Vlissingen, 1787 naar een climax s s s s s WONINGINRICHTING Streekplan Zeeland ^TEXTIEL WOLMODE S pullovers vesten japonnen rokken HANDELSKENNIS HORECA Grote prijs Alfons Blomme Archiefsprokkels Maandagavond 9 februari start de mondelinge cursus DE VLISSINGER •öwSl Q t Kindermishandeling Woensdag 4 februari 1987 Tracé Brug/tunnel Tol IN HEHOEP België Financiën Voortgang COMMISSI KS HUIZEN, BINNEN VLISSINGEN*, op onze collectie Voor meer info bel Stichting Horeca Onderwijs 076-144351 A B D IJ Schilders, die in aanmerking willen komen voor de grote prijs Alfons Blomme, kunnen op 24 en 25 april hun werk inleveren in het stadsmuseum Alfons Blomme in Roeselaere. Nederlandstalige schilders, die ouder zijn dan achttien jaar, kunnen meedingen naar de prijs, die honderd duizend Belgi sche franken groot is. Als voorwaarden worden aan de inzendingen gesteld, dat het schilderij niet groter mag zijn dan 1 x 1,20 meter en niet klei ner dan 0,20 x 0,30 neter; het werk moet zijn ingelijst; het mag niet achter glas of ander doorschijnend bescher mingsmateriaal worden ge daan; er moet op doek of ander duurzaam materiaal worden ge schilderd met olieverf of daar aan gelijkwaardige verf. De schilderijen mogen niet worden gesigneerd. Per deelnemer kun nen twee werken worden inge diend. Bij de aflevering moet ge bruik worden gemaakt van een inschrijvingsformulier en het in schrijfgeld bedraagt 200 frank. Een jury, waarvan de sa menstelling en de namen pas na de toekenning van de prijs wor den vrijgegeven, beoordeelt het werk. De prijsuitreiking is op 16 mei in het stadsmuseum Alfons Blomme. In de periode van 11 jot 28 mei worden zoveel mo- cjèlijk inzendingen tentoon gesteld in het museum en in de winkels aan en rond de Qbststraat in Roeselaere. Als blijkt, dat geen der ingezon den werken in aanmerking komt voor de grote prijs kan worden besloten tot een splitsing, van het bedrag in drieën, waarna drie laureaten worden aan gewezen. Alfons Blomme leefde van 1889 tot 1979. Hij was zeer verknocht aan de Westhoek van Schouwen-Duiveland. Een deel van zijn werk is daar totstandgekomen. Blomme is tijdens zijn leven een aantal ma len onderscheiden, onder meer met de grote prijs van Rome en de gouden medaille van Parijs. Inschrijfformulieren voor deel neming aan de grote wedstrijd Alfons Blomme kunnen schrif telijk worden aangevraagd bij de Nieuwe Stichting Alfons Blomme, G. Gezellelaan 31, 8800 Roeselaere, België. WM Bij het provinciaal opbouwor- gaan Stichting Zeeland is ver krijgbaar een verslag met als onderwerp kindermishandeling. Het gaat om het verslag van de themamiddag over dit onder werp, eind vorig jaar gehouden. In het verslag is opgenomen de tekst van de inleiding van regio naal voorlichtster A. Davidse- Somers van de vereniging tegen kindermishandeling. Aandacht wordt besteed aan de verschillende vormen van kin dermishandeling, de vertrou wensarts, welke oorzaken aan de kindermishandeling ten grondslag kunnen liggen en hoe een buitenstaander kindermis handeling kan herkennen. Het verslag kan gratis worden aangevraagd bij de stichting Zeeland, Dam 31, Middelburg, telefoon 01180-33024, toestel De komende weken wordt in alle commissies uit provinciale staten gepraat over het streekplan Zeeland. In het plan wordt aangegeven hoe de ruimte in Zeeland het best kan worden gebruikt. Over het eerste idee daarover van het dagelijks bestuur van de pro vincie heeft de bevolking haar mening kenbaar kunnen maken via inspraak. Gedeputeerde staten hebben op hun beurt weer een reactie gegeven daarop. Zij hebben een deel van de suggesties, die vanuit de bevolking zijn gekomen, verwerkt in het voorontwerp streekplan. In het plan is sprake van scheidende