informatiepagina van de gemeente vlissingen M O IJ Waar de raad het dinsdag over gaat hebben Plannen voor nieuwe weg Middelburg-Souburg I De vergeten tfjVl vluchteling ■i I Zaterdag veel drukte in Oost-Souburg I Niet vergeten! Ronde van Midden- Zeeland ook door Vlissingen/ Souburg VLISSINGEN M EWUST PAPIER: Balletleerlingen KW voeren 'Het Circus' op R ZIJN? DE VLISSINGER Woensdag 20 mei 1987 Agenda Commissies vergaderen Ruimtelijke ordening Jaarmarkt Procedures Meer informatie? Wielerronde Souburg NIET WEGGOOIEN MAAR INLEVEREN! I Vakantiewerker? Ronde van Midden- Zeeland Vlissingen Souburg/ Sloe Commissie Sportbelangen Even bijpraten met burgemeester Van der Doef Bezoek staatssecretaris Basis Nationaal milieumonument IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000. toestel 333, 335 en 337 Waar de raad het dinsdagavond over gaat hebben? Voorspellingen doen is hier wat gewaagd. Een raadsvergadering kan nog wel eens iets verrassends in zich hebben. Aan onderwerpen is er zeker geen gebrek. Bekijkt u het overzicht van voorstellen van burgemeester en wethouders aan de ge meenteraad, hieronder, maar eens. Te veel om ze hier allemaal te noemen, maar wel een bron voor discussie, vormen de ingekomen stukken. Brieven (ook van bewoners) dus, nota's en derge lijke die aan de gemeenteraad zijn gericht. Kortom: aan afwisseling en verrassingen hoeft het dinsdag niet te ontbreken. Belangstelling? Dan bent u tegen 19.30 uur welkom in het stadhuis! Daar ligt dan een populaire raadsagenda op u te wachten. De inhoud daarvan omvat een volledig overzicht van de inge komen stukken èn van alle voor stellen een samenvatting. Zo doende hoeft u geen enkel on derwerp te missen. Wanneer u zich van tevoren in een en ander wil verdiepen dan is dat mogelijk. Het meest uit voerig kunt u zich (laten) infor meren bij het Stafbureau voor lichting en inspraak in het stad huis. Daar ligt niet alleen een compleet 'pakket' met agenda en voorstellen ter inzage. Ook kunnen de medewerkers van dat bureau u de achterliggende stukken ter inzage geven. Naast de ingekomen stukken zijn dat bijvoorbeeld nota's en tekenin gen die bij de raadsvoorstellen horen en zoals ze ter inzage lig gen voor de raadsleden. Met als uitzondering: vertrouwelijke stukken. Deze week vergaderen er nog enkele commissies, die de raad adviseren over onder meer een aantal raads voorstellen. Daarom kan morgen (donder dag) pas de definitieve agenda worden verzonden. De agen da, zoals die hieronder staat, is dan ook een voorlopige ver sie. De definitieve kan daar op onderdelen van afwijken. Opening Goedkeuring notulen van de vergadering van 26 maart 1987. Mededelingen Over te leggen stukken Te behandelen punten: Hoofdstuk O: Algemeen bestuur. -Wijziging algemeen ambtenaren-reglement. -Krediet ten behoeve van aan schaf apparatuur automati sering. -Aanvaarding schenking voor aanschaf attributen speeltuin 'De Oude Stad'. Hoofdstuk 3: Economische zaken. -Vervanging vorkheftruck. (foto: Johan Murre). Hoofdstuk 4: Onderwijs. -Aanschaf verstelbare leerling sets voor basisschool 'De Vaste Burgh'. -Vaststelling exploitatievergoe ding speciaal onderwijs 1986. -Aanbrengen beveiligingsappa ratuur in schoolgebouw van openbaar- en bijzonder basison derwijs en speciaal onderwijs. -Aanpassing verlichting perso- neelskamer Markusschool. -Plan nieuwe basisscholen 1988-1991. -Krediet kunstwerk in verband met uitbreiding basisschool 'De Burcht'. Hoofdstuk 6: Sociale voorzie ningen en maatschappelijk werk. -Gemeenschappelijke regeling Administratief