I lit Q? Het ziïenlart ..sommige werkgevers weigeren vrouwen omdat er maar één wc is.. Arbeidsbureau Walcheren belooft beter functioneren Bruidshuis Fiësta hield voorjaarsshow Schoonheidsspecialiste Van Aken wil huidproblemen te lijf gaan 'Delta Cycle' haalde 1000-ste staller binnen (Amateur) mode-ontwerpers krijgen kans werk te tonen STIBA RAYONHOOFD PETER GOEDBLOED SHOW VAN MODE AKSENTEN IN APRIL CURSUS 'VROUW EN TECHNIEK' SUCCES BIJ PRESENTATIE BELEIDSPLAN 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 11 februari 1987 Sanering Consument Mo tukkers BANG? r Sloperijen nieuwe stijl op hoger plan Sloperijen worden aan banden gelegd - en dat vinden ze ei genlijk niet eens erg. Wie denkt dat deze super vrije jongens in de zakenwereld zouden zijn gaan steigeren toen de over heid hun handel en wandel binnen de perken wilde gaan houden', vergist zich. Ook de sloperijen vonden dat het mi lieu moest worden beschermd. Dat een ambtenaar van de milieu-inspectie dan regelmatig over de vloer komt, dat was prima. Niettemin organiseerden zij zich. Vorige maand ont hulde minister Nijpels (milieu) het eerste bordje van de geor ganiseerde slopers. De naam Stiba die de organisatie kreeg staat voor Stichting belangenbehartiging autoslopersbran che. Landelijk is de soep gekookt, maar provinciaal moet ze echter worden gegeten. Er is veel veranderd in de au tosloperijen. Bedrijven waar al les keurig is gerangschikt en waar in één oogopslag is te zien wat er aan gebruikte onderde len te koop is, krijgen steeds meer bestaansrecht. Dankzij de oprichting van de Stiba krijgt de consument echter ook meer rechten. Vergelijkbaar met de Bovag zijn garantiebepalingen opgenomen. En dat is een ge ruststellend idee, vindt Peter Goedbloed uit Middelburg die onlangs de voorzitterhamer (rayonhoofd) van de Zeeuwse Stibaleden in handen kreeg. Volgens hem komt het image van de sloperijen nu op een ho ger plan. Zelf is hij al tien jaar actief als sloper - met daarnaast een Bovag garage. Hij had ken nelijk een zakelijk oog voor de toekomst. "Toen ik hier aan de Oostperkweg begon met deze combinatie voorspelde iemand me dat een garage en een slope rij nooit samen gevoegd kun nen worden. 'Dat gaat nooit goed', zei die man. We bestaan nu tien jaar en het blijkt dat ons bedrijf levensvatbaar is. In veel gevallen hebben we men sen kunnen helpen met goedko pe gebruikte onderdelen. Daar door konden ze blijven autorij den omdat ze soms duizenden guldens bespaarden". een Bo nelijk B toekon ^LOostpe Goedbloed is er de man niet naar om ergens doekjes om te winden. Niettemin formuleert hij voorzichtig als het gaat om het wrakkenplan van de pro vincie. Er staat namelijk veel op het spel. Sommige sloperij en moeten sluiten (sanering) van de provincie. En als rayon hoofd heeft Goedbloed de taak om straks te gaan onderhande len met de verantwoordelijken op het provinciehuis. "Het zijn vooral de bedrijven die niet kunnen voldoen aan de wette lijke eisen die moeten sluiten", legt Goedbloed uit. "Er moet namelijk flink worden geïn vesteerd om straks milieuvrien delijk te kunnen werken. Ik ben het daar trouwens mee eens. Het is moeilijk om de één wel en de ander niet aan de regels te houden. En dat de overheid mi lieu eisen stelt is logisch. We moeten zo schoon als mogelijk het bedrijf runnen". De Middelburgse sloper garagehouder wijst er op dat vroeger accuzuur, olieën en koelvloeistof voor een groot deel in het riool verdwenen. Hij relativeert echter: "Maar we wisten ook niet waar we met de afval naar toe moesten. Recy- clingsbedrijven