Snfavmalie V MONSTERTOCHT NAAR NUTH EEN LEVEN VOL SPORT VAN JOHAN GOEREE Groeneveld opticiens VAN TEKENEN TOT WISKUNDE Burgemeester Rutten voorop BANANEN SOES SPONSORS Ui Wmtè DE FAAM - DE VLÏSSINGER Woensdag 13 mei 1987 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Oude knarrenrace Vitrite 't Klokuus Kleverskerkedag Kinderkamp Trektocht Kledingbeurs Sponsort ocht Rommelmarkt Lesbisch Assertief Rommelmarkt Derde wereld Nicaragua LERARENOPLEIDING ZUIDWEST-NEDERLAND Coopertest Korenzang Toertocht FC Dauwendaele Munten RCS Geraniummarkt Zaalvoetbal Rondleiding Guusuus Bossenburgh Een kromme soes, anders past de verse banaan er niet in. Afgewerkt met gele fondant, stukjes banaan en slagroom. FRIS, VERS en FRUITIG. Schildercursus De Hayman Prinses Anne Vervangen trampoline Fancy-fair Samen er op uit De Schelde dames-, heren- en kindermonturen. Zodat wij met u altijd de beste oplossing vinden die past bij uw uiterlijk maar ook binnen uw budget! Jan Raas In alle vroegte zal op Hemelvaartsdag in Middelburg worden geschoten. Binnenstadters hoeven dan niet te schrikken, want het betreft een vredelievend gebeu ren. De prof-wielrenner Maarten Ducrot hanteert dan eens voor de afwisseling zelf het schietijzer. Na het schot vertrekt een gezelschap - min of meer - on der aanvoering van burgemeester Chris Rutten naa^ Nuth, de plaats in Zuid-Limburg waar hij voorheen de ambtsketen van eerste burger droeg. Politici Etensbakje Veiligheid De jongeren van de windsurfver- eniging Zuid-west-zeven hebben een zogenaamde 'oude knarrenra ce' georganiseerd. Surfers vanaf 35 jaar kunnen op hemelvaarts dag (donderdag 28 mei) op surf centrum De Schotsman deelne men. Het begint allemaal om half twaalf met een skippersmeeting, gestart wordt om twaalf uur. Aansluitend is er een barbeque. Met de organisatie van dit festijn willen de jongeren bewijzen dat zij ook wat kunnen. Informatie: 01180 - 11430. Voor de productie bij de Vitrite was 1986 niet zo'n gunstig jaar. Dat leidde uiteindelijk tot een sterk negatief financieel resultaat. Zo blijkt uit het personeelsjaar- verslag dat in april uitkwam. Daarom richt de Vitrite zich dit jaar vooral op de verbetering van efficiency, kwaliteit, flexibiliteit, milieu- en werkomstandigheden. De productie-afdelingen hebben op basis daarvan een aantal con crete verbeteringsplannen opgezet. De start van de plannen was begin 1987 veelbelovend, daarom ver wacht de Vitrite dat het in 1987 beter zal gaan met de resultaten. Burgemeester van Valkenisse, drs. W.J. Plomp, opent zaterdag 16 mei officieel het kinderdagverblijf 't Klokuus in Biggekerke. Tot 12 uur is er de gelegenheid om het verblijf te bezichtigen. Sjef Her mans en Geert de Heer zullen mu ziek maken en een clownsduo zal een optreden geven. Het dagver blijf is een regulier verblijf en ge organiseerd in een stichting. Voor al kinderen van het platteland van Walcheren maken er gebruik van. Het adres is Kerkplein 7 in Big gekerke. De Nederlands Hervormde Ge meente van Kleverskerke heeft het elk jaar weer moeilijk om geld bij een te krijgen voor het onderhoud van de kerk en de predi kantsplaats. Daarom is er op za terdag 16 mei een Kleverskerkedag met een bazar, kinderspelen, mu- ziekoptreden, ringrijden met de fiets, rad van avontuur en koek- bakkerij. De moeilijkheid nu is echter nog dat er geld en goederen moeten komen voor die dag. Daarom vraagt de organiserende commissie bedrijven en particulie ren voor een bijdrage. Bel daar voor 01182-1574. Kinderen uit éénoudergezinnen kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van het door Humanitas