uit Q? het zakeehart Middelbare muziekopleiding begint ook op Walcheren Amerika, nu of nooit Antiekbeurs Vromans grootste van Zeeland Stichting vertelt over noodzaak goed personeel VOOR DE BAKKER Draadkrabbers kampioen le klas E.B. GRONDEL WAARBORGFONDS WONINGGARANTIE TCV IN HET NIEUW DANKZIJ A UTO KLIP Open dag Oesterdam en Bathse Spuikanaal Braks opent schonings bedrijf Pentax-show bij foto Back DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 6 mei 1987 Veel administratie Garantiecertificaat Eén procent mis Psychologie van de koper Gew. arb. bureau officieel open AANSTAANDE WEEKEINDE IN SCHOUWBURG OPLEIDING MIDDENKADER DETAILHANDEL Vrijburg Klaverjassen Origineel Frans stokbrood Moederdag r garantie op huis als op nieuwe auto. In mei bouwen ruim 700 Nederlandse bouwbedrijven een feestje. Zij vieren dan het eerste lustrum van de Stichting Waarborgfonds Woninggarantie Nederland WWN. Alle ze venhonderd zijn aangesloten bij deze stichting die zich ten doel stelt de goede kwaliteit van nieuwbouwwoningen te be vorderen. Met elkaar hebben zij de afgelopen vijf jaar over geheel Nederland bijna 40.000 woningen gebouwd, waarop via WWN een officiéél garantiebewijs is afgegeven. Dat be tekent dat de kopers daarvan minder zorgen hoeven te heb ben. Ze hebben van een goede aannemer een goed huis ge kocht met zwart op wit de zekerheid dat als er - vanaf het hegin van de bouw tot soms tien jaar na oplevering - proble men zijn, zij door WWN worden geholpen. Een aantal jaren voorafgaand aan de oprichting van WWN was dat nog anders. Garantie op nieuwbouwwoningen was toen niet vanzelfsprekend. Daarover moesten aparte af spraken worden gemaakt tus sen de bouwer en de koper. Waren die afspraken er niet en deden zich problemen voor, dan kon de koper er bekaaid afkomen, herinnert zich E.B. Grondel, vanaf de oprichting directeur van WWN. Hij zegt: "Ook al had de koper het recht aan zijn kant, dan nog kreeg hij niet altijd gelijk. Want daarvoor moest hij extra kosten maken, zoals voor juri dische en bouwkundige bijstand. Vooral de koper van een premiewoning, die vaak al leen met de subsidie van de overheid zijn aankoop finan cieel kon overbruggen, kon zich zo'n extra uitgave niet ver oorloven. Hij had er gewoon het geld niet voor". De overheid maakte aan het be gin van de jaren tachtig reso luut een eind aan elk geharre war met een maatregel die van af 15 mei 1982 garantie op alle premie A-koopwoningen ver plicht stelt. Grondel: "Voor de bouw kwam daaraan veel administra tie te pas. Daarom besloten twee grote organisaties met zes duizend aangesloten bouwbe drijven deze administratie op één punt te bundelen. Zodoen de werd WWN opgericht". Die organisaties waren het Ne derlands Verbond van Onder nemers in de Bouwnijverheid NVOB en de Nederlandse Vere niging van Bouwondernemers NVB. WWN heeft als belang rijkste taak te zorgen dat de aangesloten bouwbedrijven hun garantieverplichtingen nakomen. Als dat niet gebeurt, dan grijpt WWN desnoods zelf in. "Ko pers", meldt Grondel, "kun nen er zodoende onder alle om standigheden op vertrouwen, dat wat op papier is beloofd, in de praktijk wordt nagekomen. Dat is de waarde van hun ga rantiecertificaat". Dit certificaat wordt niet-ver strekt door WWN maar door het overkoepelend en door de overheid erkende Garantie In stituut voor de Woningbouw G1W. Op het eerste gezicht is dat onlogisch en verwarrend. Toch ligt de zaak volgens de WWN-directeur eenvoudig. Hij