informatiepagina van de gemeente vlissingen IOAW-en Bijstands uitkeringen per 1 januari r I Scheiding en kinderen I Uit, öök in het Vestzaktheater In de buurt? Dinsdag Raad stelde commissie voor Recreatie en Toerisme in Wijzigingen in vergaderschema Inwonertal Vlissingen in 1986 teruggelopen Wat ligt ter inzage? Dinsdag DE VLISSINGER Woensdag 14 januari 1987 IOAW Bijstand Woonkosten Inwoning/onderverhuur Te behouden Eigen vermogen Globaal Informatiehoeken Commissies vergaderen Spreekrecht Ter inzage Bouwaanvragen Boswet Dinsdag Identiteit Even bijpraten met wethouder IWisse Volkshuisvesting Station Souburg Sneeuw ruimen t.' t redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337. In december hebben Eerste en Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel, om in 1987 het minimumloon en sociale uitkeringen te bevriezen. Als gevolg daarvan gelden voor de bijstands uitkeringen en de nieuwe lOAW-uitkering de bedragen zoals in onderstaand overzicht. Ondanks de 'bevriezing' zal in de praktijk de bijstandsuitkering iets hoger dan vorig jaar uitvallen. Dat is echter met name het gevolg van een wijziging van de sociale premies en belasting. Deze vier letters vormen samen de afkorting van: Inkomensvoor ziening voor oudere en gedeel telijke arbeidsongeschikte werk loze werknemers. Deze voorzie ning is er voor oudere langduri ge werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden. Bovendien geldt de IOAW voor gedeeltelijk arbeids-ongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. Zij krijgen ermee te maken als de uitke ringsperiode voor de nieuwe werkloosheidswet is verstreken. De bruto-uitkering bedraagt per maand voor: - gehuwde en ongehuwde partners f 1.956.18 (vakantie-uitkering per maand f 146,72); - éénoudergezinnen f 1.765,81 (vakantie uitkering per maand f 132,55); - alleenstaanden vanaf 27 jaar f 1.358,29 (vakantie uitkering per maand f 101,87). De netto uitkeringen zijn gelijk aan 100% van het netto minimumloon voor gehuwde en ongehuwde partners, 90% van het netto-minimumloon voor éénoudergezinnen en 70% van het netto-minimumloon voor al leenstaanden vanaf 27 jaar. Op deze uitkeringen worden in komsten uit of in verband met arbeid van de werkloze en zijn of haar partner in mindering ge bracht. In tegenstelling tot in de bijstandswet wordt geen reke ning gehouden met andere in komsten en vermogen (zoals spaargeld of eigen huis). Voor echtparen zonder en met kinderen is het normbedrag voor een bijstandsuitkering f 1495,80 per maand f 345,20 per week). Bij éénoudergezin nen komt het op f 1346,25 per maand (f 310,65 per week). Bij De gemeentelijke sociale dienst, die in Vlissingen zowel de IOAW- als bijstandsuitkeringen verzorgt, is in dit gebouw gehuisvest. De ope ningstijden staan aan het eind van het artikel, (foto Johan Murre). gezinnen, die met anderen een woning bewonen, vindt een vaste aftrek plaats van f 157,70 per maand. Het vakantiegeld, dat eenmaal per jaar (in juni) wordt uitgekeerd, bedraagt bij echtparen f81,31 per maand en bij éénoudergezinnen f 73,18 per maand. Voor thuisinwonende (werklo ze) kinderen zijn de normbedra gen, respectievelijk per maand en per week: bij 20 jaar f 432,40 en f 99,20; bij 19 jaar f 345,60 en f 79,75; bij 18 jaar f 343,50 en f 79,25. Voor alleenstaanden (niet wo ningdelers) zijn de normbedra gen, respectievelijk per maand en per week: bij 23 jaar en ouder f 1047,05 en f 241,65; bij 22 jaar f 898,70 en f 207,40; bij 21 jaar f 781,25 en f 180,30; bij 18-19-20 jaar f 731,50 en f 168,80. Voor alleenstaanden (woning delers) zijn de