Gegrond ontgronden naar Hollywood Hairstijl Studio Roland aparte hoek voor mannen i ZEELAND Video show bij Foto Verschoore ,<K5£fe' ■KM l^l%f <M IN HE HOEP Fiësta Band in 't nieuw FINISHPOEZEN PRESENT BIJ RONDE M. ZEELAND vergunning hoechst Op de foto met knuffel D DE VLISSINGER Woensdag 20 mei 1987 Boekenrotonde Dienstregeling PSD Vrijwilligers en organisaties die werkzaam zijn in de gezond- StBGnOVGllWGq heidszorg en de maatschappelijke zorg in Zeeland kunnen zich bij het aangaan van wederzijdse verplichtingen voor taan baseren op "Richtlijnen voor afspraken met vrijwil ligers". Organisaties Afspraken Werk Voorzieningen Verzekeringen COM MISSIES Milieu provinciale griffie ABDIJ fir I E UWS fWtt Ophoogzand wordt gebruikt bij versterking van de duinen De behoefte aan grind, kalksteen, klei, industriezand en ophoog zand tot het jaar 2010 en hoe in die behoefte kan worden voorzien, zijn verwoord in de nota Gegrond ontgronden. Vermeld wordt waar de delfstoffen in Nederland worden gevonden, welke toepassingsmogelijkheden er zijn en wat de overheid kan doen bij het herinrichten van vindplaatsen als die vindplaatsen zijn uitgeput of worden gesloten. De minister van verkeer en wa terstaat heeft de nota, met als subtitel "ontwerp landelijke be leidsnota voor de oppervlakte- delfstoffenvoorziening voor de lange termijn (tot circa 2010)", om advies aan de raad van de waterstaat gezonden. Tegelijkertijd ligt de nota ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Mid delburg, en in de gemeentehui zen van Middelburg en Bergen op Zoom. Het provinciale infor matiecentrum is op werkdagen geopend van 9.30-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Van 25 mei tot en met 18 juni worden verspreid over het land informatiebijeenkomsten be legd. De nota wordt dan met be hulp van een diapresentatie toegelicht. De dichtstbijzijnde bijeenkomst voor Zeeland is die in Den Bosch op 18 juni, 20.00 uur, in Hotel Centraal, Burg, Loeffplein 98. Een verkorte versie van de nota kan schriftelijk worden aange vraagd bij het secretariaat van de raad van de waterstaat, postbus 20906, 2500 EX Den Haag. De samenvatting is gratis verkrijgbaar. De volledige nota is voor vijfen twintig gulden te koop bij het distributiecentrum Overheids- publikaties, postbus 2014, 2500 EA 070-789880. Den Haag, Reacties op de nota Gegrond ontgronden kunnen tot 17 juli worden ingediend bij het secre tariaat van de raad van de wa terstaat, postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Afhankelijk van de aard van de reacties wordt bekeken of een hoorzitting moet worden belegd, waar dan een mondelinge toélichting op het commentaar kan worden gegeven. Dinsdag 26 mei zijn er zes zittin gen van de tweede kamer uit gedeputeerde staten. Twee inwoners van Middelburg, een van Sluis en drie van Ter- neuzen hebben beroep aangete kend tegen beslissingen van hun gemeentebestuur op aan vragen om algemene bijstand. De eerste zitting van de kamer begint om 10.00 uur en de laat ste om 11.40 uur. Voor elke zit ting is twintig minuten uitgetrokken. De kamer houdt de zittingen in het openbaar en wel in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Provinciale staten beslissen op 5 juni over een bijdrage van veertig mille in de aanschaf van een boekenrotonde voor de openbare bibliotheek in Goes. Voorjaar volgend jaar betrekt de 'Goese bibliotheek een nieuw gebouw en met de boekenro tonde is het dan mogelijk terug gebrachte boeken in een keer te verwerken, wat verlichting voor de medewerkers aan de balie betekent. Het baliewerk kan in die situatie namelijk door één persoon worden gedaan. Het is de bedoeling, dat in de nieuwe bibliotheek allerlei acti viteiten worden ontplooid, waarvoor nu geen ruimte is. Het gaat om projecten in de volwas seneneducatie en voor mensen, die tot etnische minderheids groepen behoren. Ook zal aan dacht worden besteed aan muziekbibliotheekwerk en er zullen tentoonstellingen worden georganiseerd. De Goese bibliotheek wordt de eerste in Zeeland met een boe kenrotonde en provinciale sta ten wordt voorgehouden, dat de ervaringen die ermee worden opgedaan, van nut kunnen zijn voor de andere bibliotheken in de provincie. Met ingang van zondag 31 mei zullen de veerboten van de pro vinciale stoombootdiensten vanuit Vlissingen niet meer om vijf minuten voor het hele uur, maar om tien minuten voor het hele uur vertrekken. De verandering is nodig om de aansluitingen op de treinen en