zegt: "Als WWN hadden wij de keus een eigen WWN- garantieregeling op te stellen of gebruik te maken van een al be staande regeling. Dat laatste hebben wij besloten. Daarna konden wij ops aansluiten bij het G1W dat de allerbeste ga rantieregeling in huis heeft". Deze samenwerking geeft de koper dubbele zekerheid want in de praktijk betekent het dat WWN als toezichthoudende in stantie op zijn beurt ook weer onder toezicht staat van het GIW. Er moeten erg gekke din gen gebeuren als het dan nog mis gaat. De kans op ongelukken is trou wens klein. Terugblikkend op vijf jaar WWN-historie consta teert de heer Grondel dat er in iets meer dan één procent van alle bijna 40.000 gerealiseerde woningen iets mis ging. "In 450 gevallen moesten wij tijdens de bouw ingrijpen. Toen moesten wij, omdat de oorspronkelijke bouwer van het toneel was verdwenen, de woningen door een ander laten afbouwen. Daarnaast was er één geval waarbij na de opleve ring ernstige constructieve fou ten werden vastgesteld. Maar dat was meer de schuld van de toeleverancier dan van de bouwer". Het verbaast Grondel niet dat deze voorvallen veel publiciteit krijgen. Hij stelt met genoegen vast dat daarbij vaak de naam van WWN wordt genoemd. "Het toont aan dat wij als red ders in de nood worden gezien. En het is een aansporing voor andere kopers om van de bou wer van hun woning een G1W- certificaat te vragen, of beter nog, te eisen. Als man van de praktijk blijf ik mij er over ver bazen dat kopers niet eerst zwart op wit laten vastleggen of dat certificaat vastzit aan het huis van hun keuze". "Want, geloof mij, wederzijds vertrouwen en goede wil zijn onvoldoende als de nood echt aan de man komt. Daarvan ken ik helaas voorbeelden. Het tra gische is dat het dikwijls men sen zijn die bij een eenvoudig gebruiksvoorwerp van een paar tientjes wél een garantiebewijs eisen. Maar zich bij de koop van een nieuw huis niet indek ken tegen een schade van een duizendvoud van dat bedrag. Garantie op een nieuw huis moet even vanzelfsprekend zijn als op een strijkijzer, een auto, of wat dan ook". Toch, en dat signaleert ook de WWN-directeur, zijn de publi- katies niet van de lucht waarin de bouw de wind van voren krijgt. Vooral omdat veel te kortkomingen worden ge constateerd in pas opgeleverde woningen. De WWN-directeur zegt daarover: "Wij hebben in Nederland te maken met kriti sche consumenten die de bou wer van hun woning meteen op de vingers tikken als er iets niet klopt. Voor mijzelf is het nog de vraag of een onvolkomen heid als een kras op de trap meteen als een gebrek moet worden gebrandmerkt. Toch hebben wij wat dat betreft nog iets te leren over de psychologie van de koper. Wij moeten ons realiseren dat voor hem de oplevering van een nieuwe wo ning een zeer emotioneel moment is. Gemiddeld gaat het om een bedrag van ruim 144.000 gulden en dikwijls doet hij er dertig jaar over om de hypo theek af te betalen. Mag een mens, als hij de sleu tels in han den krijgt, dan een beet je overgevoe lig reageren als er iets niet in orde is?" In de auto branche heb ben ze het naar de me ning van de WWN- directeur be ter bekeken. "Als een klant zijn nieuwe auto komt halen is er een bloemetje voor mevrouw en een attentie voor de kinderen. En hij wordt uitgeleide gedaan door de be drijfsleider of, als het een duur model is, door de directeur zelf. Neem dan de bouw. Daar kreeg, jaren geleden, bij de oplevering van een aantal wo ningen iedereen het