Fantastisch: vier dagen Zuiderzee 100 JAAR DERT MET OUDEREN WE VERKOCHTEN DE GEVANGEN VIS Die spreeuwepot is pure porno HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN SPIEGELS EERSTE DAG VIERDE DAG TWEEDE DAG DERDE DAG Grote sortering Klassiek en modern. Rondom de Zuiderzee f 475,- KELTUM CASSETTES vanaf 229. ÓkhJ&S DEZE WEEK IN die stijl verraadt VOOR NOP BLAZEN WU \TH LEUKSTE FOTO 0R FOTO-VIDEO SCHUILWERVE tSZSZiï. J. .P. ARossël tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Be Faam Boekingen bij de Zeeuwse A.N.V.R.-reisburo's: M. van den Gruiter wijst op een foto van de Vissershaven van minstens vijftig jaar geleden. De hoogaarsen liggen keurig naast el kaar. De 83-jarige ex-visser heeft er nog op gevaren, "zonder mo tor, helemaal onder zeil". Later staat hij bij een foto van de pier, ooit het praalstuk van de Vlissingse boulevard. Nee. Daar is hij nooit geweest. Dat was iets voor de rijken. P.M. de Goederen is vier jaar ouder. Hij geniet van een filtersigaretje en pronkt met de ridde rorde die hij op koninginnedag kreeg opgespeld. Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd hij omdat De Goederen één van de oprich ters was van de Vlissingse visclub, vijftig jaar geleden. En zo heeft iedere aanwezige zijn verhaal, vooral van vroeger toen eigenlijk al les anders, wel of niet beter was. Verrassing KELTUM SCHEPMAN (TECHNISCHE BIBLIOTHEEK) IN DE VUT Met kleren Geen baas spelen Schilderijen oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-81162. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-84000, privé w melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman 01180-81170 W Gratis l3xl8cm'vergroting bij het ontwikkelen van uw kleurenfilm. •Afhankelijk van net negatief formaat 13x13of 13x18cm rTCSlOmni Scheklestraat 42 - Vlissingen lel 01184 17244 Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 ■«.VUSSlHGtW 'SPWHTPH^„ t 78 V1'SSing®°.1 i 19260 Walsuaal 1 Spec. Voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen A SXe/temlondeA Er zijn nog plaatsen beschik baar voor de reis door Neder land van 1 tot 4 juni. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: all-in kost deze meerdaagse reis u per persoon slechts f 475,— (toeslag "1 -persoonskamer: f 60,—). Via Vleuten (koffiepauze) komt het gezelschap in Flevo land: daar wordt stilgestaan bij Almere, De Oostvaar- dersplassen en Lelystad. De lunch wordt gebruikt in de ge restaureerde oude veerpont Zierikzee-Katseveer. De rest van de middag wordt besteed aan de unieke Zaanstreek, (zie foto). De eerste overnach ting is in Bergen aan Zee. De eerste hoogtepunten van deze dag zijn de kijkjes in de polderlandschappen, de Af sluitdijk en het monument van ir. Lely. Daarna doemt Fries land op: Makkum (aardewerk), Hindelopen (lunch), de Aldfaers-erfroute, een Drab- belkoekbakkerij, en als laatste Leeuwarden, waar de over nachting plaatsvindt. Na het Snekermeer en Hee renveen komt Overijssel: een Venetiaans boottochtje in Giet hoorn, heuvels en bossen en het schilderachtige Deventer bereiken de reizigers het hotel in Apeldoorn. Vanuit het hotel is het maar een paar minuten naar Het Loo, waar dus een bezoek aan wordt gebracht. In Hoen- derloo wordt geluncht, waarna de terugreis via Nijmegen, Den Bosch en winkelstadje Waalwijk begint. Vóór u afge zet wordt kunt u rekenen op een goed verzorgde af scheidsmaaltijd. Het is een fo togenieke reis die beslist niet saai zal zijn! Voor een uitge breid reisprogramma zie deze krant van 28 april of op de boekingsadressen. AMZ-Reizen. Walstraat 32. Vlissingen. Tel 01184-19710 AMZ-Reizen. Damplein. Middelburg. Tel 01180-16755 AMZ-Reizen. Wesiwal 13. Goes. Tel 01100-27600 ANWB. Lange Geere 26. Middelburg. Tel 01180-15155 ANWB, Markt 11, Terneuzen. Tel 01150-17960 Reisbureau Brugge. Spuiptem 35. Breskens. Tel 01172-1593 Holland International, langeviele 7, Middelburg, Tel 01180-27855 Holland International. Kreukelmarkt 4. Goes. Tel 01100-27427 Holland International van Fraassen. Paul Krugerstraal 21. Vlissingen. Tel 01184-17710 Holland International van Fraassen