AH RE ND I/LISSIN GEN KREEG FACELIFT uit Q? het fflenhart Juwelen niet ps definitie duur Ook aanbouwkeukens in huurwoningen Aannemersbedrijf Kouwe-Müiler levert ook aan doe-het-zelvers Woensdag 14 november 1984 DE FAAM - DE VL1SSINGER Wat te melden? BEL 01180-27651 y. Toestel 54 Postbus 5017 4330 KA Middelburg Uitgave Juweliersmagazine bij Kootwijk Trimgroep hartpatiënten UW en Zonnebloem V redesgebedsdienst V rouwenraad Eenmansbedrijfje PETER MAAS VAN GRANDORAME KEUKENS Geen miskoop Begroting Veere Frans Volkslied Franse 'bieb' Theater en letteren Zonnebloem Stille kring Tweede Kamer-lid Op de televisie Vogelruilbeurs I Vogelruilbeurs II Vrijwilligers Damtoernooi Mossel en makreel Werklozen Alcoholprobleem Recreatiesportleider A Cursus astrofysica Activeringswerk Eversdijk Bukman Waterschap H andwerk verkoop Werkplaatsen Geen kernenergie Najaarsverkoping Eten bij YFC Handwerkbazar Oversteekplaatsen Bingo Palingstraat Open Dammiddag Hapjes en natuurstenen Vrouwenbond Dumping afval Energie Tehuizen Avondgebed Schoolraad Rekreatievoetbal Ahrend kantoormeubelen Vlissin- gen heeft de zaak aan de President Rooseveltlaan grondig vernieuwd. Zowel het interieur als het exte- Met het oog op de komende feest dagen heeft juwelier Kootwijk aan de Scheldestraat in Vlissingen een Juweliersmagazine uitgegeven. In dat magazine -in volkleur uitge bracht- besteedt de Vlissingse on dernemer aandacht aan de vele producten in deze sieradenbran- che. De juwelierAan zich -aldus Koot wijk- de komende 'geschenken- maanden' verheugen op een grote belangstelling van het publiek. Dit positieve geluid is volgens hem te verklaren doordat de con sument steeds meer kiest voor een weloverwogen geschenk, dat zijn waarde niet verliest. "De sieraden uit het zogenaamde 'groeibriljan tensysteem' behouden voor hon derd procent hun waarde. Wie het inruilt ontvangt de dagwaarde", aldus de Vlissingse juwelier. In het juweliersmagazine wordt uitleg gegeven over dit systeem. Verder vindt men er informatie over briljanten sieraden, gouden sieraden met combinaties van wit-, geel- en roodgoud en voor zien van edelstenen of zirkonia. het synthetische diamant, dat de eigenschappen van de natuurlijke diamant evenaart. Tevens zijn er sieraden in goud-op-zilver in af gebeeld. Uiteraard krijgt ook de laatste mode op het gebied van sieraden uitvoerig aandacht. Kootwijk voorzegt, dat aan de hand van deze uitgave een verant woorde keuze is te maken voor een geschenk. Bovendien wordt aan getoond dat sieraden niet per defi nitie onbetaalbaar zijn. rieur is bij de modernisering be trokken. 'Uitwendig' kreeg Ahrend een nieuwe en reeds veel bespro ken kleurstelling en 'inwendig' is niet alleen de showroom opnieuw ingericht en door een efficiëntere inrichting vergroot, maar ook de kantoorruimten zijn in de facelift opgenomen. Daarnaast is het verkooppakket uitgebreid met onder anderen stoffering, groenvoorziening en verlichting, zodat nu een 'totaal pakket' geleverd kan worden voor kantoorinrichting. In de toonzaal is een grote ver scheidenheid kantoormeubelen en alle toebehoren op een aparte en sfeervolle wijze opgesteld. Ah rend heeft zich met de renovering en uitbreiding van het totaal pak ket, gericht op de projectverkoop in de ruimste zin van het woord. Er zijn eenvoudige en functionele kantoormeubelen te zien naast luxueuze en comfortabele direc tiemeubelen met daarbij een pas sende 'aankleding' van de totale kantoorruimten, met allerhande accessoires. Ook in vloerbedek king. vitrages, gordijnen en zon wering is Ahrend