OFFICIËLE OPENING WETENSCHAPSWINKEL ...link tussen bevolking en wetenschap... Adri Bontenbal wil kookclub voor mannen Sfïtf'o into/ie Groeneveld helpt u beter horen. 10,- 25,- 50,- 75,- DF. VUSSINGER Woensdag 4 februari 1987 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg CN V-vakantieweken NCRV-radio Origami Stuif'ns in MAIS0N VISSER LAATSTE DAGEN UITVERKOOP HOEDEN EN MUTSEN Ruilbeurs Engels Popkensburg Autootjes Winterwandeling Midgard Bingo Slechthorenden Vrouwenleerjaar Galgecross Vrouw en techniek Jeugddienst Havens Vlissingen Cursus toneel Experimenteel Puzzletheek Flying Angel Frans Domburg Spelregels Kind en dier Kennistransfer Atletiek Veldo Parapsychologie Moedergroep Turkse studiedag Spreekvaardigheid Kleine Gids Vakos Heksen Onderwijs-markt Triminstuif WJ-CNV Kledinginzameling Turks Selectie EENS PER MAAND DE KOKSMUTS OP Hotelschool Voor ouderen en jongeren met een zodanig handicap dat begeleiding tijdens de vakantie gewenst is, is er de mogelijkheid tussen 20 en 27 juni en 17 juni en 4 juli mee te doen aan de zogenaamde Zeeuwse vakantieweken in het CNV- vakantieoord Bos en Duin in Oost- kapelle. In het totaal kunnen 120 ouderen en licht-gehandicapten van de mogelijkheid gebruik ma ken. Inschrijving is alleen mogelijk voor hen die in Zeeland wonen. In formatie: 01188-1535. Het NCRV-radioprogramma Te Deum Laudamus' wordt vrijdag 20 februari opgenomen in de Gere formeerde kerk aan de Bergstraat in Meliskerke. De zangverenigin gen 'Eén in Geest en Streven' en 'Sursum Corda' verlenen mede werking. Het programma wordt op zondag 3 mei tussen 9.30 en 9.55 uur uitgezonden via radio 5. Beoefenaars van de Japanse vouw kunst Origami en belang stellenden kunnen dinsdag 17 fe bruari komen kijken op de open vouwavond in De Vroone in Ka- pelle. De organisator is de eerste vouwkring Bevelanden. Er wordt die avond niet alleen gekeken maar het is ook de bedoeling dat er gevouwen wordt. De toe gangsprijs is inclusief papier en diagrammen van de te vouwen modellen. De avond begint om 20 uur en duurt tot 22 uur. De UW afdeling Middelburg houdt op dinsdag 10 februari we derom een 'stuif'ns in'. Deze wordt gehouden in het UVV- gebouw aan de Herengracht in Middelburg en begint om 10.30 uur. Het programma omvat geza menlijk koffiedrinken, een warme wintermaaltijd en spelletjes. Op gave: 01180 - 34305/26290. PAPEGAAISTRAAT 9-11 GOES Verzamelaars van ansichtkaarten, munten en postzegels kunnen hun spulletjes komen ruilen op de avondruilbeurs die vrijdag 6 fe bruari wordt gehouden in café restaurant Ruimzicht in 's-Heer- Hendrikskinderen. De aanvang is om 19.15 uur. Het buurthuis De Zwaan aan de Kromwegesingel in Oost-Souburg start op woensdag 11 februari met een cursus Engels voor beginners. Een ervaren en bevoegd docent verzorgt de lessen. Lesmateriaal en koffie zijn aanwezig. Inlichtin gen en aanmeldingen in het buur thuis of telefonisch op het num mer 01184 - 61252. De heer Duyne, bewoner van de woongemeenschap Popkensburg, zal op dinsdag 17 februari aan de hand van dia's vertellen over zijn woonomgeving. Dit gebeurt op een contact-middag van de Alge mene Nederlandse bond voor Ouderen afdeling Middelburg in De Schakel in Middelburg. De aanvang is om 14 uur en na de pauze is er een bingo. Miniatuur auto's, vliegtuigen en blikkenspeelgoed zullen zaterdag 7 februari te zien zijn op de achtste Internationale Ruilbeurs van miniatuurauto's in het café restaurant Jan den Ronden aan de Rembrandtstraat in Bergen op Zoom. Verzamelaars uit alle