informatiepagina van de gemeente vlissingen De nieuwe Wet Studiefinanciering Striptekenen voor scholieren I De kunst van het natekenen Doe mee met de huis-, tuin- en keukenkringloop Geef u op voor een compostsilo met f 50,subsidie \i Q IJ Vragen over studie financiering? Uit, öök in het Vestzaktheater DE VLISSINGER H m Woensdag 4 februari 1987 Basisbeurs De bedragen Informatiecentra Vlissingen Aanvragen Map Uitbetaling Kinderbijslag? Deeltijdstudies Aanmelding Culturele Raad Het werk De kunstenaar De galerie Bestelbon compostsilo Adviescommissie Minderheden beleid Even bijpraten met burgemeester Van der Doet 1 Olympic Dream Herdenkingspenning Molukkers redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. Langzamerhand raakt de nieuwe Wet Studiefinanciering voor velen wat meer vertrouwd. Deze wet bracht voor studenten van 18 tot 30 jaar nogal wat veranderingen met zich mee. Daarom zijn voor hen, maar ook met het oog op het nieuwe studiejaar '87-'88, de mogelijkheden voor studiefinanciering op een rijtje gezet. In de hoop dat ook de jongeren en hun ouders, die dit jaar voor het eerst met deze wet te maken krijgen, er wat aan zullen hebben. Voor 18- tot 30-jarigen bestaat nu dus de gratis basisbeurs. De ze is onafhankelijk van het inko men van de ouders en komt in de plaats van de kinderbijslag. Daarnaast kan er een aanvullen de financiering worden ver strekt. Die is wèl afhankelijk van de draagkracht van de ouder(s). Deze aanvulling bestaat uit: a. een rentedragende lening, die dus moet worden terug betaald; b. een aanvullende, gratis beurs. Deze rijksregeling geldt voor volledig dagonderwijs, zoals LA- VO, HAVO, MAVO, VWO, HBO, Hogeschool of universiteit. Ook voor deeltijdstudies is deze re geling van toepassing. Daarbij dienen echter meer dan 18 lesu ren van 50 minuten overdag per week te worden gevolgd. Om welke studie het ook gaat, ze moet minimaal één jaar duren (inclusief twaalf vakantieweken). De aanvraagformulieren zitten in de nieuwe blauw-grijze bro chures 'Studiefinanciering 18 Deze zijn onder meer ver krijgbaar in de gemeentelijke in- formatiehoeken en bij de afde ling onderwijs in het stadhuis. De basisbeurs is er dus voor iedereen. Woont u bij uw ouder(s) thuis, dan is de basis beurs nu f 265,96. Woont u op kamers, dan bedraagt deze f 604,22 per maand. Op de ba sisbeurs zijn toeslagen moge lijk (gratis) bijvoorbeeld op reiskosten voor thuiswonen den. Dergelijke kosten worden echter pas vergoed als de en kele reisafstand tussen het woonadres en de onderwijsin stelling 9 kilometer of meer is. De tegemoetkoming bedraagt dan f 4,08 per kilometer per maand tot een maximum vergoeding van f 229,17 (per In bovenstaand artikel wordt in grote lijnen het hoe en wat van de studiefinanciering uiteengezet. Wie, ook na het doornemen van de daarin vermelde brochures, nog met vragen blijft zitten kan contact opnemen met: de directie Studiefinanciering van het ministerie van Onder wijs en Wetenschappen. Dat is telefonische bereikbaar via de nummers 06-8212171 of 050-249111. Bent u eenmaal bij deze directie ingeschreven, dan krijgt u (per brief) een telefoonnummer toe gewezen waarmee u recht streeks (dus zonder tussen komst van de telefoniste) met de ambtenaar kan bellen die uw zaak behandeld. Sinds kort zijn er regionale infor matiecentra studiefinanciering. Voor inwoners van Vlissingen is het dichtsbijzijnde gevestigd in het kantoor van de Sociale Raadslieden te Rotterdam. (Hoogstraat 110, tel. (010) - 4172929). Hieronder volgt een overzicht van de spreekuren, die daar worden gehouden door de voorlichters van de afdeling informatie van het ministerie: 5, 6, 19 en 20 februari; 5. 