in Midden Zeeland Intelligent vertier met 'Zak As' Target: reis van vader en zoon door Europa Howard de eend redt de aarde "Lange dagreis naar de nacht" Middeleeuwse klanken in de Engelse Kerk FILM 5 febr. - 11 febr. ZEEUWSE PREMIÈRE VAN GLOBE: Lezen EXPOSITIE fm PODIUM DE FAAM - DE VI ISSINGER Woensdag 4 februari 1987 Sherryconcert Bernd Brackman MIDDEL BURGS FILMPUBLIEK KOOS ABEL' Boeken voor uw tweede leven I KINDER BOEKEN Do. 5 febr. febr. t/m wo. 11 De pianist Bernd Brackman verzorgt zondag 8 februari een sherryconcert in het Vestzak theater in Vlissingen. Brackman won in 1981 op het Willem Pijper Concours zowel een gedeelde eerste prijs in de solocategorie als een tweede prijs in de categorie kleine en sembles. Brackmann studeer de aan het Sweelinck Conser vatorium onder Jan Wijn en volgde meestercursussen bij onder andere Vlado Perlemu- ter en Thomas Vasary. Sinds juni 1985 is Brackman de vaste begeleider van violiste Marieke Blankenstijn. De werken die Brackman tij dens het sherryconcert zal ver tolken zijn Chromatische fan tasie en fuga in D kl. x t. van J.S. Bach, Pianosonate nr. 2 in D kl. t op. 14 van Serge Prokofieff en Berceuse in Des gr.t. op 57 en Pianosonate nr. 2 in Bes kl. t op. 35 van Frédé- ric Chopin. Het concert begint om 16 uur. De bezoekers van de Middel burgse filmtheaters Meccano en Electro hebben in meerder heid 'Abel' gekozen tot beste film van 1986. /ij voegen zich daarmee in de voetsporen van de lezers van de Volkskrant en het Utrechts Nieuwsblad. Deze Nederlandse productie van Alex van Warmerdam kreeg in Middelburg 68 voor keurstemmen, één meer dan 'Witness' van Peter Weir. 'Kiss of the spider woman', 'Rumble Fish' en 'Wetherby' werden respectievelijk derde, vierde en vijfde beste, althans wat de smaak van het Middel burgse publiek betreft. De hoge notering van Witness is bijzonder omdat deze film ook al vorig jaar in de top vijf voorkwam. Opmerkelijk vindt de Stichting Filmthea ters Middelburg ook de hoge noteringen van 'Rumble Fish' en 'Wetherby'. Er kwam - al dus de stichting - maar weinig publiek naar deze film. "Be zoekcijfers zeggen kennelijk niets over de kwaliteit". Concert Jean Belliard in Middelburg De Franse zanger, musicus en musicoloog, Jean Belliard, treedt maandag 9 februari op in de Engelse Kerk aan de Simpelhuisstraat in Middel burg. De Alliance Frangaise Walcheren heeft hem daartoe uitgenodigd. Het concert be gint om 20.15 uur. De alt Belliard brengt liederen ten gehore die in de Middel eeuwen gezongen werden door troubadours en trouvè- res in Frankrijk. Hij bijge- leidt zichzelf op een luit. Op het programma staan reli gieuze stukken uit de negende tot en met de twaalfde eeuw, liederen van de troubadours van de Langue d'Oc, liederen van de Middeleeuwse dichters van de Langue d'Oil en tradi tionele klaagliederen van de oude Franse provincies. DONDERDAG 5 FEBRUARI *Alhambra I Vlissingen: 'Flod der', 20 uur. *Alhambra II Vlis singen: 'De duivel in je bloed', 20 uur. *Grand Theater Goes: 'Flod der', 20 uur. *Meccano Middel burg: 'Target', 20.30 uur. Electro Middelburg: 'Amadeus', 20.30 uur. VRIJDAG 6 FEBRUARI *Alhambra I Vlissingen: 'Flod der'. 19. 21.30 en 23.30 uur. *Alhambra II Vlissingen: 'Ho ward 'n beest van een held', 19 uur: 'De duivel in je bloed', 21.30 uur; 'Public affairs', 23.30 uur. *Grand Theater Goes: 'Flodder', 19 en 21.30 uur. *Meccano Mid delburg: 'Target', 20 uur; 'The killing', 22.30 uur. *Electro Mid- delburg: 'Amadeus', 20.30 uur. ZA TERDAG 7 FEBRUARI *Alhambra I Vlissingen: 'Flod der',14, 19. 