Voorstad 18. Goes. Tel 01100-20220 Holland International van Fraassen Londensekaai 19, Middelburg. Tel 01180-27758 Holland International van Fraassen. Westkolkstraat 36. Terneuzen. Tel 01150-12251 Interver Reizen. Axelsestraat 15. Terneuzen. Tel. 01150-30251 Reisburo Muller Co. Boulevard de Ruyter 16. Vlissingen. Tel 01184-12322 Reisburo Van Oeveren. Dam 3. Zierikzee Tel 01110-15036 Carlier Tours. Opril Grote Markt 2. Goes. Tel 01100-20280 Kijken naar oude foto's. Dat was vorige week troef bij de 100-jarige Firma Dert in Vlis singen. Kijk, de vloot hoogaar sen in de Vis ser shaven, zegt M. van den Gruiter. marineschip 'Gelderland' en zat ook op de moederboot van de on derzeeboten. "Ik moest voor al lerlei functies invallen". Hij lacht Trefpunt voor een groep mensen die al vele jaren genieten van een AOW-uitkering was vorige week donderdag Foto Dert in Vlissingen. Omdat deze zaak aan de Nieuwendijk honderd jaar bestaat, had eigenaar Hans Dert bedacht dat een uit zijn archief samengestelde fototentoonstelling een aardige kroon op het eeuwlang zaken doen in de Scheldestad zou zijn. Voeg daarbij de door velen gehonoreerde oproep in deze krant om op een dag aanwezig te zijn en het succes van Derts initiatief is compleet. Koffie met taart in de winkel, een borrel bij de expositie en een toespraak van Hans Dert waren de ingrediënten om de samen komst van -vooral - oude Vlissin- gers te doen slagen. Hans Dert glunderde na afloop, toen hij met een handvol laatblijvers de trap pen in het midden van het hofje achter zijn winkelpanden afliep. Verbaasd werden prachtige gewel ven bekeken 'pand nummer 39' die eeuwen trotseerden en waar Dert nu rustig kan piekeren en een wijntje kan drinken. De bijeen komst was geslaagd, meende hij. Het artikel in onze krant waarin werd gemeld dat Dert ter gelegen heid van het eeuwfeest drie foto's (brandweer, reinigingsdienst en de harmonie Ons Genoegen) in de etalage had staan en dat mensen die zich op die foto herkenden contact konden opnemen met Dert voor een reünie-achtige bij eenkomst in de winkel, had daar bij geholpen. Een verrassing donderdag was de komst van de Moto 2, een brand weerwagen uit de jaren dertig. A.C. Kole - dichter bij de negentig dan bij de tachtig - kan zich de wagen nog goed herinneren, "zien doe ik hem niet meer, maar ik her ken het geluid", vertrouwt hij zijn omstanders toe. De 56-jarige en toch al gepensioneerde ex- brandweerman A.J.A. Ros praat vol respect over Kole, één van de oprichters van de Vlissingse brandweer die als eerste weg moet omdat de drukte hem toch te veel wordt. En natuurlijk hoort het he le gezelschap op de foto - daarna de echte oud-brandweerlieden apart. Praten met ouderen bij een foto expositie is vooral herinneringen ophalen. Bij wie de jaren tellen, weegt de levenservaring. Slenteren met bijvoorbeeld Marinus van de Gruiter langs de foto's is luisteren naar verhalen over de (arme) vis sers, die alleen konden uitvaren met eb en als weer en wind mee zat. "We visten op garnalen, hor net noemden we dat toen, voor de kust van Westkapelle. En als alles tegenzat, dan voeren we niet uit en verdienden dus ook niets. Als we trouwens hier in de Vissershaven terugkwamen van zee, dan ston den vrouwen met manden ons op te wachten. We verkochten de ge vangen vis privé. We vroegen al tijd eerst vijf gulden voor een mand vis. Als er dan niemand wat kocht zakten we met de prijs tot dat ze wél wilden kopen". Als de dag van gisteren herinnert hij zich nog 18 juli 1924. 