prettig om' door man te worden geadviseerd.... PARFUMERIE SPECIAALZAAK LOUISSE mt het zakeehert Nieuw restaurant De Vliedberg te bezichtigen op open dag 'Koperen' karateleraar Van de Leur viert feest met Budo-demonstraties ALS JE ALLES GOED BEKIJKT 'Joegoslavië, vakantieland van contrasten' Groeneveld opticiens Winnaars kleurwedstrijd Sprint Photo gehuldigd Griekenland avond in Concertzaal DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 4 februari 1987 Vertrouwen winnen Vlissingen - modest ad Open dag INFORMATIE VAN RABOBANK Gediplomeerde opti ciens die de beschikking hebben over de modernste*apparatuur staan elke dag voor u klaar. Zij zorgen ervoor dat u optimaal plezier van uw bril of kontaktlenzen hebt. Een veilig gevoel! r I)e parfumeriezaak van Jan Louisse aan de Walstraat in Vlissin gen raakf al aardig ingeburgerd. Bijna een half jaar geleden opende de man uit Goes de speciaalzaak in het voormalige VVV-onderkomen en hij heeft er geen spijt van. Alles wat hij ronddolend in de wereld aan kennis en kunde vergaarde, kan hij in Vlissingen in de praktijk brengen. En hij doet het met over tuiging, zo blijkt uit de toonzetting van het gesprek, dat regel matig wordt onderbroken. Zijn klanten gaan voor - en hij heeft er alle tijd voor. "Het is een kwestie van vertrouwen winnen", zegt hij meerdere keren tijdens het gesprek. En dat het vooral vrouwen zijn die hem over de versiering van hun uiterlijk in ver trouwen nemen, dat beschouwt hij -als man- als een voordeel. De 39-jarige Louisse staat er als iemand die de mode duidelijk •X een warm hart toedraagt. Vlot X; pak, modisch gekapt en een teint alsof hij de zuidkust van ;X Spanje regelmatig bezoekt. Het X; blijkt van de zonnebank en hij doet er inderdaad alles aan om goed verzorgd over te komen. ;j:: Tijd voor vakantie heeft hij v nauwelijks, met z'n nieuwe X zaak. "Als je 39 bent, wordt het tijd wat voor jezelf te krij- x gen", meent hij oprecht na een :j; verhaal over zijn leven waarin hij van alles deed. Van auto- X monteur tot kapper, binnen- huisarchitectuur en autoracen, werken bij een boer, in een •X kapsalon en tekenen. Uitersten zo lijkt het. "En die ervaringen •X kan ik allemaal gebruiken in deze zaak". Dat hij als man werkt in een branche die -vooralsnog- voor- Éi namelijk redelijk intieme zaken I van vrouwen behandelt, vindt hij geen nadeel; eerder een voordeel. "Vrouwen vinden het toch wel prettig om door een man te worden geadvi seerd". Hij argumenteert -zij het voorzichtig: "Vrouwen wil len over het algemeen voor mannen opvallen. Daarnaast ben ik zelf ontzettend openhar- lig. Ik praat graag en speel het spelletje mee. Zonder trouwens te veel een charmeur te worden. De grens is duidelijk gesteld. Ik bedoel het namelijk goed en professioneel". Louisse hanteert in zijn be drijfsvoering een verkooptech niek die eigen is aan de -wat ge noemd kan worden- betere spe ciaalzaken. De lange onderbre kingen tijdens het interview be vestigen zijn stelling dat goede informatie geven over huidver zorging belangrijker is dan in één keer voor pakweg driehon derd gulden de klanten aan te smeren. In de zithoek achter in de winkel horen we hoe uitvoe rig hij informeert. "Als je door goede voorlichting vertrouwen wint, bevordert dat automa tisch de verkoop", weet hij ze ker. "Ik vind dat we veel van de klant moeten weten. Dat vraagt een persoonlijke bena dering. Komt bijvoorbeeld ie mand hier en vraagt een reini gingsproduct, dan vraag ik eerst welk product hij of zij tot- nu toe