schoonenbeig boortoestellen ALS JE ALLES GOED BEKIJKT ..door Duitsers ander karakter toerisme... GROENEVELD HEEFT OOK VOORU HET BESTE HOORTOESTEL Groeneveld opticiens II1111 Groeneveld helpt u beter horen. DEEL 5 - HET TOERISME 1/feK DE VL1SSINGER Woensdag 20 mei 1987 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Daklozen Kleding Multiple Sclerose Bingo Veerdiensten Natuur Bezoektijden Werkloosheid Schilderbuurt ALLE MERKEN VOORRADIG GRATIS PROEFPERIODE VRIJBLIJVEND BEZOEK AAN HUIS LEVERANCIER ALLE ZIEKENFONDSEN Kunst Naturisten Rooie vrouwen Rommelmarkt Natuurmanifestatie Autootje kopen DE SOCIALE VERANDERINGEN OP WALCHEREN NA 1945 oo* Punaises Verenigingsleven DE WOLKENKRABBER VAN VROUWENPOLDERj Enkel-, dubbel- of meerfocus van vooraanstaande merken jzoals Rodenstock^of Zeiss. Maar ook hebben wij ons eigen glashelder geprijsde merk "Optiek Gilde Glas". In alle gevallen staat kwaliteit voorop want daaraan stellen we de hoogste eisen! CDA MDB-kinderen Zomerexposities Goes Kindercentra Gezondheid Avondvierdaagse Gevonden voorwerpen Wandeling Schilderen Inkomen Gezondheidszorg Tuinfeest Vrijmarkt Sport COC Prestatieloop Daklozen MMson Het Tear Fund werkgroep Wal cheren houdt op zaterdag 23 mei in de Wandelkerk in Middelburg een 'daklozendag'. Op die dag, die om 10 uur begint, is er een ma quettewedstrijd, zijn er activiteiten voor kinderen, geeft de werkgroep informatie over de projecten en worden er proflucten uit de derde wereld verkocht. Verder is er nog video, theater en een poppenkast. De opbrengst van die dag is bestemd voor het bouwproject in de krottenwijk van Nairobi in Ke nia. Rond 16 uur is de 'daklozen- dag' afgelopen. Dankzij de spontane medewerking van de bewoners van Valkenisse is de aktie voor de Stichting K1CI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) een succes geworden. De opbrengst van deze actie - overigens niet bekend- wordt aan gewend om hulpbehoevende ge zinnen van Nederlandse afkomst in Indonesië met een maandelijkse ondersteuning te helpen. De ande re helft van de opbrengst is bestemd voor projecten in het Af rikaanse Lesotho. De MS-Stichting afdeling Walche ren gaat dinsdag 26 mei pannekoe ken eten in Dishoek. Het vertrek voor deze smulpartij is om 10.45 vanaf 'het koetshuis', Der Boede. Inlichtingen: 01180 - 28908. 'Aktiva' houdt op 26 mei in Bach- ten Poort in Oost-Souburg een bingo- en spelavond waar uiter aard leuke prijzen zijn te verdie nen. De activiteiten beginnen om 19.30 uur. Met ingang van zondag 31 mei zullen de veerboten van de provin ciale stoombootdiensten vanuit Vlissingen om tien minuten voor het hele uur vertrekken. Deze ver andering is nodig om de aanslui ting op het openbaar vervoer beter te laten verlopen. De vertrektijden van de tussenliggende boten blij ven gelijk. Ook de dienstregeling voor de veerdienst Kruiningen- Perkpolder blijft ongewijzigd. Natuurgidsen van de natuurgid- sencursus Walcheren willen op dinsdag 26 mei en donderdag 11 juni samen met belangstellenden een wandeling maken door het Nollenbos. De start van die wan deling begint op het parkeerterrein bij de Kanovijver in Vlissingen om 19.30 uur. De Stichting Streekziekenhuis Walcheren wijzigt met ingang van 1 juni de bezoekregeling voor kli nische patiënten. Daarmee zijn de bezoektijden tussen het Gasthuis in Middelburg en het Bethesda- St. Josepth ziekenhuis in Vlissingen gelijk getrokken. Bovendien sluit de nieuwe regeling beter aan bij het openbaar vervoer. Tevens wordt de mogelijkheid om met de hoofdverpleegkundige een andere dan de vastgestelde bezoektijd af te spreken