informatiepagina van de gemeente vlissingen lOok voor u!? I r Gaat u stemmen voor de provinciale staten? Elders stemmen of bij volmacht? Dat kan! riH II Q II Emancipatie commissie Lenen....uit de kunst Bibliotheek, Aldegonde, Middenhof, Open Hof en stadhuis Uit, öök in het Vestzaktheater Woensdag 25 februari 1987 Keuze projectontwikkelaar kernwinkelgebied, bodemverontreiniging Van der Helstlaan, subsidiëring kinderspeelzaal, krediet voor zand/kunststof hockeyveld, nota werkgelegenheid, OSART-rapportage kerncentrale Borssele Agenda Nieuwe melodieën carillon stadhuis Giro 7661 voor Bangladesh Commissies vergaderen Bloembakken weer terug in Kasteelstraat en Glacisstraat Inkomsten verklaring tijdig inleveren Algemeen bestuur Eerste Kamer Gemeente en provincie Beroep Toegankelijkheid Ter Reede Volmacht Informatie? Even bijpraten met wethouder Meijers DE VUSSINCiER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Dit zijn enkele van de tientallen voorstellen, die op de agenda voor de raadsvergadering voor morgen staan. Die wordt gehouden in het stadhuis, 's avonds, aanvang half acht. Zodoende kunt u, óók u, misschien wat gemakkelijker naar de vergadering komen dan voorheen. Best kans dat u daarvoor een goede reden hebt. Omdat u zich betrokken voelt bij een van bovengenoemde on derwerpen. Of een van de andere die hieronder staan (zie: te behandelen voorstellen). Ook de ingekomen stukken kun nen de raadsleden aardig wat gesprekstof opleveren. In de in- formatiehoeken ligt er een vrij wel compleet overzicht van, bij de agenda en de voorstellen van burgemeester en wethouders aan de raad. Die zitten in een kleine blauwe map. Ah, u wilt ook weten wat er in (een van) die brieven of stukken staat? Dat kan. 't Brengt wel een tochtje naar het. stadhuis met zich mee. Daar, bij het Stafbu reau voorlichting en inspraak, helpen ze u er graag aan. Geen tijd om de voorstellen van tevo ren door te nemen? Maar u wilt toch de vergadering morgen vol gen? Geen punt. Voor iedere belangstellende ligt namelijk op de publieke tribune een populai re raadsagenda gereed. Alle in gekomen stukken staan erin ge noemd, plus een korte samen vatting van alle voorstellen. De gemeente helpt u graag bij het informeren over dat, wat de raad - het hoofd van de gemeen te - is en doet. Ook voor ui? Opening mededelingen Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 18, 19-, 21- en 28 november. Over te leggen (ingekomen) stukken. Te behandelen 0-1 Straatnaamgeving. 0-2 Straatnaamgeving Pape gaaienburg. 0-3 Benoeming in vaste com missies van advies en bijstand. 8-3 Kwijtschelding kosten voort vloeiende uit het garanderen van een hypothecaire geld lening. 8-4 Krediet onderzoek woning behoefte/leegstand. 8-5 Verlenen rechten van erf pacht en opstal voor vereni gingsgebouw/lichtmasten. 8-6 Geldelijkle steun verbete ring 205 woningen van Basco aan het Ravesteynplein en om geving. 8-7 Bijhoudingsovereenkomst Grootschalige Basiskaart van Nederland. 8-8 Verkoop woning Basco. 8-9 Verkoop grond voor dienst woning aan bij restaurant 'De Kanovijver'. 8-10 Aangaan rijkslening en be schikbaar stellen krediet voor aanschaf woonwagen. 8-11 Krediet bijdrage voorzie ningen bejaardenwoningen Oosterbaan. Rondvraag Sluiting Met ingang van volgende week zal het carillon in de stadhuistoren nieuwe melo dieën laten horen. Stadsbei- aardier zal dan op het automa tische speelwerk de volgende melodieën 'programmeren': ieder heel uur: een gedeelte uit 'La Triomphante' (van Dupont); kwart over: motief uit 'The English country garden'; ieder half uur: het vervolg op 'La Triomphante' (van Dupont); kwart voor: motief uit 'The minstrel boy'. 