Vlissingen ruim gesorteerd. In een speciale hoek zijn deze zaken ondergebracht. Daarnaast zijn er kantoormachi nes. een tekenafdeling en een schoolhoek, evenals een afdeling kantinemeubelen. Kortom. Ah rend Vlissingen. ademt een sfeer waar iedereen zich thuisvoelt. De heropening, veertien dagen gele den, werd gevolgd door een druk bezocht 'open huis', "Maar bij ons is het eigenlijk altijd Open Huis", sprak directeur A.M. Sampon uit nodigend. Als extra attractie heeft Ahrend Kantoormeubelen een gastten- toonstelling ingericht in samen werking met galerie Marquis van hedendaagse beeldende kunst. Er kwamen volgens de Vlissingse aannemer Klaus Müller (van Kou- we Müller) zo vaak mensen ver geefs naar de timmerwerkplaats in de Glacisstraat 93 dat er een extra man werd aangenomen om klusjes voor particulieren te doen. Doe- ^het-zelvers kunnen siitds vorige week in de zagertj/Ncham-lj re=" recht voor practisch alles wat met hout te maken heeft. Er kan hout worden gekocht en op maat worden gezaagd, maar Mül ler levert bijvoorbeeld ook 36 verschillende soorten lijstprofie- len. Een extra service geeft Müller door hout. dat op maat gezaagd moet worden, ook alleen op die maat te berekenen. Dus de klan ten betalen niet mee aan het af valhout. Verder levert Müller kozijnen, ra men en deuren en voert ook re paraties uit. Ook is de timmer werkplaats voorzien van een spe ciaal zaagblad voor kunststof. Bij het aannemingsbedrijf Kouwe Voor meer inlichtingen kan men Müller heeft men er bovendien terecht op het nummer 01184- geen enkele moeite mee om zelf 12618. meegenomen hout te bewerken en/of te zagen. Klaus Müller (Foto Ruben Oreel) De trimgroep voor voormalige hartpatiënten ziel graag, dat er meer inzicht ontstaat in de nazorg voor deze categorie. Daarom wordt woensdag 21 november een 'trim- en gespreksavond' gehou den. Na het uurtje trimmen in de sportzaal van de school De Waayenburgh (aanvang 19.30 uur) wordt de bijeenkomst voort gezet in de aula van deze school. Daar houden dr. C. Klazen (car dioloog), dr. A. Licm-Buirma begeleidingsarts hartrevalidatie Goes) en fysiotherapeut J. de Boer toespraken. Daarna is er gelegen heid tot het stellen van vragen en tot discussie. Informatie bij de twee begeleiders van de trimgroep Jos de Boer (01184-71828) en Andre Stroo (01184-10102). Hans en Grietje Het koekhuisje van Hans en Grietje is zaterdag 17 november tijdens een bazaar van de Vrije School in Middelburg niet alleen te zien. maar ook te eten. Ook de heks is tussen 10 en 14 uur aan wezig in het schoolgebouw aan de W. Arondeusstraat. De bazaar kent verder de gebruikelijke on derdelen als huisvlijt, handge maakte poppen. edelstenen, schelpen, boekentafel en rad van avontuur. Ook zijn koffie en zelf- •gemaakte hapjes verkrijgbaar. In formatie: 01180-12102. Grammatica Halverwege dit jaar kwam Mid delburg landelijk in het nieuws door de vondst van een hand schrift in kasteel Ter Hooge. Dit handschrift bleek de oudste grammatica van onze taal te zijn. Het was geschreven door Johan Rademacher (1538-1617), een koopman en geleerde met een zeer brede belangstelling. In het Zeeuws Museum in Middelburg wordt thans zijn portret uit 1607 geëxposeerd. Verder is het Zeeuws Museum, gevestigd aan het Abdijplein in Middelburg, een schetsboekje van de Haagse kun stenaar Gerard Verdijk rijk. dat handelt over het thema 'vuur'. Beide objecten zijn te zien tot 7 december. Eenzamen, ouderen en gehandi capten vormen de groep waarop de UW en De Zonnebloem in Middelburg zich richten met een