in Midden Zeeland Grote Zeik van Nederland-Tour Concert Mei- Cantorij TALKSHOW DANS PLUS.... "De managers" Sherryconcert met Muzikaal volkstoneelstuk Mendelssohn-programma 'Boefje' eindelijk "echte jongen in de hoofdrol 9 V f fc Prettige onzin in 'Altijd wat' 5 maart - 11 maart FILM Lezen EXPOSITIE PODIUM Expositie Albert Verburg DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 4 maart 1987 KINDER BOEKEN Do. 5 mrt. t/m wo. 11 mrt. '4>r> A: Literaire avond MIDDELBURG-"De Grote Zeik van Nederland-Tour" is een circus van /es popgroepen uit Hoorn en omgeving dal in de maanden februari en maart langs verschillende jongerencentra in Nederland trekt. Afge lopen vrijdagavond was het open jongerencentrum Midgard in Middel burg aan de beurt. Met snelle en veel decibels voortbrengende mu/iek en een flinke dosis satire werd. naar eigen /eggen "de genadeklap gege ven aan de jaarlijks terugkerende plaag, de Grote Prijs van Ne derland". Deze Grote Prijs is een initiatief van de VARA en het tijdschrift Muziekkrant OOR. Via voorron des in alle delen van het land en een groots opgezette finale in Amsterdam wordt via een afval- systccm cén popgroep tot winnaar uitgeroepen. "En dat is nu juist onmogelijk" zegt Hans van de Vernon Walters, één van de deel nemende bands aan de Grote Zeik. 'T)e Grote Prijs maakt een wedstrijd van iets waar geen wed strijd van te maken valt. Pop groepen met totaal uiteenlopende stijlen worden met elkaar vergele ken, alsof de ene band qua mu ziekstijl of presentatie slechter is dan de andere. De Grote Prijs gaat aan het belangrijkste voor bij, namelijk dat muziek een com municatiemiddel is, waarin muzi kanten en publiek een hele hoop voldoening kunnen vinden". Daarom hebben Indirekt, The Vernon Walters, The Lunatics, Yahoo, The Grabbits en Passio nate Hartless besloten een paro die op deze Grote Prijs te maken. De bands zijn bijna allemaal aan gesloten bij het West-Fries pop- kollckticf, het oudste popkollek- tief van Nederland. Tijdens een benefietconcert, 4 oktober vorig jaar, werkten de zes popgroepen voor het eerste samen en dat be viel zo goed dat ze besloten door te gaan. Net als bij de Grote Prijs heeft de Grote Zeik "een bevoor oordeelde en subjectieve jury die aan het einde van de avond onder ede zal verklaren welke band het zal gaan maken. Ook huppelt et- een nerveuze en hoogst irritante presentator rond met als doel de bands flink op te fokken", aldus een begeleidend schrijven. Hier voor is de "popmuziekpsycho- loog" Ger Fabrahams, (Gijs in de wandelgangen) aangetrokken. De naam van de presentator is een verbastering van Fer Abrahams, de man die tijdens de Grote Prijs de optredens aan elkaar praatte. De jury van de Grote Zeik, in Midgard hield zij door plaatsge brek geen zitting, houdt na afloop van de avond bordjes op met de meest onzinnige téksten. Bij een vorig optreden probeerde één van de bands de jury voor de ogen van het publiek om te kopen met een grote zak geld. De winnaar na elk optreden wordt meestal in de bus al vast gesteld. "Het winnen op zo'n avond is dus ook totaal niet be langrijk. We willen alleen maar leuke muziek maken, voor ons zelf en voor het publiek", zegt Rob, drummer van The Grabbits. Om de "achterlijkheid" van de Grote Prijs aan te tonen houden ze na de finale, 1 april in Amster dam, op 3 en 4 april weer twee voorrondes. Hans: "De Grote Zeik heeft naast het persifleren van de Grote Prijs nog een ander doel, namelijk het stimuleren van andere bands om ook te gaan sa menwerken. De huidige economi sche crisis zorgt ervoor dat de jongerencentra alleen maar grote en bekende bands programmeren. Dan weten ze zeker dat ze er niet op hoeven toe te leggen. Wij wil len die crisissfeer door voor maar tweehonderd gulden per band op te treden en dat gaat uitstekend. We krijgen te gekke reakties". Het was dan ook aardig druk in Midgard. In een hoog tempo kon