's Nachts wordt door het auto matische speelwerk overigens alleen, op het hele en halve uur, de tijd aangegeven. Woensdag 4 maart houdt de emancipatiecommissie in het stad huis haar maandelijkse vergadering. De aanvang is om 20.00 uur. De bijeenkomst is openbaar en men kan gebruik maken van spreekrecht. Aan de orde komen onder meer de onderwerpen: nota deeltijdarbeid; toetsingscriteria subsidieaanvragen; veiligheid op straat; sociaal jaarverslag; nota werkgelegenheid; kosten kinderopvang commissieleden. De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij de ambtelijk secretaris van de commissie. Deze werkt bij het bureau welzijn in het stadhuis (eerste verdieping; tel.nr. 87336). r 0-4 Benoeming lid bestuur be heerscommissie Welzijnsvoor zieningen. 0-5 Benoeming commissaris van de n.v. Haven van Vlis singen. 1-1 Uitbreiding kermis Oost- Souburg met zondag. 3-1 Nota werkgelegenheid. 3-2 Keuze projectontwikkelaar kernwinkelgebied. 3-3 OSART-rapportage kern centrale Borssele. 4-1 In bruikleen geven van en kele onderwijsaccommodaties. 4-2 Huur noodschoollokaal bij Bouwen Ewoutschool/recht van opstal. 4-3 Vaststelling vergoeding sa lariskosten psycholoog, werk zaam ten behoeve van de school 'De Triangel'. 4-4 Krediet energiebesparende maatregelen gemeentelijke MTS. (foto: Johan Murre) 4-5 Vaststelling bedrag per leer ling voor het bijzonder speciaal onderwijs in 1987. 5-1 Microverfilmingsproject ar chiefdienst. 5-2 Materiaalkrediet 1987, afde ling beplantingen. 5-3 Krediet vervanging c.v.- installatie sporthal Bas- kensburg. 5-4 Krediet voor aanleg zand/kunststofhockeyveld. 6-1 Extra subsidie voor de Stich ting Kinderspeelzaal Vlissingen. 7-1 Bodemverontreiniging Van der Helstlaan. 7-2 Krediet voor zonering 'De Schelde/Buitenhaven'. 7-3 Besteding restant-krediet huisvuilwagen. 8-1 Voorbereidingsbesluit West duin, gedeelte paviljoen 'De Ka novijver'. 8-2 Garantieverleningen op geldleningen voorzieningen ge handicapten. Een toekomst voor kinderen in een arm land, Bangladesh, waar aan middelen voor goed onderwijs een groot gebrek is. Ook u kunt helpen die kinde ren een meer menswaardige toekomst te geven. Door een project te steunen, waar zij hun opleiding krijgen. Het UCEP-project is er zo een. Kin deren uit het zogenoemde kansarme milieu - veel beroer der kan men het in dat arme land niet treffen - krijgen er een beroepsopleiding: een kans. De gemeente Vlissingen steunt het project reeds. Ook u kunt 'aanhaken'. Door, bijvoorbeeld, een gift te storten op gironum mer 7661Dit, ten name van het derde wereldproject gemeente Vlissingen. Volgende week donderdag, 5 maart, houdt de commissie Sportbelangen haar maande lijkse vergadering. Deze vindt plaats in het stadhuis. De aan vang is om 19.30 uur. De agenda en stukken voor deze openbare vergadering kunnen worden ingezien in de ge meentelijke informatie- hoeken. Het laatst geldt ook voor de stukken voor de Culturele Raad. Het algemeen bestuur van deze organisatie vergadert vanavond, woensdag. Plaats: welzijnscen- trum 'Bachten Komme', Bad huisstraat 104. Aanvangstijd: 20.00 uur. Iedere dinsdag is de Vlissingse kunstuitleen ('Breehof', Breestraat 8) open. De tijden: 10.00- tot 12.00 uur, 14.00- tot 16.00 uur en 19.00- tot 21.00 uur. Kom, kijk en kies! (foto Johan Murre). Waarom helemaal naar het stadhuis, als u wellicht ook bij u in de buurt (gemeentelijke) informatie kunt krijgen? Want daar zijn de informatiehoeken nu eenmaal voor. Tientallen folders liggen er. Werkjes over onderwerpen, waar regelma tig navraag naar wordt gedaan bij de gemeente. Net als no- "Uit, óók in het Vestzaktheater" is niet zomaar een kreet. De af gelopen maanden was er bijna wekelijks iets te beleven. Niet zo maar 'iets'. Het programma kan zich, gezien de variatie in- en de kwaliteit van het aanbod, meten met