21.30 en 23.30 uur. *Alhambra II Vlissingen: 'Do nald Duck's verjaardagspartij tje', 14 uur; 'Howard 'n beest van een held', 19 uur; 'De duivel in je bloed', 21.30 uur; 'Public af fairs', 23.30 uur. *Grand Theater Goes: 'Flodder', 19 en 21.30 uur. *Meccano Middelburg: 'Mary Poppins',15 uur; 'Target', 20 uur; 'The killing', 22.30 uur. Electro Middelburg: 'Amadeus', 20.30 uur. ZONDAG 8 FEBRUARI *Alhambra I Vlissingen: 'Flod der', 14, 19 en 21.30 uur. *Alhambra II Vlissingen: 'Do nald Duck's verjaardagspartij tje', 14 uur; 'Howard 'n beest van een held', 19 uur; 'De duivel in je bloed', 21.30 uur. *Grand Thea ter Goes: 'Flodder', 14, 19 en 21.30 uur. *Meccano Middel burg: 'Mary Poppins', 15 uur; 'Target', 20.30 uur. MAANDAG 9 F RB RVA Rl *Alhambra I Vlissingen: 'Flod der', 20 uur. *Alhambra II Vlis singen: 'De duivel in je bloed', 20 uur. *Grand Theater Goes: 'Flod der', 20 uur. *Meccano Middel burg: 'Target', 20.30 uur. *Electro Middelburg: filmcollege, 19 uur; 'Dood in Venetië, 20.30 uur. DINSDAG W FEBRUARI *Alhambra I Vlissingen: 'Flod der', 20 uur. *Alhambra II Vlis singen: 'De duivel in je bloed', 20 uur. *Grand Theater Goes: 'Flod der', 20 uur. *Meccano Middel burg: 'Target', 20.30 uur. *Electro Middelburg: 'Amadeus', 20.30 uur. WOENSDAG FEBRUARI *Alhambra I Vlissingen: 'Flod der', 20 uur. *Alhambra II Vlis singen: 'De duivel in je bloed', 20 uur. *Grand Theater Goes: 'Flod der', 20 uur. *Meccano Middel burg: 'Mary Poppins', 15 uur; 'The Killing',20.30 uur. *Electro Middelburg: 'Amadeus', 20.30 uur. Vier eeuwen dominees belicht in Bibliotheek Nog tot en met 14 maart is op de tweede verdieping van de Zeeuw se Bibliotheek een tentoonstelling te zien over enkele Middelburgse predikanten uit de 16e tot de 19e eeuw. De expositie is ingericht met foto's, brochures, naam lijsten, boeken en gravures uit de collectie van het Zeeuws Doku- mentatieeentrum, een afdeling van de bibliotheek. De tentoonstelling belicht de pre dikanten d'Hoorne, Taellinck, Labadie, Smytegelt, Momma, Sibmacher Zijnen en Klaarhamer. Gelein Jansz. d'Hoorne was van 1559 tot 1575 de eerste predikant, die in Middelburg woonde en werkte. Tijdens de beeldenstorm in 1566 speelde hij een belangrijke rol door de bevolking tot bedaren te brengen. Bij de komst van Alva vluchtte hij naar Engeland, waar hij tot 1574 predikant van de vluchtelingengemeenten was. In 1574 keerde hij terug naar Mid delburg, waar hij één jaar later overleed. De belangrijkste reformatorische stroming die Zeeland heeft be roerd is die van de Nadere Refor matie. Hierbij ging het om een nadere hervorming van het volksleven naar gereformeerde re gels en beleving. De predikant Willem Taellinck (1579-1629) oe fende hierop grote invloed uit, zo wel in Zeeland als in geheel Ne derland. In 1666 werd Jean de Labadie (1610-1674) beroepen bij de Waalse gemeente in Middelburg. Zijn boetepredikingen trokken veel mensen. Toen hij echter te veel zijn eigen weg ging werd hij in 1668 door de Waalse synode geschorst. Omdat hij voortging met prediken werd hij het jaar daarop afgezet en zelfs uit Mid delburg verbannen. Bernardus Smytegelt (1665-1739) kan gezien worden als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het piëtisme, dat op de per soonlijke vroomheid en de beke ring de nadruk legt. Zijn spon taan uitgesproken preken zijn