het publiek kennismaken met de country core van Yahoo, de melo dieuze pretpunk van The Grab bits, de Nederlandstalige punk rock van Indirekt, de upper-ra- wave van The Vernon Walters, de psychobilly van The Lunatics en de psychedelische rock van Passi onate Hartless. Het gezelschap komt op 7 maart in Hoogkarspel in hun "strijd tegen de Grote Prijs van Nederland"!, maar zal ons niets dichter bij de winnaar van de finale in A'dam brengen. Gerrit Bremer "Muziek is een communicatiemiddel waarin het publiek een hele hoop voldoening kan vinden", het dansend publiek in Midgard was het afgelopen vrijdag met die stelling eens. De Mei-Cantorij uit amsterdam verzorgt zaterdag 7 maart een concert in de Koorkerk in Mid delburg. Het programma is opgebouwd rond de 'Missa Misericorda' van Jacobus Clemens non Papa. Deze 'Papa' componeerde zowel nieu we protestantse muziek (Souter- liedekens) als katholieke kerkmu ziek (motetten en missen) en schreef daarnaast vele chansons. Naast de mis en het chanson 'mi sericorda' worden nog werken uitgevoerd van sweelinck, Monte verdi en Mozart. Het concert begint om 20 uur. In de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg vindt maandag 9 maart voor de laatste maal een talkshow over dans plaats. Onder de titel 'Dans Plus...de Managers' wordt het publiek dan een kijkje gegund achter de schermen van de danswereld. Voordat een dansvoorstelling op de planken staat, is er natuurlijk al van alles aan voorafgegaan, en ook tijdens en na de voorstel ling zijn er naast de dansers zelf nog heel wat andere mensen aktief. Om een gezelschap draaiende te houden moeten artistieke visie en zakelijk inzicht elkaar vinden. Er is immers geld nodig om een repe titieruimte te huren, medewerkers te betalen, dékor en kostuums te laten maken. Toch is een dansge zelschap niet zomaar een bedrijf. Men kan het produkt - de voor stelling - niet zonder meer aanpas sen aan de wensen van het publiek.... Vanuit die eigenheid van het dansbedrijf komen drie zakelijk leiders (waaronder Danielle Mol van de Stichting Dansproduktie) aan het woord, die samen een beeld geven van de voorwaarden waaronder de dans zich kan ont wikkelen. Ook hun betrokkenheid bij het dansen zelf krijgt ruime aan dacht. Zij zullen daartoe enkele zelfgekozen videofragmenten uit belangrijke dansvoorstellingen presenteren en er hun visie op ge ven. Daarnaast zijn de fragmen ten ook aanleiding om te bespre ken wat er nu voor die specifieke voorstelling nodig was. De talkshow begint om 20 uur. DOK DER DAG 5 MA A R T Alhambra I Vlissingen: 'De ra telrat', 20 uur. Alhambra II Vlissingen: 'Flodder', 20 uur. Grand Theater Goes: 'De ratel rat', 20 uur. Meccano Middel burg: 25 jaar WNF en Prins Ber nard in Indonesië, 19.30 uur; 'Down by law', 21.30 uur. Elec tro Middelburg: 'The Mission', 20.30 uur. VRIJDAG 6 MAART Alhambra I Missingen: 'De ra telrat', 19 uur; 'Blonde Dolly', 21.30 en 23.30 uur. Alhambra II V lissingen: 'Flodder', 19 en 21.30 uur; 'Flesh and ecstasy', 23.30 uur. Grand Theater Goes: 'Dutch treat the Dolly Dots', 19 uur; 'De ratelrat', 21.30 uur. Meccano Middelburg: 25 jaar WNF" en Orang Utans, 14 uur; 'Down by law', 20 en 22.30 uur. ZATERDAG 7 \1AART Alhambra I Vlissingen: 'Flod der', 14 uur; 'De ratelrat', 19 uur; 'Blonde Dolly', 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen: 'Taran en de toverketel', 14 uur; 'Flodder', 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes: 'Dutch treat the Dolly Dots', 19 uur; 'De ratelrat', 21.30 uur. Meccano Middelburg: 'Pinkeltje', 15 uur; 'Down by law', 20 en 22.30 uur. Electro Middelburg: 'The mission', 20.30 uur. ZONDAG 8 MAART Alhambra I Vlissingen: 'Flod der', 14 uur; 'De ratelrat', 19 uur; 'Blonde Dolly', 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen: 'Taran en de toverketel', 14 uur; 'Flodder', 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes: 'Dutch