Dienstencentrum Zeeland. -Herinvoering gemeentelijke kredietbank. Hoofdstuk 7: Volkgezondheid. -Krediet algemene bodemonder zoeken. -Krediet voor verkeers- milieuplan. Hoofdstuk 8: Ruimtelijke orde ning en volkshuisvesting. -Garantie geldlening Basco 34 woningen Verkuyl Quakke- laarstraat. -Aankoop Walstraat 45. -Verkoop grond nabij streekzie kenhuis. -Wijziging bestemmingsplan Be schermd Stadsgezicht II (ge deelte Arsenaalgebied). -Voorbereidingsbesluit bestem mingsplan Westduin ten behoe ve van milieumonument. -Voorbereidingsbesluit Steen wijkstraat. -Notitie bedrijventerrein Vrijburg. -Intrekken ordening. -Vaststelling voorbereidings besluit Beschermd Stadsgezicht I. -Herziening exploitatie-opzetten bestemmingsplannen. Hoofdstuk 9: Financiering en algemene dekkingsmiddelen. -Vaststelling begrotingswijzi gingen. Benzinepompenver- De nieuwe weg voor autover keer zal moeten zorgen voor een aanzienlijk betere verbin ding tussen Oost-Souburg en Middelburg. Het is namelijk de bedoeling, zodra de nieuwe weg in gebruik is, de Oude Vlissing- seweg alleen open te stellen voor voetgangers en (bromfiet sers. Bovendien zal bestem mingsverkeer voor bewoners van de weg, ook met andere voertuigen, mogelijk blijven. De gemeente Middelburg wil dit be reiken door het afsluiten van de Oude Vlissingseweg voor het doorgaande autoverkeer. Die af sluiting komt bij de splitsing met Vanmiddag (woensdag) ko men er om vijf uur twee vaste commissies van advies en bijstand bij elkaar. De ene be handelt onderwerpen op het terrein van financiën, de ande re onderwerpen op perso neelsgebied. Beide commis sievergaderingen worden ge houden in het stadhuis. Even later (om 19.30 uur) ont moeten ook de leden van de commissie sociale aangelegen heden elkaar. Net als de twee andere is deze openbaar èn heeft het publiek er recht van spreken. De stukken kunt u in zien in de gemeentelijke infor- matiehoeken. Morgen (donderdag) is er een extra vergadering van de com missie ruimtelijke ordening. De ze vergadering begint om 17.00 uur en vindt plaats in het stad huis. Aan de orde komt onder meer de wijziging van het bestemmingsplan 'Beschermd Stadsgezicht' (gedeelte Arse naalgebied). Ook het voorberei dingsbesluit ten behoeve van de plaatsing van het milieumonu ment komt aan de orde. Over het laatste onderwerp vertelt burgemeester Van der Doef in de rubriek 'Even bijpraten met....' meer. De vergeten vluchteling.... zo wordtin kringen van de hulpverlenings organisaties de vluchtende Afghaan, die een onderdak zoekt in Pa kistan, genoemd. In onze bevrijdingsweek werd een hulpactie ge voerd, in Zeeland en natuurlijk in Vlissingen. Dat gebeurde met als lei draad: met een adoptie van f 20,— kan een vluchteling een jaar lang worden geholpen met onderwijs, medische verzorging en zelfwerk zaamheid. Op het moment dat ik dit schrijf (vrijdag 15 mei) is reeds een groot aantal adopties vanuit Vlissingen mogelijk. De bank- en giro overschrijvingen tot en met 1 mei zijn inmiddels binnen ener kun nen ruim 300 vluchtelingen worden geadopteerd! Mogelijk wordt maandag nog een ander aantal doorgebeld. We weten dat vele bij dragen nog onderweg zijn en dan met name de giften die tijdens de actieweek zijn gestort. Dat geeft vertrouwen dat het aantal te adopte ren vluchtelingen nog met honderden kan worden opgevoerd. Toch is de vraag gerechtvaardigd: bent u de vergeten vluchteling niet ver geten of was u het nog van plan? Het kan nog steeds. De gehele maand mei werken wij door. Vlissingen, bruisend als de branding, zal