's Morgens voe ren de boten uit. De vloot werd voor Westkapelle verrast door een enorme storm. Vier schepen ver gingen van de dertig tot vijfender tig schepen die waren uitgevaren. "Gelukkig is mijn schip goed thuisgekomen". Huidige en vroegere brandweerlieden op de foto naast de Moto 2. over 'toen' en'zegt: "Op die on derzeeboot sliep je met je kleren aan. Er waren geen bedjes zoals tegenwoordiog". De bezoekers van het feest bij Dert kent hij. "Maar ze kennen mij beter dan ik hen. Ik ben namelijk tweeëndertig jaar weggeweest in Vlissingen. Ik woonde in Leiden en werkte bij het Marine Opleidingscentrum. In 1975 ben ik weer in Vlissingen komen wonen". Oud-brandweervoorman A.J.A. Ros is met zijn 56 jaar één van de jongsten in de winkel van Dert en toch al gepensioneerd. Zo werkt dat bij de brandweer, maar hij wil best kwijt dat het wat hem betreft nog best wat langer had kunnen duren. De auto die op de foto in de etalage stond en nog geheel in takt voor de deur van de winkel kwam aanrijden heeft hij mee hel pen onderhouden. "Ik heb hem nog van nieuwe draden voorzien. Het is een juweeltje voor de jeugdbrandweer". Dert had het van te voren al aan gekondigd. Het moest gewoon leuk worden, zonder pretenties. Langzaam de sfeer opvoeren. Tij dens zijn toespraak in de ten toonstellingsruimte op de eerste etage ging hij niettemin in op de achtergronden van de ijieeste aan wezigen. "U heeft de jaren dertig bewust meegemaakt. Daarna de oorlog en de wederopbouw". Ver volgens wees hij de aanwezigen op de belangrijke taak die zijn perso neel had gehad bij de totstandko ming van de bijeenkomst en feite lijk ook bij het zakendoen. "Ons ploegje heeft er in belangrijke ma te aan bijgedragen dat Dert al honderd jaar zaken doet in Vlis singen". "sfeervol tafelen" ai» De cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT SO MIDDELBURG k 01180 13221 Alleen voor vrienden heet hij Jan. "Ik vind het altijd zo raar als je tijdens officiële vergaderingen meneer tegen elkaar zegt en daarbuiten tutoyeert. Dus heb ik liever dat de mensen me niet met de voornaam aanspreken". Een duidelijk standpunt, ken merkend voor J.T.H.C. Schepman die vrijdag 22 mei afscheid neemt van de Technische Bibliotheek Zeeland. Twintig jaar zwaaide hij daar in Vlissingen de scepter en er ontstaat al snel de neiging om hem dan maar meteen de titel 'directeur' van dat instituut op te spelden. Maar zoals dat gaat in dze gestroomlijn de maatschappij: een ieder heeft zo zijn eigen plaats. En Schep man heet adjunct-bibliothecaris. Een week voor zijn officiële afscheid en stomtoevallig de laatste dag dat deze markante per soonlijkheid in het Zeeuwse achter zijn bureau zat, hadden we een gesprek. En net als Van de Gruiter, heeft ook De Goederen herinneringen aan Vlissingen en de zee. Hij kwam in 1916 aan boord van het Schepmans belangstelling voor het bibliotheekwerk was altijd al groot. In 1968 - hij werkte toen bij de afdeling ketelbouw van De Schelde - stond in zijn personeels orgaan een advertentie waarin iemand werd gevraagd om de bi bliotheek en de documentatie van dat bedrijf op te zetten. Hij solli citeerde naar die baan, maar de personeelschef adviseerde hem er maar van af te zien. Argument: "Daar ben je veel te driftig voor". Tegelijkertijd werd echter ook iemand gevraagd om een an dere club te gaan opzetten, name lijk de technische bibliotheek, in samenwerking tussen de HTS, de Provinciale Bibliotheek en de KMS. De directie van De Schelde riep Schepman bij zich. "Ik had slechts een voorwaarde: "Ik moest de tijd krijgen om een goe de opleiding te kunnen volgen". Zijn wensen werden gehonoreerd en daarna begon hij aan het rang schikken van de meters tijdschrif ten en boeken. Alles moest in kaart worden gebracht en er moesten aankopen worden ge daan, verantwoorde aankopen. "Ik heb sindsdien voor gemiddeld honderdduizend gulden per jaar aan boeken gekocht". En dat was nodig. Want: "De belangstel lingssfeer ligt telkens anders. Er zijn perioden dat de mensen aan hun huis knutselen, dan komt weer een tijd dat doe-het-zelven aan de auto veel wordt gedaan en tegenwoordig staat de computer enorm in de belangstelling". Over computers gesproken. Ook daarin heeft Schepman een kop positie ingenomen. Hij vertelt niet zonder trots dat hij al in het begin van de jaren zeventig zich verdiepte in de mogelijkheden van computers en welke voorde len die zouden kunnen opleveren voor een bibliotheek. Momenteel is de gehele bibliotheek in kaart gebracht en kan er met een simpe le druk op de knop elders infor matie worden verkregen over technische publikaties, als de be zoeker aan de bibliotheek in Vlis singen daar naar