versoepeld. De nieuwe bezoektijden zijn als volgt: 's mid dags van 14 tot 14.45 uur, 's avonds van 19 tot 19.45 uur en zondagochtend van 10.15 tot 11 uur. Voor de afdeling psychiatrie gel den de volgende bezoektijden: woensdagmiddag van 14 tot 16 uur en van maandag tot en met vrijdag 19 tot 20.30 uur. Voor weekeinden en feestdagen gelden bezoektijden als op 'alle afdelingen'. Gs van Zeeland vinden het FNV- plan ter bestrijding van de langdu rige werkloosheid in Zeeland niet haalbaar. Met de sociaal- economische consultatiegroep Zeeland zijn zij van mening, dat de reeds gemaakte plannen, zoals het jeugdwerkgarantieplan en de wet Vermeend/Moor eerst moeten worden uitgevoerd. Daarna kan er worden bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Het Zeeuwse batenplan van de FNV is vooral bedoeld voor werklozen die langer dan twee en korter dan drie jaar geen werk hebben. De wet Vermeend/Moor was in eerste in stantie gericht op mensen die lan ger dan drie jaar werkloos zijn, maar inmiddels is die grens terug gebracht. Gs hebben in een brief aan de FNV laten weten dat een aparte regeling voor Zeeland nu minder dringend is. Het Komitee Schilderbuurt in Vlis singen komt donderdag 21 mei in het clubgebouw 'Edvard Kardelj' bijeen om te vergaderen over de volgende punten: de stand van za ken met betrekking tot de kabel-tv, de bodemverontreiniging aan de Van der Helstlaan. Verder komt de verslaggeving van de diverse werk groepen aan de orde. De vergade ring begint 20 uur. Goes, Oostsingel 94, tel. 01100-27215 Middelburg, Korte Geere 27, tel. 01180-13113 Terneuzen, Axelstraat 33a, tel. 01150-30233 Gs van Zeeland hebben aan zo'n zestig instellingen voor amateuristische- en professionele kunstbeoefening gevraagd de acti viteiten voor 1988 bij de provincie te melden voor 1 oktober 1987. Gs willen deze gegevens namelijk zo vroeg mogelijk hebben om de sub sidies zo goed mogelijk te kunnen verdelen, daar wordt aangenomen dat in de sector kunst- en cultuur behoud volgend jaar vier procent wordt bezuinigd. Bovendien wor den steeds meer subsidies door al lerlei instellingen ingediend. Zodra de gegevens in oktober beschik baar zijn, worden zij aan de Zeeuwse Culturele Raad aangebo den met het verzoek het provinci aal bestuur er over te adviseren. Het is de bedoeling dat gs nog dit jaar over de subsidieverzoeken beslissen. In het kader van de wereldnatu- ristendag houdt de Zeeuwse natu ristenvereniging 'Zeelandia' zon dag 24 mei een open dag op het terrein 'De Belt' aan de Oostelijke Bermweg in Vlissingen. Tussen 14 en 17 uur zijn belangstellenden welkom om die dag kennis te ma ken met het naturisme. De rooie vrouwen in de PvdA- afdeling Zeeland houden zaterdag 23 mei in 'Du Commerce' in Ter- neuzen Tmn jaarlijkse contactdag. Op het programma van die dag staan onder meer liedjes om naar te luisteren of mee te zingen en 'Ka- telijne' spreekt over het werk van het vrouwen gezondheidscentrum. De zaal is open vanaf 9.30 uur. Voor kinderoppas wordt gezorgd. De 'Showgroep Vlissingen' houdt vrijdag 22 en zaterdag 23 mei in de Koestraat in Vlissingen een rom melmarkt. De opbrengst van die dag is bestemd voor de Afghaanse vluchtelingen. Met als thema "voorjaar in West hoven' houdt de Natuurvereniging Walcheren op zaterdag 23 en zon dag 24 mei een natuurmanifestatie voor het hele gezin. Aan deze ma nifestatie werkt tevens de Vogel werkgroep Walcheren mee. Beide dagen beginnen om 6 uur met een vroege-vogel-excursie die start van af het Zeeuwse Museum Natuur- historie. Verder zijn er op zaterdag (13 uur) en op zondag (11 uur) di