de vluchteling niet in de kou laten staan. Ik vertrouw er op dat u persoonlijk of uw bedrijf nog 'enige ruimte' vindt in uw budget. Daarom durf ik u te vragen niet te vergeten uw gift over te maken op girorekening nr. 34.93.44.566 ten name van 'Adoptie Afghaanse Vluchtelingen Vlissingen'. Het gironummer van betreffende Rabobank is overigens 7433. Vluchteling zijn is erg, vergeten zijn is Wielerwedstrijden en jaarmarkt Aanstaande zaterdag 23 mei wordt het een drukte van belang in Oost-Souburg. Behalve de traditionele jaarmarkt in de Ka naalstraat en de Paspoortstraat wordt in de omgeving van de Burgmeeester Stemerdinglaan ook de wielerronde van Souburg verreden èn passeert daar bovendien de wielerronde van Midden-Zeeland. Gezellige en sportieve drukte dus... de Statenlaan en de (Middel burgse) Reijersweg. De ge meente Vlissingen kent al ver keersmaatregelen voor de Grote Abeele, die daar het doorgaan de autoverkeer onmogelijk maken. De nieuwe weg ligt maar voor een klein gedeelte (van de Lekstraat tot de watergang) op Vlissings grondgebied. Over het verloop van de nieuwe weg is in principe overeenstemming tus sen beide gemeenten, de pro vincie en het Wegschap Wal cheren. De betrokken grondei genaren zijn reeds op de hoogte gesteld van de plannen. De om wonenden ontvingen begin deze week een brief waarin hen het een en ander over de nieuwe weg werd verteld. Voordat begonnen kan worden Het plan voor de aanleg van de weg en een detailtekening van de te nemen verkeersmaatre gelen liggen ter inzage in het stadhuis. Belangstellenden kunnen daar het beste naar de dienst Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieu (VROM). Mondelinge in formatie kunt u krijgen bij de heer A. Assink van deze dienst (tel.nr. 87223). Overigens liggen er ook twee tekeningen ter inzage in de hal van het wijkcentrum 'Mid denhof'. Op 26 mei as. hopen we een voorlopige eindstand bekend te maken, inclusief uw bijdrage. Dat is toch mogelijk? Vriendelijk groetend, A. Hoefkens (actie-coördinator). De traditionele jaarmarkt wordt georganiseerd door de Sou- burgse middenstandsvereniging Nemidso. De vele kramen die de markt telt zullen komen te staan in de Kanaalstraat en de Paspoortstraat. Deze straten zullen daarom de hele zaterdag voor verkeer zijn afgesloten zo dat u te voet volop van de jaar markt zult kunnen genieten. De wielerronde van Souburg wordt aanstaande zaterdag ver reden op het parcours: B. Ste merdinglaan - M.A. van de Put- testraat - Molenweg - J.D.P. de Smitstraat. De wedstrijden vinden hier plaats tussen 10.00 en 11.30 uur. Gedurende deze tijd zullen de straten binnen het parcours voor verkeer zijn afgesloten, en geldt in de straten waar de ren- Niet minder dan 150 balletleerlingen tussen de 3- en 15 jaar tre den zaterdag en zondag voor het voetlicht. Samen brengen zij 't ballet 'Het Circus'. Beide voorstellingen vinden plaats in Bri tannia/ De Watertoren' aan de Boulevard Evertsen. Zowel zater dag als zondag is de aanvang om 15.00 uur. Papier wordt ingezameld door: Sportverenigingen Scholen Personeelsverenigingen Kerkgenootschappen Reinigingsdienst, Edisonweg 9, tel. 62291 (zie voor adressen en telefoonnummers in uw buurt de gemeentelijke informatiegids .Kijk op Vlissingen") Dus: opsparen en even bellen! Verenigingen: informeer naar de gemeentelijke garantieregeling! (Bij marktprijs onder 7 ct/kg ontvangt u een subsidie van 1 ct/kg.) Al de 150 medewerkers aan de voorstellingen zijn balletleerling bij de Kunstzinnige Vorming Vlissingen. Dit instituut biedt, binnen de