Handboek voor de Doe-het-zelver cadeau. Pas toen tekortkomingen wer den geconstateerd en sar- E.B. Grondel castisch werd gevraagd of dat boek met een speciale bedoe ling was gegeven, begreep de bouwer zijn fout. Nu geeft hij een tegoedbon voor de inrich ting van het huis of de tuin". Het Muziektheoretisch Oplei dingsinstituut Staatsexamens (MOS) begint in september met een nieuwe afdeling: Algemeen Voorbereidend Muziekonderwijs (AVM). Het is een opleiding in middelbaar niveau en is daardoor een theoretische voorbereiding op het muziekvakonderwijs op Privatiseren van het arbeids bureau. Dat is het onderwerp waarover mevrouw K.Y.I.J. Adelmund, hoofdbestuurder FNV, spreekt tijdens de ope ning van het gewestelijk (Wal cheren) Arbeidsbureau in Middelburg. Dat gebeurt op vrijdag 15 mei, als de nieuw bouw aan de St. Sebasti- aanstraat 12 officieel in ge bruik wordt genomen. Ande re sprekers die dag zijn: J.L.J. Swinkels, directeur van het gewestelijk arbeidsbureau en ir. C.N. Mannesse, plv. di recteur rijksgebouwendienst in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Om de aantrekkelijkheden van Amerika te tonen komt KLM Ne derland zaterdag 9 mei met een tent, attracties en een replica van het Vrijheidsbeeld naar de Markt in Middelburg. De titel van de show is 'Amerika, nu of nooit'. Dat is de noemer waaronder KLM Nederland onder meer brengt; een concert van een jazz band, een optreden van break- dancers, een American Football- dcmonstratie, films over Ameri ka, een fototentoonstelling en veel informatie over reizen naar Amerika. De blikvanger is Lady Libby (het Vrijheidsbeeld), een twintig meter hoge replica van Lady Liberty bij New York. HBO-niveau en een zelfstandige middelbaar theoretische en histo rische muziekvakopleiding. Omdat bij dit vak mondeling on derwijs van groot belang is heeft het MOS het aantal vestigingen van vijf uitgebreid tot honderd. In Middelburg en Vlissingen zul len in de periode van september tot juni volgend jaar wekelijks twee uren les worden gegeven; verder is de studie schriftelijk. De opleiding is vooral bedoeld voor mensen die naar het conser vatorium willen doorstromen, muziekschoolleerlingen, mensen die hun muziekkennis willen op frissen en muziekliefhebbers die geen wijs kunnen uit de vakter men die gebruikt worden in mu ziekbladen. Voor meer informatie over het AVM bellen naar 038-226974.Voor informatie over de vakopleiding van het MOS bel len naar 038-221492/219514. De Oesterdam en het Bathse Spui kanaal zijn zaterdag 16 mei te be zichtigen door het publiek. Diver se waterstaatwerken zijn tijdens deze open dag langs een interes sante rijroute te bekijken. Ook wordt informatie gegeven op de projecten over de comparterings- werken. Bezoekers kunnen er te recht tussen negen en vier uur. De Oesterdam en het Spuikanaaal zijn onderdeel van de Ooster- scheldewerken en samen met de Philipsdam vormen zij de com part teringswerken. De zuidelijke werken zijn nu in grote lijnen ge reed, zodat een goed overzicht kan worden vekregen. Achter de Oesterdam ontstaat na de dich ting van de Philipsdam een zoet meer op nap. Het Bathse Spuika naal moet ervoor zorgen dat over tollig water van het Zoommeer wordt geloosd op de Wester- schelde. Tijdens de open dag is het info centrum Het Zoommeer op de Molenplaat het startpunt van de rijroute langs de diverse informa tiepunten. In het centrum wordt met expositiemateriaal uitleg ge geven over de Oosterscheldewer- ken. Ook