Uvde natie GROENEVELD HEEFT OOK VOORU HET BESTE HOORTOESTEL II1111 Groeneveld helpt u beter horen. Groeneveld opticiens 9MAANDEN WACHTEN INI UUR AFGEDRUKT J)k)4>^£4,ln i UCH Woensdag 1 juli 1987 DE VLISSINGER Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg n'fofc» UW KLEURENFOTO'S IN 1 UUR KLAAR Strandtocht - De Vlissingse wandclsportvereniging 'De vrolij ke tippelaars' houdt op zaterdag 4 juli weer eens een duin- en strand- wandeltocht over de afstanden 5, 10, 15 en 20 kilometer. Het start bureau is gevestigd in 'De Kano vijver' bij het Nollenbos in Vlis- singen en de deelnemers kunnen tussen 10 en 14 uur van start gaan. De wandelroutes zijn uitge zet langs het strand, over de dui nen en door het bos. Elke wande laar die de tocht voor de eerste keer volbrengt ontvangt een spe ciaal ontworpen medaille. Inlich- tingen: 01184 - 64753/ 18273. Fokveedag - In Serooskerke (W) laten talloze koeien en stieren zich op vrijdag 10 juli van hun beste kant zien om in de prijzen te gera ken. Op die dag wordt er name lijk op het terrein van manege 'De Eendracht' de fokveedag Walche ren gehouden. De hoofdprogranv mapuntcn van die dag zijn keu ringen en demonstraties van melkkoeien, stieren- en fokgroe- pen en een extra demonstratie van de K.l.-stier A.F.G. Aeres Felix- ET. Verder zijn er nog de monstraties en keuringen van dik- billen, waaronder een groot aan tal geregistreerde blauwe en rode dieren. Tevens zijn er diverse stands aanwezig. Congres - Het driedaags dis trictscongres van Jehova's Getui gen vindt dat jaar plaats in het sportcentrum 'Leysdream' in Roosendaal en wel op de dagen 31 juli en 1 en 2 augustus. Het pro gramma van die dagen zal vooral ingaan op de problemen waarmee de mensheid worstelt. De hoofd lezing van het congres 'Wie kunt u in onze vreeswekkende tijd wer kelijk vertrouwen?' wordt gehou den door L. Wendrich op zondag 2 augustus om 11 uur. Gevonden voorwerpen - Bij de gemeentepolitie te Vlissingen zijn in de periode van 17 tot 24 juni de volgende voorwerpen aangege ven: geld; bril met half montuur; kinderboek; bruine knijpporte- monnee; bruine portemonnee; 4 sleutels aan ring; etui met 5 sleu tels; losse sleutel; 3 sleutels aan la bel; linnen tas met inhoud. Aan gegeven dieren: in asiel: zwarte kat, bastaard Fox Terrier bij par ticulier: geel/groene parkiet. In lichtingen, maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur. Gemeentepolitie Vlissingen afde ling gevonden voorwerpen de HIvP J.G. den Rooijen i.o.. Straatvolleybal - Volleyballen in de openlucht. Dat kan vrijdag avond tijdens het straatvolleybal- toèrnooi in Oost-Souburg. Tien formaties uit evenzoveel straten doen aan het evenement, dat al weer voor de achtste keer wordt gehouden, mee. Het grasveld aan de Goüwestraat is als wedstrijd terrein ingericht. Organisator van het straatkampioenschap volley bal in Souburg is Adrie Hooger- land. De Souburgse warme bak kers schenken taarten voor de poulewinnaars. Het toernooi be- •gint om zeven uur. Vrijwilligers - Het Platform voor Vrijwilligers(organisatie) in de maatschappelijke dienstverle ning heeft zijn eerste jaarverslag openbaar gemaakt. Deze organi satie bestaat sinds april 1986 offi cieel. In het'jaarverslag wordt melding gemaakt van de activitei ten, zoals overleg over subsidie, deelname aan themadagen en ook de taken worden er nog eens bon dig in geformuleerd. Uit het fi nancieel overzicht blijkt dat het platform vorig jaar tweeduizend gulden overhield op een uitgave van ruim elf duizend gulden. Emancipatie Surinamers - De Stichting Surant houdt op vrijdag 3 juli een emancipatieviering voor Surinamers in het VTV-gebouw achter het Baskensburgplein in Vlissingen. Het feest begint om 21.30 uur en eindigt in de kleine uurtjes. Er is een band en een dj zorgt voor andere muziek. Culturele Raad - De Zeeuwse Culturele Raad hoopt donderdag 27 augustus een extra vergadering te houden. Die vergadering zal in hoofdzaak worden besteed om te reageren op de Hoofdlijnen van beleid van de provincie Zeeland 1987 - 1991. Waar de vergadering -die in ieder geval om 14 uur begint- precies plaatsvindt is nog niet bekend. Weduwnaars - De groep voor weduwen en weduwnaars, die sinds 1981 wekelijks in het pand van de FIOM