normbedragen, respectievelijk per maand en per week: bij 23 jaar en ouder f 889,35 en f 205,25; bij 22 jaar f 762,40 en f 175,95; bij 18 tot en met 21 jaar f 731,50 en f 168,80. Het vakantiegeld voor al leenstaanden en thuisinwonen de kinderen bedraagt per maand: bij 23 jaar en ouder f 56,92; - bij 22 jaar f 55,30; - bij 21 jaar f 52,87; - bij 20 jaar f 44,55; - bij 19 jaar f 38,23; - bij 18 jaar f 32,94. Het vakantiegeld wordt, zoals reeds gesteld, een maal per maand (in juni) uitbetaald. Huurders van woningen met een huur tussen f 251,67 en f 685,— per maand hebben meestal recht op huursubsi die. Informatie daarover kan men krijgen bij de medewer ker huursubsidie in het stad huis (begane grond, kassiers kantoor). Bijstandsontvangers met een eigen huis, waarvan de woon kosten tussen f 251,67 en f 685,— per maand liggen, kunnen een toeslag krijgen die gelijk is aan de huursubsidie. Bij woonkosten boven f 685,— kan hooguit tijdelijk een toeslag worden gegeven. Verdiensten Van het geld dat een bijstands ontvanger verdient, wordt 25% niet van de uitkering afgetrok ken. Voor éénoudergezinnen geldt, dat de eerste f 74,80 van wat de ouder per maand ver dient niet wordt afgetrokken. Op de uitkering van ouders met meerderjarige inwonende kinde ren (en inwonende kinderen met eigen inkomsten) wordt een be drag van f 157,70 per maand of f 36,40 per week in mindering gebracht. Dit, ongeacht het aan tal kinderen. Dezelfde aftrek geldt voor bijstandsgerechtig den met één onderhuurder. Voor mensen met één kostgan ger geldt een aftrek van f 239,30 per maand of f 55,20 per week. Heeft men meer dan één onderhuurder of kostgan ger, dan stelt de gemeente per geval vast welk gedeelte van het kostgeld of de bruto onderhuur wordt aangemerkt als netto in komsten die op de uitkering in mindering worden gebracht. Van alle verdiensten samen mag niet meer worden behou den dan: - f 224,35 per maand voor het hoofd van een éénou dergezin en voor een echt paar met of zonder kinderen; - f 157,05 per maand voor een alleenstaande van 23 jaar of ouder; - f 64,85 per maand voor een thuisinwonende van 20 jaar. Voor alleenstaande beneden de 23 jaar en thuisinwonenden onder de 20 jaar gelden aparte bedragen. Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken voordat men voor bijstand in aanmer king komt. Het vrij te laten ver mogen is: - f 15.900,— voor gezinnen; - f 7.950,— voor al leenstaanden. Voor mensen die een bijstands uitkering ontvangen voor hun dagelijkse levensonderhoud, jonger zijn dan 65 jaar en een ei gen huis bewonen, geldt een ex tra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in het huis name lijk nog eens f 15.000,— volle dig vrijgelaten en van het meer dere de helft. De totale vermo gensvrijlating is begrensd tot f 75.700,— voor gezinnen en f 67.750 voor alleenstaanden. Uiteraard bevat bovenstaand ar tikel slechts een globale weerga ve van de normen en rekenre gels, waarmee u te maken krijgt als u een uitkering van de sociale dienst ontvangt. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Als u precies wilt weten hoe een en ander uitwerkt in, bijvoor beeld, uw situatie dan kunt u voor nadere informatie terecht bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Het adres daarvan is Dokter Gal land astraat 1. De openingstijden zijn op maandag tot en met vrij dag van 8.30- tot 12.30 uur. Tele fonisch kan op dezelfde dagen alleen informatie worden inge wonnen tussen 9.00- en 10.00 uur. Het nummer is dan 87555. (foto: Cor Schuilwerve). Bent u in de buurt? 