de grotere theaters in het Zeeuwse. Het wat beperkte aantal zitplaatsen in het intieme theater kan gezien worden als een nadeel; er zouden anders nog meer mensen kunnen komen genieten, 't Mag ook worden gezien als een voordeel. Men zit er als bezoeker hooguit tien meter van de artiest(en). Zodoende hoeft men geen handeling, geen noot, geen woord te missen... Ook marionettenspel en mime kan zo voor een ieder tot in de tail uit de verf komen. Feike Boschma en Rob van Houten brengen het zowel vrijdag als zaterdag in hun spel 'Rendez vous'. De volgende citaten uit recensies maken verdere aan bevelingen eigenlijk overbodig: "Superieur poppenspel van Fei ke Boschma", "Verrassend" en "Verfijnde theaterontmoeting". Beide voorstellingen beginnen om 20.30 uur. Toegangskaarten kosten f 12,50, tenzij men een CJP of een Pas 65 heeft. Dan betaalt men f 10,—. Kaarten zijn (nog) verkrijgbaar bij de Cul turele Raad aan de Bad huisstraat 104 (tel. 14928). Woensdag 18 maart. Deze datum staat op de oproepingskaart voor de verkiezingen van de provinciale staten. Iedere stemge rechtigde krijgt de kaart, als 'ie al niet gearriveerd is, een van de komende dagen in de bus. Gebruik hem, de 18de. Het biedt u de mogelijkheid om een stuk van het beleid bij de provincie en, indirect, de Eerste Kamer mee te bepalen. Gewoon, door op die partij te stemmen die een beleid voorstaat dat het beste bij uw ideeën en belangen past. Achteraf kunt u dan die partij met alle recht ook aanspreken op haar daden. Want zij zit daar, in de provinciale staten en de Eerste Kamer, uiteindelijk (mede) dank zij u! Ze zijn terug: de grote bloem bakken in de oostelijke delen van de Glacisstraat en de Kasteelstraat. Nu met opval lende reflectoren erop. Daar mee zijn ze naar behoren uit gerust om te doen wat ze moe ten doen. Een taak die verder gaat dan de omgeving ver fraaien. Ze zullen ook het ver keer dienen af te remmen. De bloembakken stonden er al eerder, heel kort. Dat was begin december, op verzoek van de bewoners. Ze waren nog maar net enkele uren geplaatst of ze bleken iets té effectief; twee auto's botsten er tegen. Reden genoeg voor de gemeente om ze alras te verwijderen. Nadien zijn ze aangepast en, toen de weersomstandigheden het enigszins toelieten, begin deze week herplaatst. Dit keer in een uitvoering, waardoor ze zowel bij dag, schemering als 's nachts goed zichtbaar zijn. Zo dat, hopelijk, in het vervolg bot singen voorkomen kunnen worden. Cliënten GSD: De cliënten van de Gemeente lijke Sociale Dienst (GSD) met een ABW-, RWW-, IOAW- of WWV-uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een inkomstenverkla ring in te leveren. Indien u, als cliënt van de sociale dienst, deze inkomstenverklaring niet of niet tijdig hebt ingeleverd, wordt de betaling van uw uit kering automatisch beëindigd! Bovendien kan dan herstel van de betaling enkele weken vergen. In die tussentijd kun nen ook geen voorschotten worden verstrekt. Nu kan het zijn dat u de in komstenverklaring niet tijdig hebt ontvangen, bijvoorbeeld doordat deze verkeerd is be zorgd. In dat geval moet u tijdig zelf naar de sociale dienst (Dok ter Gallandatstraat 1) en een vervangend exemplaar invullen. Als u dat niet doet wordt uw uit kering automatisch ge blokkeerd! Lever uw verklaring dus tijdig in. Het kan een boel narigheid voorkomen. De provinciale staten vormen als het ware het algemeen bestuur van de provincie. In de eerste vergadering na de verkie zingen worden uit de provinciale staten de gedeputeerde staten (ook aangeduid met g.s.) geko zen. De bestuursvorm lijkt daar mee sterk op die van de ge meente. Daar heb je respectie velijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Zowel bij g.s. als b. en w. is er één