hoe ken van Nederland en uit België en Engeland zullen er staan met hun collectie. De beurs is voor het publiek geopend van 10 tot 15.30 De wandelsportvereniging Willen is Kunnen houdt op zaterdag 8 fe bruari de derde uit een serie van vier winter-trainingstochten over een afstand van 35 kilometer. De starttijd is tussen 10 en 10.30 uur vanuit het clubgebouw aan de Oranjestraat in Vlissingen. Inlich tingen zijn te verkrijgen bij het se cretariaat, telefoon 01184 60294. De d.j.'s Hartger en Remco van 'Tilt ine.' verzorgen zaterdag 7 fe bruari de muziek op een swing avond in jongerencentrum Mid gard in Middelburg. De artistiek ingerichte zaal zal verlicht worden door een lichtshow met speciale effecten. De aanvang is om 21 uur. Het dienstencentrum Bachten Reede in Vlissingen houdt op dinsdag 10 februari weer een bin go. De aanvang is om 19.30 uur en de organisatie is in handen van de stichting Welzijn voor Ouderen. Mevrouw I. van der Bosse zal vrijdag 13 februari op de jaarver gadering van de Nederlandse ver eniging voor Slechthorenden iets vertellen over het werk van Terres des Hommes en over een polio project in Bolivia. Zij zal de le zing toelichten aan de hand van dia's. Ook zijn de producten te koop van Terres des Hommes. De jaarvergadering wordt gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg en de aanvang is om 14.30 uur. De stichting Vorming en Onder wijs voor Volwassenen (VOV) in Vlissingen start 16 februari een leerjaar voor vrouwen. Dit leer jaar is bedoeld voor vrouwen die weinig onderwijskansen hebben gehad en de wens hebben zich ver der te ontwikkelen. Onzekerheid over eigen kunnen en mogelijkhe den kan hierin een struikelblok zijn. Ervaringen met onderwijs en gevoelens hierover zijn voor vrou wen onderling vaak herkenbaar, hieraan wordt in de cursus veel aandacht besteed. De leervakken die aan de orde komen worden in tien lesblokken van vier weken ge geven. De lesvakken bestaan uit taal, rekenen, schrijf- en spreek- vaardigheden, sociale vaardighe den en maatschappelijke ontwik keling. Om meer inlichtingen te geven over de inhoud van de cur sus, over leermethoden en prakti sche zaken vindt op 10 februari een informatie-ochtend plaats in het VOV-gebouw aan de Juliana- laan in Vlissingen, telefonisch be reikbaar op nummer 01184 - 17819. De Vlissingse atletiekvereniging Marathon zet op zaterdag 7 fe bruari een parcours uit in het re creatiegebied Westduin in Vlissin gen van 1200 meter. Daarop zal de 15e Galgecross gehouden wor den. Het programma omvat wedstrijdlopen voor alle catego rieën KNAU-leden (aanvang 13 uur) en aan het slot om 16.15 uur een prestatieloop over naar keuze 1 tot en met 5 ronden. Inschrijven voor de prestatieloop kan op het secretariaat in de Skandia Sauna waar ook de start en finish is, vanaf 13 uur. Na afloop is er een leuke herinnering voor de deel nemers. De wethouder van sociale zaken en onderwijs, mevrouw S. Boersma- Smitskamp, zal op vrijdag 6 fe bruari om 13 uur in het CBB- gebouw, Papisland 1 in Middel burg, de getuigschriften uitreiken aan de cursisten van de eerste Zeeuwse oriëntatiecursus Vrouw en Techniek. In het voorjaar start er op het CBB weer een nieuwe oriëntatie cursus. De introduktie- middag is op 26 maart. Bel voor informatie het CBB (01180-37072) of Vrouw en Werk Zeeland (01180-37555). Een goed samenspel tussen oorarts en audiciën is van groot belang voor het eindresultaat. Het toestel moet nauwgezet gekozen worden aan de hand van het voorschrift. Dat luistert heel