avertoningen in de filmzaal van het museum, diverse informatiestands en rondleidingen op 'Westhoven'. Het toerisme: een niet meer weg te denken pijler van de Walcherse economie. Uit een studie over 1974 bleek dat de recreatie voor heel Zeeland werkgelegenheid met zich mee bracht voor ruim 4500 perso nen, vooral in de horeca en de detailhandel. Op Walcheren vonden dat jaar 900.000 over nachtingen plaats van buiten landers en 1,9 miljoen van Ne derlanders. Per persoon brachten de buitenlanders da gelijks f 45,in de Walcher se laadjes, de Nederlanders f 19,50. Een vette kluif voor een bevolking die voor een aanzienlijk deel veertig jaar eerder nog in betrekkelijke ar moede had geleefd. Hoe snel ging het precies -en gaf zo'n overgang niet een schok effect? Dominee Jan de Boer en Jan Hekhuis uit Vrouwen polder geven antwoord. "Het is zeker zo dat de welvaart hier op Vrouwenpolder met een grótere sprong is toegenomen dan ergens rmders. Een grote verande ring, zeker, maar de gevolgen wa ren beslist niet desastreus. De mensen gingen hun huisjes wat opknappen, ze kochten de huisjes die ze vroeger huurden, ze bouw den wat bij om een gedeelte te kunnen verhuren. Een vorm van belegging was dat -en daardoor zijn er veel mensen niet in de stad gaan wonen, zoals op Gapinge wel gebeurde. Gapinge is aan het vergrijzen, Vrouwénpolder niet. Dat is ook een structurele veran dering". "Je had hier voor de oorlog al wat toerisme, Belgen vooral. Na de oorlog ook nog trouwens. En vele badgasten uit de eerste jaren bleven jarenlang komen -er was een goede band met de Polde raars. Maar die geweldige vloed van Duitsers gaf een ander karak ter aan het toerisme. Die hadden ook meer te besteden, weet je. Dat is niet persé met de komst van de dam in 1961 gekomen. Het is wel zo dat je sindsdien meer dag jesmensen hebt gekregen, maar dat kwam ook doordat de Neder landers toen begonnen om een au tootje te kopen. En die reusachti ge veranderingen die men van mmm 'd'n diek' verwachtte, zijn er nooit gekomen". "Dat waren sociologen en andere buitenstaanders, die zeiden: het karakter van het dorp zal sterk veranderen, men zal erg materia listisch worden, de kerk over boord gooien en zo. Ach, dat liep allemaal wel los. Er waren eens wat ergernissen, langzamerhand begonnen die van de Polder ook op zondag naar het strand te gaan, er kwam wat import bij, maar het karakter van de dorpe lingen is toch eender gebleven. Die keken rustig de kat uit de boom: "Laete doe, zo..." Wie hoor je tegenwoordig ooit over het naaktstrand? Geen mens die zich er ooit druk over maakt. Nee. Veranderd zijn vooral de materiële omstandigheden". "Dat de mensen materialistischer zijn geworden kun je eigenlijk niet zeggen. Vroeger waren ze te arm, toen hadden ze de kans niet om het te zijn -en mi zijn ze best vrijgevig. Ik hoef maar te zien wat ze voor de restauratie van de kerk hebben over gehad. Boven dien is men vrij sober in de uitga ven voor zichzelf -ik vind bijvoor beeld dat ze hier ontzettend wei nig boeken in huis hebben. Niet eens een kastje vol". Toch vindt dominee De Boer dat er op het gebied van de vrijetijds besteding een hele positieve ont wikkeling heeft plaatsgevonden: men heeft meer tijd, èn meer geld om te besteden. Met name de jeugd heeft veel meer mogelijkhe den gekregen. Met een brede glimlach vertelt hij van de balda digheid waar zijn voorgangers als predikant mee te maken hadden: "Die kregen punaises op de stoel gelegd tijdens catechisatie, hun hoed werd zoek gemaakt, er werd hooi in de kachelpijp gestopt zo dat het hele lokaal blauw stond, en de