persoon, de voor zitter, die niet gekozen wordt maar benoemd is door de Kroon. Dat zijn,in dezelfde volg orde, de Commissaris van de Koningin en de burgemeester. Als u gaat stemmen voor de pro vinciale staten, gaat u in feite ook stemmen voor de Eerste Ka mer. De leden van de Eerste Ka mer worden namelijk niet (zoals bij de Eerste Kamer) direct door de bevolking gekozen, maar juist door de leden van de pro vinciale staten. Dit jaar zal, als gevolg van een wijziging van de Grondwet, de Eerste Kamer voor het eerst in haar geheel worden gekozen. Voorheen ge beurde dat om de drie jaar, waarbij de helft (37 of 38) van het totaal aantal leden van de Eerste Kamer 'wisselde'. Voor de duidelijkheid: de Eerste Ka mer heeft een soort controleren de functie over de Tweede Ka mer. De wetsontwerpen die in de Tweede Kamer zijn aanvaard gaan naar de Eerste Kamer en kunnen daar in het geheel wor den aangenomen of afgewezen. Gaat men er daar mee akkoord, dan wordt het wetsontwerp on dertekend door de Koningin en de betrokken ministers en - na publicatie in de Staatscourant - officieel wet. Daarnaast mag de Eerste Kamer zelf met een wets ontwerp komen. Even terug naar Zeeland, naar de provincie en de gemeen ten. Deze 'partijen' hebben op vele terreinen met elkaar te maken. Bijvoorbeeld waar het gaat om ruimtelijke ordening. Zo zullen provinciale staten binnenkort het Streekplan Zeeland behandelen. Stellen zij het vast, dan zullen alle ge meenten er rekening mee die nen te houden. Kortom: het streekplan is een toetssteeen voor de vaststelling van bestemmingsplannen. Heeft de gemeenteraad met een bestemmingsplan ingestemd, dan is daarna goedkeuring van g.s. nodig voordat het van kracht kan worden. Ook op andere fronten oefenen g.s. toezicht uit op de gemeen ten. Zo dient een groot aantal raadsbesluiten, waaronder die op financieel gebied, ter goed keuring aan g.s. te worden voor gelegd. Waar men als burger direct met het provinciebestuur te maken kan krijgen, is als men het niet eens is met bepaalde besluiten van het gemeentebestuur. Men kan dan in beroep bij gedepu teerde staten. Zijn die het met het gemeentebestuur eens, dan bestaat nog de mogelijkheid tot hoger beroep bij de Kroon. Een dergelijke procedure geldt bij voorbeeld bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Al met al zijn de provinciale en gedepu teerde staten zeker geen onbe langrijke politieke organen. Ont houden dus: woensdag 18 maart, verkiezing provinciale staten. Over het hoe en wat van de provinciale- en gedeputeerde staten is nog veel meer te vertel len. De komende weken zal aan deze bestuursorganen dan ook extra aandacht worden besteed in de voorlichtingsrubriek van de provincie 'Abdijnieuws'. Deze pagina staat zoals gebruikelijk op de voorzijde van het tweede deel van 'De Vlissinger'. Verder krijgen de jongeren van 18 jaar, die op 18 maart voor het eerst naar de stem bus mogen, een brochure in de bus over de provincie en de provinciale staten.Deze folder is ook verkrijgbaar in de ge meentelijke informatiehoeken en het Stafbureau voorlichting en inspraak in het stadhuis. ta's, begroting-, commissie- en raadsstukken. Kunt u in de informatiehoeken echter niet vinden wat u zoekt, neemt u dan gerust contact op met het Stafbureau voorlichting en inspraak in het stadhuis (tel. 87335). De informatiehoeken zijn onder gebracht in de volgende ge bouwen: de openbare bibliotheek (Lange Zelke 91), geopend op maandag van 13.30- tot 20.00 uur, overige werkda gen van 10.00- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donderdag de ge hele dag gesloten; het wijkcentrum 'Midden hof' (Kanaalstraat 64, Oost- Souburg), geopend op maan dag en dinsdag van 9.30- tot 12.00 uur, donderdag van 13.30- tot 16.30 