gebruikte. Ook vraag ik naar de resultaten. Soms ont dek je dan dat huidproblemen een psychische oorzaak heb ben. En dat kan tot gevolg heb ben dat geen enkel product helpt. Vaak adviseer ik de klan ten om een totale behandeling bij ons te nemen. Die kost 49,50 en behelst reinigen, ontspanningsoefeningen, huid analyse, epileren of harsen en bij de heren scheren. We vin den dat na zo'n behandeling een make up er bij hoort. Na een behandeling is dat vaak nodig. "Mensen denken vaak dat ze na een behandeling herboren terug keren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het kan wel een aanzet zijn. Overigens ben ik geen psychotherapeut en kan de problemen van mensen niet oplossen. Toch kweken wij een verhouding met mensen waarin een band ontstaat. De mensen krijgen in ieder geval het gevoel dat er veel aandacht aan ze wordt besteed. Daar voor groeit het vertrouwen dat in ons vak zo noodzakelijk is". Vlissingen ontwikkelt zich de laatste jaren tot een echte mo- destad. Een bekende manne quin uit de Belgische grensstreek vertelde eens een passant dat ze haar kleren in Middelburg of Vlissingen kocht. In Knokke namelijk, zo wist die charmante Belgische heel zeker, betaalde ze voor de zelfde kleren twee keer zoveel als hier. Door de Vlissingse Modedagen lijkt de stad aan de Westerschelde een echt mode image op te bouwen. Vlissingen was voor Louisse dan ook dui delijk geen gok. Maar "de stad heeft me wel altijd gekriebeld. Als mensen wat minachtend zeggen: 'och Vlissingen', dan is dat voor mij juist een extra uit daging om er wat van te ma ken. En dat geldt zowel voor mezelf als voor de stad". Louisse heeft in dat opziccht weinig klagen. Een zaak als die van hem ontbrak in die stad. Vrijwel enmiddellijk nadat hij zijn parfumerie- schoonheidssalon aan de Walstraat had geopend, zocht hij contact met een aantal mo dezaken. "En toen merkte ik, dat die zaken enorm met Vlis singen bezig zijn. We ontwik kelen ook leuke acties voor ge zamenlijke klanten en proberen *Jan I.ouisse dat verder uit te bouwen". Voor de komende weken heeft Louisse het druk met eigen ac ties. Op 12 februari begint een beauty-salon voor dames en op 26 februari houdt hij eenzelfde salon voor heren waar een be dreven specialiste van het merk Lancaster komt praten over huidverzorging en scheren. In maart zijn ook nog twee informatie-bijeenkomsten ge pland. Iedereen kan men, maar moet van te wel even inschrijven. en ge- deelne- [e voren I De heer Wisse, voorzitter van het Gedelegeerd Bestuur van de Waayenburg, opende vorige week donderdag het nieuwe restau rant van de scholengemeenschap. Het restaurant maakt deel uit van de noodzakelijke voorzieningen die moesten worden getrof fen om de opleiding MBO-CCD (Middelbare Beroepsopleiding Civiele- en Consumptietechnische Diensten) professioneel gestalte te geven. Er is nu -naast de twee jaar geleden in gebruik genomen groot-keuken- een restaurantgedeelte gerealiseerd in de dependance aan de Koudekerksewèg in Middelburg. De CCD leidt op voor een assiste rende of leidinggevende functie in groeps- en groothuishoudens-, bedrijfs- en personeelsrestau- rants, cateringsbedrijven, vor mingscentra en jeugdherbergen. In deze drie-jarige opleiding is er een keuze in de twee afstudeer specialisaties Civiele Diensten of Consumptieve Diensten. Bij de eerste ligt de nadruk op het ver zorgen van textielgoederen en in terieurs van gebouwen en instel lingen. De Consumptieve Tech nieken houdt zich vooral bezig met het bereiden en serveren van