jongens brachten veldmui zen mee". "Ja wat wil je" vult Jan Hekhuis aan "Wij moesten onze lol zelf maken. Er was al vrije tijd, maar wij hadden niets om handen, op zo'n dorp. Een beetje lanterfan ten, ruzie maken, klompen vol pissen, altijd raak. Maar moet je nou eens kijken. Het lijkt wel of elke jongen mechanicien is. Ze hebben allemaal een brommer en ze doen alles zelf: sleutelen, poet sen, dingen veranderenDat is beslist een mooie ontwikkeling. Later sleutelen ze aan een auto, ze gaan kamperen, ze komen overal, de blik wordt ruimer. "Alleen is het verenigingsleven sterk veranderd, en daarmee het patroon van uitvoeringen en zo. Dat leeft nauwelijks meer. Zo herinner ik me een jaarfeest op Gapinge in '49 -de secretaris had een jaarverslag dat één héél schrift besloeg. Nu heb je alleen nog de Oranjevereniging die wat organiseert". Eén keer is het voorgekomen dat buitenstaanders probeerden die Oranjevereniging over te nemen, en er een ander soort vereniging van te maken. Dat ging mooi niet door op Vrouwenpolder. Vroeger niet en nu niet, toeristen of geen toeristen, "die van de Polder" la ten niet met zich leuren.... Het gratis info-pakket over kontaktlenzen ligt voor u klaar! Goes, Lange Vorststraal 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, Lange Zelke 93. De bouw van een Euromotel in 1963 werd in 1963 door gede puteerde staten van Zeeland verboden na een actie van de Bond Heemschut. Dit tot woede van de gemeenteraad. FOTO: ZEEUWS DOCUMENTATIECENTRUM Het CDA-vrouwenbcraad afdeling Vlissingen houdt voor leden en be langstellenden een bijeenkomst rond het thema 'rechtpositie van de vrouw'. De bijeenkomst wordt ge houden in het jeugdgebouw van de Petruskerk in Vlissingen, spreker is de heer G.M. Valderpoort en het begint om 9.30 uur. De ouderkontaktgroep voor ouders met MDB-kinderen heeft voor 2 ju ni een thema-avond op het pro gramma staan, waar wordt ingegaan op hobby en vrije tijd. Op die bijeenkomst geeft een spreekster van 'De Wielewaal' voorlichting over vakantiemogelijkheden voor MDB-kinderen. De bijeenkomst vindt plaats in het PMD-gebouw aan de Zonnebloemstraat in Goes en begint om 20 uur. Inlichtingen: 01100-14901 of 01104-639. In het kader van de culturele uit wisseling tussen Goes en Veurne vindt er in Goes in de maanden ju ni en juli weer een zomerexpositie- plaats, die geheel in het teken staat van 'De wisseling'. Gedurende die maanden zijn er werken te bezichtigen van de Goe- se kunstenaars Paul Bartels (schil derijen), Ronald van Dokkum (schilderijen en/of ruimtelijk werk) en Ineke Ottc (ruimtelijk werk). De Veurnse inbreng bestaat uit ruimtelijk werk van Luc Lede- ne, schilderijen van Renée Mon- noye en keramiek van Monique Mol. De expositie wordt gehouden in de Grote- of Maria Magdalena- kerk in Goes en is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur. 'Hechting in kindercentra en thuis' is het thema van een bijeenkomst die de Stichting Overleg Kinder centra Zeeland op zaterdag 23 mei houdt in 'De Vroone' in Kapelle. Voor deze bijeenkomst is dr. Frits Goossens, werkzaam aan de Vrije Universiteit van Amsterdam uitge nodigd als spreker. Goossens pro moveerde onlangs op een onderzoek naar de kwaliteit van de relaties van twee-jarige kinderen van wel- en niet buitenshuis wer kende moeders. De themamiddag is voornamelijk bedoeld voor leidsters, besturen en ouders die betrokken zijn bij de Zeeuwse kin dercentra. De bijeenkomst begint om 13 uur. De staatssecretaris van WVC heeft geld beschikbaar gesteld voor vier kleine bouwplannen in de gezond heidszorg in Zeeland. Zo krijgt