zones - zones die recreatiege bieden, woonkernen en zeehaventerreinen van het omliggende ge bied scheiden. In het eerste ontwerp was opgenomen, dat in die zones geen nieuwe agrarische bedrijven konden komen. Die voor waarde is wat versoepeld als het gaat om de zones ter afscherming van recreatiegebieden en woonkernen. Bij industriegebieden blijft zij gehandhaafd. Uitbreiding van dorpen en steden moet vooral zijn gebaseerd op de woonvoorkeur van mensen. Vooral de regionale centra moeten wórden versterkt en speciale aandacht moet er zijn voor kwetsbare kernen. De gemeenten doen er goed aan kleine uitbreidingsplannen te maken. In de provincie moeten wat terreinen worden aangewezen, die bij piekdrukte in het toeristenseizoen kunnen dienen als overloopter reinen voor kampeerders. Per regio wordt gedacht aan één terrein. De Zak van Zuid-Beveland, het dekzandlandschap in oost Zeeuwsch-Vlaanderen, het gebied ten zuiden van Zuiddorpe, Hei kant en Hulst en de Zwinstreek worden aangewezen als agrarische gebieden met complexen van bijzondere ecologische/landschappe lijke betekenis. Op die manier kunnen kleine, landschappelijke ele menten beter worden behouden. Bij het bureau voorlichting is een informatieblad verkrijgbaar met de veranderingen die op het voorontwerp-streekplan zijn gekomen naar aanleiding van de inspraak. Het informatieblad kan worden af gehaald aan het informatiecentrum Abdij 9, Middelburg, of telefo nisch worden aangevraagd: 01180-31400. I E UWS Zuid-Bevtland Westerschelde oeververbinding De aanleg van een vaste oever verbinding Westerschelde is fi nancieel en technisch mogelijk. De aansluitende wegen op het vaste land kunnen op zo'n ma nier worden aangelegd, dat zo weinig mogelijk schade wordt toegebracht aan de natuurlijke waarden. Vooral voor de aan sluiting aan de Zuidbevelandse kant is dat van belang. Tot die conclusies is de stuur groep Westerschelde Oeverver binding gekomen in haar haal baarheidsonderzoek, dat dins dag in Middelburg is gepre senteerd. De stuurgroep heeft een aantal tracés onderzocht en is tot de slotsom gekomen, dat het best een keuze kan worden gemaakt uit een verbinding tussen Ter- neuzen en Ellewoutsdijk, waar bij dan nog variatie mogelijk is in de aanlandingspunten. De stuurgroep heeft daarbij een lichte voorkeur voor de lijn Oost-Ellewoutsdijk (onder Ou- delande)/Oost-Terneuzen. Bij die variant horen een hangbrug aan de zuidkant, gevolgd door een vlak tussenstuk, een tui- brug en een aanbrug aan de Zuidbevelandse kant. De andere varianten, die nog tot de mogelijkheden behoren lig gen westelijker naar Ellewouts dijk en naar Terneuzen. In de andere varianten, die nog uitgevoerd kunnen worden, kan gebruik worden gemaakt van een afgezonken tunnel, een hangbrug of een tuibrug, maar meestal is sprake van een com binatie, waarbij de overgang van brug naar tunnel wordt ge vormd door een damvak of een eiland. Gaandeweg de studie is al duidelijk geworden, dat een geboorde tunnel niet aantrekke lijk is, daar daarbij steeds spra Voor het personeel van de bootdiensten moet een sociaal plan worden gemaakt. ke is van een enkelbaansverbin- ding. In de afgezonken tunnel en op de bruggen kan een twee- baansverbinding worden gemaakt. De Westerschelde oeververbin ding wordt een tolverbinding. Het tarief bij de ingebruikne ming zal gelijk zijn aan het ge middelde tarief van de veerbo ten op dat moment. De veerver- bindingen Breskens-Vlissingen en Perkpolder-Kruiningen ver vallen op de dag, dat de vaste oeververbinding wordt open gesteld. Voor het woon werkverkeer Breskens- Vlissingen wordt onderzocht of een voetveer kan worden in gesteld. De exploitant van de oeververbinding wordt in dat geval