maaltijden. Vandaar de noodza kelijke aanwezigheid van een groot-keuken en een restaurant. Niet alleen leerlingen en docen ten, maar ook gasten van buiten af kunnen gebruik maken van de menu's die op vooraf vastgestelde dagen tussen 11.45 en 13.30 uur bereid en geserveerd worden. heidszorg Onderwijs (MDGO) en de Waayenburgh, die allemaal in De Vliedberg gehuisvest zijn, zul len zich er presenteren. Leerlin gen en Ieraren zullen informatie geven en laten zien wat er in het afgelopen jaar gedaan is. De af deling CCD zal een demonstratie geven. Naast de CCD-opleiding kunnen er drie andere richtingen gevolgd worden in De Vliedberg. Deze zijn Activiteiten Begeleiding, Agogisch Werk en de Interne Al gemene Schakelopleiding(Intas). Belangstellenden kunnen donder dag tussen 13.30 en 16.30 uur en tussen 19.00 en 21.30 uur langs komen om kennis te nemen van de MBO-opleidingen. *Het nieuwe restaurant in de dependance De Vliedberg van de scholengemeenschap De Waayenburg in Mid delburg. De kleurrijke vogel die aan de gevel van de twee-uur fotoservicezaak van Sprint Photo in Vlissingen hangt, was voor ruim driehonderd kin deren tussen de 6 maanden en 12 jaar een inspiratiebron voor het in kleuren van een kleurplaat. De jury koos uit de drie leeftijdsgroepen drie winnaars. Eén van de directeuren van Sprint Photo, de heer Serré, reikte onlangs de prijzen uit. Op de foto zijn de gelukkige winnaartjes met hun ouders te zien. Uitslag: In de groep tot 5 jaar was de eerste prijs voor Karin Sinke, de tweede voor Mirella de Kort en de derde voor Mario van Gastel. In de groep 5 tot 8 jaar waren de beste drie Erik Hoogerland, Annelies van Veldhuisen en Arnold Dalebout. En in de groep van 8 tot 12 jaar won Gerbrand Vroegop de eerste prijs, Jacob Vermaire de tweede en Leon de Jonge de derde. Hel aanbod reizen naar Grieken land is groter dan ooit. Een groot aantal reisorganisaties heeft hier op ingespeeld. En wat er allemaal is te zien, dat toont Holland In ternational in de Concert- en Ge hoorzaal in Middelburg op zater dag 21 februari. Het begint om 20 uur. Er wordt een diashow gepre senteerd en er is Griekse muziek. Griekenland is volgens het reisbu reau een land met een prachtige natuur, gezellige terrasjes, vrien delijke bevolking en lekker eten. Kaarten voor deze informatieve bijeenkomst zijn verkrijgbaar bij Holland International aan de Langeviele 7 in Middelburg. Ze zijn ook telefonisch te bestellen: 01180-27855. De organisatie ver wacht dat het druk zal worden. Wie een MAVO-4 diploma of een overgangsbewijs van HAVO-4 of VWO-4 heeft, kan donderdag 5 februari als potentiële leerling een kijkje komen nemen in het restau rant en de rest van de dependance De Vliedberg aan de Koudekerk- seweg in Middelburg. Ook ouders en andere belangstellenden zijn welkom. De verschillende afdelin gen van het Middelbaar Dienstverlenings- en Gezond- Een niet alledaagse budode- monstratie in de sporthal van de Zeevaartschool in Vlissingen vormt zaterdag 7 februari het hoogtepunt van een 'feestje' dat de leerlingen van Shotokan Kara teclub van de Leur rond hun 'jari ge' leraar hebben gebouwd. Op 'Joegoslavië, vakantieland van contrasten'. Onder deze titel kunnen geïnteresseerden op woensdag 11 februari in de Middelburgse Schouwburg informatie krijgen over dit Oost-Europese land als va kantieland. De Rabobank te kent voor de organisatie van deze avond, die om acht uur beginton samenwerking met het Joegoslavische Verkeers bureau en De Jong Intra Va kanties. Joegoslavië is als