6, 19 en 20 maart; 2, 3, 16 en 17 april; 14, 15 en 29 mei; 11, 12, 25 en 26 juni. De voorlichters verstrekken overigens niet alleen informatie, ze helpen ook bij het invullen van formulieren. Wie nu nog vragen heeft over studiefinanciering en/of stu diemogelijkheden kan óók een beroep doen op de afdeling onderwijs in het Vlissingse stadhuis, tel. 87340. Door de ze afdeling is ook materiaal geleverd voor de expositie over school en beroep, die de ze week van start gaat in de openbare bibliotheek aan de Lange Zelke. De tentoonstel ling duurt tot 26 februari. maand). De reiskostenvergoe ding hoeft men overigens niet apart aan te vragen. De direc tie Studiefinanciering bepaalt zelf de afstand. Dat gebeurt aan de hand van postcodes! Als men een aanvraag indient voor een basisbeurs, dan krijgt men ook een vergoeding voor het collegegeld en nu ook voor het lesgeld! De inkomsten van de student en eventuele partner kunnen tot kortingen leiden op de basisbeurs, evenals op de aanvullende financiering. Dege ne voor wie een ouderlijke bij drage op maandbasis wordt be rekend, die lager is dan de on derwijsbijdrage op maandbasis voor het wetenschappelijk on derwijs (voor '86-'87 was dat 1/12 van f 1604,— 133,67) kunnen de onderwijsbijdrage voor 1987-1988 als voorschot ontvangen. Daarvoor moet men een schriftelijk verzoek indienen bij de directie Studiefinanciering (Postbus 30006, 9700 RH Gro ningen). A. Bent u bekend bij de 'Stu diefinanciering' Als u in het jaar dat u 18 werd een Tege moetkoming in de studie kosten hebt gehad dan bent u bekend bij de directie Stu diefinanciering. In dat geval hoeft u niets te doen totdat u een aanmeldingsformulier krijgt toegestuurd. B. Niet bekend bij 'Studiefi nanciering? Als u in het jaar dat u 18 wordt geen Tege moetkoming in de studie kosten hebt bent u bij de di rectie Studiefinanciering niet bekend. Behoort u tot deze groep van 'nieuwe klanten', stuur dan zo spoedig moge lijk een aanvraagformulier in. Twijfelt u? Informeer dan bij de directie Studiefinanciering in Groningen. Het telefoon nummer kunt u vinden in het artikel hieronder. Aan een ieder aan wie een toe lage wordt toegekend wordt een opbergmap, de zoge noemde WSF-map, toe gestuurd. Daarin zit onder meer een lijst met afspraken tussen de student en de Cen trale directie studifinancierin over de wederzijdse rechten en plichten. Bovendien kunt u er formulieren in vinden, waar bijvoorbeeld veranderingen in inkomen, adreswijzigingen en dergelijke kunnen doorgegeven. worden Vanaf 1 april a.s. wordt de stu diefinanciering voor studeren den van 18 jaar en ouder per maand uitbetaald (tussen de 20ste en de 30ste). Vanaf okto ber '86 is er twee maal een voor schot uitbetaald. Ouders van scholieren en stu denten, die géén beroep kunnen doen op de Wet Studiefinancie ring, kunnen aanspraak blijven maken op kinderbijslag. Brochu res daarover zijn verkrijgbaar bij de Raad van Arbeid te Middel burg. Voor jongeren tot en met 17 jaar kan door de ouder(s) na tuurlijk altijd kinderbijslag wor den aangevraagd. Ten behoeve van deze leeftijdsgroep, die het voortgezet onderwijs bezoekt, is er tevens de regeling 'Tege moetkoming Studiekosten'. Als uw kind speciaal voortgezet onderwijs bezoekt, kunt u bij de gemeente een reiskostenver goeding aanvragen. Aanvraag formulieren zijn verkrijgbaar bij de scholen voor voortgezet on derwijs. Brochures over deze Tegemoetkoming Studiekosten zijn ook verkrijgbaar in de ge meentelijke informatiehoeken en bij de afdeling onderwijs in het stadhuis. Bij laatstgenoemde afdeling is bovendien informatie voorhan den over Studiefinanciering voor deeltijdstuderenden. Daaronder worden hier verstaan zij, die aan de Open Universiteit studeren, een schriftelijke cursus volgen of een mondelinge deeltijdstu die (bijvoorbeeld aan de Zeeuwse- Dag- en Avondscho lengemeenschap. Studenten, die een part-time opleiding volgen en de leeftijd voor 21 jaar nog niet hebben bereikt kunnen wellicht te recht bij het Zeeuws Studie fonds. Dat geldt ook voor mensen die particulier onder wijs volgen. Het studiefonds is gevestigd aan de Dam 31 te Middelburg en heeft als tele foonnummer (01180) 33024. "Rare jongens die Romeinen", zei Obelix al vele eeuwen gele den. En hij kon het weten! Rare jongens ook, die stripteke naars,.... Maar weet je eigenlijk wel wat er allemaal komt kijken bij het schrijven en tekenen van een