Jongerenhuisvesting in Zeeland kikvors Sluis - Oostburg Ruilverkaveling EEN ROERIG JAAR: 1787 Zeeland in foto's: de vijftiger jaren 0 Archiefsprokkels DE FAAM - DE VLISSINGER IN BK HOK 1' Woensdag 14 januari 1987 De Landinrichtingscommissie heeft het voorontwerp-plan voor de ruilverkaveling Sluis-Oostburg gepubliceerd. Het gaat om een nieuwe aanpak, een zogenaamde "verkave ling met een administratief karakter". Informatie/inspraak voorontwerp-plan ruilverkaveling Sluis - Oostburg Eerste in Nederland Wegen Economische effecten Effecten op natuur en landschap Belevingswaarde A B I) Het Zeeuws Servicebureau heeft samen met de Stichting Bouwwinkel en de Zeeuwse Jeugdraad een bijeenkomst ge organiseerd over huisvesting voor jongeren in Zeeland. Die wordt gehouden in 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, op vrij dag 30 januari a.s., aanvang 17.00 uur, einde 21.00 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Velen van hen zijn op zoek naar woonruimte en staan bv. al lange tijd inge schreven bij een woningbouw vereniging. Ook komt het nogal eens voor dat iemand die naar een bepaalde school wil zou moeten verhuizen. Soms kan het aantrekkelijk zijn om samen met anderen een huis te gaan bewonen. Je moet dan wel de goede contacten kunnen vinden. Al dit soort kwesties,ideeën en wat dies meer zij komt op de bij eenkomst aan de orde. Ook worden er voorbeelden ge geven van projekten, die door jongeren zelf zijn uitgevoerd. Na enkele korte inleidingen en de vertoning van een film over "Oude panden in jonge han den" volgt een groepsdiscus sie, waarbij ook zal worden na gegaan of er een Werkgroep jongeren en huisvesting kan worden opgericht. Na een gezamenlijke maaltijd kunnen vragen worden gesteld aan een forum, bestaande uit de heren Franken (directeur RWS, Goes), Schoenmakers (wethouder Middelburg), Jan sen, (hoofd bewonerszaken Basco, Vlissingen), Kruis, (me dewerker volkshuisvesting prov. plan. dienst) en Van der Meer (voorlichter volkshuis vesting).1 De deelnemerskösten (incl. maaltijd) zijn f 2,50. Voor meer informatie schrijven of bellen naar Zeeuws Servicebureau, Roozenburglaan 89A, 4337 JB Middelburg, tel. (01180) 23475. Dinsdag 20 januari houdt de tweede kamer uit Gedeputeer de Staten zesmaal zitting om beroepschriften over bijstands zaken te behandelen. Het gaat om uitspraken van de gemeen tebesturen van Middelburg, (2x), Vlissingen, Hontenisse, Terneuzen en Sluis. De zittingen beginnen om 10.00. 10.20, 10.40, 11.00, 11.20 en 11.40 uur. De bijeenkomsten zijn openbaar en worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. s*, IEÜWS Boomkikker Hyla arborea (LlNNAEUS) In hot riiilworlc ax/plinncnohioH In het ruilverkavelingsgebied Sluis-Oostburg komt een voor Nederland zeldzaam dier voor: de boomkikvors. Het gaat om de Gewone Boomkikvors (Hyla Arborea). Het diertje wordt on geveer 5 cm groot, is gras groen, of wat donkerder van kleur. In de zomer leeft de boomkikker in bomen. Om zich vast te houden heeft hij kleine klauwtjes en zuignapjes onder de poten. De eitjes komen uit in het water, 's Winters verbergen de boomkikkers zich in de mod der of op een verborgen plaats op het land. In Nederland komt deze kikker ook voor in de Achterhoek en Twente. In Limburg waren er vroeger veel, maar nu lijkt deze diersoort daar uitgestorven. Er worden twee voorlich- tings/inspraakbijeenkom- sten over de verkaveling Sluis-Oostburg gehouden die voor ieder toegankelijk zijn, nl. op dinsdag 27 ja nuari a.s. in Sluis (aanvang 19.30 uur) in restaurant "De Lindehoeve", Beesten markt 4 en in Aardenburg (aanvang 19.30 uur) in ho tel "De Roode Leeuw", Kaai 31. Exemplaren van het plan zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Landinrichtingscommissie, Westsingel 58, 4461 DM Goes, tel. (01100) 37911. Het gebied van de ruilverkave ling Sluis-Oostburg wordt in grote lijnen omgrensd door de kernen Sluis, Zuidzande, Oost burg, Draaibrug, Aardenburg, Heille en door de Belgische grens. De totale oppervlakte is ruim 3.000 ha. Het plan wordt onderworpen aan een inspraakprocedure voor belanghebbenden en voor be langstellenden. Nadat het eventueel is