die accu's inna men, wilden ze droog terug hebben. Maar een bedrijf dat het water innam, was er niet. Dat was met alles zo. Logisch dus dat de Stiba vindt dat nu ie dereen zich aan de bepalingen moet houden. En wie dat niet kan, zal helaas moeten stop pen. Voor de wet geldt terecht: gelijke monniken, gelijke kappen". Landelijk telt de Stiba inmid dels meer dan driehonderd le den. Zeeland heeft welgeteld vijf onder de meer dan zeventig ondernemers die daarvoor in aanmerking komen. "Maar we zijn in Zeeland nog niet begon nen met een ledenwerfactie. We beginnen er dit voorjaar mee. Als rayonhoofd moet ik straks met de provincie gaan praten. En dan wil ik wel weten hoe de mensen hier over de plannen denken. We zitten in Zeeland nog maar aan het prille begin". Goedbloed wijst trouwens ook op de voordelen voor de consu ment die de oprichting van de Stiba met zich meebrengt. Wie een onderdeel koopt, krijgt veertien dagen garantie. Indivi dueel kan daarvan worden af geweken. Maar algemeen kan worden aangenomen dat als ie mand een onderdeel koopt, hij het meteen inbouwt. Dan is veertien dagen een aardige tijd om te kijken of het onderdeel functioneert. .Maar er kan ook van worden afgeweken per in dividueel geval. Wij doen het in ons bedrijf zo: als iemand bij voorbeeld een motor koopt kunnen we tot een maand ga rantie geven. De voorwaarde is wel dat het onderdeel vakkun- Peter Goedbloed Maar dig wordt ingebouwd, dat spreekt voor zich". Een ander voordeel is volgens Goedbloed dat eventuele ge schillen worden onderzocht. Volgens de bepalingen van de Stiba moet daarvoor de rechter worden ingeschakeld in de buurt waar het Stiba-lid zijn bedrijf heeft. "Dat heeft twee voordelen. De mensen moeten niet naar een vreemde stad. En de overweging om een eigen klachtencommissie in het leven te roepen stuitte op het argu ment dat deze meestal niet het vertrouwen van het grote bliek geniet". argu- et het e pu- I Negen deelneemsters aan de eerste Zeeuwse cursus 'Vrouw en techniek' kregen vorige week vrijdag hun certificaat. Daarmee kunnen ze een technische beroepsopleiding naar keuze gaan vol gen. Vorig jaar september begonnen twaalf vrouwen aan deze cursus. Acht besloten nu inderdaad het avontuur van de tech niek op te zoeken. De dames hebben inmiddels een leeftijd be reikt dat een dagschool geen vanzelfsprekende keuze meer is. Een aantal sprekers was vrijdag naar de kantine van het CBB (centrum voor beroepsoriëntatie en beroepsbeoefening) in Mid delburg gekomen om de negen vrouwen een hart onder de riem te steken. Koffie, een glaasje en een hapje werden aangedragen om de feestvreugde te onderstrepen. Wethouder Fieke Boersma van Middelburg (onder meer sociale zaken) vergeleek de keuze die de dames hadden gemaakt met haar eigen werk, óók in een mannen wereld. Voordat ze - samen met Irma Bogers van de stichting 'Vrouw en werk' - de getuig schriften uitreikte meende ze dat het zo jammer was dat alleen eco nomische motieven de kansen voor vrouwen bepalen. Boersma stelde vast dat die ongelijkheid heeft te maken met de wijze waar op de maatschappij is ingedeeld: in sexe. "Maar gelukkig komt er verandering. En die loopt door al le geledingen van de maatschappij heen. Toch mag het feit dat een werkgever een vrouw aanneemt in een historisch gegroeid mannen beroep niet afhankelijk zijn van vraag en aanbod. Er zal nog veel moeten veranderen voordat vrou wen echt gelijkwaardig worden behandeld". Directeur J. Swinkels van het ge- westelijke arbeidsbureau Walche ren stelde vast dat de bedrijven momenteel nog