ABDIJ Botulisme in Zeeland? Opvang en zorg in crisissituaties PRQ/INCIE ZEELAND IAV00Y RUIMT OP! 10VOOV - mode AFVOER VERSTOPT? aanvraag koel- en vries veem vlissingen bv aanvraag ontwerp- vergunningen m&t chemicals Onderwijs Adverteren bij de Faam - de Vlissinger zit U goed MIDDELBURG 'KONINGSBAKKER' VLISSINGEN 'DE HALM' RESTANTEN: CASTEL AUTOSCHADE Woensdag 1 juli 1987 xx - DE VLISSINCER Op vrijdag 10 juli vergaderen Provinciale Staten van Zee land. Op de agenda staan twintig onderwerpen waarover moet worden beslist. Scholen SEOZ COMMISSI KS I N li KROEP Wegen Cultuur en Welzijn Toerisme Bootdiensten provinciale griffie BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Stationsstraat 1 4331 JA Middelburg tel. 01180-12340 BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Hercules Segherslaan 80a 4383 VK Vlissingen tel. 01184-60357 JULIE ANDREWS EN JACK LEMON IN 'THATS LIFE' MET ANGSTEN HEREN ZOMERKLEDING lichtgewicht kostuums vanaf 175 gld. kolberts vanaf 125 gld. pantalons vanaf 98 gld. pullovers jacks met 30% korting merkoverhemden: korte of lange mouw nu 2 voor 79 gld. SPECIALE AANBIEDING IN: "KLASSIEKE" PAKKEN: nu voor 349 gld. DAMES ZOMERKLEDING: blouses, lange korte mouw vanaf 35 gld. rokken vanaf 69 gld. regenmantels vanaf 125 gld. véél grote maten! if lichtgewicht mantelpakken 1/2 prijs if pullovers vesten met 30% korting ALLE ZOMERPANTALONS EN BERMUDA'S 25 - 50% KORTING OP OVERIGE, NIET AFGEPRIJSDE COLLECTIE, 10% KORTING 0 m.a sinds 1900 een oude zaak in het hart van Middelburg Herstel van alle autoschade Moderne autospuiterij en plaatwerkerij Herstel roestschade Taxatie en schadebemiddeling A £*-> A"-üöv«5 *_aa 1 I E UWS Gedeputeerde Staten van Zee land hebben de Provinciale raad voor de Volksgezondheid op dracht gegeven een plan te ma ken voor de opvang en zorg voor mensen die in crisissituaties verkeren. Enige tijd geleden is deze zaak onder de aandacht van de pro vincie gebracht door de rijkspo litie Zeeland. Heel vaak wordt de politie als eerste geconfronteerd met mensen die in problemen verke ren. Het kan gaan om mensen die plotseling ernstige geestelij ke problemen hebben, het kan gaan om ernstige problemen in relaties tussen mensen etc. etc. De politie heeft niet de deskun digen in dienst om dergelijke problemen aan te pakken en op te lossen. Het snel vinden van deskundi gen kan echter 's nachts of in het weekeinde zeer moeilijk zijn. De oorzaken hiervan: onduide lijkheid welke instantie of des kundige moet worden bena derd, een veelheid van instellin gen, geen centrale mogelijkheid voor aanmelding etc. In de opdracht aan de raad volksgezondheid hebben GS al een aantal uitgangspunten ge noemd, waar het plan naar hun mening aan zou moeten vol doen. Er zouden drie regio's in Zeeland moeten komen (Wal cheren, Zeeuwsch-Vlaanderen en de Bevelanden/Schouwen- Duiveland). In elk gebied zou één crisisdienst moeten komen die naar de in nood verkerende mensen toegaat, bereikbaar via één telefoonnummer. Aan het algemeen maatschap pelijk werk zou een centrale rol moeten worden toegekend. Het aanbod in de zorg moet overzichtelijk zijn. Eerst moet worden nagegaan of "eerste lijnshulp" voldoende kan zijn. Pas daarna komt een verder gaande opvang of zorg aan bod (bijvoorbeeld opname van de patiënt). Gs zijn van mening dat er tus sen verschillende instellingen zal moeten worden samenge- In de zomermaanden treedt re gelmatig botulisme op. Botulisme is een ziekte die voor kan komen bij vogels, vissen en zeehonden. Het is te herkennen aan verlammingsverschijnselen aan de kop, nek, poten en vleugels. Om uitbreiding van de ziekte te voorkomen wordt iedereen die dode vogels, vissen (en zeehon den) aantreft verzocht dit te melden (01180 - 35920). De bacterie die botulisme ver oorzaakt kan zich alleen in een eiwitrijk milieu ontwikkelen (bij een temperatuur van 20 C° of hoger). Tot nu toe waren de weersom standigheden niet zodanig, dat we voor botulisme bang moe ten zijn, maar al het goede en warme weer moet nog komen, zodat het "een gewaarschuwd mens telt voor twee" nu op gaat. Botulisme verspreidt zich snel via besmette dieren, zowel di rect als indirect via larven of maden, die weer het voedsel vormen van de watervogels. We kennen diverse soorten bo tulisme. Niet alle sooren botu lisme zijn gevaarlijk voor de mens. Om u te kunnen informeren geeft de Provincie gratis een in formatieblad en een poster uit. Deze informatie kunt u krijgen bij bureau voorlichting van de Provincie, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon (01180 - 31400). M werkt om tot een verbetering van de situatie te komen. Bij de