aange past zal het door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. Over de definitieve uitvoering beslissen de eigenaren en de pachters. Dit gebeurt door stemming. Deze is gepland in het najaar van 1988. De ruilver kaveling wordt uitgevoerd als meer dan de helft van de uitge brachte stemmen vóór is óf als <^e voorstemmers meer dan de helft van het grondbezit verte genwoordigen. De belangrijkste doelstelling van het plan is de verbetering van de concurrentiepositie van en de werkzaamheden in de landbouw. Daarom is vooral voorzien in het ruilen van stuk ken land en het werk dat hieruit voortvloeit. Enkele bestaande wegen zullen worden verbeterd en enkele waterlopen worden aangepast. Om het aanzicht van het landschap te verfraaien is een beperkte berm- en dijkbe- planting voorzien. Ook wordt gedacht aan het aanleggen van enkele loop paden voor de sportvisserij. De kosten van het project zijn geraamd op ruim f 3,5 miljoen. Hiervan wordt f 2,4 miljoen ge- subsidieerd door het rijk. De bij dragen van de gezamenlijke eigenaren worden becijferd op in totaal ruim negen ton en die van belanghebbende instanties (waterschap) op ruim twee ton. Het is voor het eerst in Neder land dat een ruilverkaveling met een administratief karakter zal worden verricht. Het gaat om een nieuwe aanpak, die stoelt op de Landinrichtingswet. Het verschil met een gewone verkaveling is dat het gebied populair gezegd veel minder "op de schop" gaat. In feite is een dergelijke verkaveling be doeld voor gebieden waar de ontsluiting en waterbeheersing in het algemeen voldoende en waar de landinrichtingsproble men niet zo groot zijn. Verwacht wordt dat een ruilver kaveling met een administratief karakter ongeveer een derde van de tijd vergt die voor een gewone verkaveling nodig is. Ervaring is hiermee nog niet. Vandaar dat vanuit het hele land met belangstelling zal wor den gekeken naar Sluis- Oostburg. Nog een belangrijk verschil is dat een administra tieve verkaveling het rijk ten hoogste 20% mag kosten van het bedrag dat met een traditio nele verkaveling zou zijn gemoeid. Het is de bedoeling de kavels in het gebied doelmatig te ontslui ten door verharde en half- verharde wegen. Op een kaart die bij het plan hoort is duidelijk gemaakt om welke wegen het gaat. Zo is het de bedoeling dat de Roompol- dersedijk, de Zijweg aan de Ho- geweg en de Waterhoekseweg zullen worden verhard. Ook wordt duidelijk gemaakt welke wegen aan het openbaar ver keer zullen worden onttrokken. Er komen enkele looppaden voor sportvissers van de Heille- weg en de Zuiderbruggeweg naar de Praatvliet en er worden wat looppaden langs deze kreek aangelegd. Wellicht dat in het plan nog een aanpassing moet plaatsvinden i.v.m. het uitbrei den van rijksweg N 58 (Oostburg-Sluis) tot autoweg. Positieve economische effecten ontstaan door een betere inde ling van het landbouwgebied (grotere kavels, kavels "dicht bij huis"), een verbeterde wa terhuishouding, betere en kor tere verbindingen. De gemiddel de baten voor de boer worden becijferd op f 120,— per ha. per jaar. Tegenover deze baten staan de kosten van de verka veling die worden geraamd op f 20, per ha. per jaar over 30 jaar. Verwacht wordt dat een aantal minder algemeen voorkomende of zeldzame plant- en diersoor ten zal moeten wijken voor al gemenere soorten. Dit geldt niet voor Kruisdijk en de graslanden in de Sophiapolder en langs de Krabbekreek. Op de dijken die worden toegedeeld aan een natuurbeschermings instantie kan de soortenrijkdom toenemen. Het aantal plaatsen waar de boomkikker kan gedijen blijft ook na de ruilverkaveling bestaan. Wel bestaat de kans dat door de verkavelingswerken de "ver bindingen" tussen de dierenge- meenschappen moeilijker wor den. De ontsluiting van de Stiers kreek voor sportvissers kan eni ge afname van de rust voor de vogels betekenen, maar de nieuwe beplantingen die her en der in het gebied worden aange bracht kunnen weer zorgen voor nieuwe levensgemeen schappen vogels en zoog dieren. De wallen van Sluis, de schan sen en de voornaamste kreken en laagten zullen gehandhaafd blijven. De totstandkoming van het landschapsplan zal de "bele vingswaarde" van het gebied vergroten, zo wordt verwacht. Er ontstaat daardoor een posi tief effect voor de openluchtre creatie, dat nog kan worden vergroot door de aanleg van een fiets/voetpad over de buiten- wallen van Sluis en de reeds ge noemde voorzieningen voor de sportvisserij. Tenslotte gaan de samenstel lers van het voorontwerp-plan er van uit dat de verkeersveilig heid beter wordt, aangezien bij na 3 km weg wordt verbeterd of aangelegd. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland Redactie: bureau voorlichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 31392 of 31402 Dit jaar staan we stil bij het feit dat ons land zich 200 jaar geleden op de rand van een burgeroorlog bevond. Aan de "revolutie van 1787" zal door middel van tentoonstellingen, congressen en publicaties gedurende 1987 aandacht worden geschonken. In onze serie Archiefsprokkelszullen we eveneens ruime aandacht aan die gedenkwaardige gebeurtenissen van twee eeuwen terug schenken. Deze en de volgende week in een meer algemeen verhaal. Aansluitend zullen de gebeurtenissen in Vlissingen en Middelburg worden behandeld. In de tweede helft van de acht tiende eeuw ontstond in de Repu bliek der Zeven Verenigde Neder landen de partij van de patriot ten. In feite was geen sprake van een echte partij, maar van een bonte verzameling oppositione- len. De eigenlijke patriotten be hoorden niet tot het regentenpa triciaat, maar kwamen voort uit de gegoede middenklasse. Zij streefden naar democratische her vormingen van het verkalkte bestel en waren anti-Oranje ge zind. Na 1780 werden zij steeds sterker en richtten zelfs eigen le- DOOR PETER SUNKE 'Archiefsprokkels' is een rubriek die in principe we kelijks verschijnt. Voor de inhoud tekenen per keer de gemeentearchivarissen Christ Peters (Vlissingen) of Peter Sijnke (Middel burg). Eindredactie Ad Hanne- man. gertjes (vrijcorpsen) op, ze hoop ten op steun van Frankrijk. De Nederlandse patriotten hadden echter te weinig oog voor een boven-lokale, landelijke, aanpak. Hun beweging viel in talrijke plaatselijke en provinciale groe peringen uiteen. De visie waarin de patriotten als landverraders en slaafse volgelingen van Frankrijk afgeschilderd worden moet als achterhaald en volstrekt onhisto risch van de hand worden gewezen. Tegenover de patriotten stond de Oranjepartij, die nauwelijks in staat was tot tegenweer. De zwak ke en besluiteloze stadhouder Willem V vertrok zelfs in 1785 met zijn vrouw Wilhelmina van De Middelburger Laurens Diet er van de Spiegel, raadpensionaris van Zeeland (1785-1787) en van Holland (1787-1795). Pruisen, wier broer als Frederik Willem II in 1786 koning van Pruisen werd, en hun drie kinde ren uit de residentie Den Haag. In een brief van de Pruisische ge zant Thulemeyer, gedateerd 13 fe bruari 1787, lezen we hoe de kaar ten toen lagen: Gelderland - adel, stedelijke regenten en platteland zijn prinsgezind, maar de stedelij ke burgers patriots; Holland - de regenten patriots, de burgers en boeren grotendeels voor de prins; Zeeland - de partijen houden el kaar ongeveer in evenwicht, maar de bekwame raadpensionaris Van de Spiegel is de leider van de Oranjepartij; Friesland - de re genten zijn pro-Oranje, maar er is een machtige democratische groep; Overijssel grotendeels pa triots; Groningen - min of meer verdeeld; Utrecht - overwegend patriots. Harris, de Engelse gezant, was in tussen -overeenkomstig zijn in- structrie "the ancient system" te helpen herstellen - al geruime tijd achter de schermen doende de Oranjepartij met geld en goede woorden op te peppen. Geen mid delen werden daarbij geschuwd, spionnen en geheime subsidies werden ingezet. Hij werkte nauw samen met prinses Wilhelmina en zijn Zeeuwse bondgenoten mr. Laurens Pieter van de Spiegel, raadpensionaris van Zeeland se dert september 1785, en mr. Wil lem van Citters, voormalig raad pensionaris en representant van de Eerste Edele in Zeeland. Har- ris slaagde er in maart 1787 in de laatste benoemd te krijgen als ka binetssecretaris van Willem V, ter vervanging van de hoogbejaarde baron De Larrey. Andere trouw de bondgenoten waren onder meer: NagclI, de kamerheer van de prins (èn agent van Harris), Reigersman, de thesaurier van de prins, en de jonge Gijsbert Karei van Hogendorp, die begin april zijn diensten kwam aanbieden. De situatie was gespannen: de pa triotten zelfbewuster geworden, Amsterdam en Rotterdam sedert half april vrijwel geheel in hun handen. Prinses Wilhelmina deed nu offi cieel een beroep om hulp en de Engelsman besefte ook dat het oude syteem alleen nog met steun van buitenaf in stand kon worden gehouden... De interne gebeurte nissen zouden het bewijzen! De opperbevelhebber van een se dert 1786 aan de Hollandse oost grens gelegen cordon, generaal Van Rijssel, stond 25 april op het punt de provincie Utrecht binnen te rukken. In opdracht van de Oranjegezinde Utrechtse staten, die sinds augustus 1786 te Amers foort vergaderden, voerden hun manschappen een tegenbeweging uit richting Harmeien, Maarsen en Vreeswijk. Maar een afdeling Utrechtse vrijcorpisten joeg 9 mei de geregelde Amersfoortse troe pen van de prins bij Vreeswijk op de vlucht en nu gebeurde juist wat men gevreesd had: Van Rijssel liet zijn troepenmacht het gewest Utrecht binnenrukken, bezette de voornoemde plaatsen en maakte zo direct contact met de patriotti sche stad Utrecht. De Utrechtenaren benoemden de rijngraaf van Salm, een Duitse avonturier, die zich al twee jaar in de Republiek bevond (en later tij dens het Schrikbewind te Parijs "geschavotteerd" zou worden) tot hun opperbevelhebber. De staten van Holland stelden in juni een Commissie van Defensie te Woerden in, die tot taak kreeg de provincie Holland en de stad Utrecht tegen aanvallen te ver dedigen. Prins Willem had middelerwijl te Nijmegen een "declaratoir" aan de staten van Holland laten publi ceren (26 mei). Hierin wees hij al le hervormigen af... en meer deed hij niet, hoewel zijn medestanders hem aanraadden naar Den Haag te reizen. Harris vertrok drie da gen later om zijn regering tot ac tievere) medewerking te bewegen. Wilhelmina wilde nu zelf naar Den Haag, met als doel om be middeling aan te bieden aan de Onderhoud met Haare K. Hoogheid Staten-Generaal en de staten van Holland (haar werkelijke bedoe ling was de Oranjegezinden in be weging te brengen tegen de patri otten). Ver kwam zij niet, want bij Goejanverwellesluis (halver wege Schoonhoven en Gouda) werd zij met haar gevolg op 28 ju ni 1787 door een Goudse burger afdeling, met goedvinden van de commissie te Woerden, aange houden. In de grote expositieruimte van de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg is tot en met 7 februari een tentoonstelling te zien van bijna honderd foto's, die een beeld ge ven van Zeeland in de jaren 1945-1955. Het getoonde is een se lectie uit een schenking van ruim 1500 negatieven uit het archief van het Zeeuwsch Dagblad, die de Zeeuwse Bibliotheek drie jaar ge leden ontving. De foto's geven, geordend in the ma's, een beeld van de provincie in de vijftiger jaren, dat voorna melijk wordt gekarakteriseerd door vrijwel autoloze straten met vele fietsers. Tot de thema's beho ren de wederopbouw, ontspan ning, woningen, bejaarden, kinderen en straatbeelden. Behal ve het overzicht van foto's zijn er nog 120 dia's in een doorlopende voorstelling te bekijken. Deze hebben voornamelijk betrekking op Middelburg uit de betreffende periode. De Zeeuwse Bibliotheek en dan met name het Zeeuws Documen tatiecentrum, richt deze ten toonstelling in om het publiek kennis te laten maken met een unieke serie tijdsbeelden, die an ders nooit onder ogen van het grote publiek zouden komen. De schenking van de negatieven maakt deel uit van een totale col lectie van ruim 45.000 foto's over zeer uiteenlopende facetten van de provincie Zeeland. Met als oudste foto over de aanleg van het Ka naal door Walcheren (1866) bevat deze verzameling vele luchtfoto's en platen van belangrijke gebou wen, evenementen en klederdrach ten. De collectie na overleg vrij te raadplegen. De tentoonstelling 'Zeeland in foto's' is te bezichti gen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. -OS een van de vele foto's uit de vijftiger jaren

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 13