in 17 tamelijk lijvige bundels uit gegeven. Willem Momma (1642-1677) werd in 1676 door de Magistra tuur van Middelburg beroepen, hetgeen leidde tot grote proble men met de Prins van Oranje. Prins Willem III vreesde nieuw lichterij maar de magistratuur legde deze bezwaren naast zich neer. Dit deed zij omdat zij in Momma tevens een geschikte hoogleraar zag, die de Illustere School nieuw leven moest inbla zen. Na een langdurige machtsstrijd werd Momma echter afgezet en de magistratuur gezui verd. Kort daarna overleed Momma. Frederik Sibmacher Zijnen (1826-1895) werd in 1856 predi kant te Middelburg, behorende bij de vrijzinnige richting die in Middelburg de toon aangaf. Dat veranderde na 1867, hetgeen tot een geïsoleerde positie van Zijnen leidde. In 1885 was hij de enige vrijzinnige predikant in Middel burg. Hij was tevens enige tijd voorzitter van het Zeeuwsch Ge nootschap. Pieter Klaarhamer (1848-1920) was de leider van de doleantie, de richtingentijd binnen de Neder landse Hervormde Kerk, die in 1886 leidde tot de stichting van de Nederduits Gereformeerde Ker ken. In de door Klaarhamer opge richte Zeeuwse Kerkbode pleitte hij krachtig door afschaffing van de synodale organisatie van 1816. Om die reden werd hij uiteinde lijk geschorst, waarna hij het ver band met de synode verbrak. In 1891 verhuisde hij naar Utrecht. l)e cabaretgroep Zak een As omschrijft zichzelf als een stel 'be schaafde jongemannen vol met leuke toekomstplannen'. Zater dag 7 februari treden zij op in de Schouwburg in Middelburg met hun programma 'Hij is Justus, wij zijn Erik'. Wie naar een rode draad in hun programma zoekt, komt voor niets, want die is er domweg niet. "Voor poëzie en moraalfilosofie verwijzen wij u naar Carré en de betere boekhandelaar; ballet en dans kunt u bij Scapino of Jos Brink gaan zien", vindt Zak As, dat bestaat uit Eric Eijgenraam, Erik van Muiswinkel en Justus van Oei. Wat de groep wél wil, is ouderwets cabaret. Onderwerpen die die avond aan bod komen zijn dan ook 'hoe ontloop ik de dienst plicht', waar was Ruud Lubbers in de nacht van 14 op 15 december 1984 en hoewel inwoners telt Somalië? Met 'Hij is Justus, wij zijn Erik' brengt Zak en As een avond intel ligent vertier, omlijst door prima verteerbare muziek. Het optreden begint om 20.30 uur. Target is de nieuwste film van Ar thur Penn. De film draait donder dag tot en met dinsdag in Mecca no in Middelburg. Penn is vooral bekend geworden door de films Bonny and Clyde en Little Big Man. Ook de hoofdrolspeler, Ge ne Hackman, is geen onbekende figuur in de Nederlandse zalen. Hij was onder meer te zien in The Conversation en A Bridge too far. De film gaat over een vader en een zoon die elkaar herontdek ken. Donna Loyd (Gayle Hunni- cut), de vrouw van Walter Loyd (Gene Hackman), gaat op vakan tie naar Europa. Voordat zij ver trekt dringt zij erop aan dat haar man tijdens haar afwezigheid iets moet doen aan de moeizame rela tie met hun zoon Chris (Matt Dil lon). Zijn eerste poging in die richting is een vis-weekend. Als ze terugkomen van dit weekend ho ren ze dat Donna verdwenen is in Europa. Vader en zoon vliegen naar Prijs en komen er achter dat zij ontvoerd is. Dit alles heeft te maken met het verleden van Wal ter als CIA-agent. Een periode van wraak, aanslagen en verraad breekt aan die hen leidt naar Oost-Berlijn. Een tocht door Eu ropa van vader en zoon op zoek naar toekomst, bepaald door het verleden... 