ontspanningsdag. waarvoor dins dag 20 november een deel van gebouw De Boog aan de Heren gracht in Middelburg is gereser veerd. De bijeenkomst staat in het leken van het Sinterklaasgebeu- ren. Verder kunnen gezelschaps spelen worden gespeeld en is er ruimte voor gesprek en ontmoe ting. De bijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt tot 15 uur. Ds. Den Hollander uit Oostka- pelle gaat zondag 18 november voor in de Vredesgebedsdienst. die om 19.30 uur begint in <Jp Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg. Het thema is: 'Verzamelt u geen schatten op aarde'. Vier forumleden, onder wie de Vlissingse wethouder A. Hoefkens en industriepastor J. Scheffers, luisteren donderdag 15 november een themabijeenkomst op van de Stichting Vlissingse Vrouwen raad. Daarna is discussie moge lijk. Het centrale onderwerp is 'vrouw en werkloosheid'. Plaats van handeling is Britannia in Vlissingen. De bijeenkomst begint om 13.45 uur. Al z-Vn twintig jaar geleden was de nu 44-jarige Peter Maas uit Oost- kapelle voor het Middelburgse bouwbedrijf Louwerse en de Priester druk doende kunststoffen keukens aan te prijzen. De Zeeu wen bekeken die noviteit eerst met enige argwaan (volgens Maas een typisch Zeeuwse eigenschap) maar ze ontdekten op den duur, dat die keukens inderdaad practischer en hygiënischer zijn. Maas werkte 15 jaar voor het bouwbedrijf, waarvan de laatste drie jaar als chef interne verkoop. De eerste klap voor deze keukenspecialist viel in 1979 toen zijn vrouw plotseling stierf. Twee jaar later (hij noemt dat de tweede grote klap in zijn leven) werd hij wegens een reorganisatie bij Lou werse en de Priester ontslagen. Niet gewend om stil te zitten deed Peter Maas er alles aan om weer aan het werk te komen. Dat is be gin dit jaar gelukt. Hij verkoopt nu Grandorama keukens in een gehuurde ruimte bij Jakobsen Europa Meubel in Middelburg. Wat Peter Maas erg aantrekkelijk vindt aan de verkoop van keukens in het meubelhuis is "dat ik hier direct in de woonsfeer zit". Bij binnenkomst van Jacobsen Meu bel is Maas dan ook direct aan de rechterkant te vinden met een flink assortiment Grandorama keukens. De fabrikant van deze keukens is de Duitse firma Wel- Iman. Maas: "Wellman is in Duitsland een van de grootste keukenfabrikanten. Door de rechtstreekse inkoop van Gran dorama bij Wellman kan ik als zelfstandige uiterst scherpe prij zen hanteren. Bovendien kunnen de prijzen lager blijven omdat het een eenmansbedrijfje is". Maas begon overigens niet direct als zelfstandig verkoper. "Eerst ben ik van januari tot juli in loon dienst geweest van Grandorama als bedrijfsleider. Toen leek het mij toch aantrekkelijker om voor mezelf te beginnen. Ik merk nu datje inzet nog iets groter is als je een eigen bedrijf hebt. Vooral een gedegen en goede service vind ik belangrijk". Maas verkoopt op keukengebied voor elk wat wils. "De eiken keu kens gaan nog steeds veel over de toonbank naar de wat oudere ge neratie. De voorkeur van de jon geren gaat uit naar modieuze keukens. Wat nu enorm in trek is, zijn de grijs-wit combinaties. Ook wat de prijzen betreft is er veel variatie. Ik zie zelf het liefste dat mensen een keuken kopen die bij hun budget past. Ik heb al genoeg ellende van mensen meegemaakt die zich tot over hun oren in de schulden staken en zich uiteinde lijk door de veel te hoge kosten miskocht voelden". Peter Maas heeft niet alleen keu kens, maar ook alles wat daarbij hoort, zoals gasfornuizen, ijskas ten en afzuigkappen. Verder is er in de 'keukenhoek' ook nog het een en ander te