nauwLetterlijk in dit geval. Kies daarom de hoortoestellenspecialist die daar het belang van inziet. Dan weet u zeker dat u kiest voor het juiste hoortoestel én voor ervaring en vakmanschap. VLISSINGEN. Lange Zelke 93, tel. 01184 - 12398 'Het jij nog tijd?' is het thema van een jeugddienst in de gereformeer de kerk aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Ds. Melse is de voorganger. De dienst begint om 19 uur en de plaat van het jonge renkoor Or'tamin uit Terneuzen die medewerking aan de dienst verleend, is te koop. Begin april zal Rijkswaterstaat starten met werkzaamheden aan de Koopmanshaven en de Vissers haven in Vlissingen. De gemeente en Rijkswaterstaat willen de bewo ners hierover informeren op 18 fe bruari in de Bachtenkomme aan de Badhuisstraat in Vlissingen. De informatie-avond begint om 19.30 Het ZIKV in Middelburg start met een cursus toneel voor gevorder den. De cursus is op de maandag avonden van 20 tot 22 uur in de Kuiperspoort in Middelburg. Ie dereen vanaf 16 jaar kan zich op geven en kan inlichtingen vragen bij het ZIKV, telefoon 01180-33987. Voorganger ds. E. de Boer-Hessel zal op zondag 8 februari een expe rimentele dienst leiden onder het thema 'De droom van Johannes op Patmos'. Om 16.30 uur begint de dienst in de Hofpleinkerk in Middelburg. Ouderen in Souburg en Ritthem die een puzzle willen lenen, kun nen dat vanaf 2 februari in Bach ten Poorte in Oost-Souburg. Dan start daar de puzzletheek die eens in de drie weken geopend is tussen 14 en 16 uur. Er zijn al ruim hon derd puzzles aanwezig, maar oude puzzles die bij iemand op de zol der liggen te vergaan zijn nog al tijd welkom. De rev. Father Aiden S.S.F. en Reader T. Steutel sr. vertellen maandag 9 februari om 20 uur over het werk van Mission to Sea men onder de zeelieden in de ha vens van Vlissingen. Zij doen dit onder de titel 'The Flying Angel Story Vlissingen' in het wijkcen trum Open Hof in Vlissingen. Be halve te horen is er ook te zien: een nieuwe serie gesproken dia's en de film 'Zeeland-voortvarend' over de scheepvaart en het han- delsgebeuren aan de Westerschel- de. De organisatie is in handen van de activiteitencommissie van Open Hof. Kaarten zijn vooraf te krijgen bij de beheerder van Open Hof en op 9 februari aan de zaal. Er is weer een koffiecontact- ochtend van de Alliance Frangai- se, afdeling Middelburg, in het Wapen van Middelburg aan de Pottenmarkt. Deze is op woens dag 11 februari van 9.30 tot 11 uur. De burgemeester en wethouders van de gemeente Domburg zullen de openbare vergadering van dins dag 10 februari een naam probe ren te verzinnen voor de Boule vard in hun plaats. Verder staat op de agenda een voorstel van b en w tot de wijziging van de algemene politieverordening, een voorstel tot machtiging tot het instellen van beroep met betrekking tot het huisvestingsoverzicht basisscholen en een voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor bo demonderzoek. De vergadering begint om 19.30 uur in het Ge meentehuis. De nieuwe uitgave van de brochure Spelregels van de WJ-CNV jonge renorganisatie Zeeland is uit. Deze brochure wil jongeren houvast ge ven bij de overstap van school naar werk, bij het zoeken naar een baan en bij de problemen die kunnen ontstaan op het werk. Kortom: een gids in de jungle van de regels op het gebied van werk en werkloos heid. 