aangeboden kinderkamp. Dit ini tiatief heeft als doelstelling de kin deren een leuke vakantie bezorgen en de ouder een weekje ontlasten van de opvoeding. Het program ma tijdens het kamp is ontspan nend, creatief en avontuurlijk. Er zal net als in vorige jaren worden geslapen in tenten. Het vakantie kamp wordt gehouden tussen 11 en 17 juli. De jeugd wordt ver deeld in twee leeftijdsgroepen: ze ven tot en met veertien jaar en vijftien tot en met zeventien jaar. Naar draagkracht wordt een bij drage gevraagd. Informatie is te krijgen op telefoonnummer 01198-1655. Jongeren tussen vijftien en acht tien jaar (uit éénoudergezinnen) kunnen deelnemen aan een trek tocht van Humanitas. De trek tocht door Zeeland wordt gehou den van 11 tot en met 17 juli. Naar draagkracht wordt een bijdrage gevraagd. De nadruk in het pro gramma ligt op een week gezellig samen zijn. Informatie: 01198-1655. Gebruikte zomerkleding en speel goed voor kinderen tot 12 jaar is woensdag 20 mei te koop in 'Klein Duimpje' in Meliskerke. De ver koping is geopend van 13.30 tot 15 uur en een-derde van de opbrengst is bestemd voor de peuterspeel zaal. Goede spulletjes kunnen worden ingeleverd op vrijdag 15 mei in de speelzaal van 10.30 tot 11.30 uur. Onder het motto 'Om het recht van de zwaksten' wordt zaterdag een sponsortocht gehouden in Middelburg ter ondersteuning van de Vastenaktie 1987. Er kan zowel gewandeld als gefietst worden. De wandeltocht heeft keus uit vier afstanden: 5, 10, 15 of 20 km; die fietstocht heeft keus uit 25 of 45 kilometer. Het is de bedoeling dat de deelne mers zich door hun 'supporters' per afgelegde kilometer laten sponsoren, met bijvoorbeeld een kwartje, twee kwartjes of een gul den. Het startbureau is gevestigd in de kantine van Amgas aan de Oude Veerseweg 23 in Middel burg. Aanmelden zaterdag tussen 9.30 en 12.00 uur. De Arnemuidse korfbalvereni ging TOP houdt op vrijdag 29 mei voor de 14e achtereenvolgen de keer een rommelmarkt. Het gebeuren vindt plaats op de Markt en de Noordstraat in Arne- muiden en de opbrengst is bestemd voor de vereniging, om daarmee de vele kosten die zij heeft het hoofd te bieden. Behal ve de tweedehands spulletjes staan er die dag de nodige kramen met etenswaar, is er een schiet tent, kan men het spel 21 beoefe nen of meedoen aan een grote verloting. Prima Donna, de werkgroep van lesbische vrouwen in Zeeland, houdt zondag 17 mei een muzika le thema-middag in Goes. Om vier uur treedt dan Hennie van Kesteren op. Zij zingt en speelt gi taar. De middag wordt gehouden in het vrouwenontmoetingscen trum Jet, Zusterstraat 13 te Goes. Jet is open om drie uur. Alle be langstellende vrouwen zijn welkom. Het VOV in Vlissingen gaat vrou wen leren om voor zichzelf op te komen; 'assertief' heet dat. Het vormingswerk heeft daarvoor een cursus samengesteld, waar dat ge- oefend wordt. Je uiten zonder daarbij een ander nodeloos te kwetsen staat centraal tijdens de tien bijeenkomsten. Er wordt be gonnen met een informatiebijeen komst op woensdag 20 mei in het VOV-gebouw aan de Julianalaan om 20 uur. Aanmelden kan alvast op nummer 01184 - 17819. De 'Van Dixhoorn reddingsbriga de' houdt op zaterdag 16 mei voor haar clubhuis aan de Loskade in Middelburg een rommelmarkt. De opbrengst van die markt is bestemd voor de aanschaf van portofoons. De rommelmarkt be gint om 9 uur en is rond 14 uur af gelopen. De vrouwenbond FNV-afdeling Middelburg heeft voor donderdag 14 mei een dag op het programma staan die gaat over de derde we reld. Na een opening en inleiding door Anneloes Steglich spreekt Coby Sandee, die zelf in Afrika heeft