is er een video- en dia- Jioek ingericht en in de hal kan de bezoeker aan zijn gerief komen wat betreft het natje en het droogje. Enkele 19e eeuwse zilveren voorwerpen. Deze zijn te bezichtigen op de stand van Vromans An tiek uit Vlissingen, de organisator van de beurs. De antiekbeurs die van vrijdag 8 tot en met zondag 10 mei wordt gehouden in de Middelburgse Schouwburg is de grootste die ooit plaatsvond in de provincie. Dat zegt de organisator Vromans Antiek in Vlissingen. Het aantal deelnemers is 'maar liefst met zes gestegen'. En dat betekent dat de beurs ook 'popu lair is bij de antiquairs zelf'. Volgens C.J. Vromans worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan de te verkopen producten. Na maak of nieuw antiek wordt ge weerd. "De vaste bezoekers we ten intussen wat zij de komende dagen aantreffen in de Schouw burg. Het is een uiterst selecte en gevarieerde kunst en antiek aan bod op velerlei gebied". Om een indruk te geven somt Vromans een aantal dingen op van de nieuwkomers. Op het ge bied van art-deco is De Haas uit Almere een bekende. Hij bezit een aantal uniek gesigneerde gla zen. Van Assen Muntenmuseum uit Assen heeft een groot aantal misslagen. Misslagen komen vol gens Vromans één keer op de mil joen voor. Dan is er nog een col lectie postzegels en eerste dag en veloppen, een bijzonder zilveren comfoor en antieke sieraden van Solo Antiek uit Den Bosch. De openingstijden van deze beurs zijn vrijdag van 16 tot 22 uur, za terdag van 11 tot 18 uur en zon dag van 11 tot 17 uur. Landbouwminister Braks opent woensdag 13 mei om half tien het centraal scho- ningsbedrijf van Cebeco Zuidwest aan de Siloweg in Middelburg. Na de openings handeling van ir. G.J.M. Braks kunnen genodigden het bedrijf bezichtigen. Auto Klip stak onlangs TCV (spelend in de overgangsklasse zaalvoet bal) in hel nieuwDe afgelopen jaren werd deze ploeg steeds kampioen en stoomde in één ruk door van de vierde klas naar deze - één na hoog ste - afdeling. Op de foto staat de formatie vlnr: leider Eddy Lcijnse, sponsor A. Klip, Kees Stoel, Ranny Louwerse, Patrick Dewitte, Rein Kroezeman, Peter Bluel. Zitten: Mike Mol, Andy Puhl, Marco Goorden. Hans Ver meulen en grensrechter/verzorger Cees Jacobsc. W'inkelchef en filiaalbeheerder. Dat zijn twee opleidingen waaraan de Stichting OVD veel aan dacht wil besteden. F.n hoe de vork precies in de steel zit, met andere woorden: welke eisen aan die beroepen worden gesteld, daarover geeft de OVD op maandag II mei informatie. Dat gebeurt in de Streekschool Zeeland aan het Molenwater in Vlis singen, aanvang 20 uur. De OVD (dat is een landelijk orgaan voor het leer lingstelsel in de detailhandel) stelt vast dat de win kelchef en de filiaalbeheerder een grote rol spelen in het reilen en zeilen van de detailhandelsonder neming. "Zeker in een tijd waarin elke gulden omzet bevochten moet worden". Dat ze bedrijfs economisch en commercieel inzicht moeten heb ben, spreekt voor zich. Maar daarnaast zal het middenkader open oog moeten houden voor de steeds voortschrijdende innovatie in de be drijfstak, aldus de OVD. Ook modern motiveren de omgaan met personeel houdt veel meer in dan alleen het obligate 'goede contactuele eigenschap pen', stelt de organisatie vast. Vanuit de detailhandel is veel vraag naar adequate opleidingen. De beide genoemde opleidingen zijn niet alleen bestemd voor mensen die hoger op wil len, ook wie al een middenkaderfunctie in de de