vakantie land in opkomst. Vooral de eilanden in de Adriatische trekken steeds meer gasten. Maar Joegoslavië heeft meer dan zand en zee, zo melden de organisatoren van deze avond. Genoemd worden plaatsen als Dubrovnik, waar een rijkdom is aan culturele en historische monumenten, dc meren van Plitvice en het berg- en heuvellandschap. Wie kaarten wil voor deze informatie-avond vol zonnige films, kan die afhalen bij de Rabobanken. die dag is het precies 12,5 jaar ge leden dat Wim van de Leur in Zeeland professioneel karateles ging geven. "Eigenlijk bestaat de karateclub al langer", legt Jaap Houmes uit, die samen met André Sukel en Henk Wöhler voor de organisatie van het karatefestijn tekende. "Oorspronkelijk is Van de Leur begonnen met het karate als pure hobby. Dat was allemaal in de be ginperiode toen het karate in Ne derland een beetje voet aan de grond kreeg. Door met die sport in Zeeland te starten is hij samen met Hans Harthoorn zo'n beetje de grondlegger van het Zeeuwse karate geweest". Het grote probleem van het feest comité was om iets te vinden waar iedereen 'iets aan had'. "We heb ben dan ook bewust gekozen voor demonstraties", verklaart Hou mes. Rond het hele karategebeu- ren hangt nog steeds een waas van patsers, batsers, stenen in stukken slaan en nog meer van die fratsen. Daar willen wij nu eens van af en dè manier is natuurlijk een de monstratie. Wat wij laten zien is een heel andere kant van het karate". De karateclub heeft voor die gele genheid dan ook een aantal pro minenten uit de Budowereld uit genodigd, die elk op hun gebied toonaangevend zijn. Zeker aan wezig is de Belgische karateka Dirk Heene (4e dan). Heene ver zorgt regelmatig gastcolleges in Nederland en verdient vooral gro te bewondering op het gebied van Kata. Kata is een stijloefening, waarbij denkbeeldig tegen een of meerdere tegenstanders wordt ge vochten. Een andere topper is Tom Wes- sels, 4e dan karate, 4e dan judo en 6e dan jiu-jitsu. Wessels do ceert bij de Haagse gemeentepoli tie zelfverdediging en is auteur van een boek over zelfverdedi ging, wapenstok en handboeien dat bij de politie in gebruik is. Te vens is'Wessels adviseur bij Bin nenlandse zaken voor politie- aangelegenheden. Samen met zijn vrouw Ria (3e dan karate, 3e dan judo) verzorgen zij demonstraties zelfverdediging. De volgende op de karate-hitparade is een de monstratie van Alex Brouwer met Taijutsu', het zwaardtrekken. Brouwer (5e dan karate) stond Wim van de Leur (r.) met de eveneens aan de vaderlandse ka- ratewieg en mag zich specialist noemen op het gebied van Aiki do, Kendo en Taekwondo. 'Koperen' Wim van de Leur «zelf geeft tenslotte nog een de monstratie Kobudo. Kobudo is - simpel gezegd- karate met wa pens. Die wapens zijn dan de Bo (een stok van 1.80 meter), de Sai (een drie-tandig zwaard) en de Ton'Fa (een houten blok met een handvat): Kenmerkend voor deze wapens is, dat zij vroeger als ge bruiksvoorwerpen dienden. Op het gebied van Kobudo is Van de Leur toonaangevend in Neder land. Behalve dat hij in het bezit is van een 5e dan karate heeft hij nog een le dan in Jodo en een 3e dan in Kobuddo, die hij onlangs in Japan behaalde. Maar karate zou karate niet zijn, als het pu bliek die middag ook niet getuige zou zijn van een aantal wedstrij den kumite (vechten). Het hele demonstratiegebeuren begint vanaf 15 uur en is voor het publiek gratis toegankelijk. Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, Lange Zelke 93.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 9