Der Boede in Koudekerke een be drag van iets meer dan anderhalf miljoen gulden voor de vernieu wing van de centrale keuken, het Psychiatrisch Ziekenhuis in Zee land kan rekenen op twee ton voor de huur van polikliniekruimte in het Magnoliagebouw in Goes, 9 ton is beschikbaar voor 'De Ster- re' in Clinge voor de bouw van twe sociowoningen in Hulst en de Vereeniging Kinderzorg krijgt 50.000 gulden voor een fasehuis voor jeugdige, licht geestelijk ge handicapten aan de Vlissing- sestraat in Middelburg. Gs van Zeeland hebben de stichtings besturen van de beslissing van de staatssecretaris inmiddels op de hoogte gésteld. Tegelijkertijd drin gen zij er op aan vlug met de uit voering van die plannen te begin nen, want half dit jaar zal de staatssecretaris namelijk bekijken welke plannen er worden doorge schoven naar volgend jaar als ge volg van moeilijkheden in de voorbereiding. Evenals voorgaande jaren is er in Domburg weer een avondvierdaag se, die dit jaar op 2 tot en met 5 juni wordt gehouden. De start voor dit sportieve evenement is bij café Tramzicht en de afstanden waaruit men kan kiezen zijn 5 of 10 kilo meter. Inschrijven voor deze vier daagse kan bij de VVV-Domburg of bij mevrouw Wattel tel. 01184-60294. Inschrijven aan de start is mogelijk vanaf 18 uur. De herinnering aan deze vierdaagse is de medaille of cijfer op lint. Bij gemeentepolitie te Vlissingen zijn in de periode van 06 tot 13 mei 1987 de volgende voorwerpen aan gegeven: plastic zonnebril; benzine dop; doublé dameshorloge; kle ding; langwerpige sjawl; regenpak; spijkerbroeken; bruin bewerkte portemonnee; zwarte portemon nee; rechter kinderschoen; 2 sleu tels in zwart etui; 8 sleutels aan 2 sleutelhangers; 3 sleutels aan 2 rin gen; autosleutel; 5 sleutels aan bruin label. Aangegeven dieren, bij particulier: cavia c.q. marmot, in asiel: muis grijze kater. Inlichtingen, maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. De Natuurvereniging Walcheren houdt op dinsdagmiddag 26 mei in Valkenisse een duin- en boswande ling. De excursie begint om 14 uur bij het parkeerterrein aan de Berm- weg en staat onder leiding van Henk Mandemaker. De deelnemers aan de schildercur sus 'Westkapellc' laten op maan dag 25 mei in de Christelijke basisschool in Westkapelle eens zien wat zij zoal gepresteerd heb ben. Behalve een tentoonstelling van hun hobby kan men de schil ders ook nog aan het werk zien. De 'open avond' duurt van 20 tot 22 uur en wie zich tot de schilder cursus voelt aangetrokken kan zich alvast opgeven voor de nieuwe cur sus, die in september van start gaat. 'Op de kleintjes letten' (in finan ciële zin dan) blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Voor diegenen die op een eenvou dige manier willen leren controle te krijgen op hun inkomsten en uit gaven heeft de Stichting VOV in Vlissingen een cursus opgezet. Aan de hand van allerlei practische voorbeelden en vragen wordt geza menlijk voor deze problemen een oplossing gezocht. De cursus duurt van 27 mei tidt en met 24 ju ni en vindt plaats op de woensda gen van 9.15 tot 11.15 uur. Kinderopvang is mogelijk. Inlich tingen en opgave: 01184-17819. Veel vrouwen ervaren dat hun ken nis ten aanzien van de gezond heidszorg vaak tekort schiet. Ook ervaren zij vaker belemmeringen om als gebruiker van deze zorg voor zichzelf op te komen. Voor vrouwen die daarin verbeteringen willen aanbrengen heeft de Stich ting VOV in Vlissingen een cursus opgezet die daar dieper op ingaat. De cursus wordt gehouden in de periode van 27 mei tot en met 8 ju li en vindt iedere woensdagavond plaats van 19.30 