tailhandel vervult, kan met de opleiding de ver eiste kwalificatie verwerven. Tijdens de bijeen komst op 11 mei geeft de stichting opening van za ken voor ondernemers en geïnteresseerd perso neel. Om alvast een indruk te krijgen van de in houd van de bijeenkomst, kan een programma (tevens uitnodigingskaart) worden aangevraagd bij de Stichting OVD, telefoon 03462 - 65844. Het bewonerscomité Vrijburg in Vlissingen vergadert maandag 11 mei over onder meer het bestem mingsplan van de gemeente Vlis singen voor het terrein achter de Nieuwe Vlissingseweg en de Vrij burgstraat. De vergadering begint om 20 uur in het kerkgebouw De Schaapskooi bij het winkelcen trum Papegaaienburg. Prijsklaverjassers kunnen woens dag 13 mei terecht in De Lamme- renburcht aan de Zuidbeekseweg in Vlissingen. De wedstrijd begint om 20 uur. Opnieuw heeft Foto Back een topmerk naar Zeeland kunnen halen. Nog tot en met 16 mei staat in de Vlissingse vestiging aan de Sint Jacobstraat het gehele Pentax-assortiment centraal. Back, ook vestigingen in Goes en Middelburg, is dealer van dit merk. Op zaterdag 9 mei komen twee specialisten van Pentax naar Vlis singen. Zij zullen de mogelijkhe den van dit merk uitgebreid onder de aandacht brengen. Ook een technicus is in de Vlissingse vesti ging. Deze zal alle Pentax- vestigingen de de bijbehorende onderdelen uitgebreid controleren en schoonmaken. Als primeur wordt de nieuwe compact-camera met zoomlens getoond. Bij dit toestel wordt gesproken over probleemloos fo tograferen omdat alles automa tisch gaat, van scherpstellen tot transport. Fotobladen noemen deze Pentax SFX 'het einde'. Ver der kan men er ook de Pentax au- tofocus bewonderen. Sinds vorige week verkoopt Ja- min in haar broodboetiek origi neel Frans stokbrood. Jamin han teert hiervoor een nieuw recept. Dankzij een langere rijstijd heeft dit brood 'meer srqaak en is het extra krokant'. Ook heeft het de 'Franse lengte', namelijk 75 cm. Op de verpakking staat de Franse driekleur op een gele ach tergrond. Wie er uitziet als de dame op deze foto kan zeggen 'dat is voor de bak ker'. En die tekst is best letterlijk te nemen. Volgens bakker Tuilenaar aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen heeft deze charmante dame haar uiterst aantrekkelijke figuur te danken aan Malsovit-brood. Peter van Tiel, de maker van dit merk brood, is voorzichtig als hij opmerkt dat talrijke mensen hem bellen en schrijven over het positieve resultaat van Malsovit al vetvreter. "Ik ben de laatste die iets over de afslank- mogelijkheden zal zeggen. Maar wie dit brood blijvend gebruikt kan voordelig en veilig op het juiste gewicht blijven. Althans zo blijkt uit de reacties". In de Jamin-winkels wordt spe ciale aandacht besteed aan moe derdag (10 mei). Er is een aparte cadeauboek ingericht waar talrij ke lekkernijen liggen uitgestald. De meeste cadeaus zijn uitge voerd in hartvorm. Ook het bon bonassortiment is afgestemd op moederdag. De zaalvoetbalploeg Draadkrab bers is kampioen geworden in de eerste klasse van het rayon Mid delburg. Daarmee promoveert het team automatisch naar de over gangsklasse Walcheren- Bevelanden. Op de foto de succesvolle spelers van links naar rechts: voorzitter P. Donze, Ben Zuidgeest, Klaas van der Buise, Eric Siegers, Mi chel Leonhart, Marcel Kroon, Jac Hamelink (leider). Zittend: Cees Snepvanger, Han Wondergem, Heimig Siegers en Jan Hamelink.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 11