'Spelregels' is te bestellen via het telefoonnummer 01100-20310. Mevrouw M. Margradant spreekt donderdag 5 februari over het on derwerp Kind en dier. De lezing is in het Zuiderbaken in Middelburg en begint om 20 uur. De organisa tor is K.C. Zeeland. De Commissie Universitaire Con tacten (CUC) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen houdt donderdag 12 februari een bijeenkomst met le zingen en discussie over het onder werp 'Kennistransfer'. Vanaf 14.30 uur zal er in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg gesproken worden om het begrip kennistransfer inzichtelijk te maken in het perspectief van de benodigde kennisinfrastructuur op landelijk en regionaal niveau. Ver der zal er van gedachten gewisseld worden over het nut en de moge lijkheid om binnen Zeeland een netwerk voor kennistransfer en de daarbij behorende datacommuni catie te ontwikkelen. Sprekers zijn onder andéren drs. A.J.H.M. Mutsaers, voorzitter CUC, dr. J.L.M. Hakvoort van de Erasmus Universiteit en mevrouw J.L.A. Boogerd-Quaak, voorzitter com missie Economische Zaken van de Provinciale Staten Zeeland. De waarderingsemblemen voor de jeugd, de prestatie- en verdienste- bekers en de Adrie de Munck- beker zullen op de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie afdeling Zeeland op zaterdag 21 februari uitgereikt worden. Verder worden de jaar verslagen voorgelezen, wordt de kascommissie benoemd en is er een bestuursverkiezing. De verga dering wordt gehouden in de Westerscheldezaal van Motel Goes aan de A. Fokkerstraat in Goes. De aanvang is om 13.30 uur. De Christelijke gymnastiekvereni ging Veldo uit Middelburg heeft zaterdag 7 februari haar jaarlijkse club-kampioenschappen op de agenda staan. Deze wedstrijden zullen zich afspelen in twee sport zalen van het Deltacollege aan de Merwedestraat in Middelburg. Ze beginnen om 9.30 uur en duren tot 15 uur. Er zal geturnd worden in de categorieën meisjes/jongens aspirant dames/heren en da mes/heren. Voor de Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie komt drs. Sprenger uit Amsterdam een lezing houden over het onderwerp 'hek sen'. Hij zal aandacht besteden aan de vraag wat wij ons in de Eu ropese situatie bij het begrip 'heks' moeten voorstellen en in hoeverre sprake is geweest van een heksen- cultus of tenminste van 'hekserij'. De avond wordt gehouden op 5 fe bruari in 'De Schakel', Bach- tensteene 14 te Middelburg en be gint om 20.00 uur. De moedergroep voor Walcheren van La Leche Lague Nederland besteedt deze maand een ochtend en een avond aan borstvoeding. Op dinsdag 10 februari is er een bijeenkomst in de W. Aron- deusstraat 52 in Middelburg om 20 uur (informatie op nummer 01180-37833) en op woensdag 18 februari in de W. Arondeusstraat 10 in Middelburg om 10 uur (in formatie op nummer 01180-15041). Moeders en aan staande moeders zijn dan met hun kinderen welkom. In juni 1986 hield de Turkse Werk nemersvereniging Middelburg een studiedag over de moeilijke positie van migranten en de bestrijding van racisme. De vereniging is tevre den over de resultaten van de dag maar vindt dat het daarbij niet moet blijven. Daarom ligt het ver slag van de studiedag klaar bij de vereniging aan het Oostkerkplein 5 in Middelburg. Het VOV (Vorming en Onderwijs voor Volwassenen) in Vlissingen start een cursus spreekvaardigheid voor vrouwen. De cursus bestaat uit 10 lessen over communicatie, spreekoefeningen en het maken van een spreekopdracht. Op woensdag 11 februari is de eerste bijeenkomst tussen 9.15 en 11.15 uur in de Julianalaan in Vlissingen (01184-17819). Er is een kinderop vang aanwezig. De 46e editie van 'De kleine gids' voor de Nederlandse sociale zeker heid