ook exploitant van het veer. Er moet een sociaal plan worden gemaakt voor het per soneel van de Provinciale Stoombootdiensten. Een deel van de personeelsleden zou werk kunnen vinden bij de vaste verbinding. De tweede kamer uit Gedepu teerde Staten houdt dinsdag 10 februari vijfmaal zitting om be roepschriften tegen gemeente lijke beslissingen over bijstandszaken te behandelen. Het gaat om uitspraken van de gemeenten Vlissingen (2x), Sas van Gent, Terneuzen en Honte- nisse. De zitingen beginnen om 10.00, 10.20, 10.40, 11.00 en 11.20 uur. Op woensdag 11 februari, 10.00 uur houdt de Commissa ris der Koningin, dr. C. Boertien, een hoorzitting waarin de kwestie Camping Orisant in Co- lijnsplaat aan de orde komt. De Camping Orisant B.V. heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de Commissaris om de aanleg van de camping stop te zetten. Het bestemmingsplan "Buiten gebied, 5e planverandering" van de gemeente Oostburg termijn is op 25 jaar gesteld. Daarna zou de verbinding over gedragen moeten worden aan de overheid. Gedurende die 25 jaar zouden de bijdragen van het rijk en de provincie gegaran deerd moeten zijn. Voor de Westerschelde heeft Nederland met België de af spraak, dat de rivierarm bevaar baar moet blijven. Die afspraak is in 1839 gemaakt in de schei dingsverdragen, waarbij België een zelfstandige staat werd. Voordat met de aanleg van de vaste oeververbinding kan wor den begonnen, moet met België overleg worden gevoerd. De stuurgroep vindt, dat dit moet gebeuren volgens de beginselen van goede trouw en goed na buurschap. De kosten van de diverse moge lijkheden variëren van 695 mil joen tot 733 miljoen gulden vol gens prijspeil 1987. In die be dragen zijn begrepen de kosten voor de aansluitende wegen, voor het voetveer en voor de gevolgen voor de stoomboot diensten. Er wordt van uitge gaan, dat het rijk de 34 miljoen gulden, die jaarlijks wordt be steed aan de veerdiensten, zal gebruiken voor de vaste oever verbinding. Hetzelfde geldt voor de vier miljoen gulden, die de provincie daaraan jaarlijks besteedt. Het overgrote deel van de kosten moet, volgens de stuur groep, via private financiering worden gedekt. De exploitatie- In juni moet duidelijk zijn hoe de vaste oeververbinding het best kan worden gemaakt. Daartoe is het nodig, dat overleg wordt gevoerd met België, met belan gengroeperingen in Zeeland, de gemeentebesturen rond de Westerschelde en met het rijk en de provincie. De procedure voor de milieu-effectrapportage moet worden begonnen. Nage gaan moet worden of over de aanleg van de VOW btw moet worden betaald of dat de bouw daarvan wordt vrijgesteld. Er moet duidelijkheid zijn voor de personeelsleden van de provin ciale stoombootdiensten in de vorm van een sociaal plan. De mogelijkheden van een voet veer moeten worden onder zocht. Als dat alles is uitge zocht, moeten de financiële aspecten opnieuw worden bekeken. Het is de bedoeling in de twee de helft van dit jaar de voorbe reidingen tot uitvoering te be ginnen in samenwerking met de exploitatiemaatschappij, waar voor tegen die tijd is gekozen. De keuze gaat tussen de Tol- brug Exploitatie Maatschappij en Exploitatie Maatschappij Westerschelde. komt aan de orde op vrijdag 1 3 februari, 14.00 uur, in een zit ting van de hoorcommissie bestemmingsplannen. Tegen dit bestemmingsplan zijn twee bezwaarschriften ingediend. De heer L. Bonte uit IJzendijke heeft bezwaar tegen de mogelij ke beperkingen die het plan voor zijn bedrijf oplegt. De Ge westelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap maakt bezwaar tegen een aantal in het plan opgenoemde bestemmin gen omdat ze anders zijn dan de huidige situatie. Alle zittingen zijn in het provin