in Middelburg bij eenkwam, stopt per 1 juli met haar activiteiten als ontmoe tingsplaats voor lotgenoten. Aan leiding tot dit besluit zijn onder meer het niet toekennen van een subsidie door de provincie Zee land en de moeizaam verlopen onderhandelingen om in ieder ge val nog ergens anders onderdak te kunnen vinden. Voor nadere in formatie omtrent dit besluit en de vraag of dergelijke gespreksgroe pen nu wel of niet in de toekomst zullen doorgaan kan men bellen: 01180 - 27311. Emancipatie - De Stichting Vrouwen Emancipatie Zeeland (SEVZ) heeft haar bestaansrecht bewezen en de wens van een ver dere uitbouw van emancipatie voorzieningen is terecht, aldus de eindconclusie van het jaarverslag over 1986 van de SVEZ. De SVEZ stelt in haar conclusie dat het voor wat betreft de algemene voorwaarden waaronder de vrou wenemancipatie tot bloei kan ko men het in Zeeland maar droevig is gesteld. Als voórbeeld noemt zij de toch al beperkte kinderop vang die in een wankele positie verkeert en het feit dat de ge meenten meestal de verantwoor delijkheid voor een emancipatie ontwikkeling buigen het bestuur lijke en ambtelijke apparaat neer- leggen. Bingo - 'De Lammerenburcht', aan de Zuidbeekseweg in Vlissin gen houdt op vrijdag 3 juli weer een bingo-avond. De toegang is gratis en het spelletje begint om 19.45 uur. Hogeschool - Minister-president Ruud Lubbers heeft officieel de Hogeschool Rotterdam en om streken geopend. De Hogeschool is voortgekomen uit 19 instellin gen van hoger beroepsonderwijs uit Rotterdam, Delft en Dor drecht. Met vier faculteiten, circa 13.000 studenten en bijna 1.700 personeelsleden is dit de grootste Hogeschool in Nederland. WK-Turnen - Alvast een week voor de turnliefhebbers om te no teren: 19 tot en met 25 oktober 1987. In die periode worden in 'Ahoy' in Rotterdam de wereld kampioenschappen turnen voor dames en heren gehouden. Op dit moment hebben zich reeds 40 lan den voor deelname aangemeld, zodat wel vaststaat dat dit het grootste toernooi gaat worden dat ooit op turngebied in Nederland is gehouden. Swifl - De vier leden van de korf balvereniging Swift, te weten Marco Fraanje, Ralph Gillissen, Peter Joziasse en Sander Schreu- ders) die hebben deelgenomen aan de cursus 'jeugdtrainer' zijn allen geslaagd. Goed nieuws dus. Maar nog meer goed nieuws voor de korfballers, want onlangs werd het sponsorcontract met de NMB- bank officieel getekend. Voorlo pig zit Swift dus drie jaar onder de pannen. Paauwenburg - 'Bij het bestu deren van het financiële meerja- renoverzicht van de gemeente Vlissingen mist het wijkcomité Paauwenburg de reservering van gelden voor de herinrichting van de Gerbrandystraat, zo schrijft zij in een brief aan de raad van Vlis singen. Het wijkcomité vindt dat die herinrichting dringend nood zakelijk is en verzoekt de raad dan ook alsnog in het meerjare- noverzicht en de begroting 1988 geld voor die herinrichting be- schikbaar te stellen. Snuffelmarkt - Op het terrein achter de Zeevaartschool in Vlis singen (bij de Boulevard) wordt op zaterdag 4 juli een snuffel markt gehouden. De markt is ge- opend van 9 tot 17 uur. Gratis ritje - Wie eens gratis met een paardetram wil meerijden doet er goed aan zaterdag 4 juli naar Vlissingen te gaan. De hele middag van 13.30 tot 16.30 rijdt de tram van het Strandhotel op de Boulevard naar het centrum van Vlissingen (Lange Zelke). De paardentram is een initiatief van de Vereniging Winkelcentrum Vlissingen. Maquette - De leerlingen van de Vlissingse MTS hebben een ma quette gebouwd van de in aan bouw zijnde rioolwaterzuive ringsinstallatie Walcheren in Rit- them en deze overgedragen aan het Waterschap Walcheren. De maquette, die te zijner tijd een plaatsje gaat krijgen in de voor- lichtingsruimte van de installatie geeft een duidelijk beeld van het terrein en de gebouwen van de in stallatie, nu de werkzaamheden er voor meer dan twee-vijfde op zitten. Een goed samenspel tussen oorarts en audiciën is van groot belaog voor het eindresultaat. Het toestel moet nauwgezet gekozen worden aan de hand van het voorschrift. Dat luistert heel nauwLetterlijk in dit geval. Kies daarom de hoortoestellenspecialist die daar het belang van inziet. Dan weet u zeker dat u kiest voor het juiste hoortoestel én voor ervaring en vakmanschap. VLISSINGEN, Lange Zelke 93, tel. 01184 - 12398 Naast onze bestaan de kollektie vindt u de speciale knipoog- kollektie. Vele merkmonturen die stuk voor stuk slechts f 75,- kosten. Met dezelfde service, vakmanschap en garantie die u van ons gewend bent. Het gratis info-pakket over kontaktlenzen ligt voor u klaar! Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg. Lange Delft 24. Vlissingen. Lange Zelke 93^» Geslaagd - Na een seizoen lang lessen volgen en stagelopen kon den onlangs de deelnemers aan de cursus 'Meer Bewegen voor Ouderen' hun diploma 'MBvO- leider gymnastiek en spel' uit han den van F.P.M. Willaert in ont vangst nemen. De geslaagden zijn de dames I. van Assche (Hoek), H. Andringa-van 't Oost (Hoo- gerheide), F. Koppejan-Visser (Souburg), A. Deurloo-Hager (Zierikzee), E. Claessens-Kraak (Oudemolen), E. de Winde-de Cooker (Breskens).C. van Aller (Middelburg), M. Hack-En^el (Burgh-Haamstede), L. Hooger- land ('s Heer Hendrikskinderen), Y. van Amsterdam (Breda), H. Spappé-Noordhoek (Middelburg) en de heer J. Raas uit Hulst. Toertocht - Toerrijders en trim- fietsers kunnen op zondag 5 juli weer meedoen aan de Cera-' toertochten die gaan over afstan den van 30, 70, 120 en 200 kilo meter. De routes gaan over rusti ge, landelijke wegen en iedere deelnemer kan zijn eigen tempo bepalen. Inschrijven en start is bij café 'De Kroon' in 'sHerenhoek van 9 tot 11 uur. Voor de 200 ki- lometertocht is de inschrijving vanaf 8 uur. Inlichtingen: 01105-1638 of 01180-27016. Hardlopen - De C-oese atletiek vereniging AV '56 houdt op zater dagmiddag 4 juli in Goes een twintig kilometer wegwedstrijd voor heren senioren en veteranen KNAU-atleten. De start is om 16 uur op de Houtkade waarna ver volgens vier ronden worden gelo pen over het parcours Kattendijk- se Dijk, Riqgbaan-Oost, Noord- hoeklaan, Werflaan, Stelleweg, Kattendijkse Dijk. De finish is ter hoogte van de Likkepot. De prijs uitreiking is rond 18 uur in de kantine van het sportcentrum Goes. Muskusratten - Het bestrijden van de muskusratten kost nogal wat geld. Als uitvloeisel van de vorig jaar gesloten overeenkomst tussen de provincie Zeeland en de Zeeuwse Waterschappen droegen de waterschappen in totaal 22.333 gulden bij over het tijdstip sep tember tot en met december 1986. Het aandeel van het waterschap Walcheren was daarin 4.676,76 gulden. Voor 1987 wordt gewerkt met voorschotten. De totale kosten zullen naar verwachting 160.000 gulden bedragen, waar van het waterschap Walcheren 33.505 gulden betaalt. Dure rat- ten dus. Stormschade - De Noord- Westerstorm die op 16 mei met een windkracht 7-8 Beaufort over Zeeland raasde heeft bij Oostwa tering nogal watschade aange richt. Bij raai 5400 ging 120 meter rijsscherm verloren en 170 meter afrastering moest het tegen de beukyide storm afleggen. Zeewering Vijgeter - Ter plaat se van de zandsuppletie aan de binnenzijde van het duin zijn de weg en het fietspad inmiddels ver legd en is de zandsuppletie ge reed. Het zand werd gewonnen in de Sandijngeul tegenover het Nol- lestrand in Vlissingen, in een de pot gespoten en vervolgens met dumpers aan de binnenzijde van het duin gebracht. De beneden waartse glooing van Zwanenburg is nu grotendeels gereed en de be nedenwaartse uitbreiding van de duinvoetverdediging van de Vijg- eter is voor de helft voltooid. Rotary - Het onlangs gehouden voorjaarsfestival van de Rotary- club Vlissingen heeft 20.400 gul den opgebracht. Een deel van dit bedrag (7.000 gulden) is geschon ken aan Missions to Seamen, het overige deel is ten goede gekomen aan de actie 'Polio de wereld uit'. Eindelijk is het dan zover! En dan in 1 uur vastgelegd voor opa en oma, de hele familie én het nageslacht. De tederste foto's worden door onze specialisten met geavanceerde apparatuur afgedrukt op Kodak papier zodat u er later nog steeds met plezier naar zult kijken. EnU betaalt alleen de foto's die goed zijn. Vraagt U naar onze folder. Kwaliteit Snelheid Advies Service Kijkshop, Lange Viele, Middelburg Yerseke Moer - Onder leiding van de heer W. Jongepier houdt de natuurvereniging Walcheren KNNV op zaterdag 11 juli een ex cursie naar de Yerseke Moer. Be langstellenden voor