is van de pers gekomen. Deze uitgave van de vereniging van Ra den van Arbeid bevat wederom in beknopte zin maar toch in zo vol ledig mogelijke vorm en in zakfor maat informatie over de sociale verzekeringswetten en sociale voorzieningen in Nederland zoals die vanaf 1 januari 1987 gelden. De gids is verkrijgbaar bij de Raad van Arbeid. De Vakos-opleidingen voor schoonheidsverzorging houden op zaterdag 14 februari een open dag. De dag duurt van 10 tot 15 uur en toekomstige schoonheidsspecia listen kunnen zich er oriënteren over het vak, de opleiding, de toe latingseisen en de beroepsmoge lijkheden. Voor de Zeeuwen staan de deuren in Breda open: Instituut Esthética, Delpratsingel 28 in Bre da, telefoon 076-146466. Voor de Nederlandse vereniging voor Parapsychologie komt drs. Sprenger uit Amsterdam een lezing houden over het onderwerp 'hek sen'. De spreker zal aandacht besteden aan de vraag wat wij ons voorstellen bij het begrip HEKS en in hoeverre er sprake is geweest van een heksencultus. De avond wordt gehouden in de Schakel in Middel burg en begint om 20 uur. Alle ruimten van de Openbare Ba sisschool De Zuidburch staan op dinsdag 10 februari tussen 20 en 22 uur vol met informatiekraamp jes. Bijna twintig instanties die ac tief zijn op het gebied van onder wijs, opvoeding en welzijn zullen zich op deze onderwijs-informatie- markt presenteren. Onder meer het Regionaal Pedagogisch Cen trum, RIAGG, BoVo, Onderwijs anderstaligen. Veilig Verkeer Ne derland en de Politie zullen er zijn om van alles te vertellen aan iedere belangstellende (wel of niet ver bonden aan de school). Verder is er een boekenmarkt met niet meer gebruikte boeken die voor een prikje gekocht kunnen worden. Wie kennis wil maken met de trim- groep van mevrouw A. van Velzen in Vlissingen kan donderdag 19 fe bruari om 9.15 komen kijken bij de kanovijver aan de Van Woelder- iaan in Vlissingen. Elke donder dagmorgen van 9.15 tot 10.30 uur wordt daar op recreatieve en geva- riëerde manier getrimt en gelopen onder deskundige leiding. Inlich tingen bij mevrouw Van Velzen, te lefoon 01184-66713. De jongerenorganisatie WJ-CNV heeft het voorjaarsprogramma klaar voor werkende en werkloze jongeren en scholieren. Voor werkloze jongeren en scholieren staat er een cursus solliciteren op het programma, voor werkende jongeren een cursus over pro bleemsituaties op het werk en voor jongeren werkzaam in de detail handel zullen eind april twee informatie-avonden over CAO's, loon en arbeidsovereenkomsten gehouden worden in samenwer king met de dienstenbond CNV. Verder zullen er twee avonden ge wijd worden aan respectievelijk ontslagprocedures en milieu en ar beid. En tot slot wordt er in mei een vakantiewerkactie gehouden voor scholieren. Het programma boekje is verkrijgbaar bij WJ- CNV Zeeland, telefoon 01100-20310. De stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen komt op woensdag 11 februari kleding inza melen in de gemeente Domburg. Uit de opbrengst worden de stich ting 'Hulp aan Landgenoten in In donesië' en de stichting 'Nederland-Lesotho' gesteund. Er zullen in de gemeente huis aan huis plastic zakken worden ver spreid, die enkele dagen later wor den opgehaald. De bewoners wordt verzocht de zak met kle ding, schoenen en textiel voor 9 uur buiten te zetten. De Turkse Werknemersvereniging Middelburg zoekt medewerk(st)ers voor de volgende activiteiten: Ne derlandse taalcursus, hiervoor worden deskundige mensen ge vraagd op onderwijsgebied: kapstersproject, voor dit project