afdeling Dansante Vorming, kinderen en volwasse nen vele mogelijkheden voor het volgen van balletcursussen. De mogelijkheden van en werkwijze tijdens deze cursussen komen tijdens de voorstellingen tot uit drukking. Elke leeftijdsgroep neemt op eigen niveau een programma-onderdeel voor haar rekening. De choreografie werd verzorgd door Conny Sijlmans en Marjolein Verheijen. Beiden zijn docent aan het Instituut Kunstzinnige Vorming. In de voorverkoop betaalt u voor een kaartje f 2,50 (voor kinde ren tot 12 jaar) en f 5,— (voor kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen). Men kan ze ophalen bij de Culturele Raad, Badhuisstraat 104. Aan de zaal kunnen vanaf een half uur voor de voorstelling ook kaarten worden gekocht. Ze kosten dan respectievelijk f 3,— en f 6,—. 'Wat iedere vakantiewerker moet weten' is een titel, die eigenlijk weinig te vragen over laat. Deze siert een vouwblad, dat werd vervaardigd door het ministerie van sociale zaken. Voor jongeren die in de vakantie aan de slag willen staat er heel wat nuttige informatie in. Bij voorbeeld over wat voor werk je mag doen en wat het wettelijke minimumloon is. In de gemeentelijke informatie- hoeken ligt'ie gereed, de folder. Gratis. ners rijden, een parkeerverbod. Alle bewoners van de betreffen de straten zijn daarom door de gemeente verzocht gedurende die tijd hun auto elders te parke ren. Gedurende de wedstrijden zal het verkeer in de Burge meester Stemerdinglaan uit twee richtingen via één rijbaan worden geleid (de andere rij baan maakt deel uit van het wie lerparcours). De start en de fi nish van de wedstrijden is op de hoek Irenestraat/ Burgemeester Stemerdinglaan. Gedurende de wedstrijden zijn er voor de bewoners drie "door laatposten" waarop zij het ge bied binnen het parcours in en uit kunnen. Deze zijn aan de zij de van de Molenweg, bij de M.A. van de Puttestraat, de Ire nestraat en de J.D.P. de Smitstraat. Krap een uur na de wielerron de van Souburg zullen echter weer wielrenners de Burge meester Stemerdinglaan pas seren. Tussen circa 12.30 en 15.00 uur zullen hier de ren ners en de reclame-caravaan van de ronde van Midden- Zeeland voorbij komen. De route van de ronde van Midden-Zeeland aanstaande zaterdag loopt namelijk ook door Oost-Souburg. (Zie verder ook het artikel 'Ronde van Midden-Zeeland ook door Vlissingen'). (foto Cor Schuilwerve) Zaterdag wordt de Ronde van Midden-Zeeland verreden. Een in ternationaal sportevenement, waar ook dit jaar vele bekende wielrenners aan meedoen. Wie ze wil zien, van de sfeer rond zo'n gebeuren wil proeven hoeft niet ver van huis. Een deel van de route loopt namelijk door Vlissingen en Souburg. Rond de tijd dat reclame-caravaan en wielrenners passeren zullen de hieronder genoemde straten worden afgezet. Voor andere weg gebruikers kan dat enige vertraging met zich meebrengen. De reclame-caravaan arriveert omstreeks 12.15 uur in Vlissin gen (Bachlaan), tegen 13.00 uur gevolgd door de amateurren ners en rond 14.00 uur de profs. In Vlissingen wordt verder deze route gevolgd: Bachlaan - Burgemeester van Woelderenlaan - Boulevard Evertsen - Boulevard Bankert - Coosje Buskenstraat - Bad huisstraat - Paul Krugerstraat - Keersluisbrug - Prins Hendrik- weg - Oude Veerhavenweg - Veerhavenweg. Omstreeks 12.40 uur wordt de reclame-caravaan in Souburg (Bermweg) verwacht. Een half uur later passeren dan de ama teurs, omstreeks 14.15 gevolgd door de profs. In Souburg wordt verder deze route gevolgd: Bermweg - Spoorstraat - Bur gemeester Stemerdinglaan - Rit- themsestraat - Engelandweg - Sloeweg-Noord - Frankrijkweg. Vandaar gaat het verder rich ting Nieuwdorp om vervol gens heel Zuid-Beveland te 'ronden'. De finish (in Goes) van de amateurs is rond 14.30 uur. De winnaar bij de profs gaat daar om 17.15 uur over de streep. Precies over een week, op woensdag de 27ste, houdt de commissie Sportbelangen haar maandelijkse vergade ring. Als altijd is de vergader- plek te vinden in het stadhuis. De commissieleden ontmoe ten elkaar daar 19.30 uur. Deze vergadering is openbaar. Over wat er besproken gaat wor den kunt u zich laten informeren door de medewerkers van deze commissie. Hun telefoonnum mer is 60267. Bovendien liggen agenda en vergaderstukken ter. inzage in de gemeentelijke infor- matiehoeken. De cliënten van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) met een ABW-, RWW-, IOAW- of WWV-uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een inkomstenverklaring in te le veren. Men doet er daarbij goed aan er rekening mee te houden dat de sociale dienst volgende week donderdag èn vrijdag gesloten is! Indien u, als cliënt van de sociale dienst, de in komstenverklaring niet- of niet tijdig hebt ingeleverd, wordt de betaling van uw uitkering automatisch beëindigd! Bovendien kan dan herstel van de betaling enkele weken vergen. In die tus sentijd kunnen ook geen voorschotten worden verstrekt. Nu kan het zijn dat u de inkomstenverklaring niet tijdig hebt ontvan gen, bijvoorbeeld doordat deze verkeerd is bezorgd. In dat geval moet u tijdig naar de sociale dienst (Dokter Gallandatstraat 1) en een vervangend exemplaar invullen. Als u dat niet doet wordt uw uit kering automatisch geblokkeerd! Lever uw verklaring dus tijdig in. Het kan een boel narigheid voorkomen. Dat de GSD maandelijks die opgave van u verlangt, is een recht streeks gevolg van eisen die de rijksoverheid stelt. De verkeerssituatie op de Oude Vlissingseweg, tussen Middelburg en Oost-Souburg, is al lang de gebruikers een doorn in het oog. Ook de gemeenten Middelburg en Vlissingen, de provincie en het Wegschap Walcheren zijn er weinig gelukkig mee. Overleg tussen deze vier instanties heeft geleid tot concrete plannen voor de aanleg van een nieuwe autoroute. Deze tweebaans as faltweg sluit in Souburg aan op de Lekstraat. Even boven de afslag met de Reijersweg buigt hij daarvan af om direct ten noorden van de watergang verder te gaan. In Middelbu/g sluit de weg aan op de Torenweg. met de aanleg van de weg, zul len er nog diverse planologische procedures moeten worden ge volgd. Zo zullen de gemeenten Middelburg en Vlissingen hun voor dit gebied geldende bestemmingsplannen moeten wijzigen. Bovendien zullen er verschillende besluiten op ver keersgebied genomen moeten worden. Het eventueel indienen van bezwaren tegen dit alles is pas mogelijk wanneer deze pro cedures worden gestart. De (wettelijk voorgeschreven) pro cedures die de gemeente Vlis singen daarbij zal volgen wor den aangekondigd in gemeente lijke advertenties in de Provin ciale Zeeuwse Courant (meestal op woensdag). Overigens: de gemeente Vlissin gen heeft maar beperkt zeggen schap over de aanleg van de nieuwe weg. Deze komt name lijk voor het grootste deel op het grondgebied van de gemeente Middelburg te liggen. Bovendien wordt de weg aangelegd door het Wegschap. Vorige week heeft de staatssecreta ris van Economische Zaken, A.J. Even huis, een werkbezoek afgelegd bij het gemeentebestuur van Vlissin gen. Ondanks het informele karakter een vermeldenswaardig feit. De staatssecretaris, die onder meer