samenstelling van het plan zijn ook betrokken de Zeeuwse raad voor maatschap pelijke dienstverlening en de Be- raadsgroep jeugdhulpverlening. GS hebben gevraagd om spoe dige advisering teneinde deze zaak verder met het rijk te kun nen opnemen. Hl Staten vergadering GS stellen de Staten voor het plan van scholen voor speciaal onderwijs 1988 - 1991 vast te stellen. Dit plan gaat daarna als een soort advies naar het minis terie van onderwijs en weten schappen. O.a. zijn GS van mening dat aan de school voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen "De Kring" in Goes een afde ling zou moeten worden toege voegd voor kinderen met meer dere handicaps. De staten wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de jaarrekening 1 986 van de SEOZ (Stichting Economische Ont wikkeling Zeeland), indertijd op gericht om de Kon. Mij. "De Schelde" en dochteronderne mingen financieel te steunen na het RSV-debacle. Er is een voordelig exploitatieresultaat van bijna acht ton, onder ande re voortvloeiend uit de rente ontvangsten van de Gieterij Middelburg en Sociale Industrial Constructions in Vlissingen. De leden en de adviseurs van de afdeling volwasseneneducatie van de provinciale onderwijs raad vergaderen op maandag 6 juli om 14.1 5 uur. Zij zullen o.a. spreken over het adviseurschap WVC, de reactie van Gedeputeerde Staten op adviezen van de afdeling naar aanleiding van de studiedag van 11 december 1986, over de stand van zaken in de regio's t.a.v. basiseducatie, beroepse ducatie, vormings- en ontwik kelingswerk en ondersteuning. Verder komt aan de orde het ontwerp van de nota ondersteu ningsstructuur volwassenen educatie. De vergadering is openbaar en zal worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. gg| De tweede kamer uit Gedepu teerde Staten zal op dinsdag 7 juli vier beroepschriften over bijstandszaken behandelen. Het gaat om beslissingen van de gemeenten Kortgene, Rei- merswaal en Terneuzen(2x). De vier Zeeuwen die bij de pro vincie in beroep zijn gegaan zijn het niet eens met de beslissin gen van hun gemeente besturen. De zittingen zijn openbaar en beginnen om 10.20, 10.40, 11.00 en 1 1.20 uur. Ze worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Toerismefonds: ook aandacht voor gehandicapten. Voorgesteld wordt een aantal wegen in de gemeente Wissen- kerke geheel of gedeeltelijk aan het openbaar verkeer te ont trekken: de Jacobsdijk, de Vre- denhofweg (inclusief gedeelte van de Parallelweg Oost- Westweg) en de Baas Huisweg. Deze maatregelen houden ver-' band met de aansluiting van de weg over de stormvloedkering op het Noordbevelandse we gennet. Voor de voorbereiding van het aanbrengen van een definitieve asfaltdeklaag op de weg Mid delburg - Sint Laurens wordt een krediet van f 50.000,— gevraagd. De Staten zullen moeten beslis sen tot het omruilen van de eigendom, het beheer en onder houd van enkele wegen in Zeeuws-Vlaanderen tussen de provincie en het rijk. De ruil ge beurt met gesloten beurzen. De provincie draagt over: de we gen Terneuzen (Driewegen) - Zaamslag en Zaamslag - Terho le. Het rijk draagt over de Trak- taatweg (weg rijksgrens - Axel- se Sassing - Terneuzen). Voor het aanbrengen van een defini tieve asfaltdeklaag op deze laatste weg zal het rijk de pro vincie f 880.000,— betalen. Voorgesteld wordt een provin ciale bijdrage te geven aan de Zeeuwse Muziekschool van f 42.000,— bestemd voor de opleiding van jeugdige leden van harmonieën, fanfares en brassbands. Als de Staten akkoord gaan krijgt de stichting Clavis in Utrecht een subsidie van f 4.500,— voor de uitgave van een boek "Heiligen uit de mod der. In Zeeland gevonden mid deleeuwse pelgrimstekens". In de middeleeuwen was het een gebruik dat pelgrims van hun bedevaarten z.g. pelgrimste kens als aandenken mee naar huis brachten. Het gaat om een soort insignes, vervaardigd van goedkoop metaal, waardoor de meeste verloren zijn gegaan. De Zeeuwse bodem heeft deze kleine relikweën goed gecon serveerd; in kringen van ama teur archeologen zijn er meer dan 300 opgespoord. De Bond van Nederlandse archi tecten heeft een subsidie ge vraagd van f 10.000,— in de kosten van een "poortenpro ject" in de Lange Delft in Mid delburg. GS stellen voor geld te putten uit het provinciale wel- zijnsfonds. Op een aantal begrotingsposten op het gebied van cultuur is dit jaar al zo'n groot beroep gedaan dat GS voorstellen ruim een ton aan het welzijnsfonds te ont trekken, bijvoorbeeld om min of meer vaste activiteiten mogelijk te maken, zoals een gezamen lijk optreden van Zeeuws orkest en Zeeuws jeugdorkest, het jaarlijks volksdansfestival theater-uitvoeringen, dansvoor