gewerkt. Na een pauze ver telt een spreekster van de Wereld winkel iets over ons consumenten gedrag en welke invloed dat heeft op de derde wereld. Aansluitend vindt er een forumdiscussie plaats met Anneloes Steglich (COS), Oli via van Eenennaam (Argentinië), iemand van de Wereldwinkel en Coby Sandee. De themadag wordt gehouden in 't Pand aan de Kerksteeg in Middelburg en begint om 10 uur. Inlichtingen: 01180 - 34223. De medewerkers van het Nicara gua Komitee Walcheren staan za terdag 16 mei met een stand op het Plein 40 in Middelburg. Vanaf 11 tot 16 uur verkopen zij bananen, koffie en suiker uit Nicaragua. Met de opbrengst van deze ver koop steunen zij de aktie 'werk aan de plattelandswinkel'. Behalve de producten is er ook een krant verkrijgbaar waarin uitgebreide informatie over het opzetten van plattelandswinkels in Nicaragua staat. en van duits tot gezondheidskunde. ZWN biedt je vele mogelijkheden. In exakte vakken. In kreatieve vakken. In talen, huishoudkunde, gezondheidskunde, mens- en maatschappij vakken. Naast een lerarenvariant is in sommige vakken een vrije studierichting. Voor een baan in het onderwijs, maar meer en meer ook daarbuiten. Met doorstroming naar andere studies. Ondersteund door talrijke studentenvoorzieningen als bibliotheek, crèche, kantine, dekanaat enz. Kom in ieder geval naar onze informatiemarkt voor late kiezers: dinsdag 19 mei van 15.00 tot 20.00 uur. Brasserskade 1Postbus 2907,2601 CZ Delft Telefoon 015 -134947 Toestel 132 In twaalf minuten een zo groot mogelijke afstand afleggen. Dat is de coopertest (conditietest) die Zeeland Sport vrijdag 15 mei op het programma heeft staan. Elke deelnemer ontvangt een diploma met daarop de gelopen afstand. De test begint om 18 uur (inschrijven clubhuis aan het Baskensburg- plein) en wordt gehouden op de Vlissingse kunststofbaan. Omdat het jongerenkoor 'Sja- loom' uit Arnemuiden 12,5 jaar bestaat wordt vrijdag 15 mei een grote zangavond gehouden, behal ve het jubilerende koor zingen ook het gemengd koor De Lofstem, het kinderkoor Jubilate en het jonge renkoor Grijpskerke mee. De aan wezigen kunnen ook meezingen. De zangavond wordt gehouden in de gereformeerde kerk in Arne muiden en begint om 19.45 uur. Toerrijders en trimmers kunnen op zondag 17 mei deelnemen aan de 'Abdij-Diwas-sport'-toertocht. De afstanden zijn 30, 70, 120 en 210 kilometer. De 210 km-route heet 'dammenroute' en voert de kilo metervreters over Schouwen- Duiveland, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Inschrijven en start zijn bij restaurant De Abdij in Middelburg en de fietsers kun nen vertrekken tussen acht en twee uur zondag. Voor het tweede jaar tekent FC Dauwendaele voor de organisatie van een voetbaltoernooi op 16 en 23 mei. Dit jaar is het grootser op gezet dan vorig jaar, meldt de Mid delburgs club. Het toernooi is voor jeugd en pupillen. Zaterdag 16 mei komen de E en F-pupillen aan bod en 's middags komen eerste en tweede elftallen op het veld. Een week later voetballen 's morgens weer de pupillen en 's middags de derde, vierde en vijfde ploegen van Zeeuwse voetbalclubs. De directeur van het koninklijk Penningkabinet, drs. H.W. Jaco- bi, spreekt donderdag 14 mei van af 19.45 uur in De Schakel in Middelburg. Hij doet dat op uit nodiging van de Humanistische Kring Zeeland. Jacobi bespreekt het onderwerp 'munten in de ar cheologie'. De Souburgse voetbalclub RCS doet mee aan het twaalf provinciën toernooi dat wordt gehouden op 23 en 24 mei in Swifterbant in de ge meente Dronten. Tijdens dat toer nooi doen twaalf clubs uit de Nederlandse provincies mee. Zaterdag 