uur en van 19.30- tot 21.00 uur; het wijkcentrum 'Open Hof' (Alexander Gogelweg 59), maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur; het buurthuis 'Aldegonde' (Westerz-icht 386), geopend op onregelmatige tijden. Vooraf informeren kan zinvol zijn (tel. nr. 66318); het stadhuis (bij het Stafbu reau voorlichting en in spraak), geopend op maan dag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. Mogelijk is het nu al bekend dat u op 18 maart niet kunt gaan stemmen in dat bureau, dat op uw oproepingsformulier staat. U hoeft uw stem dan echter niet verloren te laten gaan. Er zijn na melijk verschillende "alternatieven". U kunt een ander vol macht tot stemmen geven of - als u liever zelf gaat - betreffend formulier laten omzetten in een kiezerslegitimatiekaart. Daar mee mag u gaan stemmen in ieder stembureau, zolang het maar in de provincie Zeeland is. Zo'n kaart moet uiterlijk woensdag 4 maart zijn aangevraagd bij het bureau burgerzaken in het stad huis. De medewerkers van dat bureau verstrekken u graag tele fonisch informatie over hoe dat het beste kan (nr. 87285). Niet alleen als u elders in de pro vincie moet zijn kan zo'n kie- zerslegitimatiökaart uitkomst bieden. Ook als u, bijvoorbeeld, moeilijk ter been bent en naar een stembureau wil dat wat dichter bij huis is dan op de oproep staat. Of als u naar een stembureau wil dat wel toegan kelijk is voor rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk ter been zijn. Dat zijn er 21 van de 30. Bij de resterende 9 is het niet mo gelijk om enigszins passende voorzieningen ten behoeve van rolstoelgebruikers aan te bren gen. Dat zijn de volgende stem- bureau's: -3, Frans Naereboutschool; -4, De Robbedoezen; -6, noodlokaal rijksscholenge meenschap Scheldemond, in gang Paul Krugerstraat; -7, Sint Jozefschool; -8, voormalige kleuterschool 'De Iris'; -19, voormalige kleuterschool 'De Drie Turven'; -21, basisschool 'De Houtuyn'; -23, Marnixschool; -26, voormalige kleuterschool 'De Kubus'. In deze negen stembureau's kunnen rolstoelgebruikers dus niet terecht. In de andere 21 wel. Ook voor bewoners van 'Ter Reede' kan een kiezerslegitima tiekaart uitkomst bieden. Zo'n kaart maakt het mogelijk dat zij gaan stemmen in het bureau, dat het dichtst bij hun kamer ligt. Er zijn hier namelijk twee stem bureau's gevestigd: één in het dienstencentrum 'Bachten Ree de' (zijde Vredehoflaan) en één in het bejaardenentrum (zijde Koudekerkseweg). Zij, die hier gebruik van willen maken, die nen wel uiterlijk 4 maart contact op te nemen met het bureau burgerzaken. Stemmen bij volmacht is op twee manieren mogelijk: 1. Door de oproepkaart aan een kiesgerechtigde in het zelfde stemdistrict te geven. Dat kan, bijvoorbeeld, een van uw buren zijn. Wel moet daar bij de verklaring op de voorzij de van de oproepkaart worden ingevuld. Bovendien moeten beiden - volmachtgever en ge machtigde - de kaart onderte kenen. Tussenkomst van het bureau burgerzaken is niet nodig. 2. Door bij het bureau burgerza ken in het stadhuis een aan vraag in te dienen voor machti ging van een mede- kiesgerechtigde, die zelf in een ander district moet stemmen. De uiterste datum waarop dat kan is woensdag 4 maart. Een gemachtigde mag overigens, naast zijn eigen stem, niet meer dan twee volmachtstemmen uit brengen. Bovendien geldt de machtigingsverklaring zeeva renden (de notariële akte) niet voor het uitoefenen van het kiesrecht! Is iets in dit artikel u niet duide lijk? Bij het bureau burgerzaken in het stadhuis (begane grond) is men graag bereid u te helpen. U kunt er op werkdagen terecht van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. Het tele foonnummer is 87285. Een goed samenwerkingsver band van met name middenstan ders en andere