koop aan sanitaire accessoires. Volgens Maas ligt de markt voor keukens op dit moment een beetje stil. "Er wordt nog maar weinig gebouwd en verbouwd de laatste jaren. Wat je overigens wel veel ziet is dat mensen ook in huurwo ningen een nieuwe keuken durven te plaatsen. Het aanbrengen van een inbouwkeuken is dan ook niet voorbestemd aan koopwonin gen". Peter Maas (foto Lex de Meester) De gemeenteraad van Veere be handelt woensdag 21 en donder dag 22 november de begroting van '85. Op de eerste dag houden de raadsfracties hun algemene beschouwingen. De dag daarna antwoorden burgemeester en wethouders. Op beide dagen be gint de raadsvergadering om 14 uur. De Francaise mevrouw Vernillal praat maandag 19 november over het Franse volkslied. Ze laat dia's zien en zorgt ervoor dat er Franse volksmuziek ten gehore wordt ge bracht. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst van de Alliance Francaise Walcheren, die om 20.15 uur samenkomt in het Zeeuws Museum aan het Abdij plein in Middelburg. De Alliance Francaise Walcheren heeft haar bibliotheek met Franse boeken nu voor iedereen open gesteld. De bibliotheek, die is ge vestigd in het schoolgebouw aan de Verdilaan 2 in Vlissingen is op maandagen geopend van 15.30 tol 16.30 uur. op dinsdagen van 13.30 tot 14.30 uur en op donderdagen van 18.00 tot 19.00 uur. Wandeltocht Sinterklaas reikt de medailles uit na de traditionele Sint Nicolaas- tochl van de Vlissingse wandel sportvereniging De Vrolijke Tip pelaars. De tocht staat zaterdag 24 november op het programma. Deelnemers hebben de keuze uit 5. 10 en 15 kilometer. Het clubge bouw van Zeeland Sport aan het Baskensburgplein in Vlissingen fungeert als startpunt. Wande laars vertrekken daar om 14 uur. Sinterklaas zal onderweg de deel nemers aanmoedigen. Informatie: 01184-64753. Kinderpostzegels De kinderpostzegels en -kaarten die indertijd bij de schoolkinderen zijn besteld, worden vanaf van daag (woensdag) afgeleverd. Het organiserend comité vraagt de kopers om de kinderen met bank cheques of girobetaalkaarten te betalen. In de postkantoren wor den vanaf vandaag eveneens kin derpostzegels en- kaarten ver kocht. De sectie theater en letteren van de Zeeuwse Culturele Raad ver gadert donderdag 15 november in het gebouw van de Stichting Zee land aan de Dam 31 in Middel burg. Het gaat daarbij om subsi dieverzoeken en de accommoda- tieproblematiek. Aanvang 15 uur. Zieken, gehandicapten, aan huis gebondenen en ouderen zijn za terdag 14 november welkom tij dens de feestmiddag van de afde ling Vlissingen en omstreken van de vereniging De Zonnebloem. Tijdens de feestmiddag, die om 14 uur begint in de M IS aan de Marconiweg in Vlissingen, treedt de Zeeuwse cabaretgroep Zeeland Plat op. Er is volop begeleiding aanwezig. Ook het vervoer van en naar de MTS kan worden gere geld. Informatie en opgave: 01184-14177. 01184-17318, 01184-71880 en 01185-2336. Het gaat hierbij dus niet. zoals eerder gesuggereerd, om een feestavond. ledereen die uiting wil geven aan haar of zijn afschuw tegen de kernwapenwedloop kan zaterdag 17 november deelnemen aan de stille kring in Middelburg. Deze zwijgende vorm van protest wordt tussen 11.30 en 12.00 uur gehou den op de hoek van de Lange Delft en de Koorkerkstraat in Middelburg. Mevrouw Jeltje van Nieuwenho- ven. lid van de tweede kamer voor de PvdA. komt vrijdag 16 novem ber op bezoek bij de afdeling Middelburg van de Rooie Vrou wen in de Partij van de Arbeid. Tijdens de jaarvergadering van de afdeling praat ze vanaf 20 uur over het thema 