strip? Weet je dat het hardstikke leuk is zelf stripverhalen te verzinnen, ze zelf te teke nen, kortom: je eigen avonturen te maken!? Wil je meer te weten komen over strips, dan biedt de Kunstzinni ge Vorming Vlissingen (KW) uit komst. Donderdag 26 februari start er namelijk een cursus striptekenen voor middelbare scholieren. Je kan er leren over het ontwerpen van figuren, het decor, het maken van een 'sce nario', speciale effecten, bewe ging en nog veel meer. Kortom: er valt heel wat te beleven. Rare jongens hè, die.... De cursus wordt gehouden in het KVV- gebouw aan de Min. Lelystraat in Vlissingen. Belangstelling? Reserveer dan alvast maar de donderdagavonden van eind fe bruari tot en met mei, steeds van 19.30- tot 21.30 uur. Heb je interesse in deze cur sus? Dan kun je voor inlichtin gen (èn aanmelding) terecht bij de Culturele Raad, Bad huisstraat 104 in Vlissingen. Bellen kan ook. Het telefoon nummer daarvoor is 14928. Danie Ie Due, coördinator bij de KW, vertelt je graag meer. De piano. Een instrument dat niet aan één muziekstroming gebonden is. In de jazz komt men haar tegen, maar ook in de popmuziek (zij het daar meestal de electronische ver sie) èn uiteraard in klassieke muziek. De wijze waarop zij, in welke stroming dan ook, bespeeld wordt kan sterk uit eenlopen. Zo heeft ook Bernd Brackman zijn eigen, herken bare stijl ontwikkeld. Dat hij het zich niet gemakkelijk maakt blijkt wel uit het program ma voor het concert, dat hij zon dagmiddag in het Vestzakthea ter geeft. Naast Bach prijken daar Prokokiev en Chopin op. Overtuig uzelf van de kwaliteit van de vertolking van hun wer ken door Brackman. Het concert begint om 16.00 uur. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij de Culturele Raad Vlissingen (Badhuisstraat 104, tel. 14928). Ze kosten per stuk f 12,50. Hou ders van een CJP en een Pas 65 betalen f 10,00, jongeren tot en met 12 jaar f 3,50. Morgen, donderdag, komen ze weer uit alle delen van Vlissin gen naar welzijnscentrum 'Bachten Komme'. Ze: de le den van de Culturele Raad. Hun maandelijkse vergadering begint om 20.00 uur. Uiteraard is deze bijeenkomst openbaar. De agenda en bijbe horende stukken kunt u inzien in de gemeentelijke informatiehoe ken. Deze zijn ondergebracht in de volgende gebouwen: de openbare bibliotheek aan de Spuistraat; het buurthuis 'Aldegonde' in de wijk Westerzicht; het wijkcentrum 'Ópen Hof' in de wijk Paauwenburg; het wijkcentrum 'Middenhof' in Oost-Souburg; het stadhuis (bij het Stafbu reau voorlichting en inspraak). In de gemeentelijke galerie Bellamy 19, zijn momenteel tekenin gen te zien van de kunstenaar Robert Smit. Deze expositie duurt tot en met woensdag 18 februari. Het is de vijfde in de serie (van zeven) over het thema 'Accent Tekenen'. De werken die Robert Smit in de Vlissingse galerie laat zien zijn vrij recent. Hij heeft zich erin ge richt op het natekenen van beeldfragmenten uit eerdere te keningen. Tijdens dat proces van natekenen stelde Smit zich evenwel open voor allerlei inge vingen, spontane reacties en stemmingen van het moment. Robert Smit (geboren in 1941) woont en werkt momenteel in Amsterdam. Werken van hem waren te zien tijdens een tiental solo- of groepstentoonstellin gen, onder meer in het Stedelijk Museum van Amsterdam, het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden en in Hannover (BRD) en Ohio (USA). De gemeentelijke galerie Bel lamy 19 is gehuisvest in het zelfde pand als het Stedelijk Museum van Vlissingen. De openingstijden zijn op dins dag tot en met vrijdag van 10.00- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. Zater dags zijn belangstellenden welkom tussen 13.00- en 17.00 uur. Vuil: we komen er in om als we niet oppassen. Geen wonder dat er in het overheidsbeleid twee zaken bij de vuilverwerkin grote aandacht hebben: de beperking van de afvalstroom en het terug winnen van waardevolle componenten uit het afval. Dat kan die overheid natuurlijk niet alleen. De meest eenvoudige en ook voor de hand liggende manier is om het afval "aan de bron" te scheiden. Voor huishoudelijk afval is die bron het huishouden. Dus is medewerking van ons alle maal nodig. De gemeente biedt daarvoor diverse mogelijkheden. Zoals de plaatsing van glasbakken en de mogelijkheid om klein chemisch afval bij de reini gingsdienst in te leveren. Daarnaast zijn er kledinginza- melacties en veel verenigin gen verzamelen oud papier. De grootste moot van ons huis houdelijk afval (meer dan de helft!) bestaat echter uit groente- fruit-, tuin- en keukenafval. Dit zogenaamde organisch afval (waarvan een gezin van drie per sonen per jaar gemiddeld 450 kg "produceert") kan door een biologisch proces worden omge zet in compost: een oergezonde meststof, die uitstekend te ge bruiken is voor de verbetering van de bodem van uw sier- en moestuin. Wie kan er compost maken? In principe iedereen, maar het is toch wel het meest interessant voor mensen met een tuin. Daar komt niet alleen afval vandaan, maar u kunt er ook uw compost in kwijt. Hoe composteer je? Dat kan door een composthoop aan te leg gen. Bij de afbraak doen bacte riën en schimmels hun best en ook kleine bodemdieren als wor men en larven zijn behulpaam. Er komt warmte vrij, die de snel heid van het proces nog bevor dert. Na zo'n 4 maanden is het eerste afval omgezet in com post. Compost maken is dus eenvoudig, de natuur doet het meeste werk! U moet alleen zor gen voor het organisch afval en de juiste omstandigheden. Zo als gezegd: het kan op een com posthoop in de tuin. Het kan ook in een speciaal ontwikkelde compostsilo. Die neemt minder ruimte in beslag en is hygiëni scher in gebruik. Hoe u wilt com- posteren moet u natuurlijk zelf uitmaken. Wel is het zo, dat de gemeente in het milieu actieplan van vorig jaar en van 1987 een bedrag heeft uitge trokken, waarmee aan 90 inwo ners een subsidie in de aan schaf van een compostsilo kan worden verstrekt. We verwijzen daarvoor naar het afzonderlijk artikeltje met opgavebon, elders op deze pagina. Composteren biedt voordelen: u levert een eigen positieve bijdrage aan het milieu, ver mindert de afvalstoffenstroom en u verkrijgt een goedkope meststof voor gebruik in eigen tuin'. Ook doen dus, het scheelt bovendien (veel) vuil niszakken! Het gemeentebestuur wil het composteren van huishoudelijk af val stimuleren. Om dat te bereiken is f 4.500,— uitgetrokken. Voor dat bedrag kan op 90 compostsilo's (waarvan de prijs per stuk inclusief af leveringskosten f 130,— bedraagt) een subsi die van f 50,— per stuk worden gegeven. De prijs komt dan dus op f 80,—. Wie voor dat bedrag zo'n silo wil kopen, kan zich opgeven door onderstaande bon in te vullen en in een gesloten envelop te zenden aan: het college van b. en w. t.a.v. Stafbureau voorlichting en in spraak (Antwoordnummer 2, 4380 WB Vlissingen). (Een post zegel is niet nodig). Uw aanmelding moet voor 28 fe bruari 1987 ontvangen zijn. Wanneer er méér dan 90 aan meldingen zijn, wordt er op 2 maart as. geloot. U ontvangt zo snel mogelijk schriftelijk bericht als u bent uitgeloot en dus niet in aanmerking komt. Slechts één aanmelding per gezin is toe gestaan! Verdere voorwaarden waaraan u moet voldoen: het bedrag van f 80,— moet bij aflevering van het vat vol daan worden u moet bereid zijn na verloop van ca. 10 maanden medewer king te verlenen aan een enquê te naar uw ervaringen als ge bruiker van het vat. In de hal van het stadhuis is een vat geplaatst, zodat u dat eerst ook "in natura" kunt be kijken. Er liggen daar ook aan meldingsformulieren en fol ders gereed. Verwacht wordt dat aflevering in de loop van maart/begin april kan plaatsvinden. Naam Adres Tel. 01184 - wil zelf compost maken en daarvoor een compostsilo aan schaffen. Het bedrag van f 80,— zal hij/zij bij aflevering voldoen. Hij/zij verklaart zich bereid na 10 maanden medewerking te verlenen aan een te houden enquête naar de gebruikserva ringen. Vlissingen 1987 (datum) Handtekening: NB: in gesloten enveloppe voor 28 februari 1987 inzenden aan: B. en w. van Vlissingen, t.a.v. Stafbureau voorlichting