'Wip' er dan eens even langs. Want: kijken kost niks. Het kan u wél een en ander opleveren. Een schat aan informatie bijvoorbeeld. Over, zaken waarbij u als burger met de gemeente te maken heeft (of krijgt). Om er enkele te noemen: wo ningverbetering, gemeente bestuur, huisvuil ophalen Materiaal daarover ligt voor u gereed in de gemeentelijke in- formatiehoeken. Waar u ook woont, echt ver kunt u niet van een van de vijf af wonen. Mocht u er trouwens niet vinden wat u zoekt -want de gemeente is op vele terreinen actief - dan kan een telefoontje naar het stadhuis u aardig op weg hel pen. De medewerkers van het Stafbureau voorlichting en in spraak helpen u graag verder! De vijf informatiehoeken zijn on dergebracht in: - buurthuis 'Aldegonde' (Westerzicht 386), geopend tijdens werkdagen van 9.00-tot 17.00 uur; - wijkcentrum 'Open Hof' (Alexander Gogelweg 59, wijk Paauwenburg) geopend op maandag tot en met vrij dag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur; - wijkcentrum 'Middenhof' (Kanaalstraat 64, Oost- Souburg), geopend op maan dag en dinsdag van 9.30- tot 12.00 uur, donderdag van 13.30- tot 16.30'uur en van 19.30- tot 21.00 uur; - de openbare bibliotheek (Lange Zelke 91, centrum) geopend op maandag van 13.30- tot 20.00 uur, overige werkdagen van 10.00- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur, donder dag de gehele dag gesloten; - het stadhuis (Stadhuisplein 2, bij het Stafbureau voorlich ting en inspraak), geopend op maandag tot en met vrij dag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. Een kleine maand geleden stond op deze pagina een overzicht van de vergaderingen van de raad en de commissies in 1987. In de tussentijd heeft dit 'vergaderschema' echter enkele wijzigin gen ondergaan. Het betreft met name de commissievergaderin gen in november. Die zijn allemaal precies een week naar voren 'geschoven'. Waren ze op de in eerste instantie opgegeven data blijven staan, dan hadden ze in de zelfde week als de begro tingsbehandeling gevallen. Dat was wat lastig geweest. De commissievergaderingen in genoemde maand zijn nu voor de commissie - financiën op de 11de; - volkshuisvesting, stadsver nieuwing en monumenten op de 10de; - onderwijs op de 10de; - openbare werken en milieu hygiëne op de 9de, met als (gewijzigde) aanvangstijd 17.00 uur; - personeelszaken op de 11de; - ruimtelijke ordening op de 3de; - sociale aangelegenheden op de 11de; - verkeer op de 4de; - volksgezondheid op de 3de; - welzijn op de 9de, met als (gewijzigde) aanvangstijd 19.30 uur. De raadsvergadering in novem ber blijft gehandhaafd op de 26ste. Door de Raad voor de Kinder bescherming en het ministerie van Justitie zijn een aantal brochures uitgegeven. Deze gaan over echtscheiding en zaken die daarvan een gevolg kunnen zijn. In deze boekjes worden diverse procedures, termijnen, regelingen (voor kinderen) en dergelijke uit eengezet. De hieronder genoemde uitga ven kunnen (gratis) worden meegenomen uit de informatie- hoek in het stadhuis. Die kunt u vinden bij het Stafbureau voor lichting en inspraak. Ook bij de gemeentelijke informatiehoek in de bibliotheek zijn de meeste brochures verkrijgbaar. Van de Raad voor de Kinderbe scherming zijn de volgende uitgaven: - 'Omgangsregeling na scheiding'; - 'Het gezag over de kinderen bij scheiding'; - 'Onder toezichtstelling'; - 'Voogdij en toeziende voogdij'; - 'Naamswijziging van kinderen'; - 'Taak, werkwijze en organi satie van de raad'; - 'Het spreekuur van de socia le afdeling'; - 'Uw rechten'; - 'Adoptie'. De uitgaven van het ministerie van Justitie op genoemd terrein zijn: - 'Echtscheiding' (in herdruk, beperkt verkrijgbaar); - 'Alimentatie'; - 'U wilt rechtshulp...'