16 mei wordt op het schoolplein van de Vlissingse Paauwenburgschool een geranium- markt gehouden tussen 9.30 en 14 uur. Buurthuis de Paraplu verleent medewerking. Op het schoolplein worden ook nog allerlei spelletjes gedaan zoals sjoelen en schminken. Tevens is er een clown en er wor den hapjes klaargemaakt. Enkele Nederlandse voetbalteams (bestaande uit culturele minderhe den) doen mee aan een zaalvoet baltoernooi, dat is georganiseerd door buurthuis De Paraplu. Het toernooi wordt gehouden in sport hal Souburg aan het Koopmans voetpad op donderdag 14 mei en begint om 18 uur. De Nederlandse vereniging van Huisvrouwen, de afdeling Middel burg, maakt donderdag 14 mei een rondleiding door de nieuwe druk kerij van de PZC in Vlissingen. Wie meewil dient om negen uur bij het NS-station in Souburg te staan. Ook de stichting 'Guusuus' is aan wezig op de voorjaarsmarkt in Souburg op zaterdag 23 mei. Naast de gebruikelijke spelletjes voor de kinderen zoals grabbel ton, eendje vangen, busgooien en touwtrekken is er voor de ouderen deze keer een schiettent. Daar naast kunnen zij meedoen aan het Caviaspel, waarbij 5 keer de inzet is te verdienen. Nieuw is 'prijs je rijk', waarvan de bedoeling is dat de totale waarde van een kraam vol boodschappen wordt geraden. Om 16 uur wordt bekendgemaakt wie de boodschappen mee naar huis kan nemen. Het wijkkomité Bossenburgh ver gadert donderdag 14 mei in de openbare basisschool 'De Hou- tuyn' in Vlissingen. Op de agenda staan onder meer een ingekomen stuk van de gemeente Vlissingen over de planning van sociaal- culturele accomodaties, acties met betrekking tot adoptie Afghaanse vluchtelingen, te bespreken punten met de wijkbrigade van de ge meentepolitie en de verslaggeving van de diverse werkgroepen. Ver der wordt aandacht besteed aan de stand van zaken rond de wijkacco- modatie(s) Groot Lammerenburg. De vergadering begint om 20 uur. - BAKKERIJ- Walstraa! 98 Vlissingen 01184-12479 Kanaalslraat 27 O Souburg 01184 72553 Wie er over denkt om aan een schildercursus te beginnen kan op maandag 25 mei terecht in West- kapelle. Daar wordt namelijk een open avond gehouden in de christelijke basisschool aan het Europaplein. Cursisten van de teken- en schildercursus 'Westka- pelle' laten daar vanaf 20 uur werk zien. De nieuwe cursus be gint in september. De eerstvolgende bijeenkomst van het Wijkwelzijnsoverleg Middelburg-Zuid wordt gehouden op woensdag 20 mei in de basis school 'De Rosenburch'. in Mid delburg. De agenda van die bij eenkomst vermeldt onder meer een vervolgbespreking over de leefbaarheid in bepaalde gedeelten van Middelburg-Zuid, de stand van zaken met betrekking tot de aandachtspunten uit het inventarisatie-onderzoek uit 1986 en de 'sociale kaart' van Middelburg-Zuid. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Prinses Anne van Engeland opent maandag 18 mei de nieuwe Flying Angel Club in het Vlissingse ha vengebied. De nieuwe club van The Mission to Seamen is ge vestigd naast de werf De Schelde- poort. De officiële ingebruikstel ling begint om 11 uur. De kleinste speeltuin van Vlissin gen wil zijn door vandalisten ver nielde trampoline vervangen door een nieuwe en houdt daarom een rommelmarkt/fancyfair op zater dag 16 mei. In de ochtenduren - aanvang tien uur - worden tweede hands spullen verkocht (boeken, speelgoed, kleren, electrische ap paratuur en huishoudelijke ge bruiksvoorwerpen) en 's middags is er vooral de fancy fair. Een aan tal keren die dag zal het rad van avontuur worden gedraaid met prijzen die beschikbaar werden gesteld door de middenstand. Ook zijn er