'tweeverdieners'. De bijeenkomst speelt zich af in 't Pand aan de Kerksteeg 5 in Mid delburg. Het Comité Kerst Inn in Vlissin gen komt binnenkort op de tele visie. Afgelopen maandag zijn opnamen gemaakt, die te zijner lijd worden uitgezonden in hét programma Sprekershoek. Dit gebeurt in het kader van het vijf tienjarig bestaan van het comité. Inlichtingen: 01184-66776. De vereniging De Vogelliefheb bers in Vlissingen heeft weer eens een vogelruilbeurs voorbereid. Die begint zaterdag 17 november om 9.30 uur in het pand Ger- brandystraat 46 in Vlissingen. ledereen kan er vogels kopen, ruilen of verkopen. Ook worden inlichtingen verstrekt over het houden en verzorgen van alle soorten vogels. Ook de vogelhoudersvereniging Zanglust in Arnemuiden heeft een vogelruilbeurs op het programma staan. Die begint eveneens zater dag 17 november om 13 uur in De Groenmarkt in Arnemuiden. Door de grote toeloop van deel nemers in het jeugd- en jongeren werk in het Vlissingse buurten clubhuis Het Buut is er vraag naar nieuwe vrijwilligers die zich wil len inzetten voor limmerclubs, kookclubs, de woensdagmidda- ginstuif voor kinderen en de jon- gerenopvang. Informatie bij Kees C'atsman van Het Buut: 01184-16223.' Na tien jaar wordt een Middel burgse traditie in ere hersteld. Scholieren van tien tot twintig jaar kunnen zaterdag I december deelnemen aan een damtoernooi, dat zich afspeelt in het gebouw van de Oranje Nassau-MAVO aan de Oranjelaan in Middelburg. Het toernooi begint om 9.30 uur; om vijf uur worden de prijzen uitgereikt. Er is een beker voor het beste schoolviertal. Inlichtingen en opgave (voor 16 november) bij Jan Moens: 01180-33381. Onbeperkt mosselen eten of het nuttigen van een makreelschotel is mogelijk tijdens de jaarlijkse mossel- en makreelavond van de Wijkvereniging Zuid in Middel burg. Het smulfeslijn slaat zater dag 24 november op de kalender. Het culinair gebeuren begint om 20 uur in Het Zuiderbaken in Middelburg. Belangstellenden moeten zich vooraf opgeven. Te lefoon: 01180-27550. Het Werklozen Aklieplatform Middelburg vefgadert donderdag 15 november in het Aktiehuis aan de Simpelhuisstraat 5 in Middel burg. Er wordt vanaf 14 uur ge praat over concrete actieplannen voor eind november en over sa menwerking met andere groepe ringen. Inlichtingen: 01180-15633. Sinds enige tijd opereert een zelf hulpgroep voor de partners en fa milieleden van mensen met een alcoholprobleem. Deze zelfhulp groep is schriftelijk te bereiken via postbus 338 in Middelburg. De in januari van dit jaar gestarte cursus Recreatiesportleider A in Vlissingen werd met een eksamen afgesloten. De geslaagden zijn: Gabri de Groot (Zierikzee), Arnoud Wil- lems (Kortgene). Wim van Aalst (Vlissingen). Janni Vrijenhoek (Vlissingen). Anneke van Velzen (Vlissingen). Lenie Pleijte (Bors- sele). Jannie v.d. Veer (Geers- dijk). Frederik van Veeren (Zie rikzee), Frida Soetenboek (Vlis singen). Kitty Kruidenier (IJzen- dijke). Cor Tooy Haamstede). Docenten van deze cursus waren Henk Braber en Jan Franken. Een nieuwe cursus Recreatiesport leider A zal waarschijnlijk in ja nuari in Goes van start gaan. De afdeling Zeeland van de Jon- gerenwerkgroep der Nederlandse Vereniging voor Weer- en Ster renkunde (JWG.-Zeeland) geeft een cursus astrofysica die geschikt is voor jongeren van 10 tot 16 jaar. Deze cursus over de natuurkunde van de zon en sterren zal over vragen gaan als "waarom brandt de zon?", maar ook speciale on derwerpen. zoals het ontstaan van het heelal, komen aan de orde. De eerste zitting is op zaterdag 24 november in het gebouw van de Volkssterrenwacht. Drs. M.J.A. Oort houdt dan een lezing over kosmologie. Voor meer informa tie: JWG.