deze excursie kunnen zich om 13 uur verzame len op het parkeerterrein van het NS-station in Middelburg. Trekker-trek - De vereniging Trekker-trek Midden-Zeeland te kent voor de organisatie van de spectaculaire trekker-trek- wedstrijden in Kapelle op zater dag 4 juli. Het is inmiddels een traditie dat op de eerste zaterdag van juli de tractoren in de Zuidbe- velandse plaats denderen. In di verse klassen zullen 55 deelnemers aan de start verschijnen, waaron der zeer bijzondere modellen. Het begint allemaal om 11 uur en te gen 17 uur voorziet de organisatie het einde. Vliegtuiglinnen - Verzamelaars van bijzonder curiosa kunnen te recht op Schiphol. Daar wordt ten behoeve van de restauratie van het legendarische vliegtuig Fokker F.7a oorspronkelijk vlieg tuiglinnen verkocht. Het linnen is afkomstig van het te restaureren luchtschip en stamt uit 1927. Het wordt verkocht met een certifi caat van echtheid voor het bedrag van 9,75. Dagelijks kan men het linnen kopen bij de kassa van het vliegmuseum Aviodomo tussen 10 en 17 uur. Telefoon: 020 - 173640. Paardetram - Sinds vorige week zaterdag rijdt elke zaterdag (tot en met 22 augustus) een paarde tram door Vlissingen. De gratis dienst gaat tussen de boulevard bij het Strandhotel via de boule vards naar de Lange Zelke (Nieu we bibliotheek). De vertrek en halteplaatsen zijn met borden ge markeerd. De ritten vigden elke zaterdag plaats tussen 13.30 en 16 uur. BB-geslaagden - Op het Cen trum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening Zeeland te Mid delburg zijn voor de cursus "Brugdiploma voor Verplegende en Verzorgende Beroepen" geslaagd: de dames Sandra Buijl, Margaretha Cevaal, Monique van Oeveren, Parbhawatie Remantar en Mireille Fouar. Heren: Antho ny Atwell, Steven Fondse. Afge wezen: 3 kandidaten. Ziekenhuis - Met ingang van vandaag (1 juli) is de ingang aan de Joost de Moorstraat in Vlissin gen van het Streekziekenhuis Walcheren voor het publiek gesloten. Dit houdt in, dat de in gang aan de Koudekerkseweg voortaan ook in de avonduren na het bezoek en op weekend- en feestdagen geopend zal zijn. De sluiting van de ingang aan de Joost de Moorstraat betekent te vens, dat ook patiënten met spoe deisende hulp (EHBO) zich via de hoofdingang moeten melden. Kaartje leggen - Wie van klaver jassen houdt, kan woensdag 8 juli terecht in de 'Lammerenburcht' in Vlissingen. Daar wordt op die dag een avondje prijsklaverjass- sen gehouden en wie uiteraard de goede kaarten heeft kan een aar dig prijsje mee naar huis nemen. De kaarten worden geschud om 20 uur. Ringrijden - Zaterdag 4 juni wordt er weer voor het eerst een ringrijderij onderaan de duinen in Dishoek gehouden. De plaats van de wedstrijd is gelegen tussen het pannekoekenhuisje 'Dishoeck' en café Duinlust/resto de Schuur. De wedstrijd begint om 13.30 uur en is rond 20.30 uur afgelopen, tevens zijn er die dag demonstra ties boterbabbelaars-maken en verzorgen de horecaondernemers een aantal activiteiten. Wielrennen - Ruim 40 dames en 70 amateurs van de mannelijke kunne hebben ingeschreven voor de '10e ronde van Zoutelande', die woensdag 8 juli wordt verre den. De start voor de dames is om 17.30 uur en gaat over 50 kilome ter, de heren moeten 80 kilometer afleggen en gaan om 19 uur van start. JAC - Wegens vakantiesluiting van Midgard in Middelburg heeft het JAC tot 1 september geen spreekuur. Wie toch adviezen no dig heeft of hulp wil hebben kan bellen: 01180-11681. Do. 2 juli t/m wo. 8 juli. ARNEMUIDEN: Gereformeerde Gemeente. Prelaat- weg 17. Zo. 9.30, 14 en 19 uur: leesdienst. Gereformeer de Gemeente in Nederland. Langebeekstraat 16. Zo. 9.30, 14.30 en 19 uur: leesdienst. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10 uur: ds. M.E. van Heesen uit Leeuwarden, coll. werelddiaconaat, crèche en koffie. DOMBURG: Gereformeerde Kerk. Noordstraat 13. Zo. 10 uur: cand. v.d. Wal, Zutphen, 19 uur: geref. kerk, .herv. pred. Rooms Katholieke Kerk WiUibrordus. Badhuisweg 4. Za. 19 uur, zo. 10 uur. GR1JPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: dr. J. yiaardingcrbroek te Rot terdam - Charlois. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. J. Schokking te Veere, 19 uur: ds. P.C. Klijnsma te Middelburg. HOOGELANDE: Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: kand. mej. Wisse uil Veghel. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: kand. mw. L.M. Schipper-Schermers te Capelle a.d. IJssel, 19 uur: dhr. J. van de Putte te Vlis singen. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. Rooms-Katholieke Kerk. Dishoek. Zo. 10 uur. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. P.G. Veilekoop uit Zoutelande, knd. 8-11 jr., 19 uur: dhr. P.A. Trimpe uit Middelburg. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: gezinsdienst (ger. kerk). MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. In formatieavonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland II. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gast huiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 uur: ds. H.P. Brandsma. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. Buissing-van Beers. Evangelische Baptisten Ge meente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Lok. Gerefor meerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeni- aans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: lees- diensten. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 19 uur: ds. O. Elzeman, SoW-dienst. Hofpleinkerk, Hof plein, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. P. Paulus. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 19 uur: ds. J.G. IJkel. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 5. Zo. 9.30 uur: ds. de Graaf. Viering Heilig Avondmaal, 16.30 uur: ds. de Graaf. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: ds. J. Dubbink, gezinsdienst m.m.v. ONDA, 17 uur: ds. J. Blom uit Ridderkerk (GB). Koorkerk, Koorkerkhof, 10.15 uur: dr. G.W. Reitsema uit Rotterdam. Oostkerk, Oostkerkplein, 10 uur: ds. Ch. de Jonge, zendingspredikant met verlof. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maandag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MID DELBURG, tel.: 01180-81000. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman, gezins- en doopdienst. Thomaskapel, Vrij landstraat, 10 uur: ds. E. de Boer-Hcssel. Getuigenis- kerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 19 uur: ds. O. Elseman, SoW-dienst. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koorkerkhof. Zo. 10.15 uur: dr. G.W. Reit sema, vrijz. herv. Rotterdam. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan, zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: F. Roelofsen. NIEUW EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H.E. Vermeulen. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 9 uur: dhr. P. Noordam te Soest, kindernevendienst alle groepen, 19 uur: dhr. P. Noor- dam. Roonfs-Katholieke Kerk. (Ned. Hervormde Kerk, Waterstraat 4). Za. 19 uur. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H.E. Vermeulen. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41(in de hervormde kerk) Zo. 9 en 10.30 uur: ds. L.Th. Witkamp, 19 uur: dhr. R. Heemskerk, Oost- Souburg. SINT LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: dr. Koclmans te Renesse. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Kanaalstraat. Zo. 9.30 uur: dhr. J. v.d. Putte, Vlissingen, 19 uur: ds. M.J.T. Bure- ma, Heinkenszand. Oranjeplein. Zo. 9.30 uur: ds. C.M. Krijger, Vlissingen. Rooms-Katholieke Kerk. Za. Zoute Viever, Dongestraat 1, 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, 10 uur: parochiekoor. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk. The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethae Pinksterkerk. Vrij- domweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 en zo. 14.30 uur: lof prijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: geen dienst. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Vrijdom- weg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente. Mar- nixkerk, Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer H.A. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga H.A., 19 uur: ds. de Nooij H.A. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer H.A. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. v. Buiren. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1, 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir, Bad huisstraat 186, 10.30 uur: ds. Berveling. Jehovah's ge tuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dis- hoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's getuigen gemeente 'Souburg Vlis singen 'j Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Marnixkerk, Marnixplein 41, West-Souburg. Za. 10 uur: jeugddienst. Federatieve gereformeerde/hervormde wijkgemeente Lammeren- burg. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1. Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooij. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 17 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streek ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 7 uur: Lieve Vrou wenkerk, Singel (na.bij Stadhuis), za. 19 uur: Lamber- tuskoor, zo. 9.30 uur: dameskoor. Volle Evangelie Ge meente Beréa. Openbare basisschool "De Stellepit", 'Kleiweg 1, Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente "Filadelfia". Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: sa- menkomst- "VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haakweg. Za. 19 uur, zo. 10 uur. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. Westerveen, Domburg. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibrordusplein 2. Zo. 9 uur: ds. D.E. Hiensch uit Kloetinge, coll. werelddiaconaat en gez. kerken, 10,30 uur: ds. D.E. Hiensch, 19 uur: Open-Deurdienst m.m.v. de Duinzangertjes en ds. P.G. Veilekoop. Rooms-Katholieke Kerk. Willibrorduskerk, Bosweg 1. Za.: 19 uur. Zo.: 10 uur. Do. 2 juli l/m wo. 8 juli HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: J. de la Hayze, Bellinkplein 3, tel. 28574. Zondag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 15814. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEJN: zaterdag tot 24 uur: E. Kant, Sabalaan 3, tel. 71017. Zondag tot 24 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan, tel. 13933. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND. ARNEMUTDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. Zondag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SE ROOSKERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullers en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oost- kapelle, tel. 01188-1276. WESTKAPELLE. DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTELANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKERKE: vrijdag 18.00 uur tol zondag 24.00 uur: dr. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zon dag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zater dag D.P. Laverman, Meanderlaan 218, Middelburg, tel. 01180-35787. Zondag: N.J.M. Kootstra, Korenbloem laan IA, Arnemuiden, tel. 01182-2929. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmor-" gen daaropvolgend: Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur lot vrijdagmorgen daaropvolgend: Souburg, C. v. Perestraat I, lel. 61593. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: A.M. Gaay, tel. 71768. MIDDELBURG: C.S.M. de Crom, tel. 27325. Ingaan- de vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mw. Th. J. Driehuis-van Haselen, tel. 01184-66548. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WALCHEREN-OOST, MIDDELBURG EN ARNE MUIDEN: tel. 01180-14366, avonddienst van 17.30-22.30 uur, KOUDEKERKE, ZOUTELANDE, AAGTEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE, WESTKAPELLE, DOMBURG, OOSTKAPELLE. GRIJPSKERKE, VEERE, GAPINGE, VROUWENPOLDER, ZAND DIJK, SEROOSKERKE, SINT l.AURENS: 01187-2333. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM GROOT- WELGELEGEN, Oostkapelseweg 4, 4353 EH SE ROOSKERKE. Dag en nacht voor opname en aanmel ding bereikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01189-1302. OPVANGCENTRUM LEGER DES HEILS: Dr. Sta- vermanstr. 39-41, Vlissingen. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01184-12633. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDING: tel. 01180-34085. GESLACHTSZIEKTEN BESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. AIDS-INFOLIJN: 01180-38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOOR LICHTING: 01180-34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel. 01184-18395.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 11