vraagt. Even dreigde er wat roet tussen de chips te geraken omdat een Engelsman die het bestand uit Vlissingen in zijn computergeheugen had op geslagen failliet ging, maar snel werd actie genomen en samen met de hogescholen in Brussel en Ant werpen werden de banden uit En geland weggehaald en verhuisden naar Eindhoven. De technisch (HTS werktuig bouw) geschoolde Schepman is er niet de man naar om alle eer op zijn eigen revers te spelden. Zegt: "Ik heb veel te danken aan W.D. de Bruine. Die kon er wat van. Ook de medewerkers zijn enorm betrokken bij het gebeuren. Trou wens, ik vind baas spelen een ver velende zaak. Ik kom van oor sprong uit de randstad en merkte hier dat Zeeuwen enorm volg zaam zijn. Als je aan een mede- landse (Vlissingse) cabaretier Pis- suise echt was geboren. Ook Del ta Cultureel, de organisatie die verantwoordelijk is voor evene menten in de Grote Kerk in Vee- re, behoort Schepman toe. Hij is er pr-man. Toch noemt hij deze zaken niet als hij praat over zijn toekomstige vrijetijdsbesteding. "Ik heb een gekke hobby", zegt hij geheimzinnig. Hij noemt 'spreeuwepot' en antwoord op de verbaasde blik van de verslagge ver dat spreeuwen in de zestiende eeuw werden gegeten. Aan de mu ren van huizen hingen dan kera mische potten met een gat in de zijwand. De spreeuwen bouwden er hun nestjes en voerden er de jongen. Tegen de tijd dat de jonge volges het nest wilden verlaten, werden ze via de open zijkant ge pakt. "En dat schijnt heerlijk te zijn". Schepman, gefotografeerd tijdens bliotheek in Vlissingen. werker op de Schelde bijvoor beeld in het begin van de jaren zestig iets verkeerd opdroeg, voerde hij het strikt en dus ver keerd uit. Ik was die volgzame mentaliteit niet gewend. In de randstad begonnen ze na een op dracht al meteen met: ja, maar...Intussen is gelukkig één en ander veranderd. Momenteel worden de medewerkers hier bij het beleid betrokken. Ook als er nieuwe mensen moeten worden aangenomen. Nee. De personeels- bespreking heb ik altijd enorm belangrijk gevonden. Je wordt er trouwens ook toe gedwongen door de medewerkers. En dat is goed". Schepman heeft de laatste jaren vooral getracht de Zeeuwse Bi bliotheek voor technische- en Na tuurwetenschappen populair te de laatste dag in de Technische Bi- maken. Talrijke exposities die de moeite waard moesten zijn om te gaan bekijken richtte hij in. En daarbij beschikte het noodlot wel iswaar ongunstig, toen een nood weer het dak er afblies en een groot aantal boeken doorweekt van het regenwater achter bleef, maar had ook positieve gevolgen. Bijna dagelijks stond de biblio theek toen in de belangstelling. Zeker toen gebruik werd gemaakt \an bet spectaculaire vriesdrogen van de boeken maakten Zeeuwen bijna dagelijks kennis met de Technische Bibliotheek en Schepman. De scheidende bibliothecaris vindt ook bij andere activiteiten nog wel eens gehoor bij kranten verslaggevers. Zo is zijn naam on der meer in de kolommen van de ze krant verschenen toen hij ont dekte waar de beroemde Neder- "Over Spreeuwenpotten is weinig bekend. Toch zie je ze overal te rug op schilderijen, bijvoorbeeld op die van Breughel, Jan van Gooyen, Van Ostade en Haver kamp. Ook bij Jeroen Bosch kun je ze zien. Volgens mij heeft het trouwens veel met erotiek te ma ken. De opening van de pot die dan ruimte biedt aan de binnen kant. Dat is het vrouwelijke. De binnenkomende spreeuw stelt vol gens mij het mannelijke voor. Soms zie je van die schijnbaar on schuldige tafereeltjes op een schil derij. Een meisje dat in het raam staat met een jongen. Naast het raam hangt een spreeuwepot waar net toevallig een vogel naar bin nen gaat. Als je het goed bekijkt is het pure porno". Die spreeuwepot wil Schepman nu aan een grondig onderzoek on derwerpen. "Op universiteiten hebben ze er geen zin in. Kenne lijk vinden ze het onderwerp te klein. Maar ik ben nu een tijdje bezig en zie dat er enorm veel in zit. Voorlopig heb ik dus genoeg te doen. Hoewel...ik wil ook graag loodsje spelen op een bank op de boulevard....". 4

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 1