-Zeeland. Postbus 194. 4330 AD Middelburg. Het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk Zeeland heeft het jaarverslag over '83 en het werkprogramma voor '85 gepre senteerd. Belangstellenden kun nen contact opnemen met deze organisatie, die is gevestigd aan de Jasmijnstraat 23A in Goes. Tele foon: 01100-27493. Het kamerlid drs. H. Eversdijk. vice-voorzitter van de CDA- fractie in het parlement, spreekt donderdag 22 november tijdens de vergadering van de afdeling Middelburg van het CDA. Deze vergadering begint om 19.30 uur in de Getuigeniskerk aan de Adr. Lauwereijszstraat in Middelburg. Landelijk voorzitter van het CDA, de heer P. Bukman, houdt dinsdag 27 november een toespraak tij dens de provinciale ledenverga dering van het CDA in de Prins van Oranje in Goes. Deze bijeen komst begint om 19.30 uur. FNV-jongeren Jongeren die nog maar sinds kort lid zijn van de FNV kunnen op 22 november een introductiedag bij wonen in het FN V-gebouw aan de Schaepmanstraat 21 in Goes. De bond betaalt de reiskosten en een dag loon. De deelnemers praten in groepjes over allerlei thema's en krijgen inzicht in het werk van de FNV, met name is dat van de In dustriebond FNV en van de Jon gerenbeweging verbonden met de FNV. Opgave en informatie: 01100-14440. 01150-97025, 01180-38318. Het Waterschap Walcheren be handelt dinsdag 20 november de begroting voor '85. Zoals gemeld blijft de verontreinigingsheffing volgend jaar gehandhaafd op 58 gulden per vervuilingseenheid. Dat betekent dat een gezin ook volgend jaar 174 gulden moet be talen. In d^_vergadering wordt ook afscheid genomen van ge- zworene-tevens waarnemend dijkgraaf- A. Bosselaar. Allerlei zelfgemaakte kledings tukken en dergelijke kunnen wor den gekocht tijdens de grote handwerkverkoping. die donder dag 22 november van 14 tot 16 uur wordt gehouden in het diensten centrum Bachten Reede in Vlis singen. Ook wordt koffie met cake gepresenteerd. De organisatie is in handen van de Slichting Welzijn voor Ouderen in de gemeente Vlissingen. De Werkplaatsen Walcheren houden donderdag 15 november een Open Dag in het complex aan de Grevelingenstraat in Middel burg. Dit heeft onder meer te ma ken met een tekort aan geschoolde' mensen die bij de Werkplaatsen willen werken. Met name mensen die gebruik maken van de WAO of zijn die een handicap hebben, kunnen bij de Werkplaatsen aan de slag. Ook het Administratief Dienstencentrum in Vlissingen kampt met hetzelfde probleem. Om die reden heeft het Arbeids bureau in Middelburg, gevestigd in de Sint-Jorisdoelen aan de Ba lans. een speciale informatie- kraam ingericht. De open dag wordt gehouden van 13 tot 16 uur. Informatie: 01180-33025. (Heer De Long of mevrouw Boon). De ledenvergadering van de PvdA in Vlissingen heeft een motie aangenomen, waarin staat dal provinciale staten hun standpunt met betrekking tot kernenergie niet mogen herzien. In 1977 wees de meerderheid van de staten uit breiding van het aantal kernener giecentrales in Zeeland van de hand. Momenteel neigt het CDA ertoe, akkoord te gaan met uit breiding van het aantal kerncen trales. De VVD is zonder meer voorstander. De PvdA stelt dat Zeeland met één kerncentrale in Borssele al genoeg risico loopt en wijst erop. dat nog steeds geen oplossing is gevonden voor het probleem van het radio-actieve afval. De vrouwenvereniging Persis in Middelburg heeft een verkoping voorbereid, die zaterdag 17 no vember