ciehuis en zij zijn openbaar. De leden van de statencommis sie voor welzijn komen op maandag 9 februari, 14.00 uur, in vergadering bijeen. Op de agenda staan o.a. het vooront werp streekplan Zeeland, het geven van een financiële bijdra ge voor de vestiging van een bi bliotheek in Bruinisse en de sub sidiëring van de stichting Nieu we Muziek Zeeland. Op vrijdag 13 februari, 9.30 uur, vergadert de statencom missie voor ruimtelijke orde ning. Op de agenda staan o.a. de begroting van het Grevelin- genschap, het Kleine Kernen programma 1987 en het verle nen van subsidie aan de Stich ting Behoud Natuur en Leefmi lieu voor de aankoop van de spoorlijn Goes-Borsele. Er zal worden gesproken over het voorontwerp streekplan Zeeland. Het streekplan komt ook ter sprake in de vergadering van de statencommissie voor milieuhy giëne op vrijdag 13 februa ri, 14.00 uur. Alle vergaderingen zijn open baar. Ze worden gehouden in het provinciehuis in Middel burg, Sint Pieterstraat 42. Be gonnen wordt met spreekrecht voor het publiek. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie; bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 31392 of 31402 hl Jl-Igc l C.A.V. inv. nr. 5334 n, 40 Die rust bleek maar betrekkelijk te zijn, want al enige tijd vóór het op 29 september 1787 tot een uitbarsting van geweld kwam, heerste er een gespannen sfeer in de stad. Kleine pesterijtjes waren aan de orde van de dag. Met name boekverkoper Corbelijn moest het vaak ontgelden. Hij was kapitein van de burgerkrijgsraad en stond bekend als patriotsgezind. Eind augustus werden bij hem de ruiten ingegooid en ook probeerden enkelen bij hem vergeefs zijn huis binnen te dringen. Op 29 september echter, nadat di verse geruchten in de stad ver spreid waren dat de patriotten van plan waren om oranjegezin- den te gaan vermoorden, sloeg 's avonds om elf uur de vlam in de pan. Boekverkoper Corbelijn was het eerste slachtoffer. De voor zijn huis samengeschoolde menig te gooide met stenen zijn ruiten in. Echter enkele stenen kaatsten terug. Dat werd door de menigte opgevat als dat de stenen terug werden geworpen. De deur bij Corbelijn werd ingetrapt en men begon zijn boeken en meubelen naar buiten te gooien. Zijn hele huis werd geplunderd. De burger wacht en de militairen van het garnizoen stonden er bij en keken er naar en... deden niets. Ook de pogingen van het stadsbestuur om de plunderingen te doen stoppen door eventueel het garnizoen in te ktten grijpen faalden. De militai- weigerden hoewel ze formeel natuurlijk verplicht waren het stadsbestuur te gehoorzamen. De plunderingen gingen echter ge woon door, ook in andere stads delen. Ook het bijeenroepen van een aantal vooraanstaande bur gers op het stadhuis onder de be lofte dat dan hun have en goed gespaard zou blijven hielp niet. Integendeel al hun huizen werden geplunderd. (Het waren allen pa- triotsgezinde burgers). De "burgerij" was door het dol le. Alle pogingen om de rust te herstellen leden schipbreuk. Men eiste het aftreden van de patriotse regenten. De poorten die tot dan vanwege het rumoer gesloten wa ren geweest, werden zonder voor kennis van de raad geopend het geen strijdig was met alle voor schriften daaromtrent. Binnen de kortste keren krioelde het in de stad van allerlei mensen uit onder andere Middelburg, Veere, Arne- muiden en het platteland van Walcheren. Sommigen waren ge woon uit nieuwsgierigheid geko men, anderen met minder oirbare bedoelingen. Tenslotte werden op 30 september 1787 tien raden door "het volk" gedwongen afstand te doen van hun raadsplaatsen, dit in strijd met alle toen geldende rechten. Hoe de sfeer in en om de stad was blijkt uit onderstaand deel van een verhaal van