. Tot slot kan in dit verband ook nog genoemd worden de, door deze instantie zelf uitge geven folder over het Buro voor Rechtshulp te Mid delburg. Volgens een voorlopige telling vorige week is het aantal inwo ners van de gemeente in 1986 met 504 gedaald. Op 31 decem ber 1985 woonden er in Vlissingen 45.339 personen: 22.590 vrouwen en 22.749 mannen. Precies een jaar later bedroeg het totaal aantal inwoners: 44.835 (22.407 vrouwen en 22.428 mannen). Het negatieve verschil kwam als volgt tot stand: door geboorte was er een toename van 549 (266 meis jes en 283 jongens); door vestiging was er een toename met 2028 (907 vrou wen en 1121 mannen); Bij elkaar leverde dit een toena me van het aantal inwoners op van 2577. Daarvan moet worden afgetrok ken een totaal van 3081dat ont stond door: het vertrek van 2633 perso nen (1173 vrouwen en 1460 mannen); het overlijden van 448 perso nen (183 vrouwen en 265 mannen). Het gaat hier, zoals gezegd, om voorlopige cijfers. De defi nitieve aantallen kunnen enke le personen hoger of lager uit komen. Dat is afhankelijk van allerlei wijzigingen die nog in behandeling zijn. Overigens werden er in 1986 in Vlissin gen 221 huwelijken voltrokken en 83 echtscheidingen inge schreven. "ONDERHOUDEND is het trefwoord voor muziek en presenta tie. Korte eigen composities, dynamische stukken, waar nodig ingeleid door een aardig verhaaltje". Zo worden, door Uit in Zeeland, even bij de Culturele Raad langs Co en Menno's gepresenteerd, gaan (Badhuisstraat 104) en er Achter die naam gaan Co de een kaartje voor zondag kopen. Kloet jr. en Menno Kalmann schuil. De eerste speelt saxo foon, de tweede piano. Samen brengen ze 'een stuk' muziek, dat maar moeilijk in een van de hokjes van bestaande muzikale stromingen is te stoppen. Dat het geen plechtstatig concert is, zal zondag blijken. Co en Men no's treden dan op in het Vlis- singse Vestzaktheater. De aan vang is om 16.00 uur. Een kaart je kost f 12,50. Wie een CJP of een Pas 65 heeft betaalt f 10,—. Kinderen tot 12 jaar mo gen er voor f 3,50 in. Zeker zijn van een plaats? Dan kan men het beste morgen of vrijdag (foto Johan Murre). De eindejaars-feestdagen zijn weer achter de rug, net als de (meeste) nieuwjaarsrecepties. Ook voor de gemeente bestuurders is er, na deze 'adempauze' weer volop werk aan de winkel. Dat blijkt onder meer uit het feit dat deze en volgende week weer heel wat vaste commissies van advies en bijstand gaan vergaderen. Dat zijn die voor de beleidster reinen: - financiën op woensdag 21 januari, aanvang 17.00 uur; - volkshuisvesting op dins dag 20 januari, aanvang 17.00 uur; - onderwijs op dinsdag 20 ja nuari, aanvang 19.30 uur; - openbare werken op maan dag 19 januari, aanvang 19.30 uur; - personeelszaken en orga nisatie op woensdag 21 ja nuari, aanvang 17.00 uur; - ruimtelijke ordening op dinsdag 20 januari, aanvang 19.30 uur (datum wijkt af van de vermelding op het verga derschema); - sociale aangelegenheden op woensdag 21 januari, aanvang 19.30 uur; - verkeer, vandaag (woens dag), aanvang 19.30 uur; - welzijn op maandag 19 ja nuari, aanvang 17.00 uur. Voor iedere vergadering geldt, dat het publiek er recht van spreken heeft. Niet alleen wat betreft de ontwerpvoorstellen die er aan de orde komen. Ook tijdens de rondvraag kunnen be langstellenden zaken aan de or de stellen, die op het terrein van de commissie liggen. De agenda's voor deze verga deringen liggen ter inzage in de gemeentelijke informatie hoeken. Dat geldt ook voor de (meeste) ontwerp- raadsvoorstellen die er aan de orde zullen komen. De adres sen en openingstijden staan in een bericht elders op deze pagina. Bij burgemeester en wethou ders zijn de volgende bouwaan vragen ingediend: 1. Door L.M. van der Heijden voor uitbreiding van de aan bouw bij Schuitvaartgracht 8. 