op het programma staat. In de hal van de MAVO-school op de hoek van de Koninginnelaan en de Breewegzijn tussen 10 en 12 uur van 14 tot 16 uur allerlei zelf gemaakte goederen te koop. En kele onderdelen van de verko ping: baby- en kinderkleertjes. planten en bloemen, gebreide sokken, tafellakens, wafels en ge bak. boeken- en speelgoed. Youth for Christ in Middelburg, gevestigd in het pand Herengracht 52 serveert elke woensdagavond een maaltijd. Het menu voor van avond is een verrassing; volgende week woensdag wordt 'blauwe bliksem' gegeten. Na afloop kan worden deelgenomen aan een gespreksgroep. Opgeven via: 01180-13678. Sokken, pannelappen, schortjes, poppen en tafelkleden zijn don derdag 15 november van 14 tot 16 uur te koop tijdens een hand werkbazar in het dienstencentrum Bachten Komme in Vlissingen. De Slichting Welzijn voor Oude ren in Vlissingen tekent voor de organisatie. Op grond van de uitkomsten van twee enquetes die de werkgroep Veilige Oversteekplaatsen in Vlis singen heeft uitgevoerd, vraagt deze werkgroep met klem aan de gemeenteraad van Vlissingen om de oversteekplaatsen bij de Lan- geleenweg, bij Slerkenburg en Bossenburg met verkeerslichten te beveiligen. Informatie: 01184-63651. In dienstencentrum Bachten Poorte in Oost-Souburg wordt dinsdag 20 november vanaf 14 uur bingo gespeeld. De organise rende Stichting Welzijn voor Ou deren in Vlissingen stelt prijzen beschikbaar. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop in het kantoor of in de zaal. Informatie: 01184-16440. Wethouder Willem Wisse (Open bare Werken) legt dinsdag 20 no vember de laatste steen in de Pa lingstraat en de Slijkstraat in Vlissingen. Daarmee opent hij beide opnieuw ingerichte straten. Dit gebeurt kort na 15 uur. Alle leeftijdsgroepen, ongeacht het spelniveau, kunnen deelne men aan de Open Dammiddag die de Damclub Souburg heeft georganiseerd voor zaterdag 17 november. In zaal Rehoboth worden zestallen geformeerd. El ke deelnemer speelt maximaal vijf partijen. De wedstrijden beginnen om half twee zaterdagmiddag. Voor de partijen die maximaal één uur en veertig minuten duren, worden groepen geformeerd die qua leeftijd en spelniveau aan el kaar zijn gewaagd. De heer Van Giezen legt op don derdag 15 november de dames van de Nederlandse Vereniging van Huisvrnouwen. afdeling Oost-Souburg uit hoe zij voor de feestdagen lekkere hapjes kunnen klaarmaken. Dat gebeurt .op don derdag 15 november vanaf 9.30 uur tijdens een koffiemorgen in het Rode Kruisgebouw. Op maandag 19 november houden de Nederlandse huisvrouwen in Souburg een bijeenkomst waar de heer Doorenweerd uitleg geeft over hel ontstaan van de natuur stenen en hun geneeskracht, aan vang 14 uur. Arbeidstijdverkorting, basisinko men. basisbaan en werken met behoud van uilkering zijn enkele thema's die aan bod komen tij dens een openbare bijeenkomst van de afdeling Souburg van de Vrouwenbond FNV. De bijeen komst wordt gehouden in de school De Grote Belt aan het Koopmansvoetpad in Oost-Sou burg. De discussie-avond begint woensdag 21 november om 19.45 uur. De uitkomsten van de ges prekken zullen worden gebruikt om het beleid van de Vrouwen bond verder gestalte te geven. In lichtingen: 01184-78914. Skiruilbeurs Ski's, kleding en alle andere zaken die met wintersport hébben te maken, kunnen zaterdag 17 no vember worden geruild, gekocht en verkocht tijdens een skiruil beurs van de afdeling Zeeland s an de Nederlandse Ski Vereniging. Die wordt gehouden in het Zui derbaken in Middelburg. De ve reniging houdt ook lessen