optredens en er is een play back wedstrijd. De vereniging zelf tracht die dag uit te baten door zo veel mogelijk mensen lid te maken van de speeltuinvereniging. Iets dat broodnodig is, meldt men ons. De openbare basisschool 'De Pol derburcht' aan de Clasinastraat in Arnemuiden heeft voor zaterdag 23 mei een fancy-fair op het pro gramma staan. Op die dag worden er allerlei 'kunstwerkjes' verkocht, is er een rad van avontuur, zijn er talloze spelletjes te spelen en is er een boekenmarkt. De fancy-fair begint om 11 uur en is rond 16 uur afgelopen. Natuurgidsen van de natuurgid- sencursus Walcheren willen samen met belangstellenden een wande ling maken door het Nollenbos. Deze natuurvrienden hebben daar voor drie data geprikt: donderdag 14 mei, dinsdag 26 mei en donder dag 11 juni. Wie mee wil kan elke keer om 19.30 komen naar het verzamelpunt op het parkeerter rein bij de Kanovijver in Vlis singen. De directie van 'De Schelde' in Vlissingen heeft het college van b en w laten weten bereid te zijn om een gedeelte van het bedrijfsterrein aan de Aagje De- kenstraat/Walstraat (beter bekend als 'kop van de helling') te ruilen voor een terrein in de omgeving van de Koningsweg. De gemeente zal de komende maanden een on derzoek starten om nadere invul ling aan deze transactie te kunnen geven. Het gaat daarbij onder meer om zaken zoals een onder zoek naar mogelijke bodemver ontreiniging, stedebouwkundige mogelijkheden, een exploitatie- opzet voor het ontwerpen van een nieuw bestemmingsplan en al wat dies meer zij. Aan de hand van die gegevens zal er verder worden on derhandeld. Beide partijen gaan er vanuit, dat de definitieve ruilover eenkomst voor het eind van dit jaar tot stand zal kunnen komen. Het gratis info-pakket over kontaktlenzen ligt voor u klaar! Goes, Lange Vorststraal 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, Lange Zelke 93. NMB Hoechst Vlissingen Schelde Vlissingen PZC Zekatel Van der Have Kapelle Heineken Gulpener Bier Ocma De wielrennende burgervader temidden van zijn maten ventien jaar de jongsten. De Vlis- singer Ko Fliers is de oudste van het gezelschap. Hannie Vonk en Fannie van Dongen zijn de twee vrouwelijke deelnemers. Verder heeft Rutten ook een aantal poli tici - voornamelijk uit zijn eigen partij, de VVD - weten te strikken voor deze monstertocht van dik zevenhonderd kilometer. Het tweede kamerlid Jan te Veldhuis is mogelijk de meest bekende on der de politici. Volgens Arnold Parre, één van de organisatoren van deze toertocht, heeft het gezelschap al een aantal Jan te Veldhuis. keren getraind. De groep consta teerde toen dat de burgervader over een splijtende demarrage be schikt. Onder meer op koningin nedag werd er gefietst over de Oosterscheldedam, toen een Lim burgs gezelschap te gast was in Middelburg op uitnodiging van de wielerfanaat Rutten. Overi gens heeft de organisatie niets aan het toeval overgelaten. Tijdens de tocht volgen er auto's die de rij ders van eten voorzien. En Jan Raas heeft adviezen gegeven. Meer dan vijftig recreatiewiel renners, onder wie ook een aantal dames, volgen mr, Rut ten op de tocht via België naar het Limburgse heuvelland. Dankzij een aantal sponsors kan het gezelschap, dat bestaat uit de kernen van de toerclubs Walcheren en Mid delkamp, de rit betalen. De ploeg renners komt rond vijf uur in de namiddag aan. Bij de Limburgers krijgen ze in privé- sfeer gastvrij onderdak. Veel tijd om te feesten krijgen ze niet, want op vrijdag volgt een toertocht door de Ardennen. In België wordt onder meer het meest zui delijke deel van dit beboste gebied aangedaan, Belle