bussen beter te laten verlopen. De vertrektijden van de tussen liggende boten blijven gelijk. Ook de dienstregeling voor het veer Kruiningen-Perkpolder blijft ongewijzigd. De dienstregeling is voor 35 cent te koop op de veerpleinen van de bootdiensten, dus in Vlissingen, Breskens, Perkpol- der en Kruiningen. Zorg en vrijwilligers De regeling is aanvankelijk op gezet voor de zorg in ziekenhui zen, bejaardenoorden, verpleeg huizen en internaten, maar ook de zorg die wordt thuisbezorgd kan goed via de richtlijnen wor den geregeld. De Nationale Ziekenhuisraad heeft de oorspronkelijke rege ling opgezet in samenwerking met de landelijke vrijwilligersor ganisaties. Het Zeeuws plat form vrijwilligerswerk heeft de regeling uitgebreid tot de zorg die ook buiten de muren van zie kenhuizen en verpleeghuizen wordt geboden. De Zeeuwse raad voor maat schappelijke dienstverlening heeft de richtlijnen verzonden aan allerlei organisaties en in stellingen in de gezondheids zorg en de maatschappelijke zorg. Daarbij moet worden ge dacht aan bejaardenoorden, verpleegtehuizen, de reclasse ring, het Leger des Heils, het consultatiebureau voor alcohol en drugs, het gehandicapten adviesbureau, de jeugdhulpver lening, ziekenomroepen, de ou derenbonden, de provinciale kruisverenigingen, de Zeeuwse stichting voor revalidatie, de stichting Blijf van m'n lijf, FIOM en de provinciale raad voor de volksgezondheid. tmw* Vrijwilligers en de organisaties kunnen zich bij het maken van afspraken baseren op de richtlij nen. Voor beide partijen moet het in de eerste plaats duidelijk zijn, dat het gaat om werk, dat onverplicht en onbetaald wordt gedaan voor mensen die een be roep doen op een organisatie in de gezondheidszorg of de maat schappelijke dienstverlening. De vrijwilligers moeten "in enig georganiseerd verband" wer ken en dat betekent, dat zij bin ding moeten hebben met een vrijwilligersorganisatie of met de instelling, waarvoor zij het werk verrichten. De instellingen moeten ervoor zorgen, dat de vrijwilligers we ten in welke werkomstandighe den zij komen en wat van hen wordt verwacht, zowel vanuit de werkgever als vanuit de men sen die op de hulpverlening zijn aangewezen. Vrijwilligers en instellingen moeten over en weer bepalen om welk werk het gaat, op wel ke tijdstippen dat werk moet worden gedaan en of vrijwilli gers hun taak zelfstandig kun nen uitbreiden. Er moet ruimte worden geboden voor overleg over het werk tus sen de vrijwilligers en de betaal de werknermers in de organisatie. Ook moeten afspraken worden gemaakt over geheimhouding, bijvoorbeeld als vrijwilligers door de aard van hun werk nauw worden betrokken bij privé-omstandigheden van mensen die worden verpleegd, verzorgd of anderszins hulp ver krijgen via de organisatie. Als vrijwilligers merken, dat in de organisatie dingen gebeuren, die schadelijk zijn voor de men sen die hulp nodig hebben, moeten zij dit melden, hetzij bij de meldingscommissie die in de organisatie zelf bestaat, hetzij bij de leiding van de organisatie. Het waterschap Het Vrije van Sluis gaat een afwateringska naal maken tussen het kanaal Biervliet-Nol en de Linie, bij het gehucht Pyramide. Gevolg daar van is, dat een deel van de Steenovenweg in Biervliet aan het openbaar verkeer moet wor den onttrokken. Het gaat om het deel ten noorden van het te graven kanaal en dan in zuidelij ke richting tot de Middenweg. De lengte bedraagt 240 meter. Als het ontwateringskanaal er eenmaal ligt, zal de Steenoven- weg geen doorgaande weg meer zijn. Voor het landbouw- perceel, dat aan dit stukje weg ligt, zal ontsluiting worden ge zocht via de Lange Betteweg. In het voorstel aan provinciale staten stelt het dagelijks bestuur van de provincie, dat te gen de onttrekking geen bezwa ren bestaan. Verder wordt erop gewezen, dat het resterende deel van de Steenovenweg via Biervliet bereikbaar blijft. Provinciale staten beslissen over het voorstel op 5 juni. Vrijwilligers moeten van dezelf de voorzieningen in de organisa tie gebruik kunnen maken als de betaalde werkers. Het gaat dan om vergaderruimte, het kunnen maken van fotocopieën en soortgelijke dingen. Vrijwilligers moeten aanspraak kunnen maken op vergoeding van reiskosten, die zij voor de organisatie moeten maken. Daaronder vallen ook de kosten van woon-werkverkeer volgens het tarief van het openbaar ver voer. Als vrijwilligers voor hun werk cursussen of trainingen moeten volgen, komen de kosten ook voor rekening