'Howard...'n beest van een held' van regisseur Willard Huyck is vrijdag, zaterdag en zondag om 19 uur te zien in Alhambra I in Vlissingen. De film vertelt het verhaal van het verblijf van de eend, Howard, op onze aarde; een gevederde vriend die een held blijkt te zijn en de aarde redt van een ogenschijnlijk onvermijdelijk einde. Howard is een heel gewone eend in de eendewereld totdat hij op een avond thuis komt van zijn werk en voor de tv. plaatsneemt met een pilsje en plotseling 'gete- letransporteerd' wordt naar de aarde. Daar verandert zijn rustige eendeleven in een leven vol avon turen. Hij raakt bevriend met de zangeres Beverly die iets blijkt te zien in de bijdehante eend van nog geen meter groot. Hij voelt zich niet op z'n gemak tussen de aardlingen (welke intelligente en gevoelige eend zou zich er trou wens wèl op zijn gemak voelen). Verder vertelt de film het verhaal over dr. Jenning, die iets te ma ken heeft met Howards onver wachte komst naar onze planeet en die uiteindelijk de aarde be dreigt, terwijl hij dat zelf hele maal niet wil. Wie moet onze we reld redden? Wie moet ons verlos sen van de kwaadaardige geestes kinderen van een geniale, maar wat naïve geleerde? Juist: Howard. Zak As Krap een maand geleden be leefde het stuk haar première in Breda en dinsdag 10 februa ri is het te zien in de Middel burgse Schouwburg: 'Lange dagreis naar de nacht' van Eu gene O'Neil en gespeeld door toneelgroep Globe. De rollen worden gespeeld door Hans Croiset (James Ty rone), Annet Nieuwenhuijzen (Mary Cavan Tyrone), Hans Ligtvoet (James Tyrone jr.), Adriaan Olree (Edmund Tyro ne) en Rose Thesing (Cathleen). Het stuk handelt over een vader, moeder en twee zoons die de zo mer in een huis op het platteland doorbrengen. Tyrone sr. is een bekend acteur, die ooit heeft ge kozen voor het makkelijke, grote succes en daarmee voor het geld en de zekerheid. Zijn zoons heb ben geen van beiden een carrière gemaakt en zijn dus een steen des aanstoods voor hem. James jr. is aan de drank en leeft voorname lijk op kosten van zijn pa. De jongste, Edmund, is een artistie ke, gevoelige jonge man en heeft tuberculose. Uit pure zuinigheid wordt hij door zijn vader naar het goedkoopste sanatorium gestuurd. Bij de geboorte van Ed mund heeft zijn moeder Mary v.l.n.r. Adriaan Olree, Annet Nieuwenhuijzen en Hans Croiset in 'Lange dagreis naar de nacht'. morfine van de huisarts gekregen en is daar aan verslaafd geraakt. 'Lange dagreis naar de nacht' speelt zich af in een mistige omge ving; een beeld voor het gebrek aan vertrouwen tussen de perso nages, voor de mislukte levens die door drank of morfine worden vergeten. O'Neil schreef het stuk in 1941 en bevat veel auto biografische elementen. De voorstelling begint om 20 uur. Mensen met een fijne hobby heb ben een dubbel leven. Er is de re gelmaat van alledag en de span ning van het werk. En er is die zorgeloze wereld van de hobby of de sport, van het oplossen van puzzels of het genieten van klas sieke muziek. Voor al die hobby- en andere recreatieve bezigheden zijn er natuurlijk boeken. Skiën van Martin Heckelman. 'Een nieuwe leermethode', dat is de ondertitel van dit boek. Ais je dat leest is er de twijfel: skiën leer je toch niet uit een boek? Maar wie dit boek leest, ontdekt dat het mogelijk is stap voor stap de ski techniek onder de knie te krijgen. Vooral omdat elke oefening met vele zeer duidelijke foto's wordt toegelicht. 