstand worden verleend voor de vaste woonlasten. Be treft het een gezinshoofd, dan moet(en) de achterblijvende(n) een aanvraag voor bijstand in dienen. Gaat het om een ander lid van het gezin, dan wordt de bijstandsuitkering aangepast. De detentie niet melden heeft geen zin. Door het ministerie van Justitie wordt daar namelijk altijd melding van gemaakt bij de sociale dienst. Als achteraf wordt geconstateerd dat een cliënt zo te veel uitkering heeft ontvangen, dan zal de GSD steeds tot verrekening van het teveel betaalde moeten besluiten. Bijstand en detentie? Steeds melden! In de maand juli zult u op deze plaats niet de rubriek 'Even bijpraten met...' aantreffen. Reden: vakanties van de leden van het college van burge meester en wethouders. Ook de leden van de gemeente raad kunnen het de komende weken wat rustiger aan doen. Er is in juli namelijk geen raadsver gadering. De bijeenkomsten van de commissies van advies en bijstand komen daardoor even eens te vervallen. Berichten met de kop 'Commissies vergade ren' zult u de komende tijd dan ook tevergeefs op deze pagina zoeken. Woensdagavond 8 juli. Dan vergadert in het stadhuis de emancipatiecommissie. De opening is om 20.00 uur. Daar na zullen onder meer de vol gende onderwerpen behan deld worden: - kinderopvang; - werkwijze commissie; - planning; - uitbreiding commissie. Belangstelling voor (een van) deze zaken? U bent dan van harte welkom, volgende week woensdag. Ook als u onderwer pen wilt aandragen, die niet op de agenda staan maar die wel tot het (brede) terrein van eman cipatie liggen. Wie zich vooraf wil laten informeren kan terecht bij de ambtelijk secretaris van de commissie. Die werkt bij het bureau welzijn in het stadhuis. Zijn (rechtstreeks) telefoonnum mer is 87336. Bent u zelf Nederlandse, maar heeft/hebben uw kind(eren) niet de Nederlandse nationaliteit? Zijn zij bovendien voor 1 januari 1985 geboren en op die dag nog geen 21 jaar? In zo'n geval kan men een verzoek indienen de kinderen voor de Nederlandse na tionaliteit in aanmerking te laten komen. De uiterste datum daarvoor is wel 1 januari 1988. Zijn de kinderen jonger dan 18 jaar (op het moment dat het ver zoek wordt ingediend) dan kan de Nederlandse moeder dat doen. In ambtelijke taal heet dat: een optieverklaring afleggen. Zijn de kinderen ouder dan 18 jaar, maar nog geen 21, dan kunnen zij zelf zo'n verklaring afleggen. Wie het ook doet, in Nederland moet men zijn bij het bureau burgerzaken. Woont men in het buitenland, dan is de Nederlandse diplomatieke ver tegenwoordiging het aangewe zen adres. De bovenstaande mogelijkheden werden vastge legd in de Wet op het Nederlan derschap. Die trad op 1 januari 1985 in werking. Toen werd ook bepaald dat het gedurende 3 jaar mogelijk zou zijn een optie verklaring af te leggen. Op 1 ja nuari a.s. loopt die periode dus af! Vragen? Met vragen over dit onderwerp kan men terecht bij het bureau burgerzaken In het stadhuis, (tel. 87285). Mi Het bureau burgerzaken in het stadhuis. Daar moet men zijn voor het aanvragen van Nederlanderschap voor kinderen (foto Johan Murre). 5 - ze zijn dus op de vingers van één hand te tellen, de gemeen telijke informatiehoeken. Anders wordt het als het gaat om de aantal folders en brochuress die er liggen (om mee te nemen). Of als het gaat om de stukken die er ter inzage liggen (niet zoals sommigen nogal eens lijken te denken, om mee te nemen). Waar al dat materiaal over gaat? Daarvan een overzicht geven zou zeker een kolom van deze pagina vullen. Da's niet de meest boeiende lectuur. Vandaar een 'greep' uit het aanbod: brochures over het hoe en wat van huren, verbeteren of kopen van een woning, brochures over uitkeringen, mappen met alle gemeentelijke verordeningen, begrotingen.... Kortom: ga, overtuig u zelf. Een bezoekje aan een informatie- hoek levert bijna altijd wel wat op! U kunt ze vinden in de volgende gebouwen: - de openbare bibliotheek (Lange Zelke 91), geopend op maandag van 13.30- tot 20.00 uur, dinsdag, woensdag en vrij dag van 10.00- tot 20.00 uur, za terdag van 10.00- tot 12.30 uur. Op donderdag en zondag is de bibliotheek gesloten. - het wijkcentrum 'Middenhof' (Kanaalstraat 64, Oost- Souburg), geopend op maandag en dinsdag van 9.30- tot 12.00 uur, donderdag van 13.30- tot 16.30 uur en van 19.30- tot 21.00 uur. - het wijkcentrum 'Open Hof' (Alexander Gogelweg 59, Paau- wenburg), geopend op maan dag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. - het buurthuis 'Aldegonde' (Westerzicht 386) geopend op onregelmatige tijden. Even bel len (nr. 66318) voordat u gaat kan verrassingen voorkomen. - het stadhuis (in dat gebouw bij het Stafbureau voorlichting en inspraak, vlakbij de ingang), ge opend op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5