van de organisatie. Tijdens hun werk moeten de vrijwilligers vanuit de organisa tie zijn verzekerd tegen schade aan derden. Alleen als de scha de te wijten is aan grove schuld, opzet of ernstige nalatigheid, geldt deze regeling niet. De richtlijnen voor afspraken met vrijwilligers zijn gratis ver krijgbaar bij secretaresse Addie Vos van de Zeeuwse raad voor maatschappelijke dienstverle ning, Dam 31, postbus 407, 4330 AK Middelburg, telefoon 01180 33024. De provinciale raad voor het mi lieu vergadert maandag 25 mei, 14.00 uur, in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. Ontwerpen van het provinciaal autowrakkenplan en van het bo demsaneringsprogramma 198,8 staan op de agenda. De raad praat verder over zijn eigen posi tie als adviseur van de provincie. Op 2 maart is dit punt ook aan de orde geweest en naar aanlei ding van de discussie toen zijn nu reacties ontvangen van rijks vertegenwoordigers op milieu gebied in de provincie, de Zeeuwse Vrouwenraad, de Zeeuwse Milieu Federatie, de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden- en Noord- Zeeland, de Vereniging tot be vordering van Zeeuwse visserij- belangen Zevibel en de ge westelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap. Uitgangspunt in het gesprek op 25 mei is de raad om te vormen tot een wettelijk voorgeschre ven provinciale milieucommis sie, waarin ook andere adviesinstanties op milieu gebied zouden kunnen opgaan. Hierdoor zouden de adviezen, die de nieuwe organisatie aan het provinciaal bestuur uit brengt een breder draagvlak kunnen krijgen. Verder zou gestreefd moeten worden naar vermindering van het aantal le den van het adviesorgaan. De vergadering van de raad voor het milieu is openbaar. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 De eerste stappen richting Holly wood zijn door de Souburgse ten nissters Ditty de Klerk en haar Partner Joke Engelse gezet. Vrij dag wonnen ze in 'De Kaasboer' de voorrondes van het Lancöme dames-dubbel tennistoernooi. Overigens kregen Ditty en Joke de overwinning op Maat Provoost en Marja Maranus niet op een pre senteerblaadje aangereikt; het was een nipte overwinning. Maar al zijn de eerste passen rich ting Hollywood gezet, de dames zijn er nog lang niet! Voorlopig moeten ze eerst nog finalistes zien te worden in het regionale kam pioenschap waarvoor zij zich dus nu hebben geselecteerd. En als zij daarin slagen mogen ze met vijf andere regio-finalisten meedoen met het British Caledonian toer nooi dat binnenkort (waarschijn lijk juli) in Mook wordt gehou den. Uiteindelijk wordt daar dan beslist wie er daadwerkelijk een droomreis naar Hollywood mag maken. Het idee van Lancöme om ter ge legenheid van het 25-jarig bestaan van 'Pour Vous' een dergelijk ten nistoernooi te organiseren werd landelijk met gejuich ontvangen. Voor Walcheren werd de deposi- taire van het cosmeticamerk Jan Laban in Middelburg ingescha keld om, zoals dat heet, 'het een en ander te regelen'. "Tennis is één van de sporten die zich in een groeiende belangstel- Jan Laban feliciteert de winnaars Ditty de Klerk en Joke Engelen. ling mag verheugen en als Lancö me een goed idee heeft dan gaan wij als ondernemer natuurlijk mee. Per slot van rekening is dit toernooi toch ook een beetje de presentatie van je eigen zaak". En mede dankzij de steun van wedstrijdleider Cees Breen en 'ten nisbanenbaas' Piet Regoort van 'De Kaasboer' liep het toernooi op rolletjes. De prijzen werden uiteraard uitge reikt door Jan Laban. Voor de winnaressen ieder een super-de- luxe graphite racket en voor de 'bijna eersten' een poloshirt, van zelfsprekend beschikbaar gesteld door het cosmeticahuis. Jan La ban deed er voor de kwart- en hal ve finalistes nog een 'aardigheidje' bij: elk een badhanddoek en 'wat ruikspul'. Wanneer sponsors nieuwe kleding verstrekken gaat dat meestal rich ting sportverenigingen. Niet altijd dus en dat blijkt maar weer uit de nieuwe 'outfit' van De Fiësta Band, die door Jeans-Inn, met fili alen in Middelburg en Souburg, in I het nieuw is gestoken. Ook in j sponsoring zit dus nu muziek. Riétte van Wijnen en Diana Geers, de rondemissen. Zijn deze dames geen streling voor het oog? Wie ze van dichtbij Een man die naar een dameskap per gaat om zijn haar te laten be handelen voelt zich alle emancipa tiepogingen ten spijt nog steeds niet op zijn gemak tussen die vrou wen. Alles bij elkaar zitten ze toch liever apart om zich daar een per manent te laten aanmeten of