ski- gymnastiek. die onder leiding staan van gediplomeerde docen ten. Informatie: 01184-67004. Prijsverlaging De PZEM verlaagt de prijzen van gas en electricileit. Het gas wordt 3 cent per m3 goedkoper, de elec tricileit 0.72 cent per kWh. Dit is mogelijk door de gunstige be drijfsresultaten van de PZEM, die voor dit jaar een winst verwacht van bijna 42 miljoen gulden. De prijsverlaging in '85 komt in de plaats van hel 'PZEM-honderdje', dat in de jaren '83 en '84 werd uitgekeerd. Het schip Falco dumpt regelmatig afval enkele mijlen buiten de kust van Westkapelle. Daarom hebben de afdeling Westkapelle van de PvdA en de Internationale Mi lieu-organisatie Greenpeace een bijeenkomst voorbereid, die dins dag 20 november wordt gehouden in Noordzeegalm in Westkapelle. 'Dumpen van chemisch afval? Het gebeurt voor uw deur' is het the ma van de bijeenkomst, die om 20 uur begint. Greenpeace laat aan de hand van dia's zien waar ze zoal mee bezig is. Ook wordt een videofilm vertoond over het dumpen van chemisch afval. Ver der is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Tenslotte is een ruime hoeveelheid informa tiemateriaal voorhanden. De Stichting Voorlichting Ener giebesparing Nederland (SVEN) heeft een boekje uitgegeven waarin wordt afgerekend met de vele vormen van onjuiste en/of misleidende publiciteit op dit ge bied. Informatie verschaft de SVEN: 055-330750. Er is deze maand een coördina tie-orgaan ingesteld, dat zich op Walcheren gaat bezighouden met het opzetten van een goed geor ganiseerde samenwerking tussen verpleeghuizen en verzorgings huizen. Daarmee wordt inges peeld op het gegeven dat in de praktijk een steeds nauwere rela tie ontstaat tussen deze voorzie ningen. De zorgverlening van beide sectoren komt in toene mende mate in eikaars verlengde te liggen. Deze ontwikkeling maakt het nodig hel beleid voor verpleeghuizen en verzorgings huizen op elkaar af te stemmen. Voorkomen moet ook worden dat er tussenvoorzieningen binnen de huidige vormen van zorg ont staan. De instelling van hel coör dinatie-orgaan is een initiatief van de besturen van de Stichting "Verpleeg- en Rusthuizen Zee land" en het Beraad Intramurale Zorg voor Ouderen op Walche ren. Zoals bekend beheert de S.V.R.Z. onder meer twee ver pleeghui/en in genoemde regio en zijn in het Beraad de Walcherse verzorgingshuizen vertegenwoor digd. Vrijdag 16 november is er om 20 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te St. Laurens een avondge bed onder het thema "Vergelding of verzoening?". Uitgangspunt is het boek van Herman Wiersinga: "Verzoening als verandering", waarin de vraag wordt gesteld of verzoening een plaats in het straf recht heeft zoals dat in onze sa menleving wordt toegepast. Jos Poelman, adjunct-directeur van het Huis van Bewaring te Mid delburg zal hierover spreken. Spreker is ook M P.F. Haak. wiens zoon momenteel in het Huis van Bewaring verblijft. Verder wordt er het bijbelverhaal verteld over Kaïn en Abel. De gemeenschappelijke school raad in Vlissingen wordt opgehe ven en zal worden opgevolgd door de gemeenschappelijke medezeg genschapsraad. De vergadering waarin dit gebeurt wordt van avond (woensdag 14 november) vanaf 19.30 uur gehouden in hel stadhuis van Vlissingen. Stand per 8 november: ISinar "75 5-10. Bijou lederwaren 4 - 6. Ro- sario 4 - 5. Dauwendaele B 5 - 5. Dauwendaele A 4 - 4. Mostel Royal 3 - IPZEM 2 - 0 en BBS 3 - 0. Üitslagen 4-11 Sinar '75 - Dau wendaele 4-1. PZF.M Mostel Royal - geen uitslag ontvangen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7