tot 21.30 uur. In lichtingen: 01184-17819. In en om het splinternieuwe ge bouw van 'The mission to seamen' in Vlissingen wordt 30 mei het jaarlijkse tuinfeest gehouden. Evenals voorgaande jaren is er na tuurlijk weer van alles te beleven op het gebied van spelletjes en an dere activiteiten. Nieuw is deze keer de 'kop van Jut'. Voor de kinderen staan er pony's klaar voor een ritje of kunnen ze met een jeep meerijden. Oude legerwa gens en jeeps van 'nice and easy' vervoeren niet alleen de kinderen, maar ook de ouderen kunnen in schepen voor een spannende ter- reinrit. Verder is er die dag een show door de parachutisten van het Paracentrum Zeeland, is er weer van alles te koop en wordt het geheel muzikaal opgeluisterd door de Christelijke Brassband ONDA uit Middelburg en het Drum- en Fanfare showorkest 'Delta Band' uit Vlissingen. De opening van het tuinfeest verricht mevrouw E.M.W. van der Doef- Heystek om 13.15 uur. Rond 16.30 uur is het feest weer af gelopen. Vrijmarkt heeft niets met vrijen te maken, maar alles met de zoge naamde 'vrije handel', dus kra men en kooplieden. Op vrijdag vindt er op het terrein van de Miro in Vlissingen zo'n vrijmarktplaats en iedereen die maar iets te koop heeft kan daar zijn handel kwijt. Er worden geen kramen verhuurd, maar men kan wel een eigen tafel meebrengen om de spullen te eta leren. Om aan deze markt te kun nen deelnemen, dient men zich van te voren in te schrijven. Dat kan telefonisch op donderdag 21 en maandag 25 mei tussen 10 en 18 uur. (tel: 01184-13606). De dag- markt loopt van 9 tot 17 uur en de avondmarkt van 18 tot 21 uur. In het kader van de Inter Provin ciale Sportdag voor provinciale energiebedrijven wordt er op za terdag 23 mei een wielerwedstrijd over 50 kilometer verreden. De renners vertrekken om 10 uur en het einde van de wedstrijd is rond 11.30 uur. Het parcours is Burge meester Stemerdinglaan, Van de Puttestraat, Molenweg, J.P. de Smitsstraat en de Burgemeester Stemerdinglaan. Het accent van deze sportdag die door de NV PZEM wordt georganiseerd ligt in en rond het sportcomplex Basken- burg in Vlissingen. Het COC regio Walcheren heeft voor donderdag 21 mei weer een soosavond op het programma staan. De avond is voornamelijk bedoeld om homosexuele jongeren -zowel jongens als meisjes tot en met 25 jaar- met elkaar in contact te brengen. Vanaf 21 uur is ieder een welkom op de Dam 12/14 in Middelburg. Sportievelingen kunnen zaterdag 23 mei terecht in het Veersebos voor een prestatieloop over 5.8, 11.6 of 17.4 kilometer. De start is om 14.30 uur bij de Kraaienest- weg, tegenover jachthaven Oost watering tussen Veere en Vrouwenpolder. Het Tear Fund houdt op zaterdag 23 mei in 'De Regenboog' in Oost- kapelle een bazaar/rommelmarkt waarvan de opbrengst is bestemd voor de daklozen. Op die dag kan men onder meer films bekijken, zijn er computerspelletjes, kan de auto worden gewassen, worden er meubelen verkocht en ontbreekt uiteraard het rad van avontuur ook niet. De actiedag begint om 10 uur en is rond 15 uur af gelopen. -7' Papegaaistraat 9 Goes 01100-28231 uw bont- en hoedenspecialist Een goed samenspel tussen oorarts en audiciën is van groot belang voor het eindresultaat. Het toestel moet nauwgezet gekozen worden aan de hand van het voorschrift. Dat luistert heel nauwLetterlijk in dit geval. Kies daarom de hoortoestellenspecialist die daar het belang van inziet. Dan weet u zeker dat u kiest voor het juiste hoortoestel én voor ervaring en vakmanschap. VLISSINGEN, Lange Zelke 93, tel. 01184 - 12398

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 13