2. Door W. Theune voor de bouw van een garage aan de Korenbloemlaan (binnen terrein). 3. Door A.L. van Haaren voor verbouw van een woning en een terrasafscherming aan de Koudekerkseweg 106. 4. Door E. Bleijenberg voor uit breiding van een restaurant aan Boulevard Bankert 56. B&w zijn van plan de gevraagde bouwvergunningen te verlenen. Vóórdat dit gebeurt liggen de aanvragen echter eerst ter inza ge bij de Dienst Openbare Wer ken in het stadhuis (tweede ver dieping, kamer 207). Aanvraag nr. 1 ligt ter inzage t/m 21 janua ri, de aanvragen 2, 3 en 4 t/m 28 januari a.s. Tot die tijd is het in dienen van bezwaren mogelijk. Telefoniche inlichtingen zijn ver krijgbaar onder nummer 87226 of 87316. De gemeente kan subsidie ont vangen voor het onderhoud van het Nollebos en het recreatiege bied Westduin op grond van de Boswet. Hiervoor moet echter de grens van de bebouwde kom gewijzigd worden. Hiervoor is een ontwerp-raadsvoorstel ge maakt dat tot aan het eind van deze maand ter inzage ligt bij de afdeling Bestuurszaken in het stadhuis (eerste verdieping, ka mer 130). (Foto: Cor Schuilwerve). In zijn vergadering van 19 december heeft de gemeenteraad besloten om een commissie voor het 'Vlissingse Bureau voor Recreatie en Toerisme' in te stellen. Deze krijgt de structuur, zoals die is omschreven in artikel 61 van de Gemeentewet. Daarmee wordt het een bestuurscommissie, waarin een verte genwoordiging van het gemeentebestuur én betrokkenen uit het aandachts- en werkveld met elkaar het beleid bepalen. De samenstelling van de com missie is daar uiteraard op afge stemd. Op voorstel van burge meester en wethouders heeft de raad acht leden benoemd. Eén daarvan is de wethouder voor (onder meer) toerisme, recreatie en economische zaken als ver tegenwoordiger van b. en w. De andere vertegenwoordigen de besturen van de VVV en de Stichting Vlissingen Promotie (SVP). Het zijn namelijk deze twee or ganisaties waarvoor de commis sie als overkoepelend bestuurs orgaan zal dienen. Daarbij be horen tot de taken: personeels aangelegenheden, huis vestingszaken, coördinatie van beleid en arbitrage. De huidige functionaris van de Stichting Vlissingen Promotie is door b. en w. benoemd tot algemeen di recteur bij de commissie. Daar bij wordt aangesloten bij de in de VVV-wereld gebruikelijke be naming voor een dergelijke functie. Urn verwarring te voor komen zal de VVV-directeur voortaan bedrijfsdirecteur heten. Binnen de nieuwe organisatie- structuur behouden de VVV en de SVP hun eigen identi teit. De besturen van deze or ganisaties blijven verantwoor delijk voor eigen beleid. Dit, voor zover het niet binnen het takenpakket van de commis sie voor het 'Vlissings Bureau voor Recreatie en Toerisme' valt. Het bureau daarvan is, net als dat van de VVV en de SVP gevestigd in het pand Nieuwendijk 15. Het telefoon nummer is 16874. Ze hangen of staan in kantoren, in woonkamers, slaapkamers en gangen: werken die uit de Kunstuitleen komen. Ze zijn er in zeer uiteenlopende uitvoeringen en maten: vervaardigd door Vlissingse kunstenaars! Misschien hebt u het zich nog niet afgevraagd of ook in uw wo ning een dergelijk kunstwerk zou passen. Toch maar eens doen danEn als u wel een werk van de uitleen in huis hebt, is'ie dan nog niet aan omruilen toe? Hoe