een afwachtende houding aannemen als het gaat om vrouwen een technische baan te geven. Hij waarschuwde de vrouwen om zich niet zomaar met een kluitje in het riet te laten stu ren. "Er zijn werkgevers die vrouwen buiten de poort houden met de opmerking dat ze maar één soort wc hebben, namelijk al léén voor mannen". Toch was hij er van overtuigd dat vrouwen in de techniek werk kunnen vinden, ook al omdat het aanbod jonge mannelijke werkzoekenden af neemt. "Het is juist nu het goede moment voor vrouwen om zich technisch te scholen. Het tekort aan vakmensen dient zich aan. En ik heb van de docenten gehoord dat zij verbaasd zijn over de grote vaardigheid die vrouwen aan de dag leggen". Vervolgens noemde hij een aantal beroepen waar mo gelijkheden voor vrouwen zijn en hij riep de cursistes op om zich verder technisch te scholen". CBB-directeur A.W.A. Verdaas donk roemde de inzet van de vrouwen en stelde vast dat de doelstelling ruimschoots was ge haald. Voor Irma Bogers koren op de molen, want - zo pronkte ze - er staan veel vrouwen te trappe len van ongeduld om deze cursus ook te gaan volgen. Die groep be gint op 6 april. Om aan de cursus 'Vrouw en techniek' meer bekendheid te ge ven en om jonge meisjes een steuntje in de rug te geven als ze I)e deelneemsters cursus Vrouw en techniek, Rian Krull, Lucia den Haan, Xenia Vermeule, Ina de Steu, Carle de Bruyn, Jip Ficheroux, Gerdie Passnier, Maureen Doornik, Christel Angenent en de docenten. denken in een technisch beroep gelukkig te worden, heeft deze eerste groep cursisten zelf een vi deofilm gemaakt, die kan worden uitgeleend aan lagere scholen. Verdaasdonk verduidelijkt dat de video bestemd is voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. De film werd vrijdag getoond en liet zien hoe de cursistes zich de len van de techniek eigen maakten. Het Gewestelijk Arbeidsbureau Walcheren heeft zijn beleidsplan 1987 voor een deel aangepast aan de wensen in de bedrijven. Kritiek op het functioneren kwam onder meer aan het licht na een onder zoek van HEAO-studenten aan het eind van vorig schooljaar (1985-1986). De HEAOers stelden onder meer vast dat bedrijven een actiever beleid van het arbeidsbu reau wensten, terwijl men ook een betere selectie zou kunnen toepas sen en beter gemotiveerde sollici tanten moest sturen. In het beleidsplan wordt beter schap beloofd. Het arbeidsbureau zal actief inspelen en naar alterna tieven zoeken..Ook zal de werkge ver gevraagd worden naar zijn reactie op een verwezen sollici tant. En als straks op 1 april het nieuwe bureau wordt betrokken zal het arbeidsbureau^zich meer trachten te profileren. "Want", zegt directeur J.L.J. Swinkels, "opvallend is dat het werk van het arbeidsbureau vrij onbekend is. In de nieuwbouw (op de plaats waar vroeger de Rijksleerschool stond in Middelburg, red.) willen we meer voorlichting gaan geven, bijvoorbeeld door winkeliersvere nigingen uit te nodigen". In de nieuwbouw zal ook getracht worden om de werkzoekende be zoekers meer persoonlijk te bena deren. Swinkels plaatst er echter de kanttekening bij dat dit alleen kan als er genoeg geld voor is. "De bezoekers hebben daar be hoefte aan, zo is uit een landelijk onderzoek gebleven", weet Swinkels. Nog dit voorjaar begint het ar beidsbureau een onderzoek naar de problemen onder de Molukse gemeenschap. Zoals bekend is het percentage werkzoekenden onder culturele minderheden heel hoog. Bij het Gewestelijk Arbeidsbu reau Walcheren zijn 85 Moluk- kers ingeschreven. Swinkels: "Er wordt een knelpunten analyse ge maakt waaruit een