een angstig pa triot, een zekere Willem Arents: ..Een weijnig van hun gescheiden sijnde (enkele vrienden waar hij even mee had staan praten, C.P.) ontmoette ik 3 plunderaars gewa pend. Ik was verlege hoe te make, ik gink hun in en bij hen komende groete ik. Hun voorbij zijnde zei- de een wie D... is dat, een ander wie B... is dat. Ik draalde niet lang maar koos de eerste gelegen- echtelyst der geplunderde Op den 29., 30. Septemberen I. October 178". idcmul wy vemetmende Roede Burgery van Vltïdngen' geen ondienst te tullen doenmet fe-e zo naautvkeung rnn gclvkc opgave, zo kort doenclvk ;n 't licht te geven, van de Huilen, die geplunden en befchadigt zyn; zo laaien wy rje dezelve volgen t te wetendat van heid en sprong over een sloot. Zij die zoo dronken waren konde mij niet vervolgen. Ik gink onder een dornbos zitten want er kwamen er zoo veel van dat zoort dat ik niet meer durfde gaan. Daar een uur of twee geseten hebbende wierd ik zoo koud want ik was nat van sweeten en van in het water te springen zoodat ik dagl ik moet hier sterven zoo ik langer blijv zitten"... Door de dolle "burgerij" was te vens als voorwaarde voor het stoppen der plundering gesteld dat door iedereen de eed van trouw aan Oranje afgelegd zou worden. Die plechtigheid werd bepaald op 1 oktober 1787. Dat gebeurde 's avonds om acht uur door de verzamelde menigte voor het stadhuis (toen op de Grote Markt waar nu de Frans Naere- boutschool staat) bij het licht van flambouwen. Tot dan was er ge plunderd. Daarbij waren 45 hui zen volledig vernield en 17 min of meer ernstig beschadigd. Wat gebeurde er met de plunde raars? Nauwelijks iets zou je kun nen zeggen. Want enkele perso nen van de grote menigte werden gevangen gezet. Er werd een com missie van onderzoek naar het ge beurde ingesteld. Deze commissie hoorde nog wat burgers en uitein delijk bleven er drie personen in arrest. De afwikkeling van hun proces zou lang duren. Het ande re jaar juni volgde pas een veroor- Thoma* Corbclyn, Boekverkoper, by de Yzcrc Brug, geheel. Jan Evcrtfen, Winkelier. in de korre Noorrfftrr.«, e?- nige glnfcn befchadigt. Johannes Part', Klecnnnker, in de korce Noordftnwc, geheel. Johannes Blocker. Schoenmaker, in dc Kcrkftnur, ge heel. Jan Brunei, Chirurgyn, in de Kcrlrtrxit, geheel. Johan Coenncd Henmrg, Hoedemaker. in de Kerkftraat, echeel. De Vrouw van Vcrftep, in de Kerkftrnac. eem'gc gla- fen befclt.tdig:. Goza.dui Zandlecven, Suykerbakkcrop deOosrzyde, echec!. Jan Baert. Aporhecar, op de Oojczyde.gched en zwaar. Gilles Baert, Wjnkoper, op de OoMZycie, eeheel. Jolun Jacob de Freuag, Infmleur der Provmtie Zee land. op de Oostzydcgeheel. Nicohns Daroen, Broodbakker, op de Oostzydc, ge heel. Anthony dc ZitterJ. Z.Schepen, op de Nieuwendyk, byna geheel. Johan dc VeySuykerbakkerop de Nicuwer.dyk ee nige slazen ingetogen. Comelis Stevens, S tr. r, op de Nieuwendyk byna ge heel. Basoaan de Fvytcr, Winkelier, op de N'icuwcndyk, gehceL Hondenk Timmermans, Kleermaker, op de Nieuwen dyk, gclicd. Abraham van Doom, Baad, in de korte W*J ft raat, ge hceL Frar.cois Rei-icr RadcmachcrRaad, by dc Roodc llrug, gchecL Willem van Duuren, Junior, in de Brouwcry de Mey- boomOostzydc van dc Nicuwc-Havende gla ze- in getogen er: de goederen gereupevr:. Louis uorrc Waalfchc Predikantin de Palmgftraat geheel. .Gysbrcciie Modaart, Captcin, op dc drooge Dok, ge heel. L. C. van Sonsbeck. Raad en Prov ik.m!c Reken meester, op de oostzydc van de Dok. geheel. Johan Tcdlinc Ie Grand. Pctdion:rts Honorair, op dc oost/.y.ie van de Dokgchezt Nicolans Comelis Lam.-r.cht'en, R\u! enPenfionaris, op Je ootuvdc van dc Dok. gchoe! Comelis Caen, burgemeester en R.aad, op r.c $os:" - - de van de Dok geheel. Conul.s Cl r.st icn Bertlir.g, Durgmcc'tor er. Raad, Adolt' Wicl.tn, Pcpcrkoe-obaUer, by de Hottckaay, ge heel. Mach..