dan ook, dinsdag kunt u weer bij de Kunstuitleen (Breestraat 8) terecht. En de dinsdag daarna, en die daar weer na. Gewoon: ie dere dinsdag dus. De tijden: -s morgens van tien- tot twaalf uur; -s middags van half twee tot vier uur; -s avonds van zeven- tot ne gen uur. De (vrijwillige) medewerkers staan u dan graag met raad en daad terzijde! Als je de krant leest en de dis cussies in de gemeenteraad en de commissies uit de raad volgt, krijg je af en toe de indruk dat Vlissingen niet groter is dan de binnenstad. Alle aandacht lijkt op dit stadsdeel gericht. Nu is 't zo dat we daar erg veel tijd, aan dacht en geld aan besteden om dat wij als gemeentebestuur de overtuiging hebben dat een goe de binnenstad van belang is voor geheel Vlissingen. Doordat de laatste tijd die binnenstad in de publiciteit behoorlijk wat aan dacht krijgt, dreigen activiteiten in andere wijken onopgemerkt te blijven. Dat geldt niet alleen voor de zaken die tot mijn werkgebied behoren, dat geldt voor alle le den van het college. Wat betreft de volkshuisvesting, een van de onderdelen van mijn portefeuille, zijn we op allerlei plaatsen in de gemeente actief. Er zijn niet alleen plannen in uit voering, maar ook in voorberei ding. Om een voorbeeld te noe men: de mogelijke nieuwbouw van woningen aan de Meidoorn laan en omgeving. Daar staan nu nog woningen die hard aan ver betering toe zijn. Het lijkt er op dat die verbetering zo duur zal worden, dat sloop en nieuw bouw de enige mogelijkheid is. Zoiets kan natuurlijk niet even op een achternamiddag geregeld worden. We hebben te maken met wensen van bewoners, met de financiële kant van de zaak èn uiteraard ook met een algeheel volkshuisvestingsbeleid. Toch zal er op zeer korte termijn een definitief plan van de grond moe ten komen. Uiteraard zal dat ge beuren in nauw overleg tussen de gemeente, de Vereniging tot Verbetering van de Volkshuis vesting als eigenaresse van de woningen, de bewoners en na tuurlijk de Rijksoverheid. Ik hoop van harte dat we samen tot een voor allen aanvaardbare oplos sing kunnen komen in deze, voor velen toch vrij ingrijpende 'operatie'. Een heel ander punt dat me de afgelopen weken opviel, is 't plan om binnenkort de fiet senstalling bij het station Sou burg sterk te vergroten. De afge lopen jaren hebben we als ge meente een heleboel werk ver zet, uiteraard samen met ande ren, om dit station - officieel heet het voorstadshalte - van de grond te krijgen. Ik had toen al de overtuiging dat dat in een be hoefte zou voorzien. Het doet dan toch genoegen om, nauwe lijks een half jaar na de ingebruik name, te vernemen dat het ge bruik van het station zo groot is, dat de fietsenstalling sterk moet worden vergroot. Daaruit blijkt dat de verwachting die ik aanvankelijk had niet al leen bevestigd is, maar zelfs sterk werd overtroffen! Net nu ik bezig ben met dit 'bij praatje' dwarrelen langs mijn raam de sneeuwvlokken naar beneden. Aan de overzijde van de straat zie ik dat men soms moeite heeft zich op de stoep staande te houden. Ik wil u dan ook vragen om, als het ge sneeuwd heeft, niet te lang te wachten met het ruimen van de sneeuw op de stoep voor of naast uw woning of bedrijf. Niet alleen omdat het in feite uw plicht is - de Algemene Politiever ordening voor Vlissingen schrijft het voor - maar eveneens omdat het een kwestie van beleefdheid is. Ook u gaat niet graag onder uit! De gemeentelijke reinigings dienst zorgt uiteraard voor het strooien van de belangrijkste, doorgaande wegen, fietspaden en busroutes!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 5