actieplan moet voortkomen. Het onderzoek zal vier maanden in beslag nemen. Uit een confrontatie met werkge vers zal moeten blijken waarom deze mensen zo moeilijk aan de slag komen". Swinkels laat zich overigens niet verleiden tot een uitspraak dat het iets met discri minatie heeft te maken. Het on derzoek, overigens in samenwer king met het Buro Baanlozen Ser vice van de gemeente Middelburg, moet de achtergronden onthullen. Het Middelburgse Bruidshuis Fiësta hield vorige week, in de zaak aan de Lange Delft 80, een show van de voorjaarscollectie 1987. Twee shows (dinsdag- en woensdagavond) waren er nodig De Middelburgse schoonheidsspecialiste Nicky van Aken gaat zich volledig toeleggen op behandelingen met Valeria Serratura, natuurlijke huidverzorgingsmiddelen. De producten zijn samen gesteld door haar stadgenote V. Serrarens. Volgens de schoon heidsspecialiste zijn de zalfjes en crèmes 'medisch georiënteerd'. De samenwerking met de natuurgeneeskundige noemt Van Aken 'uniek'. Ze kan nu in een veel breder kader werken en doorver wijzen zodat haar behandeling het beoogde resultaat heeft. Met de middeltjes kunnen vooral moeilijke huiden worden behan deld. Voorbeelden zijn allergieën, acné-, perkament- en exceem- huiden en mensen die langdurig ziek zijn geweest. Zelf gaf ze al ad viezen over eetgedrag etcetera; met mevrouw Serrarens als na tuurgeneeskundige op de achter grond kan ze nu ook gericht door verwijzen. De Middelburgse - die overigens haar zaak heeft in het woonhuis aan de Abeelseweg 35 - verwacht een grote toeloop op haar salon. Zonder de andere, chemische, middelen te willen afkraken, meent ze toch dat medicijnen vaak niet afdoende werken. "Er zijn veel mensen met huidproblemen die stad en land afreizen om van hun kwaal af te komen. Ik heb nu de keuze gemaakt om te werken met deze natuurlijke middelen. Eerst heb ik ze een tijdje gepro beerd en heb er hele goeie resulta ten mee bereikt. De producten bestaan voornamelijk uit kruiden. Er zit zelfs geen conserveringsmid del in. En dat spreekt me wel aan". om alle belangstellenden te ont vangen. Getoond werden onder meer een geheel nieuwe collectie van Pronovias en creaties uit Ita lië en Indonesië. Zeven bruidjes, in de maten van 34 tot en met 42, lieten in^en vlotte presentatie de collectie zien. Zij werden daarin bijgestaan door drie bruidskinde ren en twee dressmen; want ook voor de bruidegom en de bruids kinderen heeft Fiësta een 'volledi ge' collectie in huis. "We kunnen zowel de bruid als de bruidgeom van teen tot top - wij beginnen namelijk altijd van onder af - aankleden; zelfs in schoenen en hoeden zijn we ruim gesorteerd", verzekert mevrouw G. Outermans-Weug, die de shows presenteerde en samen met haar schoondochter Conny en haar zoon Rudie het bruidshuis exploiteert. Nieuw bij Fiësta is een grote sortering bruidsboeket ten van zijden bloemen. Ook voor de bruidsmoeders liet Fiësta een aantal modieuze en be taalbare japonnen zien. Wit, bei ge, lila en lichtblauw vormden tij dens de show de hoofdkleuren. Behalve een groot aantal lange bruidsjurken, uitgevoerd in satij nen taft en geborduurde tule, wa ren er ook korte jurken voor de 'alternatieve bruid', evenals jer sey broekpakken. Korte en lange ff:.:..:. sluiers en zelfs losse slepen accen tueerden de trend van deze tijd. Uit het eigen atelier kregen de vele bezoekers, die zelfs uit de Beve- landen en Zeeuwsch-Vlaanderen waren gekomen, onder meer smalle jurken met schootjes van uit de taille te zien. De hele show is vastgelegd op vi deobanden, zodat de beelden ach