iets anders 'eigentijds'. Reden dan ook, waarom Haarstijl Studio Roland aan de Middelburg se Zusterstraat zijn inrichting heeft veranderd en sinds kort de manne lijke clientèle een 'eigen hoek' heeft gegeven. Het is overigens niet de enige verandering die in de kapsa lon heeft plaats gevonden. Zo is er een afdeling met verzorgende- een decoratieve cosmetica en een com pleet assortiment haarverzor- gingsproducten bijgekomen. "Met dat laatste komen wij duide lijk tegemoet aan de wensen van de doe-het-zelvers", meent Roland de Wit. "Veel mensen doen hun haar thuis en het zal de eerste keer niet zijn, dat iemand het haar verft om er later achter te komen dat het een regelrechte ramp is geworden. Wie dan ook zelf aan de slag wil krijgt van ons een gedegen advies mee". Hetzelfde geldt voor de cosmetica- afdeling waar visagiste Joleen Baay de scepter zwaait. wil zien moet zaterdag naar Goes. Daar fungeren deze finishpoezen als rondemissen bij de Internatio nale ronde van Midden-Zeeland. In de namiddag arriveren daar amateurs en profs (een uitgekiend veld, aldus voorzitter Louwerse van de organisatie) na een slo pend karwei over dijken, tegen de wind en over bulten met gevaarlij ke bochten. Tijdens het wachten op de pedaalridders is er een pro gramma nabij de finish aan de Houtkade met nieuwelingen, lief hebber en veteranen en skeelers. De caravaan komt overigens ook over Walcheren. Bij Vrouwenpol der komen de amateurs tegen twaalf uur het eiland binnen, de profs ongeveer één uur later. Dan vervolgen ze hun parkoers naar Veere (twaalf en één uur), Mid delburg (12.07 en 13.13 uur), St. Laurens 12.16 en 13.23 uur) Se- rooskerke (12.21 en 13.28 uur) Oostkapelle (12.26 en 13.34 uur), Domburg (12.31 en 13.40 uur), Westkapelle (12.40 en 13.50 uur) Zoutelande (12.48 en 13.55 uur), Valkenisse (12.52 en 14.03 uur) Dishoek (12.57 en 14.08 uur), Vlissingen (12.59 en 14.10 uur), Souburg - met ravitaillering in de Ritthemsestraat (13.10 en 14.22 uur), waarna de meute Walcheren verlaat richting Nieuwdorp. L. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Hoechst Holland N.V. te Vlissingen heeft bij hen op 11 februari 1987 een aanvraag inge diend om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden/wijzigen van een chemische fabriek op een perceel aan de Europaweg te Vlissingen-Oost. kadastraal be kend gemeente Vlissingen, sectie M, nos. 526. 559, 576 en 609. Het betreft de bouw van een procesgaskoeler. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van ge vaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvraag, de vergunning en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 21 mei 1987 tot en met 22 juni 1987 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond tel. afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterslraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 21 mei 1987 tot en met 22 juni 1987 kan tegen voornoemde vergunning beroep wor den ingesteld bij de Kroon door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die over eenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c. van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen be zwaren in te brengen. De vergunning wordt op 23 juni 1987 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlo pige voorziening is gedaan. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moe ten worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 20 mei 1987. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Foto Verschoore houdt in samen werking met JVC (video) een show. Er wordt doorlopend een demonstratie verzorgd van het monteren van beeld en geluid bij video. De heer Hemerik van JVC is daarvoor aanwezig. Hij ge bruikt hiervoor de nieuwe JX-W9, de special effects generator met meer dan twintig wipe variaties in zes kleuren. Verder wordt ook GR-C9 gedemonstreerd. De VHX audio video show wordt gehouden op vrijdag 22 mei. Behalve de ge noemde nieuwtjes zijn er nog meer noviteiten op het gebied van acce- soires te bekijken bij Verschoore in Vlissingen. De nieuwe GR-C9 videocamera. Wie met een levensgroot knuffel- ^ier aanwezig om alles op de ge- beest op de foto wil. kan zaterdag voell8e Plaat vast te Ieëgen- Twee 23 mei terecht in het Miro-center w<*en later zijn de foto's te be- in Vlissingen. Van 13 tot 16 uur achtigen en tegen een geringe ver zijn zowel de fotograaf en knuffel- goeding te koop bij Giraf te.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 25