'Skiën' bestaat uit drie delen: er is een deel voor begin- i K t ners en een deel waarin wordt be schreven hoe een half-gevorderde skiër tot een volleerd skiër kan uitgroeien. In het derde deel ver telt Heckelman hoe je ook veilig buiten de piste en in diepe sneeuw kunt leren skiën, 't Boek is voor zien van meer dan 500 kleurenfo to's. Uitgave Atrium/Alphen aan de Rijn. Prijs ƒ29,90. Paardrijden. Een boek waar elke paardrijder die het ziet meteen weg van is! Allereerst omdat er zulke fraaie paardefoto's in staan. En vooral omdat het een compleet handboek is voor ieder een die paardrijden wil leren, 't Gaat o.a. over het paard, de rij- kleding, oefeningen, eenvoudige dressuur, de verzorging en de stal, het vervoer en het kopen van een paard, 't Werd geschreven door de paardenkenners Robert Owen en John Bullick. Uitg. ICOB/A1- phen aan de Rijn. Prijs 17,50. Puzzels van formaat. Je mag rustig zeggen dat het een vriende lijke vorm van verslaving is. En dat steeds meer mensen er mee te maken krijgen. Kruiswoordpuz zels maken is nu eenmaal een fas cinerend werk. Er is een reuze puzzelboek verschenen bij Walva- Boek in Apeldoorn. Het heet met recht 'Puzzels van formaat' en is ook geschikt voor lezers die moei te hebben met de kleine letters van veel puzzelboeken. Dit boek heeft grote letters en royale vak ken. Er staan bijna 100 Zweedse en gewone kruiswoordpuzzels in plus de oplossingen. Prijs voor dit reuzeboek 9,90. Muziekkwintet. Een wel heel bij zondere uitgave is dit kwintetspel, gebaseerd op oude en moderne muziekinstrumenten. Er zijn tien hoofdgroepen en elke groep bestaat uit vijf muziekinstrumen ten. Het spel wordt gespeeld als het bekende kwartetspel en al spe lend leert u zo'n vijftig verschil lende muziekinstrumenten ken nen dank zij de duidelijke teke ningen van Nicolette Andriessen. Ze schreef ook de toelichting vol interessante bijzonderheden over elk instrument. Uitgave De Toorts - Lochem. In kartonnen doosje 16,50. door Jan Smeekens Voor iedereen die op school, in clubverband of thuis, met jonge kinderen heeft te maken versche nen bij de uitgeverijen Hans El- zenga en J.H. Gottmer twee inte ressante boeken met originele, praktische en stimulerende speel- ideeën. Drie jaar geleden besprak ik in deze rubriek 'Soms ben ik boos' van Ellen de Vries-Tijsinger. In dat boek koppelde ze haar speel-, zing-, doe- en luistersuggesties aan emptierijke belevenissen van twee kinderen. SOMS IS HET FEEST is haar tweede boek met verhalen, liedjes, spelletjes en knutseltips, maar hierin zijn de seizoenen en feestdagen de kapstok en vormen voorleesver halen over dieren de rode draad die alles bij elkaar houdt. In acht tien hoofdstukken raakt een "leeg" bos bevolkt met vijf mui zen, een gans, honderdtwaalf spinnen, een mol, eekhoorn, knuffel, circusbeer, otter, een aapje, lammetje, kikkers, paas- kuiicenss, een hert en haar kalfje, een egel, een slang, vlinders en bijen. Zo'n lijstje maakt duidelijk dat dit bos alleen in de fantasie van de schrijfster bestaat. Dat is geen bezwaar, want in boeken mag heel veel en bovendien zullen MIDDELBURG Balans 17. Van TH, schilderijen. Wo., do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van II tot 16 uur. Rabobank (Langeviele 49). Ver- straeten, fotowerken. Ma. t/m vr. van 9 tot 16 uur, do. van 19 tot 20 uur. Tot wo. Café-restaurant De Schouwburg. (Molenwater 99). Hans Blank, beeldhouwwerken. Marijke van de Wijk, schilderijen. Ma. t/m za. van 10 tot 19 uur. T/m za. De Vleeshal (Markt). Jef Geys, vertoning videoregistraties. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Paul Barrels, Bob Pingen, Piet Diele- man, schilderijen. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Etty Hillesum, Leven en werken. Zeeland in foto's; 1945-1955 en Oranjeliedjes. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. T/m wo. Tevens documentatie over vier eeuwen dominees. OOSTKA PELLE Zeeuws Museum/Nat uurhistorie. (Duinvlietstraat 6). Geprepareer de vleermuizen. Dagelijks van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Bellamy 19 (Bellamypark 19). Ro bert Smit, accent tekenen. Di. t/m vr. van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur, za. van 13 tot 17 uur. Iguana. (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke 91). Overzichtstentoonstel ling over school- en beroepskeu ze. Ma. van 13.30 tot 20 uur, di., wo. en vr. van 10 tot 20 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. Aanvang vr. DONDERDAG 5 FEBRUARI Folkloristisch Danstheater, Schouwburg, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 6 FEBRUARI Folkloristisch Danstheater, Prins van Oranje, Goes, 20 uur. ZATERDAG 7 EEBRU A Rl Folkloristisch Danstheater, Concertzaal, Zierikzee, 20 uur. Het Westvlaams orkest onder leiding van Patric Peire, Concert en Gehoorzaal, Middelburg, 20 uur. Cabaret 'Zak en as'. Schouw burg, Middelburg, 20.30 uur. 'Just Colours' en 'Paranoiacs', 't Beest, Goes. 22 uur. ZONDAG 8 FEBRUARI Sherryconcert met Bernd Brack man (piano). Vestzaktheater, Vlissingen, 16 uur. DINSDAG 10 FEBRUARI 'Lange dagreis naar de nacht', gespeeld door Globe, Schouw- burg, Middelburg, 20 uur. kinderen graag met haar "mee-, wandelen". Wat niet mag is de foutieve informatie die een enkele keer gegeven wordt: spinnen eten wel degelijk bij het weven van hun web de hulpspiraal meteen weer op; er zijn een paar soorten spinnen die vreedzaam in groepen samenleven, maar kruisspinnen hebben een hekel aan andere spin nen; en kikkers kijken niet naar hun jongen om. Het aantrekkelijke van het boek zit 'm in de talloze zeer bruikbare, zinvolle, speelse opdrachten en de eenvoudig aan te Ieren liedjes die (ook door kinderen) gemakkelijk op blokfluit of piano begeleid kunnen worden. 'Soms is het feest' bespaart leerkrachten veel tijd bij het voorbereiden van hun lessen. Die winst kan dan gesto ken worden in alweer een verga dering over alweer een nieuwe be zuinigingsmaatregel van de vanuit grijze nevels bevelende minister die het onderwijs een zorg is. Hetzelfde bijkomende voordeel levert gebruik van VANDAAG ZIJN WE PINGUÏNS op. In dit boek van Mia van der Meer is het natuurlijke gedrag van zeven dier soorten de basis voor aanstekelij ke bewegingsoefeningen met kin deren. De oefeningen komen te gemoet aan de behoefte van kin deren tot bewegen, zijn een aan zet tot goed naar dieren leren kij ken en vormen een bron van veel en onbedaarlijk plezier. Jammer is dat de schrijfster vond dat ze ook de illustraties kon maken. Soms ben ik boos door Ellen de Vries-Tijsinger met illustraties van Lucy Keijser. Uitgeverij Hans Elzenga, Baarn. Prijs f29,50. Soms is het feest door Ellen Tij- singer met illustraties van Ruud Bruyn. Uitgeverij J.H. Gottmer, Bloemendaal. Prijs f 35,00. Van daag zijn we pinguins door Mia van der Meer. Uitgeverij Hans El zenga, Baarn. Prijs f 18,90.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 7