worden kapsters en schoon heidsspecialisten gevraagd om een cursus op te zetten rondom haar- en schoonheidsverzorging; huis werkbegeleiding, hiervoor worden mensen gevraagd die willen helpen bij het maken van huiswerk en, tenslotte, kinderactiviteiten, op woensdagmiddag zoekt zij nog mensen die een kindergroep willen begeleiden. Verdere inlichtingen bij de vereniging aan het Oost kerkplein in Middelburg (Demerary-gebouw), telefoon 01180-11713. Het gebouw is elke dag geopend vanaf 10 uur. Op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg zit, achter boekenkasten verscholen, de Wetenschapswin kel. 't Is half tien 's ochtends. Een kop sterke koffie moet de geest wat verfrissen want het is de vorige avond laat geworden. Na vele avonden werk is dan eindelijk de brochure af en dat moest gevierd worden. De brochure is één van de promotie artikelen die vanaf 11 februari op de tentoonstelling in de bibli otheek worden getoond. Verder zal aan de hand van foto's, tekst en objecten te zien zijn wat de Wetenschapswinkel is en wat die voor het 'gewone publiek' kan betekenen: de link met de wetenschap. Op woensdag 11 februari zal de commissaris van de koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, de Stichting Wetenschapswinkel of ficiéél openen en samen met de gasten een rondje langs de exposi tie maken. Op de tentoonstelling zullen de vruchten van andere Wetenschapswinkels in Neder land te zien zijn. "We zijn zelf nog maar te kort bezig om al iets 'tastbaars' te kunnen laten zien. Gelukkig hebben we goede con tacten met de andere Weten schapswinkels in Nederland - wij kunnen daar ook altijd terecht voor informatie - zodat we wat spulletjes kunnen lenen", zegt Marijke Dohmen. Samen met Hans Jacobs is zij de uitvoerende kracht van de winkel. Linda Boon werkt er als administratief mede werkster. Begin van het vorige jaar kreeg de Wetenschapswinkel een subsidie voor twee jaar van de afdeling Wetenschapsbeleid van het ministerie van Onderwijs. De ze subsidie heeft een eventuele uitloop van nog eens twee jaar als het experiment om het weten- schapsgebeuren in Zeeland meer toegankelijk te maken voor de 'kansarme groepen' in de samen leving slaagt. De Wetenschapswinkel heeft in het kleine jaar van zijn bestaan al ruim tien zaken in behandeling gehad. Daarvan zijn er drie afge rond. Met welk soort problemen krijgt de winkel te maken? "Met allerlei dingen waarvoor een wetenschappelijk onderzoek nodig is om ze op te lossen. Tot nu toe waren dat problemen met huur, arbeidsperspectieven (met name voor vrouwen), landbouw en buurten. Het is niet zo dat wij die problemen oplossen maar wij analyseren ze en brengen ze onder bij de juiste studenten aan univer siteiten of HBO-opleidingen. Zij doen dan het onderzoek en leve ren een rapport waarmee de klant (die het probleem aangekaart heeft) stappen kan ondernemen. Dat kan zijn in de vorm van een geding, een forumdiscussie, een brochure of een persbericht", zegt Hans Jacobs. Niet elk probleem komt voor on derzoek in aanmerking. De selec tiecriteria zijn: de klant moet niet in staat zijn het onderzoek zelf te betalen, het onderzoek mag niet gebruikt worden voor commercië le doeleinden en de klant moet een groep of organisatie in Zee land vertegenwoordigen. Als vol daan wordt aan deze vereisten is de eerste stap gezet. Daarna wordt het probleem gedefiniëerd en wordt bekeken bij welke afde ling van universiteit of HBO- opleiding het ondergebracht moet worden. Als dat gebeurd is kan het eigenlijke