toeristisch- en recreatief beleid in portefeuille heeft, was hier om zich te oriënteren op de grotere toeristische projecten waar Vlissingen mee bezig is. Het betrof met name de projecten waan/oor in beginsel door het rijk economische subsidie is toegezegd. Dit bezoek is door het college van b. en w. aangegrepen om de staatsse cretaris inzicht te geven in de stand van zaken. Met hem enkele advi seurs en provinciaal gedeputeerde Ventevogel zijn we het Arsenaalge bied en de boulevard-bebouwing ook gaan bekijken. Voor de gemeente Vlissingen zijn de financiële bijdragen van het rijk van groot belang voor realisering van de ze projecten. Dit werkbezoek van de staatssecretaris heeft zeker bijgedra gen tot een beter inzicht bij hem in de mogelijkheden die Vlissingen biedt. Ook wettigt dit bezoek de verwach ting dat de staatssecretaris de ver- zoeken van Vlissingen, zoals die zijn ingediend, daadwerkelijk zal ho noreren. In het gesprek met de staatssecreta ris is gebleken dat we het er volstrekt over eens zijn dat de overheid - rijk, provincie en gemeente - de 'basis leggenom dergelijke Vlissingse pro jecten te kunnen realiseren. Daar zal echter een aanzienlijk grotere in spanning èn financiering tegenover moeten staan van het particuliere be drijfsleven, bouwers, banken, mid denstand en exploitanten van toe ristische en recreatieve activiteiten. De overheid kan alleen de voorwaar den scheppen die het vor anderen in de markt aantrekkelijk maken te in vesteren èn er rendement van te ver werven. In het stadhuis wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de plannen. Het ziet er naar uit dat de verwezen lijking daarvan ook een gezonde uit straling zal hebben op andere secto ren en belanghebbenden. In de ko mende jaren, dat is zeker, zullen er zo enkele heel interessante projecten kunnen worden gerealiseerd. Een commissie van aanbeveling voor een milieumonument, onder voorzit terschap van prof. dr. A. van der Zwan, heeft besloten dat dit nationa le monument in Vlissingen zal wor den geplaatst. Als lokatie is gekozen voor het strandgedeelte in de hoek Boulevard Evertsen en Nolledijk. Het kunstwerk wordt geplaatst in het ka der van het Europees Jaar voor het Milieu, dat onlangs begonnen is en nog duurt tot maart volgend jaar. Ontwerpster is de Belgische beeld houwster Lidy Hoewaer. U kunt zich het werk voorstellen als bestaande uit een betonnen element, waarover vanuit zee een 'oliestroom' als het ware op het strand 'uitvloeit'. Die symbolische olie zal worden uitge voerd in polyester. Het is vooral de symbolische waarde van dit monument die mij aan spreekt. Enerzijds kan het gezien worden als een aanklacht tegen mi lieuvervuiling die het gevolg is van lo zingen en dergelijke. Anderzijds wordt het hopenlijk een teken dat burgers, bedrijven en overheid op wekt om zuinig te zijn op het milieu opdat verdere vervuiling wordt voorkomen! Het ziet er naar uit dat na de voorbe reidingen en de bouw het monument eind deze zomer kan worden ont huld. De gemeenteraad zal daarom nog eind deze maand worden voor gesteld het monument te aanvaar den. Omdat volgens het bestem mingsplan een kunstwerk op die plaats niet mogelijk is, zal de raad worden gevraagd een voorberei dingsbesluit te nemen om dat te wij zigen. Als de raad daarmee instemt, waarop ik uiteraard van harte hoop, dan is ook formeel de weg vrij om het monument te plaatsen. Ongetwijfeld zal dit monument een aanwinst worden voor het openbare kunstbezit in onze gemeente!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5