Crois. Zaterdag arriveert de groep 'moe maar vol daan' weer in Zeeland. Zekatel- directeur A.M. Kannekens ont vangt de wielrenners zaterdag om 17 uur in het hoofdkantoor aan de Poelendaelesingel. Hij zal dan enkele prijzen uitreiken zoals die van de strijdlustigste renner, de grootste pechvogel en de best ge soigneerde (lees geklede) renner. Rutten fungeert behalve als deel nemer ook als scherprechter. Uit zijn mond zullen de namen van de bekroonde renners moeten komen. De leeftijd van de meesten ligt tussen de dertig en veertig jaar. Henk Willem Mutsaers en Jan van Herwijnen zijn met hun ze- Eén van de vrouwelijke deelne mers, Hannie Vonk. De oudste deelnemer Ko Fliers uit Vlissingen. Zij hele leven heeft hij al aan sport gewijd. En nu hij wil graag zijn lichaam op peil houden. "Daar heb ik graag wat zweet druppels voor over. Na een zware lichame lijke inspanning herstel ik snel en gemakke lijk. Mijn winst is dat ik me daarna snel in orde voel. Zowel lichamelijk als geestelijk. En dat werkt dagen door". De 46-jarige Johan Goeree is één van de deelne mers aan de tocht Middelburg-Nuth vv. Deze sportman die in de Zeeuwse schaatswereld nog als subtopper wordt aangemerkt, legt uit waar aan iemand moet voldoen als hij in een dag zo'n 250 kilometer wil afleggen. "Een ongeoefend iemand kan absoluut niet mee. Dat laat het lichaam niet toe. Een goedwil lend peddelaar zou hooguit honderd kilometer volhouden, daarna klapt hij in elkaar". Goeree is lid van de toerclub Walcheren. Na het schaatssei zoen stapt hij ieder jaar weer op de fiets. Langzaam bouwt de Middelburger dan zijn fiets- conditie op. Nu - na een trai ning sinds eind februari - voelt hij zich pas in staat om binnen drie dagen zeven- a achthon derd kilometer te rijden. Zelf heeft hij er al tegen de dertien honderd kilometer nu opzitten. "De dagen voor zo'n rit moet je er voor zorgen dat je dage lijks een flink aantal kilometers in je benen krijgt". "Maar er is meer", voegt Jo han Goeree er aan toe. Hij doelt op de voeding en gunt ons een blik in zijn etensbakje. Steevast is dat gevuld met vol korenbrood, krentebollen, wat mueslirepen, druivesuiker, ro zijnen en wat gedroogd fruit. In de flessen (bidons) zit Isostar als snelle dorstelesser. "Het is Johan Goeree belangrijk om dat op tijd bij te vullen, want drinken is voor een wielrenner haast even be langrijk als benzine voor een motor". Tijdens de tocht naar Nuth zijn geen rustpauzes ingebouwd. Johan Goeree is daar ook geen voorstander van. "Enkele kor te pauzes van pakweg tien mi nuten zijn effectiever. Lange pauzes halen het tempo er uit. Je moet telkens weer opnieuw in het ritme komen. Het strooit zand in de motor". Iets van geheel andere orde is de fiets. Die moet regelmatig onder de loep worden geno men. En voor een trip als deze moet de tweewieler tot in de kleinste puntjes in orde zijn. Goeree onderhoudt zelf zijn fiets. Het geeft hem een gevoel van veiligheid als hij persoon lijk het balhoofd, de remmen of de spaken aan een punctuele controle heeft onderworpen. En met dat vertrouwen durft de veteraan het aan om zo nu en dan ook eens wat tempo te gaan maken; voorin de groep te rijden. Zonder tegenzin: "Ik maak liever zelf het tempo dan dat ik achter in de groep moet fladderen". De monstertocht naar Limburg vindt hij prachtig. "Met één oog op de natuur en één op de weg houd ik mijn conditie op peil. Het lijkt me mooi om bij Putte Nederland te verlaten, dan door België te rijden en vervolgens weer terug te komen in Nederland via de grens bij Meersen".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 15