stellingen en poppentheater-uit voeringen. De drie vormingsinternaten (Zil veren Schor, Van Eeghenhuis en Hedenesse) krijgen over 1984 en 1985 een afrekening van subsidiemogelijkheden, totaal f 135.000, in GS stellen voor de fondsen voor toeristische promotie en voor toeristische knelpunten op te heffen en één toeristisch- recreatief ontwikkelingsfonds in te stellen. Het nieuwe fonds is bestemd voor: infrastructure le projecten, haalbaarheidsstu dies, toeristische organisatie en promotie, aanpassingen van re creatieve en toeristische voor zieningen voor gehandicapten, culturele projecten, sportieve recreatie en eventuele andere voorzieningen passend in het provinciebeleid. De Staten zullen zich buigen over een ontwerp overeenkomst tussen de minis ter van verkeer en waterstaat en de provincie Zeeland, waarin afspraken worden vastgelegd over de bijdrage van het rijk in de exploitatietekorten van de veerdiensten Kruiningen - Perk- polder en Vlissingen - Breskens. Tenslotte staan op de agenda enkele wijzigingen van de pro vinciale begroting en de vaststelling van jaarverslagen van de NV Westerschelde- Oeververbinding en van de NV PZBM (Zeelandbrug). De vergadering begint om 10.00 uur en is voor ieder vrij toegankelijk. Plaats: Ab- dij(plein) 11, Middelburg. Vff A'®»-' Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvragen 1. Koel- en Vriesveem Vlissingen B.V. te Vlissingen heeft bij hen op 5 juni 1987 een aan vraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzi gen van een koel- en vriesbedrijf door het plaatsen van twee multiwindturbines. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Denemarkenweg 20 te Vlissingen- Oost, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, no. 823 en gemeente Vlissin gen, sectie M, nos. 682 en 695. 2. DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV heeft namens M&T Chemicals BV te Vlissin gen bij hen op 29 mei 1987 een aanvraag om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging ingediend voor het uitbreiden en wijzigen van een fabriek voor organometaalverbindingen, in hoofdzaak organotinverbindin- gen op een perceel aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend ge meente Vlissingen, sectie M, no. 519. Het betreft het installeren van een fysisch-chemische afvalwaterzuiveringsinrichting, gericht op vergaande verminde ring van de geloosde hoeveelheid tin, de verlaging van de vistoxiteit en op verwijde ring van zuurstofbindende stoffen. Ter inzage De aanvragen met bijlagen, de ontwerp-vergunningen (voor wat betreft 2 en waarin opge nomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting en luchtverontreiniging) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 2 juli 1987 tot en met 3 augustus 1987 op de volgende plaatsen en tijden: 1. - in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek, Stengeplein 1 te Heinkenszand van 17-20 uur; 1 en 2- in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); - op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergun ningen, alsmede tegen de ontwerp-vergunningen (voor wat betreft 2) tot en met 3 augustus 1987. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht kunnen tot en met 27 juli 1987 tegen de aanvragen en/of ontwerp-vergunningen (voor wat betreft 2) mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hier bij worden de aanvragers in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (telefoon: 01180-31364). Middelburg, 1 juli 1987. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 In het Middelburgse filmtheater Electro draait deze komende da gen 'That's Life' met Jack Lemon en Julie Andrews in de hoofd rollen. De uiterst succesvolle architect Harvey is niet in het minst tevre den met zijn zestigste verjaardag in het vooruitzicht. Zijn echtge note en zangeres Gillian wil er een Jroot feest van maken. Hij pie kert echter over zijn sterfelijk heid, heeft angst voor impotentie en afname van zijn commerciële waarde. Gillian moet opboksen tegen de emotionele crisis van haar echtgenoot, terwijl ze tegen iedereen haar angst voor een mo gelijk kwaadaardig gezwel in haar keel verzwijgt. Het gevolg is dat er dolkomische taferelen ontstaan, maar of het allemaal eind goed al goed zal zijn. Kijken maar. (vanaf woensdag 1 juli 9.00 uur) Gortstraat 32-34 Middelburg. Telefoon 01180-12508 Donderdagavond koopavond FOCWfl OUDE VEERSEWEG 22 MIDDELBURG TEL. 01180-27261 HET KENMERK VOOR VAKWERK KOMPLEET UITGERUSTE SERVICEWAGENS MET HOGE WATERDRUK EN FREESAPPARATUUR DAG- EN NACHTSERVICE T.V. RIOOL-INSPEKTIE PERIODIEK ONDERHOUD

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 17