onderzoek begin nen. De klant blijft daar nauw bij betrokken om mee te kunnen Linda Boon, Hans Jacobs en Marijke Dohmen, v.l.n.r. de mensen van de Wetenschapswinkel. beslissen als er keuzes gedaan moeten worden. Tot slot wordt de klant begeleid bij het gebruik van het onderzoek. Een aspect van dit laatste is het openbaar maken van de resultaten. "En zo is de cirkel weer rond", zegt Hans Jacobs. "Als anderen de resultaten zien, kan hen dat ertoe aanzetten om ook een onderzoek te laten doen A.C. (Adri) Bontenbal, in zijn dagelijkse leven directeur van de VVV Zeeland, wil geïnteres seerde mannen warm maken om samen met hem te gaan ko ken. De groep(en) zoud(en) dan de naam 'culinair gilde' gaan dragen waarbij de fijne keuken voor gevorderde keukenprinsen centraal staat. "We praten over mensen die niet beroepshalve kok zijn", verduidelijkt Bon tenbal de doelstelling. Toch moet koken plaatsvinden in een professionele outfit. Het spel moet zo echt mogelijk lij ken. En behalve de hobby goed uitvoeren," moet het ook geper fectioneerd worden. Daarom worden echte chef-koks uitge nodigd om hun steentje bij te dragen en worden leerlingen van de hotelschool inge schakeld. Het is de bedoeling dat de man nen per maand één keer een vijfgangen menu klaarmaken onder leiding van de chef, die per toerbeurt wordt benoemd. Centraal inkopen, bespreken vooraf en consumeren van de lekkernijen hoort eveneens bij het maandelijkse ritueel. Vol gens Bontenbal hebben met na me de provincies Limburg en Brabant dergelijke clubs (culi naire gilden). Omdat het moeilijk is om een accommodatie te vinden waar een groep van pakweg vijftien mensen kan eten, is Bontenbal op zoek gegaan naar een ge schikte lokatie. "Verheugd zijn wij dan ook dat vanaf 1 augus tus Middelburg een Middelbare Hotelschool rijk is, die de faci liteiten wél heeft en bereid is om deze op de zaterdagen be schikbaar te stellen", zegt Bon tenbal. En daarom kan er meer dan één gilde aan de slag, elke zaterdag één. Nog niet zeker is of de dames worden uitgeno digd om plaats te nemen aan de feestdis. Dat moet nog worden uitgewerkt, aldus Bontenbal. Wie zin heeft om mee te doen met Bontenbal, kan hem een briefje schrijven (Laan der Commando's 23 Middelburg) of bellen (01180 - 3725. Het is de bedoeling om in september te starten. en dan begint de hele procedure weer opnieuw. 'Actieve acquisi tie' noemen we dat". Tot nu toe heeft de Wetenschaps winkel hoofdzakelijk progressie ve mensen als klant gehad. Daar in schuilt het gevaar dat zij het stempel 'progressief' opgedrukt krijgt. Marijke Dohmen: "Dat is een misverstand. We willen voor ie dereen werken die aan de criteria voldoet. Uitzonderingen zijn er natuurlijk wel. Zo denk ik niet dat we een onderzoek zullen doen voor een racistische organisatie. We zullen in zo'n geval moeten bekijken of we juridisch gezien het recht hebben om een dergelijk onderzoek te weigeren; ik hoop en denk van wel. Maar verder kan er veel. We sluiten ons aan bij de stelling die de PvdA in de jaren zeventig formuleerde: "Een rechtvaardige verdeling van ken nis, inkomen en macht". In de praktijk komt het erop neer dat iedereen die denkt dat er iets scheef zit in zijn omgeving, de mogelijkheid moet hebben om er een wetenschappelijk onderzoek naar te laten verrichten. In die be tekenis zijn wij dus de link tussen de bevolking en de wetenschap of - zoals een PZC-verslaggever het zo treffend wist te zeggen - 'ma kelaars in kennis'.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 23