teraf door belangstellenden die de show niet konden bezoeken, als nog bekeken kunnen worden. Aanvankelijk was het de bedoe ling slechts één show te houden. Een week voor de show waren echter alle kaarten al uitverkocht en was Fiësta genoodzaakt een tweede show in te lassen. Ook de tweede show trok een vol huis. Mevrouw F.ngelbert krijgt de attenties van bewaker hees Bloks. De bewaakte fietsenstalling 'Delta Cycle' aan het Zusterplein in Middelburg haalde de duizendste staller binnen. Vorige week donderdag werd deze mijlpaal bereikt. Mevrouw E. Engelbert uit de Statenlaan in Middelburg wilde haar rijwiel in bewaring geven voordat zij een bezoek ging brengen aan de weekmarkt. Zij werd daarbij verwelkomd door de vrijwillige medewerkers van 'Delta Cycle' en een vertegenwoordiger van het Bureau Baanlozen Service, waardoor het project wordt geleid. Tot haar grote verrassing kreeg mevrouw Engelbert een grote taart, een bos bloemen en een tienrittenkaart aangeboden door Kees Bloks, één van de vier nog overgebleven vrijwilligers van het baanlozenproject. Toen het project op 20 november vorig jaar van start ging, waren er tien baanlozen aan verbonden. Een deel daarvan heeft inmiddels een baan gevonden. Projectleider Abe Kramer vindt dat het aantal 'bewakers' uit breiding behoeft. "Voor vier man wordt het een te zware be lasting", vindt hij. Overigens staan er nog andere uitbreidingen op het program ma. De bewakers krijgen een vast onderkomen en het is de be doeling dat 'Delta Cycle' ook fietsen gaat graveren. Voorts zul len alle ondernemers in de binnenstad worden aangeschreven. In dat schrijven worden zij gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van de bewaakte rijwielstalling, zowel voor hun per soneel als voor de klanten. De toegangsprijs blijft nog steeds vijfenzeventig cent per keer en voor een tienrittenkaart (veel voordeliger) moet vijf gulden vijfenzeventig worden betaald. Nicky van Aken demonstreert op haar dochter Len hoe een en ander werkt. BEI DE KINDERTELEFOON. LUCHT JE HARTJE VOOR EEN KWARTJE. Ook dit jaar weer geeft Mode Ak senten amateur- en (semi)profes- sionele ontwerpers de kans om hun producten aan een groter pu bliek te lonen. I)at gebeurt tijdens de presentatie van de door dit in stituut opgeleide mannequins en dressmen op zaterdag 25 april in het Scheldekwarlier in Vlissingen. Antoinette Akkermans van Mode Aksenten meent daarmee de ont werpers ook een stapje verder te helpen en in contact te brengen met mensen die misschien belang rijk kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van hun hobby of toekomstige beroep. Het geheel vindt plaats in wedstrijdvorm en bestaat uit twee delen: futuristische kleding en draagbare kledij. Een jury beoor deelt de inzendingen. De mode avond bestaat ook uit twee delen, namelijk de ontwerpwedstrijd en de ontwerpwedstrijd en de pre sentatie van mode en accessoires. Mevrouw Akkermans onthult dat de avond qua decor in het licht van hologrammen is geplaatst. In samenwerking met Vision Pro ducts Nederland bv uit Den Bosch wordt een aantal primeurs op dit gebied getoond. En niet alleen als decor. Ook op het gebied van de accessoires heeft het hologram een en ander te bieden. Mode Aksenten wil tevens op de ze avond tonen dat het een insti tuut is dat eigentijds opleid voor mannequin en dressmen. De show op 25 april is de afronding van de opleidingen in Goes, Terneuzen en Vlissingen. Wie eigen werk wil laten zien kan contact opnemen met hel insti tuut 01184-13585.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 9