- Krvtendonk. Sehiide:, .n Wagenaarftnac geheel. 3> s Bandinus Aalbrechts, Broodbakker, in de agenaar- ftraat, geheel. Abraham Louysfcn, Schecpen en Raad, inde Wal- ftraat. beneden weinige g.aün uit. Coenraad A a brechts, oude k .'eerverkoper, IndeSchcr- mmkclftra.it, gehed. Fredenk Vogel, Smrj.an, in de Scherminkelftmatee nige gialen ingetogen. De Weduwe Sufanna Leger, op de Schardynkaaybe nige glafer ingetogen Barend de Karerop de Schardmkaav, weinige glxfen irgefl.agcn. Comelis van Ockenburg. Winkelier in de Sükftnat, eenige glazen iti getogen. Willem van Duuren, Commisi ideSl&ftrut, geheel. Cornels de Ruiter, Junior. Winkelier, op de Groote markt, geheel Adria-an Huibrechtfcn, Broodbakker, in de Westftnat, eenige glazen ingetogen. Alben Corbclyn Stadsdrukker, op de Beurs. gebeeL Jan Booms, Paruykmaker, op de Beurs, geheel. an dc Fcyter, Peperkoekbakker, in 't Bcursftruqe geheel. Cornells Verfluis, Raad, op de Bierkaav. byna geheel. Johannes van der Ley, Bmodbakker, m de lange Noord- ftraat, eentge glafen ingetogen. Kluit, Cornmis van 4e Scheldeop de oude Markt, geheel. Pierer Dronkerts, KIccrm-ker, inde Sint Jacob ftraat, geheel. Johannes Comelis Baerts, Doctor, irt de Sint Jacob- ftraat, gehed. Gofardus L'deman», Zilvcrftnic, in de Sint Jacobftraat, ccr.ige futen mgetoge- Een Huis van Thomas Corbclyn. op de klei-e Markt, eemge glafen ingeflagen. Jacques Antaine Bourdon, W.nkdier, op de klem? Markt, gehed. Hendnk Janfen, Sintjan, in 'r Groenewoud. ecn;gc g'a- fen ingetogen. Pieter Rdelofs, Boekverkoper. -Utgroenewoud.gched Pieter de Lange. Kleermaker, nGroenewoud. geheel. Comelis Pirau, Witwcrker. i ':G:.-enewoud. gehec Jotos Wens, Broodbakker. - 't Dorsn.ar.sflop, geheel. Wouter van Ocker.burg. <cr. pper, in de .Ve-tkftnat. geheel Een led g Hu.s van Jar. Lork?. -deNieuwftnac, cc-d- gc ciizcn ince" .gr".. MiesL. rersch Preduanc, m de Nieuw- C.veiu. Schepen en .e Muftrcfchcn Boom, Francois A.'i - n van Rwl. n e N Nico -•> Ryke. -it \Vi:c.TtX..--iVn. Sc- -yzj Vu«:!ngen, bpn g-iicel. Pas ft., er Fret, op oud VU. -gen. eenige glafcn uit. Te \USSL\'GEN. by JAN NORT1ER, Boekdrukker. deling. Het was meer een pro for ma proces geweest. Er moesten immers wat schuldigen van de plundering zijn. Voor een flink aantal mensen was de afhandeling van deze zaak er echter een met een bijsmaak omdat men alge meen geloofde dat juist die plun dering opgezet was, van te voren DOOR CHRIST PETERS 'Archiefsprokkels' is een rubriek die in principe we kelijks verschijnt. Voor de inhoud tekenen per keer de gemeentearchivarissen Christ Peters (Vlissingen) of Peter Sijnke (Middel burg). Eindredactie Ad Hanne- man. uitgedacht, door de oranjege- zinden. Tot op de dag van vandaag zijn we daar nog niet voor honderd procent zeker van hoewel er wel sterke aanwijzingen zijn, doch het zou in dit verband te ver voeren daar al te diep op in te gaan. In elk geval waren die plunderingen rechtstreeks verantwoordelijk voor een radicale verandering van het stadsbestuur. Het werd weer helemaal oranjegezind. Het leven in Vlissingen hernam weer zijn ge wone loop, zij het niet voor lang, want in 1795 zou weer alles radi caal veranderen maar dat is een ander verhaal. (Bovenstaand artikel en het voorgaan de is een zéér beknopt geheet van een door mij onlangs afgeronde, uitvoeri ger studie naar de omwenteling in 1787 in Vlissingen. Bij volledige pu- blikatie van het manuscript zult u er ongetwijfeld meer van horen). Christ Peters. 50 KORTING Kanaalstraat 40 - Tel. 01184-61287 - Oost-Souburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 11