treat the Dolly Dots', 14 en 19 uur; 'De ratelrat', 21.30 uur. Meccano Middel burg: 'Fantasia', 15 uur; 'Down b> law', 20.30 uur. MAANDAG 9 MAART Alhambra I Vlissingen: 'De ra telrat', 20 uur. Alhambra II Vlissingen: 'Flodder', 20 uur. Grand Theater Goes: 'De ratel rat', 20 uur. Meccano Middel- hu rgj_^Dowm_b>MawVL20^0 uur. DISSDAG IQ MAART Alhambra I Vlissingen: 'De ra telrat', 20 uur. Alhambra II Vlissingen: 'Flodder', 20 uur. Grand Theater Goes: 'De ratel rat', 20 uur. Meccano Middel burg: 'De aanslag', 20.30 uur. Electro Middelburg: 'The missi- on', 20.30 uur. WOENSDAG II MAART Alhambra I Vlissingen: 'De ra telrat', 20 uur. Alhambra II Vlissingen: 'Flodder', 20 uur. Grand Theater Goes: 'De ratel rat', 20 uur. Meccano Middel burg: 'Pinkeltje' 15 uur; 'De aan slag', 20.30 uur. Electro Mid delburg: 'The mission', 20.30 uur. Even zag hel er naar uit of de toneelwereld het zonder 'volksto neel' moest doen. Nooy's Volkstheater was failliet en 'Boefje' was gedoemd om in de kast te verdwijnen. Juist op tijd deed de Stichting Nederlands Volkstoneel haar intrede in de vaderlandse toneelwereld en daarmee was 'Boefje', een onvervalste toneel- klassieker met een prima bezetting gered. Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart is deze nieuwe muzikale bewer king van het toneelstuk van Jaap van de Poll naar de beroemde roman van M.J. Brusse te zien in de Middelburgse Schouwburg. 'Boefje' is een pakkend en ont roerend verhaal. Het speelt zich allemaal af in 1903 maar toch zijn er nogal wat raakvlakken, met 'onze' tijd: de verloedering van de jeugd en hoe dat allemaal op te vangen. Boefje, een voornamelijk door zijn moeder opgevoed schooiertje van 14 jaar, groeit op voor galg en rad. Thuis vindt hij niet de liefde van een 'normaal' gezin, niet de warmte waar hij nu net zo'n behoefte aan heeft. Z'n schooltijd was al vroeg voorbij en zo af en toe heeft hij allerlei baantjes. Liever zwerft hij echter met zijn vriendje door de stad; bedelend en stelend. Als de wijkagent zich er mee be moeit neemt hij die op een komi sche manier in de maling. Op een gegeven moment komt hij in con tact met iemand van de kinderbe scherming, die hem begrijpt en probeert te bereiken. Boefje haalt echter een streek uit en belandt voor de rechter. Weet die mis schien een oplossing? Sinds 1923 is de rol van boefje steeds door een vrouw gespeeld. Deze keer echter met een échte jongen in de hoofdrol: Maurice Bavelaar, een durfal, niet gespeend van talent en gezegend met een aardige stem. Met hem maken vooral Carry Tefsen, Con- ny Vandenbos, Herbert Joeks en Dolf de Vries, alsmede de jonge Bart de Graaf als een prachtige Pukkie en Paola Verbij als Sientje (Boefje's zus), deze voorstelling tot een bijzonder aardig geheel. De aanvang van beide voorstellin gen is om 20 uur. Het regelmatig terugkerende sher- rycohcert in het Vestzaktheater in Vlissingen, wordt zondag 8 maart verzorgd door Vera Beths (viool), Anner Bijlsma (cello) en Stanley Hoogland (piano) met een Mendelssohn-programma. De werken die zij zullen uitvoeren bestaan uit: Sonate in F gr. t. voor viool en piano, 2e sonate in D gr.t. op 58 voor cello en piano en I ano Het e trio in D kl.t. op 49 voor pi- cello en viool, concert begint om 16 uur. door Jan Smeekens 'Een kleine Gideonsbende' - zo noemt Jaap Goedegebuure (criti cus, Haagse Post 11 oktober 1986) de groep van auteurs, die tot voor kort alleen voor volwas senen schreven, maar inmiddels ook een boek, verhaal of gedicht voor kinderen op hun naam heb ben staan. Ik vind de vergelijking met de Is raëlitische keurtroep die zoveel la waai maakte dat de vijand zich zonder slag of stoot gewonnen gaf, nogal vergezocht. Slechts en kelen uit het rijtje Jef Geeraerts, Hella S. Haasse, C.O. Jellema, Mensje van Keulen, Wiel Klisters, Jan Siebelink, René Stoute, Jac ques Firmin Vogelaar, e.a. heb ben tot nu toe laten zien