en inspraak, Antwoordnummer 2 (geen postzegel!), 4380 WB Vlissingen. Dinsdag 10 februari vergadert de adviescommissie voor het minderhedenbeleid. Deze bij eenkomst wordt gehouden in het stadhuis en begint om 19.30 uur. Er staan veel onderwerpen op de agenda, zoals: - de evaluatie van het be leidsplan 'Van Buitenstaan der tot medeburger'; - Arbeid en werkgelegenheid; - Islamitisch begraven in Vlis singen; - intensieve taalcursus min derheden voor 15- tot 19 jarigen. De vergadering is openbaar. Ook het publiek mag mee praten. De brand op de benzinetanker 'Olympic Dream', begin vorige week, heeft de gemoederen be hoorlijk bezig gehouden. De cen trale vraag die daaruit is voortge vloeid is, of Vlissingen wel of niet aan ramp ontsnapt is. Mijn ant woord daarop is een uitdrukkelijk nee. Het is een ernstige brand geweest met aanvankelijk de aanwezigheid van explosiege vaar. De aanvaring vond echter plaats op een plek op de rede van Vlissingen, zoveel kilometer van de stad verwijderd dat, ook al had er een explosie plaatsge vonden, dat geen gevolgen voor stad en inwoners had gehad. Dat is het oordeel van alle des kundigen! Natuurlijk is de Westerschelde een druk bevaren rivier, waar ook veel gevaarlijke stoffen wor den vervoerd. Daarbij is er spra ke van risico's. Waar het om gaat is of we weten hoe groot die risico's zijn, of we die aanvaar den en vervolgens: door welk be leid ze kunnen worden verkleind. Die risico's worden bepaald door een aantal factoren. Enerzijds is daar de kwaliteit van het schip en de bemanning èn het punt of men zich aan de regels houdt. Anderzijds is daar de regelge ving op de Westerschelde: re gels voor zowel verkeer als ver voer. Een derde, belangrijk punt is of de hulpverlenings- en ram penbestrijdingsorganisaties in staat zijn te reageren als er zich problemen voordoen. Op alle drie de punten is verbetering mo gelijk. Niet alle schepen, bijvoor beeld. voldoen aan alle voor schriften. Bovendien worden er menselijke fouten gemaakt, dat is ook bij de 'Olympic Dreamge bleken. Ook waar het gaat om de regels is verbetering mogelijk. Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe wetgeving op dit terrein, die gericht is op een nog grotere veiligheid. Wat betreft dat derde punt, de organisatie die nodig is om doeltreffend op te kunnen tre den, die is aanwezig. Bij deze brand is gebleken dat deze ook voortreffelijk functioneerde. Voor alle duidelijkheid: ik beoog hier zeker niet mensen in slaap te sussen. Want de risico 's die er zijn moeten we onder ogen zien en waar mogelijk verkleinen. Echter, met de beste wil kan ik niet tot de conclusie komen dat er voor de bevolking sprake is van een onaanvaardbare situatie op de Westerschelde. Verbete ring is mogelijk zeker in de wet geving en daaraan zal het ge meentebestuur graag meewer ken. Overigens zal ook later nog in de gemeenteraad nog op deze brand worden teruggekomen. Zaterdag jongstleden, op de ver jaardag van Hare Majesteit de Koningin, is aan 87 Molukse Vlis- singers een herdenkingspenning uitgereikt. Dat gebeurde in ver band met het feit dat de Molukse gemeenschap nu 35 jaar in Ne derland verblijft. Deze herden kingspenning is uitgereikt na mens de regering. Juist om er kentelijkheid te betuigen jegens die eerste generatie Molukse Ne derlanders die, ook in Neder land, een buitengewoon moeilij ke tijd hebben moeten doorma ken. Mede daarom vond ik het een eer als burgemeester van deze gemeente de herden kingspenning te mogen uitrei ken. Ik heb dat ook gedaan, zo als ik ook zaterdag in mijn toespraak heb gezegd, in de hoop en het vertrouwen dat deze gebeurtenis heeft mogen bijdra gen aan de onderlinge betrekkin gen. Dat er een basis is gelegd voor een verdere positieve sa menwerking, een samenwerking in onderling vertrouwen, gericht op de toekomst. Zeker ook op de problemen die wij in de toekomst gezamenlijk hier hebben op te lossen om een samenleven in gelijkwaardigheid in deze ge meente mogelijk te maken. i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5