ondernemers is een van de eerste vereisten, wil de samenwerking tussen deze groep en de gemeente zo opti maal mogelijk verlopen. Het is nu eenmaal een gegeven, dat een gestructureerd overleg met een breed georganiseerde mid denstand - waarbij alle meningen in de koepel-organisatie bekend zijn - in de praktijk het meest ef fectief werkt. Als gemeente bestuur streven we er naar om de, binnen die diverse over legstructuren geuite wensen, uit te voeren. Zo hebben we het plan om, op aandrang van de Vlissingse Ondernemers Centra le (de VOC) de Walstraat-zuid open te stellen voor gemotori seerd verkeer. De afgelopen we ken heeft de gemeente bij de on dernemers in dat straatdeel de gedachten gepeild over de ma nier waarop dat zou kunnen ge beuren. Het moet me van het hart dat hun reacties me ver baasd hebben. Een aanzienlijk deel van hen wil geen gemotori seerd verkeer in hun straat. Hier uit is duidelijk geworden dat de VOC niet in alle gevallen de me ning van de totale middenstand naar voren kan brengen; mede door het gegeven dat lang niet alle ondernemers lid van een plaatselijke belangenorganisatie zijn. Ik hoop dat de centrale de gelederen zal kunnen sluiten, 't Is in een ieders belang! De gedeeltelijke verplaatsing van de weekmarkt nadert met rasse schreden. De standplaatsen van de Oude Markt zullen daarbij ver huizen naar de Lange Zelke en het zuidelijke deel van de Spuistraat. Voor de betrokkenen, zoals winkeliers, kooplui en leve ranciers zal dat ongetwijfeld eni ge aanpassing vragen. Ook voor de marktbezoekers zal het even wennen zijn om de marktkooplui niet meer op hun oude, vertrouw de plaats aan te treffen. Ik ben er echter van overtuigd dat de nieu we 'stek' voor de kooplustigen in korte tijd even vertrouwd zal ra ken. Overigens: komende week zullen alle omwonenden en marktkooplieden een informatie brief ontvangen. Daarin zal de gang van zaken rondom de her inrichting van de Oude Markt en de verhuizing van de markt wor den toegelicht. Ook op deze pa gina zal daar volgende week uit voerig aandacht aan worden besteed. Van de detailhandel wil ik met u 'overstapoen' op het openbaar vervoer, een van de andere on derdelen van mijn portefeuille. Het ziet er namelijk naar uit dat op dat gebied een reeds lang ge koesterde wens in vervulling kan gaan: het opnemen van de bin nenstad in de route van de ZWN- kustlijn. Ik moet wel een slag om de arm houden, omdat er mo menteel nog overleg gaande is met het ministerie. Wel bevindt zich dat in de afrondende fase. De kustlijn zal mogelijk gaan rij den tussen Spijkenisse en Vlis singen. Daarbij wordt gedachl aan het Eiland als begin- en eind punt. Dat zou betekenen dat een aanzienlijk groter deel van de binnenstad dan nu het geval is voor het openbaar vervoer ont sloten wordt. Misschien niet opti maal, maar het zal toch een be hoorlijke vooruitgang betekenen. Daar waar mogelijk zal de ge meente uiteraard meewerken bij het treffen van aanpassingen en voorzieningen om een vlotte doorgang voor de bussen moge lijk te maken. Als wethouder van ruimtelijke or dening bereiken me nogal eens vragen over Rosenbur'g. Geluk kig kan ik nu melden dat de plan- ontwikkeling voor Vlissingens nieuwste wijk een dusdanig sta dium heeft bereikt, dat deze zo mer de eerste spa in de grond kan voor het bouwrijp maken. Zodoende kan mogelijk nog dit jaar met de bouw van woningen een aanvang worden gemaakt. Het overleg met de provincie over de, aanvankelijk aanwezi ge, planologiosche belemmerin gen is tot een bevredigende oplossing gebracht. Het bete kent dat de gemeente weer zal kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan koopwoningen, waaronder die in de premie- sectoren.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5