te "we ten" wat een kinderboek tot een goed kinderboek maakt. Hoe interessant de experimenten ook zijn, ik kan me niet voorstel len dat auteurs die heel bewust-en met veel vakmanschap-alleen voor kinderen schrijven, erg on der de indruk zullen zijn van de 'stilistische en verteltechnische hoogstandjes (die) na jaren slui mering in het geheugen van het kind verder leven in de houding die de volwassen lezer zich kiest tegenover de literatuur', zoals Jaap Goedegebuure hoopvol verwacht. In het rijtje hierboven hoort ook Nicolaas Matsier te staan. Zijn eerste kinderboek 'A is een aard appel' verscheen in 1985 en schrij ven voor kinderen is bij hem in ie der geval meer dan een gril, want onlangs verscheen IDA STAK EEN ZEBRA OVER, zijn tweede bundel met ongerijmde, eigenzin nige korte verhalen. Zoals over Joep, het jongetje dat later de grootste hondenuitlaterij ter we reld zal bezitten en Ida die de col lectie in haar hoedenwinkel aan vult door zich hoedjes te schrik ken. Het verhaal over de winkel waar je woorden koopt inspireert tot zelfdoen en de groetenfabriek van meneer Salute is een even gek verhaal als dat over Topor uit het vorige boek. De twee bundels ver tonen een paar opvallende ver schillen. 'Ida stak een zebra over' telt meer pagina's (54) dan 'A is een aardappel' (47), maar minder verhalen (7 en 13) en tekeningen (20 en 32). Bovendien lijkt Nico laas Matsier zich het meest be kommerd te hebben om de stijl en de vorm van zijn verhalen die eer der afkomstig lijken van een soe pele maar sobere verteller met kinderen rondom zich, dan van een avontuurlijke schrijver aan zijn bureau. Verschrikkelijk natuurlijk. Dan moet je wachten tot je zelf in de hemel komt... Wat zeg je, meisje lief? Nou, jullie stellen wel ver schrikkelijke vragen vandaag hoor. Ze vraagt, dit meisje: als je ze nou vergeten bent... De tekeningen en de prachtige omslagillustratie zijn van Willem Malsen. Ik vrees wel dat nogal wat kinderen door de verleidelijke buitenkant van het boek gelokt, teleurgesteld zullen zijn door de inhoud. Ida stak een zebra over door Ni colaas Matsier met tekeningen van Willem Malsen. Uitgeverij Querido, Amsterdam. Prijs 17,50. Leeftijd vanaf zes jaar. Vera Beths MIDDELBURG Balans 17. Van TH, schilderijen. Wo., do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. T/m za. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Eric van Straaien. Wout Berger en Paul Hollander, foto's. Tevens Roel Mollema, keramiek. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19 tot 21 uur. Rabobank (Langeviele 49). Renée Mink, aquarellen en beeldhouw werken. Ma. t/m vr. van 9 tot 16 uur, do. van 19 tot 20 uur. De Vleeshal (Markt). Jef Geys, vertoning videoregistraties. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. T/m zo. Zeeuwse Bibliotheek (Koustcen- sedijk 7). Documentatie over vier eeuwen dominees. Tevens Niek Haak, fotografie met als thema 'kristalgroei: orde en chaos'. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Achter de Houttuinen 30). Kees van Gilst, tekeningen, hardboard- snedes en lino's, t/m do. Tjitske Dijkstra, keramische objecten, t/m do. Tevens diverse fotogra fen met 'Honderd foto's', vanaf za. Di. t/m za. van 14 tot 17 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Paul Barrels, Bob Pingen en Piet Diele- man, schilderijen. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur. OOST-SOUBURG Openbare Bibliotheek (Ka naalstraat 58). Jeugdboeken voor kinderen met leesmoeilijkheden, 'Moeilijk lezen, makkelijk toch!'. T/m zo. Ma. t/m vr. 13.30 tot 17.30 uur, za. 10 tot 12.30 uur, di. en wo. 18 lot 20 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Nat uurhistorie (Duinvlietweg 6). Geprepareerde vleermuizen. Dagelijks van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Bellamy 19 (Bellamypark 19) Jos Vulto, tekeningen. Di. t/m vr. 10 tot 12.30 uur, en 13.30 tot 17 uur en za. van 13 tot 17 uur. Iguana (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibiën en insek- ten. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Gevangentoren (Boulevard de Ruyter la) Albert Verburg, fo to's, tekeningen, foto- schilderijen. Ma. en wo. t/m vr. 12 tot 14 uur en 17 tot 21 uur. Za. en zo. 17 tot 21 uur. Di. gesloten. VRIJDAG 6 MAART 'Boefje' (muzikaal volkstoneel), Schouwburg, Middelburg, 20 uur. Literaire avond rond Hans Warren, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 20 uur. 'Avital' (hardrock). Bar Ameri- can. Middelburg, 21.30 uur. DONDERDAG 5 MAART 'Altijd wat', Schouwburg. Mid- delburg, 20.30 uur. ZATERDAG 7 MAART 'Boefje', Schouwburg, Middel burg, 20 uur. 'Come down' en 'The fuzzto- nes', 't Beest, Goes, 22 uur. Concert 'Mei-Cantorij', Koor- kerk. Middelburg, 20 uur. ZONDAG 8 MAART Sherryconcert met Vera Beths, Anner Bijlsma en Stanley Hoog land, Vestzaktheater, Vlissingen, 16 uur. MAANDAG 9 MAART Dans plusde managers, Zeeuwse Bibliotheek, Middel- burg. 20 uur. DINSDAG III MAART 'Glazen speelgoed', Schouw- hnrg. Middelburg, 20 uur. WOENSDAG II MAART 'Glazen speelgoed', Schouw- burg, Middelburg, 20 uur. scene uit 'altijd wat De Vlissinger Albert Verburg exposeert zijn werken tot begin maart in de Gevangentoren in Vlissingen. De expositie bestaat uit foto's, teke ningen, fotoschilderijen en speciale uitgaven, die Verburg in de afgelo pen jaren heeft gemaakt. In het kader van het 25-jarig bestaan van het Cultureel Jongeren Paspoort, werd Wim T. Schippers benaderd om een stuk te schrijven voor het Werktheater. Het eindresultaat, 'Altijd wat', is in de Schouw burg in Middelburg te zien op donderdag 5 maart. Scenes uit "Boefje" Werk van Verburg is onder meer opgenomen in de collectie van de provincie Zeeland en SBK- Middelburg. Van 1983 tot en met 1986 werkte Verburg ook als con- ceptioneel kunstenaar onder de pseudoniemen Kallenberg Kollek- tief, Nago No Kabayaki, Igor Horodisch, Willem Davidse en Bertal Mahdi. Naast exposities in diversie galeries in Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Middel burg gaf Verburg (in eigen be heer) diverse proza- en poëziewer- ken uit. De expositie wordt zondag 1 maart geopend door Henk Koch, directeur van de Zeeuwse Cultu rele Raad. De expositie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 14 uur en 17 tot 21 uur. Za terdag en zondag van 17 tot 21 uur. Wim T. Schippers timmert sinds de 60-er jaren danig aan de weg. Veel vijanden en even zo vele be wonderaars. De fervente tv- kijkers kennen Schippers van zijn programma's zoals Barend Ser vet, Sjef van Oekel, Jacques Pla fond en Fred Haché. Zijn werk voor toneel is minder bekend, maar onlangs was zijn stuk 'going to the dogs' (een 'toneelstuk' voor'zes honden) nog op de tv te zien. Het viel dan ook te verwachten dat Schippers niet 'zo maar' een toneelstuk zou afleveren. 'Altijd wat is een verzameling van sket ches, prettig in elkaar gezette on zin en satire en een aantal uit de losse pols in elkaar geflanste dia logen tussen een aantal zeer uit eenlopende personages. Een oud moedertje dat weggelopen is uit een bejaardentehuis, een bezorger van autobanden, patiënten in êen wachtkamer en een nachtwaker. 'Altijd wat' is dan ook een men- gemoes van de meest platgetreden clichés en de vreemdste situaties, boordevol typische Wim T. Schippers-humor. De voorstelling begint om 20.30 uur. In de aula van de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg vindt vrijdag 6 maart een 'literaire avond' rond Hans Warren plaats. Vóór de pauze 'doei' Inge van der Blink (journaliste kunstredactie van het Utrechts Nieuwsblad) een openbaar interview met Warren en na de pauze leest Warren voor uit eigen werk. Daarnaast is er een boekenstand met werk over en van Hans Warren. Het literaire gebeuren begint om 20 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 9